17.12.2008

Vaalikonevastausten poistaminen ehdokkaan pyynnöstä

ASIA
Tuleeko palveluntarjoajan poistaa internetissä olevaan vaalikoneeseen annetut vastaukset ehdokkaan pyynnöstä? Kysyjän näkemyksen mukaan vaalikoneessa olevat poliittiset mielipiteet ovat henkilötietolain 11 §:n mukaisia arkaluonteisia tietoja. Toisaalta vaalikoneeseen vastatessaan "rekisteröity on itse saattanut julkiseksi" nämä tiedot, joka taas henkilötietolain 12 §:n mukaan mahdollistaa niiden käsittelyn. Onko vaalikoneeseen annetut vastaukset kuitenkin poistettava ehdokkaan myöhemmin niin halutessa?

TIETOSUOJAVALTUUTETUN VASTAUS
Asiassa on ensimmäiseksi arvioitava, sovelletaanko internetissä olevaan vaalikonepalveluun henkilötietolakia vai tapahtuuko henkilötietojen käsittely esim. toimituksellisessa tarkoituksessa. Huomiota tulee kiinnittää mm. siihen, kuka kyseistä palvelua tarjoaa (esim. tiedotusväline vai jokin muu taho).

Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tätä lakia silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. Henkilötietolain soveltamisalaa on kuitenkin rajattu siten, että lakia ei pääsääntöisesti sovelleta tilanteisiin, joissa henkilötietoja käsitellään esim. toimituksellisia tarkoituksia varten. Jos vaalikoneeseen liittyvä henkilötietojen käsittely tapahtuu toimituksellisessa tarkoituksessa, henkilötietolain asettamat velvoitteet eivät pääsääntöisesti koske toimintaa.

Jos vaalikonepalveluun sovelletaan henkilötietolakia, asiassa tulevat huomioitavaksi seuraavat seikat:

• Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisia henkilötietoja ovat mm. sellaiset tiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta.

Tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan vaaleissa ehdolla olevat henkilöt käyttävät vaalikonepalveluita siinä tarkoituksessa, että he voivat saattaa mielipiteitään julkisiksi. Jos esim. eduskuntavaaliehdokas päättää antaa tietonsa vaalikoneeseen ja ilmaista tällä tavoin mielipiteitään, toimintaan liittyvä arkaluonteisten henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 12.1.2. §:ään. Kyse näin ollen on sellaisen henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta koskevan tiedon käsittelystä, jonka rekisteröity on itse saattanut julkiseksi.

Edellä mainittu käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen vaalikoneeseen vastanneella henkilöllä ei ole henkilötietolain kannalta arvioituna oikeutta vaatia tietojensa poistamista ao. verkkopalvelusta.

Vaalikonepalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän tulee kuitenkin huomioida tietojen säilyttämisen ja internetissä saatavilla pidon osalta henkilötietolain 6 §:ssä, 7 §:ssä, 24 §:ssä ja 12.2. §:ssä säädetty.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Rekisterinpitäjän on määriteltävä mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Lain 7 § edellyttää lähtökohtaisesti, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja vain ennalta määrittelemissään käyttötarkoituksissa.

Henkilötietolain 24 § säätää rekisterinpitäjälle informointivelvoitteen, joka huomioon ottaen vaalikoneeseen henkilötietojaan antavan henkilön tulee mm. voida tietää:

• kuka käsittelee tietoja eli kuka on rekisterinpitäjä
• mitä tarkoitusta varten tietoja kerätään
• miten tietoja käytetään

Tietosuojavaltuutettu pitää suositeltavana, että vaalikoneeseen vastaamista harkitsevalle henkilölle annetaan muun ohella tieto ko. palvelun kestoajasta eli mm. siitä, kauanko tiedot ovat luettavissa rekisterinpitäjän internet-sivuilla. Tämän mahdollistamiseksi palvelun tarjoajan on tullut jo etukäteen (eli henkilötietojen käsittelyn suunnitteluvaiheessa) ottaa kantaa siihen, kauanko tietoja on tarkoitus pitää saatavilla internetissä tai muutoin säilyttää.

Henkilötietolain 12.2. § edellyttää, että rekisterinpitäjä arvioi arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn perusteen olemassa oloa ja käsittelyn tarvetta vähintään viiden vuoden välein.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Henkilötietolaki 2 §, 6 §, 7 §, 8 §, 11 §, 12 §, 24 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.