27.4.2005

Uskonnollisen yhdyskunnan entisen jäsenen tietojen poistaminen jäsenrekisteristä

ASIA

Henkilö oli eronnut uskonnollisesta yhdyskunnasta ja vaati kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista kirkon rekisteristä. Kirkko poisti rekisteristään entisen jäsenen osoitteen ja puhelinnumeron, mutta säilytti muut tiedot muun muassa nimen, syntymäajan ja -paikan, tiedot seurakunnasta, kasteesta ja konfirmoinnista. Kirkon mukaan tiedot tulee säilyttää pysyvästi siltä varalta, että henkilö myöhemmin liittyisi uudestaan kirkkoon. Tietoja uskonnollisista toimituksista ei ole missään muussa rekisterissä. Sen sijaan tieto uskontokuntaan kuulumisesta säilyy väestötietojärjestelmässä pysyvästi. Jäsenen erotessa uskonnolliset toimitukset mitätöidään, mutta jäsenen liittyessä uudestaan kirkkoon voidaan hänelle aikaisemmin suoritetut toimitukset palauttaa.

Uskontokuntien jäsenrekistereitä koskevan lain 4 §:n mukaan jäsenrekisteriin talletetaan muun muassa uskontokunnasta eroamisajankohta. Tässä laissa ei kuitenkaan säädetä siitä, kuinka kauan entisen jäsenen tietoja saa jäsenrekisterissä säilyttää. Tuleeko entisen jäsenen tiedot poistaa uskonnollisen yhdyskunnan jäsenrekisteristä vai saako niitä säilyttää siellä pysyvästi?

TIETOSUOJAVALTUUTETUN VASTAUS

Tietosuojavaltuutettu antoi asiasta valituskelpoisen päätöksen, jossa määräsi kaikki entistä jäsentä koskevat tiedot poistettavaksi uskonnollisen yhdyskunnan rekisteristä.

Uskontokuntien jäsenrekistereitä koskevan lain 3 §:n mukaan jäsenrekisterin pitämisessä ja tietojen luovuttamisessa noudatetaan, mitä henkilötietojen suojaa koskevassa lainsäädännössä ja muussa laissa säädetään. Siten henkilötietolakia sovelletaan uskonnollisen yhdyskunnan jäsenrekisterin pitoon siltä osin kuin muuta ei ole erikseen säädetty. Tieto uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä on henkilötietolain mukaan arkaluonteinen henkilötieto. Uskonnollinen yhdyskunta saa käsitellä tietoja niin kauan kuin henkilö on jäsen tai hänellä muutoin on yhdyskuntaan säännölliset yhteydet. Henkilötietolain mukaan arkaluonteiset henkilötiedot on poistettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen kun käsittelylle ei ole edellä mainittua perustetta. Henkilötietolain nojalla jäsenen tietoja voidaan säilyttää eroilmoituksen jälkeenkin niin kauan kuin jäsenmaksut tai muut velvoitteet ja oikeudet on hoidettu tai muuta perusteltua syytä varten. Sen jälkeen kun edellä mainittuja syitä ei ole, entisen jäsenen tiedot tulee hävittää.

Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yksilön itsemääräämisoikeuden voidaan katsoa kuuluvan osana perusoikeusjärjestelmäämme nimenomaisen sitä koskevan perustuslakimaininnan puuttumisesta huolimatta. Suomen perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan lailla pitää säätää muun muassa tietojen säilytysajasta rekisterissä. Perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Lainsäännösten nojalla jää epäselväksi, minkä vuoksi ja kuinka kauan entistä jäsentä koskevia tietoja tulisi säilyttää uskonnollisen yhdyskunnan rekisterissä. Epäselvässä laintulkintatilanteessa tietosuojavaltuutettu katsoo, että asiaa tulee tulkita rekisteröidyn eduksi. Asiassa ei ole esitetty perusteita säilyttää tietoja vastoin entisen jäsenen nimenomaista tahtoa. Entistä jäsentä koskevien tietojen pysyvä säilyttäminen ei muun muassa perustuslain 10 § huomioon ottaen voi olla mahdollista ilman siihen oikeuttavaa lainsäännöstä tai jäsenen suostumusta. Päätöstä annettaessa jäsenen erosta oli kulunut jo runsaat kolme vuotta. Siten ei voida katsoa, että säännös eroamisajankohdan merkitsemisestä mitätöityisi, jos jäsentiedot nyt poistetaan kun kaikki oikeudet ja velvollisuudet on jo aikoja sitten hoidettu. Ratkaisua perusteltiin myös tietosuojavaltuutetun aiemmalla ratkaisukäytännöllä.

Tietosuojavaltuutettu lähetti asian johdosta kuitenkin opetusministeriölle kirjeen, jossa katsoi, että asiaa tulisi arvioida laajemmin kuin mitä tässä yhteydessä on ollut mahdollista. Tietosuojavaltuutettu katsoi kirjeessään, että olisi syytä säätää lailla siitä, kuinka kauan uskonnollinen yhdyskunta voi entisten jäsenten tietoja rekisterissään eroamisajankohdan merkitsemisen jälkeen säilyttää.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki: 1 §, 2 §, 9 § 2 mom., 11 § 2 k, 12 § 5 k ja 7 k, 12 § 2 mom., 29 §, 40 § 2 mom.
Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä 3 § ja 4 §
Uskonnonvapauslaki 4 §
Suomen perustuslaki 10 § 1 mom. ja 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.