10.12.2013 640/03.01.01/2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Veripalvelutoiminta

Tyyppi:määräys
Määräyskokoelman numero:6/2013
DNro:640/03.01.01/2013
Antopäivä:10.12.2013
Voimaantulopäivä:01.01.2014
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus / Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Osoite:PL 55 / PB 55
Postinumero ja -toimipaikka:00034 FIMEA
Puhelinnumero:029 522 3341

Säädösperusta:

Veripalvelulaki / Blodtjänstlag 197/2005 7 §, 11 §, 12 § 2 mom., 13 §, 15 § 2 mom., 16 §, 17 §

Muutostiedot:

Määräyksellä korvataan Lääkelaitoksen määräykset 1/2008 ja 2/2008 sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittöämiskeskuksen määräys 3/2011, joiden voimassaoloaika päättyy 31.12.2013. / Denna föreskrift ersätter Läkemedelsverkets föreskrift 1/2008 och 2/2008 samt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets föreskrift 3/2011 vilka slutar att gällä 31.12.2013.

Asiasanat:

veri, veripalvelutoiminta, veripalvelulaitos, verikeskus / blod, blodverksamhet, inrättningar för blodtjänst, blodcentral

Huomautukset:

Veripalvelulaitosten on otettava käyttöön 4.3 kohdassa määrätyt veren ja sen osien luovuttajia koskevat kelpoisuusperusteet viimeistään 1. kesäkuuta 2014 mennessä. Siihen saakka veripalvelulaitosten tulee noudattaa Lääkelaitoksen määräyksen 1/2008 2.4 kohdan mukaisia veren ja sen osien luovuttajien kelpoisuusperusteita. / Inrättningar för blodtjänst ska senast ta i bruk de lämplighetskriterier för givare av blod och blodkomponenter som fastställs i punkt 4.3 senast den 1 juni 2014. Fram till det ska inrättningar för blodtjänst iaktta de lämplighetskrav för givare av blod och blodkomponenter som fastställs i punkt 2.4 i Läkemedelsverkets föreskrift 1/2008./

EY - säädöksen täytäntöönpano

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY (32009R0596); EUVL L 33, 8.2.2003, s.30

Komission direktiivi 2004/33/EY (32004L0033); EUVL L 91, 30.3.2004, s. 25, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanodirektiivillä 2011/38/EU (32011L0038); EUVL L 97, 12.4.2011, s. 28

Komission direktiivi 2005/62/EY (32005L0062); EUVL L 256, 1.10.2005, s. 41

Genomförande av EG-författningar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG (32009R0596); EUOT L 33, 8.2.2003, s.30

Komissionens direktiv 2004/33/EG (32004L0033); EUOT L 91, 30.3.2004, s. 25, sådan som det lyder änrad genom komissionens genomförandedirektiv 2011/38/EG (32011L0038); EUOT L 97, 12.4.2011, s. 28

Komissionens direktiv 2005/62/EG (32005L0062); EUOT L 256, 1.10.2005, s. 41

EY-säädöksen täytäntöönpano:

2002/98/EY 32009R0596 EUVL L 33, 8.2.2003, s. 30

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.