18.12.2015 TRAFI/67436/03.04.02.00/2015

Raideliikenne: Parametrit, joita käytetään luokiteltaessa vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisällytettäviä kansallisia määräyksiä rautatiejärjestelmässä käyttöönotettavien muiden kuin YTE:n mukaisten kalustoyksiköiden käyttöönottomenettelyä varten

Tyyppi:määräys
Dnro:TRAFI/67436/03.04.02.00/2015
Antopäivä:18.12.2015
Voimaantulopäivä:01.01.2016
Voimassa:Toistaiseksi

Säädösperusta:

Rautatielaki (304/2011) 75 §

Järnvägslagen (304/2011) 75 §

Muutostiedot:

Kumoaa määräyksen: Parametrit, joita käytetään luokiteltaessa vaatimustenmukaisuuden arviointiin sisällytettäviä kansallisia määräyksiä rautatiejärjestelmässä käyttöönotettavien muiden kuin YTE:n mukaisten kalustoyksiköiden käyttöönottomenettelyä varten (TRAFI/5299/03.04.02.00/2011) / Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om Parametrar som används vid klassificering av nationella bestämmelser som ska uppfyllas vid bedömning av kravöverensstämmelse för fordon som tas i bruk i järnvägssystemet och som inte överensstämmer med TSD (TRAFI/5299/03.04.02.00/2011)

Asiasanat:

parametrit, liikkuva kalusto / parametrar, rullande materiel

Huomautukset:

Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (32008L0057), EYVL L 191, 18.7.2008, s. 1, liite VII sellaisena kuin sitä on muutettu komission direktiivillä 2009/131/EY (32009L0131), EYVL L 273, 17.10.2009, s. 12. Komission päätös 2009/965/EY (32009D0965), EYVL L 341, 22.12.2009, s. 1, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta vertailuasiakirjasta sellaisena kuin sitä on muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä 2015/2299/EU (32015D2299), EUVL L 324, 10.12.2015, s. 15, päätöksen 2009/965/EY muuttamisesta kansallisten sääntöjen luokitteluun käytettävien parametrien luettelon päivittämisen osalta. / Genomförd EU-lagstiftning: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (32008L0057), EUT L 191, 18.7.2008, s. 1, om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen, i den version som bilagan har efter ändringarna genom kommissionens direktiv 2009/131/EG (32009L0131), EUT L 273, 17.10.2009, s. 12. Kommissionens beslut om 2009/965/EG (32009D0965); L 342, 22.12.2009, s. 1, driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen, avseende referensdokumentet som nämns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG, artikel 27.4, i den version som beslutet har efter ändringarna genom Kommissionens genomförandebeslut 2015/2299/EG (32015D2299); EUT L 324, 10.12.2015, s. 15, om ändring av beslut 2009/965/EG vad gäller en uppdaterad förteckning över de parametrar som ska användas för att klassificera nationella bestämmelser

Ulkoiset WWW-linkit:

www.trafi.fi

EY-säädöksen täytäntöönpano:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.