Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

21.9.2017 9/2017

Henkilötietojen käsittely - Tärkeä yleinen etu - Lupamääräykset - Väärinkäytöstiedot - Vakuutustoiminta

Tietosuojalautakunta myönsi hakijoille henkilötietolain 43 §:n mukaisen luvan käsitellä tietoja vakuutuslaitoksiin kohdistuneista väärinkäytöksistä sellaisena kuin se on päätöksessä 4/3.9.2001. Tietosuojalautakunta katsoi, että koska yhtenä hakijana olleen Liikennevakuutuskeskuksen tiedonsaantitarve väärinkäytösrekisterien osalta ei eroa liikennevakuutustoimintaa harjoittavista vakuutusyhtiöstä, tärkeä yleinen etu edellyttää, että myös Liikennevakuutuskeskukselle myönnetään kyseinen lupa. Tietosuojalautakunta lisäksi muutti luvan keston määräaikaiseksi siten, että lupa on voimassa enintään siihen asti, kunnes EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa sovellettavaksi.

HAKIJA   Finanssiala ry eräiden vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen puolesta sekä OP Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja A-Vakuutus Oy (jäljempänä edellä mainitut yhdessä hakija)

HAKEMUS

Finanssiala ry hakee hakemuksen (dnro 5/932/2017) liitteessä mainittujen vakuutusyhtiöiden ja Liikennevakuutuskeskuksen puolesta lupaa ja lupamääräyksiä henkilötietojen käsittelemiseksi.

OP Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja A-Vakuutus Oy ovat yhtyneet Finanssiala ry:n tekemään hakemukseen erillisellä hakemuksella (dnro 9/932/2017).

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta myöntää hakijoille henkilötietolain 43 §:n mukaisen luvan sellaisena kuin se on päätöksessä 4/3.9.2001.

Lupa myönnetään kuitenkin määräaikaisena siten, että lupa on voimassa enintään siihen asti, kunnes EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa sovellettavaksi eli 25.5.2018 saakka.

HAKEMUKSEN TAUSTA JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta on 3.9.2001 antamallaan päätöksellä myöntänyt vakuutuslaitoksille luvan käsitellä päätöksessä mainittuja tietoja vakuutuslaitoksiin kohdistuneista väärinkäytöksistä. Tietosuojalautakunta on henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla asettanut lupaan rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Lupa ja lupamääräykset ovat voimassa toistaiseksi.

Hakijat pyytävät, että voimassa olevaa lupaa täydennetään koskemaan uusia vakuutusyhtiöitä (Suomen Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja Liikennevakuutuskeskus) ja että samalla päivitetään vakuutusyhtiöiden nimet vastaamaan markkinatilannetta hakemuksen liitteen mukaisesti. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana ja lupamääräykset pyydetään pitämään ennallaan.

Lisäksi OP Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja A-Vakuutus Oy ovat yhtyneet Finanssiala ry:n tekemään hakemukseen erillisellä hakemuksella.

KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutetun lausunto 18.7.2017

Tietosuojalautakunta on varannut tietosuojavaltuutetulle mahdollisuuden antaa lausuntonsa hakemuksesta. Tietosuojavaltuutettu on antanut asiassa lausunnon.

Tietosuojavaltuutettu kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että hakemuksessa ei oteta kantaa siihen seikkaan, että Liikennevakuutuskeskuksen toiminta ja tehtävät ovat melko erilaiset kuin vakuutusyhtiöiden. Asiassa saatujen tietojen perusteella jää avoimeksi, tulisiko Liikennevakuutuskeskuksen tiedontarvetta selvittää enemmän, jotta varmistutaan, että se on yhteensopiva luvan tarkoituksen ja ehtojen kanssa. Toisaalta on selvää, ettei Liikennevakuutuskeskus saa käyttää mahdollisesti saamiaan tietoja muihin, kuin luvan mukaisiin tarkoituksiin lupaehtojen mukaisesti.

Tietosuojavaltuutettu kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 679/2016 sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tämän ajankohdan jälkeen henkilötietolain 8 §:ssä säädettyjen käsittelyn oikeusperusteiden sijaan sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa säädettyjä käsittelyn oikeusperusteita. Tästä syystä mahdollinen lupa tulisi myöntää määräaikaisena siten, että se on voimassa 25.5.2018 asti.

Hakijan selitys 11.8.2017

Tietosuojalautakunta on varannut hakijalle mahdollisuuden antaa selityksensä tietosuojavaltuutetun lausunnon johdosta. Hakija on antanut asiassa selityksen.

Hakija toteaa, että Liikennevakuutuskeskus on erityislakiin perustuva liikennevakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin. Liikennevakuutuskeskuksesta ja sen tehtävistä säädetään Liikennevakuutuskeskuksesta annetussa laissa (461/2016) liikennevakuutuslaissa (460/2016) ja tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetussa laissa (24/2001).

Jäsenyhtiöiden yhteiselimenä toimiva Liikennevakuutuskeskus hoitaa tuntemattomien, vakuuttamattomien, ulkomaisten ja siirtovakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot sekä ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot. Tämän lisäksi Liikennevakuutuskeskus perii vakuuttamattomien ajoneuvojen laiminlyöntimaksut, myöntää liikennevakuutuksia ulkomaisille ajoneuvoille ja toimii kansallisena vihreä kortti -järjestelmän toimistona ja takuurahastona sekä liikennevakuutusdirektiivin edellyttämänä tietokeskuksena ja korvauselimenä Suomessa. Edelleen Liikennevakuutuskeskus kokoaa liikennevakuutuksen yhteiset vahinkotilastot, tekee riskimaksulaskelmia ja antaa vakuutustointa edistäviä ja korvaustointa yhdenmukaistavia ohjeita.

Mitä liikennevakuutuslaissa säädetään esine- ja henkilövahingon korvaamisesta sekä korvausmenettelystä, koskee pääosin myös Liikennevakuutuskeskusta, eli Liikennevakuutuskeskuksen vastuu vahingosta on pääsääntöisesti samanlainen kuin vakuutusyhtiön vastuu vakuutetun ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta.

Vuonna 2016 Liikennevakuutuskeskus käsitteli 7 400 vahinkotapausta ja maksoi korvauksia 13 miljoonaa euroa (korvausvastuu 55,1 miljoonaa euroa). Vakuutusmaksutuloja (raja- ja siirtoliikennevakuutus) kerättiin 800 000 euroa. Tunnusluvut vastaavat pienen vakuutusyhtiön liikennevakuutustoimintaa.

Liikennevakuutuskeskuksen tiedonsaantitarve vahinko- ja väärinkäytösrekisterien osalta ei eroa liikennevakuutustoimintaa harjoittavista vakuutusyhtiöstä. Liikennevakuutuskeskuksen liittyminen rekistereihin lisää osaltaan niiden kattavuutta ja luotettavuutta torjuen vakuutusrikollisuutta.

Luvan määräaikaisuuden osalta hakija toteaa, että EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Koska tämän jälkeen tullaan soveltamaan yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjä oikeusperusteita, katsoo hakija, että lupien määräaikaisuus on tästä syystä perusteltua.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Sovellettava lainsäädäntö

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 11 §:ssä säädetään arkaluonteisten henkilötietojen käsittelykiellosta. Pykälän 3 kohdan mukaan arkaluonteisilla henkilötiedoilla tarkoitetaan henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta. Poikkeuksista arkaluonteisten henkilötietojen käsittelykieltoon säädetään henkilötietolain 12 §:ssä. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, jos tietosuojalautakunta on antanut siihen 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn, jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Lupa voidaan myöntää myös rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Pykälän 2 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 12 §:n 13 kohdassa tarkoitetun luvan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn tärkeää yleistä etua koskevasta syystä. Pykälän 3 momentin mukaan lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä voidaan tietosuojavaltuutetun tai luvan saajan hakemuksesta muuttaa tai täydentää, jos se muuttuneiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen.

Luvan myöntämisen edellytykset

Tietosuojalautakunta katsoo edelleen päätöksen 4/3.9.2001 mukaisesti, että tärkeä yleinen etu edellyttää, että vakuutuslaitoksilla on vakuutusrikollisuuden torjumiseksi mahdollisuus käsitellä hakemuksessa tarkoitettuja tietoja niihin kohdistuneista väärinkäytöksistä. Ottaen huomioon, että Liikennevakuutuskeskuksen tiedonsaantitarve väärinkäytösrekisterien osalta ei eroa liikennevakuutustoimintaa harjoittavista vakuutusyhtiöstä, tärkeä yleinen etu edellyttää, että myös Liikennevakuutuskeskukselle myönnetään kyseinen lupa.

Luvan voimassaolo

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) on tulossa sovellettavaksi jäsenvaltioissa 25.5.2018. Asetusta on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Yleisen tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja valvontaviranomaisten toimivalta tulevat Suomessa muuttumaan. Näin ollen tietosuojalautakunta pitää perusteltuna luvan myöntämistä määräaikaisena siten, että luvan voimassaolo päättyy, kun tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET         

Henkilötietolaki (523/1999) 6 §, 11 §, 12 ja 43 §


Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Ahti Saarenpää, Eila Ratasvuori, Pertti Saloranta, Tuula Sario, Hannu Rautiainen ja Sanna Helopuro.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.