26.4.2016 5/2016

Henkilötietojen käsittely - Oikeutettu etu - Luvan määräaikaisuus - Henkilötieto

Hakija pyysi tietosuojalautakunnalta henkilötietolain 43 §:n mukaista lupaa käsitellä henkilötietoja kuvattaessa liikennettä, tiestöä ja sen välitöntä ympäristöä yleisillä alueilla eräitä yksilöityjä käyttötarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittely ei ole toiminnan tarkoitus, mutta henkilötietojen käsittelyltä ei voida täysin välttyä kuvattaessa yleisessä liikenteessä. Tietosuojalautakunta katsoi, että hakijalla oli oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja hakemuksessa kuvatulla tavalla. Hakijan hakemuksessaan ja toimittamassaan lisäselvityksessä esittämät perusteet ja lautakunnan lupamääräykset asettamat huomioon ottaen tietojen käsittely ei myöskään vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia, ja näin ollen lautakunta myönsi hakijalle luvan käsitellä henkilötietoja. Vuonna 2018 sovellettavaksi tulevan yleisen tietosuoja-asetuksen vuoksi lautakunta myönsi luvan määräaikaisena siten, että luvan voimassaolo päättyy, kun tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi.

HAKIJA   Posti Oy (jäljempänä hakija tai Posti)

HAKEMUS

Hakija pyytää tietosuojalautakunnalta henkilötietolain mukaista lupaa käsitellä henkilötietoja kuvattaessa liikennettä, tiestöä ja sen välitöntä ympäristöä yleisillä alueilla hakemuksessa yksilöityjä käyttötarkoituksia varten. Lupaa haetaan toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden määräajaksi.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaisen luvan jäljempänä esitetyin perustein ja seuraavin lupamääräyksin:

1) Postin tulee muokata kuvissa näkyvät henkilöt ja ajoneuvot tunnistamattomiksi ennen materiaalin muuta käsittelyä siten, ettei kuvissa esiintyviä henkilöitä ja ajoneuvoja voida tunnistaa henkilötietolain tarkoittamina henkilötietoina.

2) Posti saa säilyttää raakadataa ainoastaan siihen asti kunnes henkilötiedot on poistettu materiaalista, mutta kuitenkin enintään 14 vuorokautta kuvaamisesta.

3) Posti ei saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille.

4) Postin tulee varmistaa, että kuvaamista suoritetaan yksinomaan yleisillä alueilla. 

Lupa myönnetään määräaikaisena siten, että luvan voimassaolo päättyy, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa sovellettavaksi.

HAKEMUKSEN TAUSTA JA PERUSTELUT

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perustelut

Hakijan tarkoituksena on kuvaamalla liikennettä, tiestöä ja sen välitöntä ympäristöä yleisillä alueilla käsitellä henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

1) Polttoaineen hintatietojen kerääminen huoltoasemilta.

Hintatietoja on tarkoitus tarjota ostettavaksi alan toimijoille. Hintatietojen saatavuus edistää kilpailua ja siten hyödyttää kuluttajia. Polttoaineiden jakelijat ostavat tietoja huoltoasemilla ilmoitetuista polttoaineiden ajantasaista hinnoista pystyäkseen vastaamaan hintakilpailuun. Hintatiedot on mahdollista tuottaa kustannustehokkaimmin automaattisella päättelyllä liikenteen kuvamateriaalista. Kustannustehokkuus hyödyttää viime kädessä kuluttajia. Tehokkaalla polttoaineiden hintakilpailulla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus.

2) Tieto liikennemerkeistä

Liikenteen kuvamateriaalista voidaan automaattisesti päätellä liikennemerkkejä. Liikennemerkkitietoa tarjottaisiin liikennemerkeistä ja niiden sijainnista vastaaville (esim. Liikennevirasto, kunnat) sekä käytettäväksi navigaattoreissa. Liikennevirastolla ja hakijalla on käynnissä sopimusneuvottelut tällaisesta toiminnasta. Liikennemerkkitieto olisi tarkoitus lisätä Digiroad-palveluun. Digiroad-palvelu on Liikennevirasto tarjoama kaikille avoin kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot.

3)Tieto teiden kunnosta, kuten pintavaurioista ja epätasaisuuksista.

Tieto toimitetaan tien kunnossapitoa hoitavalle taholle. Yleisten teiden kunnossapidosta vastaa julkinen sektori, joka hankkii kunnossapitopalvelut yleensä yksityisiltä yrityksiltä, kuten esimerkiksi Destia Oy:ltä. Kunnossapidosta vastaavat yritykset tarvitsevat ajantasaista tietoa kunnossapitotarpeesta. Kuvaamalla tiestöä muun liikennöinnin yhteydessä kunnossapitotarpeet voidaan kartoittaa nopeasti, edullisesti ja ympäristöystävällisesti. Nopea kunnossapitotarpeiden havainnointi edistää liikenneturvallisuutta ja säästää kunnossapitokustannuksissa.

Tien kuvaamisella on mahdollista kustannustehokkaasti tuottaa tietoja, joita voidaan hyödyntää erilaisissa yhteiskunnan tarpeissa. Hakija on valtion täysin omistama yritys, joka toimii vastuullisesti ja on vastannut tietosuojasta viestinnän luottamuksellisuuden suojan muodossa satoja vuosia. Hakija vastaa myös Manner-Suomessa postin yleispalvelusta, joka rahoitetaan toiminnan tuotoilla. Postimäärien vähentyessä yhteiskunnallisesti tarpeellisen ja hintasäännellyn yleispalvelun turvaamiseksi tarvitaan uusia ansaintamahdollisuuksia. Jakelutoiminnan yhteydessä hakija ajaa päivittäin useimmilla Suomen teillä. Hakijalla on siten erinomaiset edellytykset kerätä yhteiskunnan tarpeisiin tietoa liikenteestä, tiestöstä ja sen välittömästä ympäristöstä tietosuojasta huolehtien.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suojasta huolehtiminen

Kuvattua materiaalia ei ole tarkoitus julkaista sellaisenaan raakadatana eikä myöskään anonymisoidussa muodossa. Kuva voi olla videokuvaa tai valokuvia. Liikennettä ja tiestöä kuvattaessa tallentuu todennäköisesti myös henkilötietoja, kuten tunnistettavissa olevia kasvokuvia ja ajoneuvojen rekisterinumeroita. Henkilötietojen käsittely ei ole toiminnan tarkoitus eikä henkilötietoja koskaan luovuteta edelleen, mutta henkilötietojen käsittelyltä ei voida täysin välttyä kuvattaessa yleisessä liikenteessä.

Henkilötietoja käsitellään osana liikenteestä, tiestöstä ja sen välittömästä ympäristöstä kerättyä tietoa, koska henkilötietojen tallentumista kuvatulla tiedon keruumenetelmällä ei voida ennakolta varmuudella estää. Kuvattu aineisto anonymisoidaan siten, että henkilötiedot poistetaan kerätystä raakadatasta ennen tiedon muuta käsittelyä. Henkilötietojen poistaminen tapahtuu sumentamalla kuvissa näkyvien henkilöiden kasvot ja ajoneuvojen rekisterikilvet. Kuvaamista ei tehdä kotirauhan suojaamilla piha-alueilla, vaan ainoastaan julkisilla paikoilla.

Kuvatallenteet käsitellään ilman aiheetonta viivettä siten, että henkilöitä tai rekisterinumeroita tai muita vastaavia henkilöön yhdistettäviä tietoja ei voida tunnistaa. Kuvien käsittelyn jälkeen henkilötietoja sisältävä raakadata hävitetään käsittelyn yhteydessä siten, että alkuperäistä aineistoa, jossa henkilöt ovat tunnistettavissa, ei voida palauttaa. Henkilötietoa voivat käsitellä vain nimetyt henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet salassapitoon. Henkilötietojen käsittely lokitetaan. Anonymisoitu kuva-aineisto hävitetään, kun tietojen käsittely ei ole enää tarpeen.

Tiedonsiirto tiedonkeruujärjestelmästä palvelimelle tapahtuu salattua ja suojattua kanavaa pitkin. Luovutettava tieto ei sisällä koskaan henkilötietoja. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tiedon käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, jolloin sopimusehdoilla varmistetaan, että alihankkija noudattaa tietojen käsittelyssä riittävää tietojen suojausta. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja käsittelevät tahot ovat solmineet hakijan kanssa sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

Edellä mainituilla menettelyillä varmistetaan, että henkilötietoja sisältävän kuvamateriaalin käsittelyllä ei vaaranneta henkilöiden yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutetun lausunto 15.1.2016

Tietosuojalautakunta on pyytänyt tietosuojavaltuutetun lausuntoa hakijan lupahakemuksesta. Tietosuojavaltuutettu on antanut asiassa lausunnon, jossa tietosuojavaltuutettu on kiinnittänyt huomiota muun muassa toiminnan suhteeseen rikoslain (39/1889) tarkoittamaan salakatseluun, kuvamateriaalin anonymisointiin sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen määrittelyn tarkkuuteen.

Hakijan lisäselvitys 16.2.2016, 9.3.2016 ja 15.4.2016

Tietosuojalautakunta on pyytänyt hakijalta selvitystä tietosuojavaltuutetun lausunnon pohjalta ja erityisesti siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietoja on tarkoitus käsitellä ottaen huomioon muun muassa henkilötietolain rekisterinpitäjälle asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta ja käyttötarkoitussidonnaisuudesta. Lausunnon kohteena olevassa hakijan alkuperäisessä hakemuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus oli kuvattu huomattavan yleisellä tasolla. Hakija on sittemmin yksilöinyt käyttötarkoitukset edellä tässä hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Hakija toteaa huolehtivansa kuvaamisesta ainoastaan yleisillä alueilla siten, että lähtökohtaisesti autoilla, joissa on kamera, ajetaan vain yleisillä alueilla. Jos jostain syystä kuitenkin olisi välttämätöntä ajaa piha-alueelle, kuljettajat on ohjeistettu lopettamaan kuvaus ennen pihaan ajamista.  Kamerat asennetaan hakijan ajoneuvon tuulilasiin. Kuljettaja tuo kameran mukanaan autoon ja käynnistää kameran ajaessaan yleisellä tiealueella. Mikäli poikkeuksellisesti on tarpeen ajaa piha-alueelle, kuljettaja sammuttaa kameran.

Raakadatan kerääminen on järjestetty niin, että sen käsittelyyn ei osallistu muita kuin hakijan tai sen alihankkijoiden työntekijöitä. Kuva- ja anturitietoja pääsee katsomaan vain rajattu joukko työntekijöitä. Pääsy materiaaliin on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Henkilötiedot poistetaan raakadatasta sumentamalla henkilöiden kasvot ja ajoneuvojen rekisterikilvet. Tämä tehdään automaattisella kuvankäsittelyllä.  

Kuvattu materiaali tallennetaan siten, että alihankkijan autokameraohjelman sovellus älypuhelimessa kerää kuva- ja anturidatan ja lähettää ne hakijan tai sen alihankkijan pilvipalveluun. Heti kun kuvatieto on lähetetty, se poistuu laitteesta automaattisesti. Palvelin, joka vastaanottaa tiedot, sumentaa aineiston mahdollisesti sisältämät henkilötiedot (ihmisten kasvot ja ajoneuvojen rekisterikilvet). Sumentamattomia kuva- tai videotietoja säilytetään enintään 14 vuorokautta, jonka jälkeen ne automaattisesti tuhotaan. Raakadatalla, joka mahdollisesti sisältää henkilötietoja, ei ole sellaisenaan mitään käyttötarkoitusta eikä sitä ole käsittelemättömänä saatavilla julkisesti taikka luovuteta kolmansille. Henkilötietoja ei ole tarkoitus käsitellä muutoin kuin on tarpeen niiden poistamiseksi välittömästi niin sanotusta raakadatasta.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Sovellettava lainsäädäntö

Henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisesti elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista rekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa pykälän 1 momentin 9 kohdan mukaan käsitellä, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 43 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Tällainen lupa voidaan lainkohdan 3 momentin mukaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä voidaan tietosuojavaltuutetun tai luvan saajan hakemuksesta muuttaa tai täydentää, jos se muuttuneiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen.

Luvan tarve ja edellytykset

Hakijan kuvaamassa toiminnassa on väistämättä käsiteltävä henkilötietoja, sillä yleistä liikennettä ei ole mahdollista kuvata ilman, että kuvissa esiintyisi henkilötietoja kuten ihmisten kasvoja tai ajoneuvojen rekisteritunnuksia. Ihmisten kuvia ja autojen rekisteritunnuksia on pidettävä henkilötietolain tarkoittamina henkilötietoina. Näin ollen hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan käsitelläkseen hakemuksessa kuvattuja henkilötietoja, ellei jokin henkilötietolain 2 §:ssä määritellyistä soveltamisalan rajauksista tai jokin henkilötietolain 8 §:ssä säädetyistä käsittelyn yleisistä edellytyksistä täyty.

Hakija on kertonut keräävänsä hakemuksessa tarkoitetut tiedot operoimalla ajoneuvoja, jotka ajavat pitkin yleisiä teitä ja katuja. Tällaiseen toimintaan eivät sovellu henkilötietolain 2 §:ssä määritellyt soveltamisalan rajaukset eivätkä myöskään henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1–8 kohdassa säädetyt henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset. Näin ollen henkilötietojen käsittely hakijan kuvaamalla tavalla edellyttää henkilötietolain mukaista tietosuojalautakunnan lupaa.

Henkilötietolain 43 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Tällainen lupa voidaan lainkohdan 3 momentin mukaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Lautakunta on aiemmassa lupakäytännössään katsonut, että kyseessä olleissa tapauksissa hakijoilla on ollut oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja esimerkiksi katunäkymäpalvelun luomista ja ylläpitoa varten. Myös Postin hakemuksessaan määrittelemien käyttötarkoitusten voidaan katsoa olevan hakijan oikeutetun edun mukaisia. Hakija on myös hakemuksessaan ja toimittamassaan lisäselvityksessä esittänyt perusteet, joiden valossa on katsottava, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Lupamääräykset

Lautakunta on liittänyt hakijan esittämä selvitys huomioon ottaen päätökseen edellä esitetyt rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset lupamääräykset.

Luvan voimassaolo

Hakija on hakenut lupaa joko toistaiseksi voimassa olevana tai vähintään viiden vuoden määräajaksi. EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) on kuitenkin tulossa sovellettavaksi jäsenvaltioissa loppukeväästä 2018. Asetusta on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Yleisen tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja valvontaviranomaisten toimivalta tullee Suomessa muuttumaan. Näin ollen tietosuojalautakunta pitää perusteltuna luvan myöntämistä määräaikaisena siten, että luvan voimassaolo päättyy, kun tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET       

Henkilötietolaki (523/1999) 3 §:n 1 kohta, 5 §, 6 §, 8 §:n 1 momentin 9 kohta ja 43 §

Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Ahti Saarenpää, Eila Ratasvuori, Tuula Sario, Hannu Rautiainen, Pertti Saloranta ja Sanna Helopuro.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.