16.2.2016 2/2016

Toimituksellinen tarkoitus - Tutkimatta jättäminen - Arkaluonteinen henkilötieto

Hakija pyysi tietosuojalautakunnalta lupaa luovuttaa asiakastoimituksilleen arkaluonteisia henkilö- ja tuomiotietoja, joita hakija itse kerää toimituksellista tarkoitusta varten. Tietosuojalautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatussa käsittelyssä oli kyse henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetusta henkilötietojen käsittelystä toimituksellisia tarkoituksia varten. Koska henkilörekisterin käyttötarkoitus oli toimituksellinen, ei käsittelylle ollut henkilötietolain 43 §:n mukaisen luvan tarvetta ja tietosuojalautakunta jätti asian toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

Äänestys (4-3)
                                                                                                                                                                                                HAKIJA   HAKIJA Oy Suomen Tietotoimisto (jäljempänä hakija)

HAKEMUS

Hakija pyytää tietosuojalautakunnalta lupaa luovuttaa asiakastoimituksilleen arkaluonteisia henkilö- ja tuomiotietoja, joita hakija itse kerää toimituksellista tarkoitusta varten.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta jättää hakemuksen tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana jäljempänä esitetyin perustein. Asiassa on toimitettu äänestys (4-3).

HAKEMUKSEN TAUSTA JA PERUSTELUT

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Toimitukset keräävät arkaluonteisia henkilötietoja, jotta rikos- ja riita-asioiden seuraaminen olisi mahdollista. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin henkilötietolakiin. Hakija on pyytänyt tietosuojavaltuutetun kannanottoa siihen, voisiko hakija luovuttaa tällaisia tietoja edelleen lain puitteissa hakijan asiakastoimituksille. Tietosuojavaltuutettu lausui kantanaan, että menettelyyn olisi syytä hakea lupaa tietosuojalautakunnalta. Hakija pyytää tietosuojalautakunnalta lupaa luovuttaa henkilötietoja erillisen sopimuksen tehneille asiakastoimituksille erillisen salatun tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Hakijan asiakkaat ovat ulkoistaneet sille journalistista työtä. Tulevaisuudessa ulkoistaminen tulee entisestään yleistymään ja päällekkäistä työtä tullaan karsimaan entisestään. Kyse ei siis ole tietojen luovuttamisesta eri tarkoitukseen, vaan yhteisestä työprosessista hakijan asiakasmedioiden kanssa. Tietoja ei ole tarkoitus luovuttaa muille tahoille kuin toimituksille journalistista käyttöä varten.

Käsiteltävät tiedot

Hakijan tarkoituksena on luovuttaa asiakastoimituksilleen toimituksellista käyttöä varten rikoksista epäillyistä seuraavia tietoja:

- nimi ja syntymäaika;

- epäilty rikos sekä epäillyn rikoksen tapahtumapaikka ja -aika;

- jutun vastuuviranomaisten nimet ja yhteystiedot; sekä

- mahdollisten aiempien rikos- ja riita-asioiden diaari- ja taustatiedot.

Hakija kerää edellä kuvattuja tietoja seuraavista julkisista lähteistä:

- oikeusrekisterikeskus;

- tuomioistuimet;

- syyttäjänvirastot;

- poliisi; ja

- kaupparekisteri.              

KUULEMINEN

Hakijan lisäselvitys 8.12.2015

Tietosuojalautakunta on pyytänyt hakijalta lisäselvitystä tietojen säilytysaikaa, tietojen luovuttamista sekä tietojen vastaanottajia koskien. Hakija on 8.12.2015 päivätyssä lisäselvityksessään tarkentanut, että ”asiakastoimituksilla”, joille tietoja on tarkoitus luovuttaa, tarkoitetaan mediayhtiöitä, jotka ovat Viestinnän Keskusliiton jäseniä tai sitoutuneita Julkisen Sanan Neuvoston ohjeistukseen. Hakijan on tarkoitus säilyttää tietoja niin kauan kuin uutisaiheena oleva prosessi on kesken. Tiedot poistettaisiin lainvoimaisen ratkaisun tai mahdollisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antaman ratkaisun jälkeen taikka sen jälkeen, kun esimerkiksi rikosasiaan liittyvä korvausprosessi, hallintoprosessi tai muu prosessi on päättynyt.

Hakija on lisäselvityksessään tarkentanut, että jo nykyään sen asiakkaat näkevät hakijan palvelusta, että ”X” päivänä Helsingissä on oikeudenkäynti ”Y”. Uudessa palvelussa asiakkaat näkisivät myös asian diaarinumeron, syyttäjän ja vastaajat sekä muita vastaavia tietoja, joiden luovuttamiselle hakija hakee lupaa. Asiakastoimituksen voisivat tehdä järjestelmässä hakuja esimerkiksi verratakseen, onko polttopulloista paikassa ”A” vangittu henkilö ”B” myös syytettynä aiemmasta polttopulloiskusta paikassa ”C”.

Tietosuojavaltuutetun lausunto 11.1.2016

Lausunnossaan tietosuojavaltuutettu toteaa, että henkilötietolain soveltamisen osalta kyse on siitä, tulisiko suunniteltuun henkilötietojen käsittelyyn soveltaa lain 2 §:n 5 momenttia vai olisiko tällaista rekisterinpitäjän toimitukselliset tarkoitukset ylittävää tietopalvelua arvioitava siten, että siihen sovelletaan henkilötietolakia kokonaisuudessaan. Henkilötietolaissa ei ole määritelty toimituksellisia rekistereitä eikä myöskään toimituksellista käyttötarkoitusta.

Kun henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa on kyse erityisestä henkilötietolain ja siten henkilötietojen suojaa koskevasta poikkeuksesta, joka koskisi tässä tapauksessa vielä henkilötietolain 11 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja, tulisi henkilötietolain 2 §:n 5 momenttia poikkeussäännöksenä tulkinta yleisten tulkintaperiaatteiden mukaan ahtaasti ja katsoa, ettei suunniteltu tietopalvelutyyppinen henkilötietojen käsittely voi sisältyä henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitettuun toimitukselliseen tarkoitukseen. Tällainen tulkinta edellyttää tietosuojavaltuutetun mukaan hakemuksen käsittelyä henkilötietolain 12 §:n 13 kohdan tarkoittamana lupa-asiana.

Henkilötietolain 12 §:n 13 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää lain 43 §:n 2 momentin mukaan vain tärkeää yleistä etua koskevasta syystä. Tietosuojavaltuutetun mielestä hakemuksessa esitetyt perusteet eivät ole tällaisia sen vuoksi, että ne liittyvät enemmänkin tiedotusvälineiden väliseen työnjaon muutokseen ja toimituksellisen työn ulkoistamiseen. Vaikka toimialalla kyse voi olla huomattavasta muutoksesta, ei kyseessä ole sellainen tärkeää yleistä etua koskeva syy, jota luvan myöntäminen edellyttää.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Asiaan liittyvä lainsäädäntö

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten koskevat soveltuvin osin ainoastaan 1–4 ja 32 §, 39 §:n 3 momentti, 40 §:n 1 ja 3 momentti, 42 §, 44 §:n 2 kohta, 45–47 §, 48 §:n 2 momentti sekä 50 ja 51 §, jollei 17 §:stä muuta johdu.

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Pykälän 3 kohdan mukaan arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta. Henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan mitä 11 §:ssä säädetään, ei estä tietojen käsittelyä, johon tietosuojalautakunta on antanut 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn, jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Lupa voidaan myöntää myös rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Pykälän 2 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 12 §:n 13 kohdassa tarkoitetun luvan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn tärkeää yleistä etua koskevasta syystä.

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisiin tarkoituksiin, soveltuu henkilötietolaki vain tietyiltä osin henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyyn toimituksellisia tarkoituksia varten ei sovelleta esimerkiksi henkilötietolain 11 §:n sisältämää kieltoa käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

Henkilötietolaissa ei ole määritelty toimituksellisen tarkoituksen määritelmää. Henkilötietolakia koskevassa hallituksen esityksessä 96/1998 vp todetaan, että henkilötietolain pyrkimyksenä on ollut säilyttää tiedotusvälineiden toimituksellisia rekistereitä koskeva sääntely ennallaan henkilötietolakia edeltäneeseen henkilörekisterilakiin nähden. Henkilörekisterilain 1 §:n 3 momentissa (387/1994) oli rajoitettu lain soveltamista tiedotusvälineiden toimituksellisiin rekistereihin. Toimituksellisia rekistereitä olivat kyseisen lain määritelmän mukaan sellaiset henkilörekisterit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tiedotusvälineen toimitustyössä ja jotka eivät ole muiden käytettävissä. Tiedotusvälineiksi ymmärrettiin säännöksessä joukkotiedotukseen tarkoitetut viestintävälineet.

Myös uutis- ja kuvatoimistot voidaan edellä mainitun hallituksen esityksen mukaan rinnastaa tiedotusvälineisiin silloin, kun niillä on henkilörekistereitä, jotka palvelevat tiedotusvälineen julkaisutoimintaa tai uutistoimiston omaa julkaisutoimintaa. Toimituksellisen rekisterin tietoja voidaan käyttää ainoastaan toimitustyöhön liittyvissä tehtävissä. Tiedotusvälineen toimitukselliselta rekisteriltä edellytetään myös, että sen käyttäjäpiiri on rajattu niin, ettei rekisteri ole muiden kuin toimitustyöhön osallistuvien käytettävissä.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa niin hakija kuin sen asiakastoimitukset voivat käsitellä hakemuksessa mainittuja tietoja toimituksellisia tarkoituksia varten. Saadun selvityksen mukaan asiassa on kyse hakijan ja sen asiakastoimitusten yhteisestä työprosessista, jossa pyritään välttämään päällekkäistä työtä. Henkilörekisterin käyttötarkoitus on toimituksellinen ja tietoja annettaisiin vain asiakastoimitusten toimitukselliseen käyttöön. Hakijan asiakastoimituksia ovat mediayhtiöt, jotka ovat Viestinnän Keskusliiton jäseniä tai sitoutuneita Julkisen Sanan Neuvoston ohjeistukseen. Tietoja luovutettaisiin erillisen sopimuksen tehneille toimituksille salatun tietoliikenneyhteyden kautta. Tietoja säilytettäisiin niin kauan kuin uutisaiheena oleva prosessi on kesken.

Edellä sanotun nojalla tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa on kyse henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetusta henkilötietojen käsittelystä toimituksellisia tarkoituksia varten. Käsittelylle ei ole henkilötietolain 43 §:n mukaisen luvan tarvetta eikä tietosuojalautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä asiaa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Perustuslaki (731/1999) 10 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentti

Henkilötietolaki (523/1999) 2 §:n 5 momentti

Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Ahti Saarenpää, Tuula Sario, Eila Ratasvuori, Pertti Saloranta, Lea Mäntyniemi ja Hannu Rautiainen.

Asiassa on toimitettu äänestys sekä esitetty esittelijän eriävä mielipide. Asian esittelijä ja enemmistön kanssa eri mieltä olleet jäsenet (Ahti Saarenpää, Tuula Sario ja Eila Ratasvuori) olisivat ratkaisseet asian seuraavasti:

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen jäljempänä esitetyin perustein.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan tarve

Kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisiin tarkoituksiin, soveltuu henkilötietolaki vain tietyiltä osin henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelyyn toimituksellisia tarkoituksia varten ei sovelleta esimerkiksi henkilötietolain 11 §:n sisältämää kieltoa käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

Henkilötietolaissa ei ole määritelty toimituksellisen tarkoituksen määritelmää. Henkilötietolakia koskevassa hallituksen esityksessä 96/1998 vp todetaan, että henkilötietolain pyrkimyksenä on ollut säilyttää tiedotusvälineiden toimituksellisia rekistereitä koskeva sääntely ennallaan henkilötietolakia edeltäneeseen henkilörekisterilakiin nähden. Henkilörekisterilain 1 §:n 3 momentissa oli rajoitettu lain soveltamista tiedotusvälineiden toimituksellisiin rekistereihin. Toimituksellisia rekistereitä olivat kyseisen lain määritelmän mukaan sellaiset henkilörekisterit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan tiedotusvälineen toimitustyössä ja jotka eivät ole muiden käytettävissä. Tiedotusvälineiksi ymmärrettiin säännöksessä joukkotiedotukseen tarkoitetut viestintävälineet.

Myös uutis- ja kuvatoimistot voidaan rinnastaa tiedotusvälineisiin silloin, kun niillä on henkilörekistereitä, jotka palvelevat tiedotusvälineen julkaisutoimintaa tai uutistoimiston omaa julkaisutoimintaa. Toimituksellisen rekisterin tietoja voidaan käyttää ainoastaan toimitustyöhön liittyvissä tehtävissä. Tiedotusvälineen toimitukselliselta rekisteriltä edellytetään myös, että sen käyttäjäpiiri on rajattu niin, ettei rekisteri ole muiden kuin toimitustyöhön osallistuvien käytettävissä.

Tulkittaessa henkilötietolain 2 §:n 5 momenttia on otettava huomioon, että kysymys on kahden perusoikeuden, sananvapauden ja henkilötietojen suojan, yhteen sovittamisesta. Tällöin on tarkasteltava, onko kyseessä olevan toiminnan tarkoituksena tietojen, mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen yleisölle. Henkilötietojen käsittely henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuvaksi edellyttää muun ohella, että tietoja käytetään yksinomaan toimitustyöhön liittyvissä tehtävissä ja etteivät käsiteltävät tiedot ole muiden kuin toimitustyöhön osallistuvien käytettävissä. Koska henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa on kyse hyvin laajasta poikkeuksesta suureen osaan henkilötietolain säännöksiä, ei lainkohdan tulkintaa tältä osin ole syytä ulottaa laajemmalle kuin toimituksellisten tarkoitusten toteutumiseksi on välttämätöntä.

Siltä osin kun hakija käsittelee hakemuksen kohteena olevia tietoja omassa toimitustyössään, on kyse henkilötietojen käsittelystä toimituksellisessa tarkoituksessa. Sen sijaan siltä osin kun hakijan tarkoituksena on luovuttaa kyseisiä tietoja eteenpäin asiakkailleen ja näin ollen muiden saataville, ei kyse enää ole henkilötietojen käsittelystä toimituksellisia tarkoituksia varten. Hakemuksessa tarkoitettu tietopalvelutyyppinen henkilötietojen käsittely ei täten sisälly henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitettuun toimituksellisen tarkoituksen määritelmään.

Näin ollen hakijan kuvaamaa henkilötietojen käsittelyä ei suoriteta toimituksellisia tarkoituksia varten ja käsittelyä on arvioitava kokonaisuudessaan henkilötietolain säännösten valossa. Kun käsiteltävät tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja ja kun mikään henkilötietolain 12 §:n muista poikkeusperusteista ei sovellu hakemuksessa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan henkilötietolain 43 §:n mukaisen luvan henkilötietojen käsittelyyn.

Luvan myöntämisen edellytykset

Tietosuojalautakunta voi antaa henkilötietolain 12 §:n 13 kohdassa tarkoitetun luvan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn ainoastaan tärkeää yleistä etua koskevasta syystä. Hakija hakee lupaa luovuttaa keskitetysti arkaluonteisia henkilötietoja tavalla, jonka nimenomaisena tarkoituksena ei ole tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle. Hakijan asiakastoimituksilla on suoraan lain nojalla oikeus käsitellä hakemuksessa kuvattuja henkilötietoja toimituksellisissa tarkoituksissa, eikä tietojen käsittely hakemuksessa kuvatulla tavalla ole välttämätöntä hakijan tai sen asiakkaiden suorittaman toimituksellisen käsittelyn tai sananvapauden toteutumiseksi.

Hakemuksen kohteena oleva henkilötietojen käsittely palvelee lähinnä hakijan ja sen asiakastoimitusten intressejä, eikä tärkeää yleistä etua. Kun arkaluonteisia henkilötietoja käsiteltäessä puututaan rekisteröidyn yksityisyyden ja henkilötietojen suojan ydinalueeseen ja kun hakemuksessa kuvattu käsittely ei palvele tärkeää yleistä etua, ei henkilötietojen käsittely hakemuksessa kuvatulla tavalla ole oikeasuhtaista ottaen huomioon käsillä olevat intressit.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.