18.8.2015 4/2015

Lupa - Paikkatietoinfrastruktuuri - Paikantaminen - Henkilötieto - Lupaehdot

Ks. myös päätös T: 3/2012

Lautakunta on aiemmin päätöksellään 3/2012 myöntänyt Nokialle määräaikaisen luvan kerätä ja käsitellä käsitellä WiFi-liityntäpisteiden MAC-osoitteita, signaalivahvuuksia, radiotyyppiä ja näiden perusteella laskettuja arvioituja sijaintia koskevia tietoja paikannuspalveluinfrastruktuurin rakentamiseksi ja paikkatietoihin perustuvien palveluiden tarjoamista ja kehittämistä varten. Luvan edellytyksenä on, että Nokia toimii lautakunnan asettamien lupamääräysten mukaisesti. Lupaehtojen mukaan Nokian on huolehdittava siitä, että kerättäessä tietoja päätelaitteen käyttäjiltä heidän suostumuksensa perusteella suostumus täyttää lainsäädännössä asetetut edellytykset. Lupaehtojen mukaisesti Nokia saa säilyttää raakadataa ainoastaan siihen asti kun tietojen käsittelyn tavoite on täyttynyt, eikä Nokia ei saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille. Lautakunta myönsi Nokialle uuden aiempaa lupaa vastaavan luvan. Lupa ja lupaehdot asetettiin määräaikaisina.

ASIA         Henkilötietojen käsittelyä koskeva henkilötietolain 43 §:n 1 momenttiin perustuva lupahakemus

HAKIJA   Nokia Oyj (jäljempänä ”hakija” tai ”Nokia”), Karaportti 3, 02610 Espoo

HAKEMUS

Hakija pyytää tietosuojalautakuntaa myöntämään hakijalle uudeksi kolmen (3) vuoden määräajaksi henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaisen luvan käsitellä WiFi-liityntäpisteiden MAC-osoitteita, signaalivahvuuksia, radiotyyppiä ja näiden perusteella laskettuja arvioituja sijaintia koskevia tietoja paikannuspalveluinfrastruktuurin rakentamiseksi ja paikkatietoihin perustuvien palveluiden tarjoamista ja kehittämistä varten.

Hakijan esittämät perustelut

Tekninen kehitys sekä uusien kannettavien päätelaitteiden (esim. älypuhelimet ja tablet-tietokoneet) yleistyminen ovat johtaneet paikkatietoon perustuvien palvelujen ja sovellusten kysynnän nopeaan kasvuun. Paikantamiseen perustuvan sovelluksen tai palvelun on saatava paikkatieto päätelaitteelta.

Päätelaite voi muodostaa paikkatiedon satelliittiyhteyden avulla. Satelliittiperusteinen paikannus on kuitenkin hidasta ja vaatii esteettömän yhteyden päätelaitteen ja satelliitin välille. Tämän ongelman korjaamiseksi päätelaitteisiin on kehitetty niin sanottuja avusteisia paikannusmenetelmiä. Esimerkiksi Assisted GPS perustuu avoimiin standardeihin ja hyödyntää matkaviestiverkon tukiasemien tiedossa olevia sijainteja paikkatiedon muodostamisessa.

Teknisesti WiFi-paikannus vastaa matkaviestiverkon tukiasemiin perustuvaa paikannusta; WiFi-paikannuksessa päätelaite hyödyntää WiFi-liityntäpisteiden tiedossa olevia sijaintitietoja paikkatiedon muodostamisessa. Paikannuspalvelut ja sovellukset hyödyntävät näin muodostettua paikkatietoa. WiFi-paikannus parantaa paikannusmenetelmien tehokkuutta, nopeutta ja tarkkuutta alueilla, joissa satelliittiyhteys tai matkaviestiverkon kuuluvuus on huono ja se mahdollistaa myös sisätiloissa tapahtuvan paikannuksen. Ilman WiFi-paikannusta näissä olosuhteissa tapahtuva paikannuspalveluiden käyttö on laadullisesti olennaisesti huonompaa tai kokonaan estynyt.

WiFi-liityntäpisteiden sijainteihin perustuvan paikkatiedon muodostamisen mahdollistamiseksi hakija kerää hakemuksessa mainittuja tietoja WiFi-liityntäpisteitä koskevan paikkatietokannan luomiseksi.

Hakija huolehtii sekä päätelaitteiden käyttäjien että WiFi-liityntäpisteisiin mahdollisesti liittyvien henkilötietojen käsittelystä siten, että henkilötietojen tietosuoja ei vaarannu. Lisäksi päätelaitteen sijainnin muodostaminen tapahtuu aina käyttäjän suostumuksella.

Tietosuojalautakunta on 24.5.2012 myöntänyt Nokialle ja Microsoft Corporationille luvan käsitellä henkilötietoja nyt hakemuksessa käsillä olevissa tarkoituksissa (tietosuojalautakunnan päätös 3/24.5.2012). Lupa on ollut määräaikainen ja se on myönnetty kolmeksi vuodeksi. Näin ollen luvan voimassaolo on päättynyt 24.5.2015. Hakemuksessaan hakija toteaa, että olennaisilta osiltaan sen toiminta on edelleen samanlaista kuin se on ollut edellisen lupahakemuksen ajankohtana. Tilanne on muuttunut ainoastaan niiltä osin, että Microsoft Corporation ei ole enää osapuolena tietojen käsittelyssä ja että tietojen siirto ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan tällä hetkellä ainoastaan EU-komission mallilausekkeita käyttäen. Lisäksi hakija kertoo hakemuksessaan toimivansa edelleen aiempien lupamääräysten puitteissa.

Kuvaus tietojen käsittelystä

WiFi-paikannuksen toteuttaminen edellyttää paikkatietoinfrastruktuurin luomista ja ylläpitämistä keräämällä WiFi-liityntäpistetietoja tietokantaan. WiFi-paikannuksen edellyttämät tiedot WiFi-liityntäpisteiden sijainnista muodostetaan pääpiirteissään seuraavasti: Kun päätelaitteen käyttäjä haluaa käyttää paikannuspalveluita, päätelaite tunnistaa ympäristössään olevat WiFi-liityntäpisteet niiden julkisesti ilmaisemien tietojen perusteella. Mikäli päätelaite jo entuudestaan tietää tunnistamiensa WiFi-liityntäpisteiden sijainnin, se hyödyntää näitä tietoja paikkatiedon muodostamisessa. Mikäli päätelaite ei tunnista tukiasemien tai päätelaitteiden sijainteja, se kysyy tietoja hakijan paikannustietokannasta, jonne tukiasemien ja liityntäpisteiden arvioituja sijaintitietoja on tallennettu, ja mikäli tiedot ovat saatavilla, päätelaite hyödyntää palvelimella olevia tietoja paikkatiedon muodostamisessa.

Vastaavasti päätelaite lähettää tiedossaan olevia liityntäpisteitä koskevia tietoja hakijan paikannustietokantaan paikannusmenetelmiä käytettäessä. Nämä tiedot käsitellään siten, että päätelaitteen sijaintia ei ole jälkikäteen mahdollista selvittää. Tämän tietojen vaihdon tarkoituksena on ainoastaan varmistaa hakijan paikannustietokannan sisältämien tukiasemien ja liityntäpisteiden sijaintia koskevien tietojen ajantasaisuus sekä mahdollistaa uusien paikkatietoon perustuvien sovellusten ja palvelujen kehittäminen. Ilman tietokannan olemassaoloa kyseiset paikannusmenetelmät eivät lainkaan toimi.

Infrastruktuuritietojen keräämisen tarkoituksena ei ole yksilöidä WiFi-liityntäpisteitä ylläpitäviä henkilöitä tai yhtiöitä. WiFi-liityntäpisteitä koskevia tietoja käytetään ainoastaan liityntäpisteiden alueella olevien mobiililaitteiden paikantamiseen. 

Paikkatietoon perustuvien palvelujen ja sovellusten käyttäminen tapahtuu aina päätelaitteen käyttäjän suostumuksella. Hakija noudattaa käyttäjien paikantamisessa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä.

Kerättävät tiedot

Hakijan palveluiden suunnittelussa on otettu huomioon yksityisyysnäkökohdat, ja tästä syystä vain palveluiden kannalta tarpeelliset tiedot kerätään.

WLAN-verkkoja koskevien teknisten standardien mukaisesti, jokainen WLAN-mobiililaite etsii jatkuvasti lähellä olevia WiFi-liityntäpisteitä. Samojen standardien perusteella jokainen liityntäpiste lähettää mobiililaitteelle automaattisesti muun muassa MAC-osoitteensa, signaalin vahvuuden, radiotyypin ja liityntäpisteen tyypin. Liityntäpiste lähettää nämä tiedot päätelaitteen yhteydenottoyritysten mahdollistamiseksi.

WiFi-liityntäpisteet identifioivat itsensä joko infrastruktuuri- tai ad hoc -liityntäpisteiksi. Ad hoc -liityntäpisteet ovat tyypillisesti erilaisia liikkuvia päätelaitteita, esimerkiksi PC-laitteita. Hakija ei kerää niitä koskevia tietoja, koska tällaiset tyypillisesti liikkuvat kohteet eivät ole hyödyllisiä paikannusmenetelmän kannalta. Tukiasemat, reitittimet ja vaihteet tyypillisesti identifioivat itsensä infrastruktuuriliityntäpisteinä. Näistä infrastruktuuri WiFi-liityntäpisteistä kerätään seuraavat tiedot:

1. Media Access Control (MAC) -osoite; MAC-osoite on laitteen yksilöivä tunnus, joka on esimerkiksi muotoa 00-1F-3F-D7-6D-29;

2. Lähetyssignaalin vahvuus (signal strength), joka osoittaa WiFi-liityntäpisteen lähetysvahvuuden keräyshetkellä; ja

3. Laitteen radiotyyppi (radio type), joka ilmoittaa, minkä standardin mukainen laitteen radio on. Esimerkiksi ”IEEE 802.11a”.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi tietokantaan sisällytetään tiedot liityntäpisteen arvioidusta sijainnista. Yksittäisen tukiaseman sijaintia ei siirretä paikkatietoa hyödyntävään sovellukseen tai palveluun.

Riippuen päätelaitteen käyttämästä paikannusmenetelmästä tietojen keräämisen yhteydessä kerätään myös tietoja päätelaitteen kantama-alueella havaituista matkapuhelinverkon tukiasemista (base station). Tukiaseman yksilöintitiedot eivät ole henkilötietoja, vaan kyseessä on ainoastaan tukiaseman yksilöllinen tunnus, joka osoittaa tukiaseman sijainnin. Tukiasematieto ei sisällä tietoja tukiaseman alueella olevista käyttäjistä. Tämän tukiaseman lähettämän julkisen yksilöintitunnuksen keräämisellä rikastutetaan paikkatietokantaa. Koska matkapuhelinverkon tukiasemien tiedot eivät ole henkilötietoja, niiden kerääminen ei edellytä henkilötietolain mukaista perustetta.

Hakija ei kerää WiFi-laitteiden SSID-tunnistetta (service set identifier), UDID-tunnistetta (unique device identifier), tietoja laitteen salauksesta (esim. WEP, WPA), eivätkä hyötykuormatietoja (payload data). Hakija ei myöskään millään tavalla näe, seuraa tai kerää tietoja WiFi-liityntäpisteiden kautta kulkevasta viestinnästä.

Tietojen kerääminen

Hakija kerää edellä kuvatut tiedot tietojen keräämiseen tarkoitetulla laitteella (kuten matkapuhelimella tai tabletilla), johon on asennettu keräämistä varten kehitetty ohjelma. Kyseiset laitteet voivat sijaita ajoneuvoissa, joissa tietoja kerätään samalla kertaa hakijan katunäkymäpalvelun edellyttämän katutason kuvaamisen yhteydessä, tai ne voivat olla esim. yksittäisten henkilöiden mukanaan kantamia mobiililaitteita.

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan tarkkoihin ja luotettaviin paikkatietoihin perustuvien paikkatietopalvelujen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Kerättyjä tietoja ei käytetä yhteydenottoihin WiFi-liityntäpisteiden omistajiin tai esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen.

Kerätyt tiedot siirretään suoraan tiedot keränneestä laitteesta tiedot kulloinkin keränneen hakijan tietokantaan, johon pääsy on rajoitettu palvelun tuottamiseksi välttämättömiin henkilöihin. Tietokannan sisältämien palvelinten käyttöä seurataan lokimerkinnöin. Mahdollisessa tietojen siirrossa ETA:n ulkopuolelle hakija noudattaa soveltuvia mekanismeja. Tällä hetkellä siirrot toteutetaan EU-komission mallilausekkeiden perusteella.

Yksityisyyden suoja

Hakija on ilmoittanut, että sen palvelut ja sovellukset on suunniteltu yksityisyyden suojaa silmällä pitäen ja että tietoja kerätään soveltuvien henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hakijan mukaan toiminnan tarkoituksena ei ole kerätä sellaisia tietoja, joista yksittäiset henkilöt ovat tunnistettavissa. Keräämisen tarkoituksena ei myöskään ole yksilöidä WiFi-liityntäpistettä ylläpitävää henkilöä tai yhteisöä. Kerättävät tiedot käsitellään siten, että päätelaitteen sijaintia ei ole mahdollista jälkikäteen selvittää.

Nokia tarjoaa käyttäjille helpon ja maksuttoman tavan poistaa MAC-osoitteensa tietokannasta ja estää jatkossa sen palauttamisen tietokantaan. Poistaminen tapahtuu joko internet-sivulla, jossa käyttäjä voi syöttää laitteensa MAC-osoitteen sille varattuun kenttään ja siten saada MAC-osoitteen poistetuksi tai ottamalla yhteyttä hakijan asiakaspalveluun. Poistamista koskevat menettelyt täyttävät myös EU:n direktiivin 95/46/EY artiklan 29 mukaisen tietosuojan valvontaviranomaisten työryhmän kannanotossaan (WP185) asettaman edellytyksen, jonka mukaan rekisterinpitäjän on tarjottava oikeus tietokannasta poistamiselle.

KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutetun lausunto 26.6.2015

Tietosuojalautakunta on 18.6.2015 päivätyssä lupahakemusta koskevassa lausuntopyynnössään pyytänyt lausuntoa tietosuojavaltuutetulta. Tietosuojavaltuutettu on antanut lautakunnalle 26.6.2015 päivätyn lausunnon. Tietosuojavaltuutetun lausunnossa ei tuoda esiin seikkoja, joiden perusteella lautakunnan tulisia arvioida luvan myöntämisen edellytyksiä toisin kuin aiemmin myönnetyn määräaikaisen luvan yhteydessä.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisesti elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista rekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisen rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa pykälän 1 momentin 9 kohdan mukaan käsitellä myös, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan. Lisäksi 1 momentin 1 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Henkilötietolain 3 §:n momentin 7 kohdan mukaan suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Henkilötietolain 23 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan henkilötietoja voidaan siirtää silloin kun siirto ei ole mahdollinen 22 tai 22 a §:n nojalla, jos siirto tapahtuu henkilötietodirektiivin 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Henkilötietolain 43 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Tällainen lupa voidaan lainkohdan 3 momentin mukaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä voidaan tietosuojavaltuutetun tai luvan saajan hakemuksesta muuttaa tai täydentää, jos se muuttuneiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Luvan tarve

Nokia on pyytänyt lupaa kerätä ja käsitellä WiFi-liityntäpisteiden MAC-osoitteita, signaalivahvuuksia ja radiotyyppiä koskevia tietoja paikannuspalveluinfrastruktuurin rakentamiseksi ja paikkatietoihin perustuvien palveluiden tarjoamiseksi ja kehittämiseksi.

MAC-osoite on tunniste, jonka tarkoitus on yksilöidä verkkoon liitetty laite. Saadun selvityksen mukaan WiFi-liityntäpisteiden omistaja voi olla tunnistettavissa liityntäpisteen MAC-osoitteen, signaalivoimakkuuden ja paikkatietopalveluiden loppukäyttäjien jatkuvien sijaintipäivitysten perusteella. Rekisterinpitäjä ei todennäköisesti kykene erottamaan toisistaan tapauksia, joissa WiFi-liityntäpisteen omistaja on tunnistettavissa ja niitä, joissa häntä ei pystytä tunnistamaan.

Lautakunta katsoo, että WiFi-liityntäpisteen MAC-osoitetta yhdistettynä sen laskettuun sijaintiin on pidettävä henkilötietona. Tästä seuraa, että hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan käsitelläkseen hakemuksessa kuvattuja henkilötietoja, ellei jokin henkilötietolain 8 §:ssä säädetyistä käsittelyn yleisistä edellytyksistä täyty.

Hakija on kertonut keräävänsä hakemuksessa tarkoitetut tiedot muun muassa ajoneuvoilla, jotka ajavat pitkin yleisiä teitä ja katuja. Tältä osin hakijan tietosuojalautakunnalle esittämän lupahakemuksen perusteella henkilötietolain 8 §:ssä säädetyt henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset eivät tule kyseeseen. Näin ollen henkilötietojen käsittely hakijan hakemuksessa kuvatulla tavalla edellyttää tietosuojalautakunnan lupaa.

Ajoneuvoilla kerättyjen tietojen lisäksi hakija on ilmoittanut keräävänsä hakemuksessa tarkoitettuja tietoja siten, että paikannusta käyttävät päätelaitteet lähettävät ko. tiedot hakijan palvelimille. Hakija on todennut paikkatietoon perustuvien palvelujen ja sovellusten käyttämisen tapahtuvan aina päätelaitteen käyttäjän suostumuksella.

Lautakunta ei arvioi, täyttyvätkö henkilötietolaissa suostumukselle asetetut edellytykset hakemuksen mukaisessa toiminnassa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Henkilötietolain 43 §:n 3 momentin mukaan lupa voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Päätös       

Nokia on pyytänyt tietosuojalautakunnan lupaa hakemuksessa tarkoitettujen henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarkkojen ja luotettavien paikkatietoihin perustuvien paikkatietopalvelujen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi.

Hakijan antaman selvityksen mukaan WiFi-paikannus parantaa paikannusmenetelmien tehokkuutta, nopeutta ja tarkkuutta alueilla, joissa satelliittiyhteys on huono, ja se mahdollistaa myös sisätiloissa tapahtuvan paikannuksen. Ilman WiFi-paikannusta näissä olosuhteissa tapahtuva paikannuspalveluiden käyttö on laadullisesti huonompaa tai voi estyä kokonaan.

Hakija on kertonut, että kerättyjä tietoja ei käytetä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseksi tiettyyn henkilöön. Tietokantaan on pääsy ainoastaan rajatulla henkilöpiirillä ja tietokannan sisältämien palvelinten käyttöä seurataan lokimerkinnöin. Kerättyjä tietoja ei tulla julkaisemaan sellaisenaan, eivätkä tiedot ole hakijan tarkoittaman palvelun kautta käytettävissä muodossa, jossa käyttäjän olisi mahdollista selvittää yksittäisen liityntäpisteen sijainti ja sitä vastaava MAC-osoite. Hakija on myös ilmoittanut tarjoavansa käyttäjille helpon ja maksuttoman tavan poistaa MAC-osoitteensa tietokannasta ja estää jatkossa sen palauttaminen tietokantaan.

Tietosuojalautakunta katsoo hakijalla olevan henkilötietolaissa tarkoitettu oikeutettu etu käsitellä hakemuksessa tarkoitettuja henkilötietoja. Hakija on myös kuvannut hakemuksessaan ne toimet, joilla rekisteröityjen yksityisyyttä suojataan. Nämä seikat sekä jäljempänä asetetut lupamääräykset huomioon ottaen lautakunta katsoo, että tietojen käsittely ei vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Näin ollen tietosuojalautakunta myöntää luvan kerätä ja käsitellä henkilötietoja paikannuspalveluinfrastruktuurin rakentamiseksi ja paikkatietoihin perustuvien palveluiden tarjoamiseksi ja kehittämiseksi.

Lupamääräykset

1) Nokian on huolehdittava siitä, että kerättäessä tietoja päätelaitteen käyttäjiltä heidän suostumuksensa perusteella suostumus täyttää lainsäädännössä asetetut edellytykset.

2) Nokia saa säilyttää raakadataa ainoastaan siihen asti kun tietojen käsittelyn tavoite on täyttynyt.

3) Nokia ei saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille.

Luvan määräaikaisuus

Nokia on hakenut lupaa kolmen vuoden määräajaksi.

Lupa myönnetään ja lupamääräykset asetetaan kolmen vuoden määräajaksi siten, että ne ovat voimassa 18.8.2018 asti.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolain 3 §, 5 §, 6 §, 8 §:n 1 mom. 1 ja 9 kohta, 23 §:n 1 mom. 8 kohta ja 43 §

Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Ahti Saarenpää, Eila Ratasvuori, Pertti Saloranta, Sanna Helopuro, Hannu Rautiainen ja Tuula Sario.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.