18.8.2015 3/2015

Lupa - Katunäkymä - Valokuva - Henkilötieto - Lupaehdot

Ks. myös päätös T: 1/2012

Lautakunta on aiemmin päätöksellään 1/2012 myöntänyt Nokialle määräaikaisen luvan kerätä ja käsitellä henkilötietoja Street View Imagery -palveluiden ja muiden teiden ja katujen kuvaamiseen perustuvien palveluiden, joiden tarkoituksena ei ole henkilötietojen kerääminen tai julkaiseminen, luomiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Luvan edellytyksenä on, että Nokia toimii lautakunnan asettamien lupamääräysten mukaisesti. Lupaehtojen mukaan Nokian tulee muokata kuvissa näkyvät henkilöt ja ajoneuvot tunnistamattomiksi ennen kuvien julkaisemista katunäkymäpalvelussa eikä Nokia saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille. Lupamääräyksissä annetaan Nokialle oikeus säilyttää raakadataa korkeintaan 12 kuukautta kuvien ensijulkaisusta, mutta kuitenkin enintään 15 kuukautta kuvien keräämisestä. Nokian on lisäksi varmistettava, että rekisteröityjä informoidaan selkeästi näiden oikeuksista ja siitä, kuinka rekisteröidyt voivat olla yhteydessä rekisterinpitäjään henkilötietojensa poistamiseksi ja oikeuksiensa toteuttamiseksi. Lautakunta myönsi Nokialle uuden aiempaa lupaa olennaisilta osin vastaavan luvan. Lupa ja lupaehdot asetettiin määräaikaisina.

ASIA         Henkilötietojen käsittelyä koskeva henkilötietolain 43 §:n 1 momenttiin perustuva lupahakemus

HAKIJA   Nokia Oyj (jäljempänä ”hakija” tai ”Nokia”), Karaportti 3, 02610 ESPOO

HAKEMUS

Hakija on pyytänyt hakemuksessaan tietosuojalautakuntaa myöntämään hakijalle uudeksi kolmen (3) vuoden määräajaksi henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaista lupaa käsitellä henkilötietoja hakijan tarjoamien Street Level Imagery -palveluiden ja muiden teiden ja katujen kuvaamiseen perustuvien palveluiden, joiden tarkoituksena ei ole henkilötietojen kerääminen tai julkaiseminen, luomista, kehittämistä ja ylläpitoa varten.

Hakemuksen tausta ja perustelut

Hakija tytäryhtiöineen tarjoaa useita eri karttapalveluita HERE-brändinsä alla. Tietosuojalautakunta on 18.4.2012 tekemällä päätöksellään myöntänyt hakijalle luvan käsitellä henkilötietoja samassa lupahakemuksessa tarkoitettuihin tarkoituksiin (päätös 1/18.4.2012 Dnro 2/932/2012). Lupa on ollut määräaikainen ja se on myönnetty kolmeksi vuodeksi. Näin ollen luvan voimassaolo on päättynyt 18.4.2015.

Hakijan toiminta on hakemuksen kohteena olevassa asiassa pysynyt olennaisesti samanlaisena. Toiminta on muuttunut kuitenkin siten, että Microsoft ei enää ole osapuolena tietojenkäsittelyssä ja näin ollen ainoastaan Nokia on luvan hakijana. Lisäksi kuvauslaitteena käytetään nykyään teknisesti paranneltua neljän kameran panoraamakameraa, eikä merkkikameroita enää käytetä. Hakija siirtää tietoja ETA-alueen ulkopuolelle EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita hyödyntäen. Henkilötietoja sisältävät kiintolevyt lähetetään kamera-ajoneuvoista Nokian käsittelykeskuksiin, joista tiedot siirretään edelleen pilvipalveluun jatkokäsiteltäviksi sen varmistamiseksi, ettei kuvissa esiintyviä henkilöitä tai rakennuksia voisi tunnistaa. Hakemuksessa hakija on ilmoittanut, että sen käyttämä pilvipalvelu on sijoittautunut Yhdysvaltoihin.

Hakijan katutasolla otettuja kuvia hyödyntävien palveluiden avulla käyttäjien on helpompi suunnistaa ja löytää kohteita, kun he voivat nähdä tietokoneeltaan tai älypuhelimeltaan kohteessaan tai reittinsä varrella näkyviä maamerkkejä ja rakennuksia ja näin ollen helpommin löytää esimerkiksi kauppoja ja muita palveluita. Katutasolta otettujen kuvien yhdistäminen karttoihin ei perustu henkilötietojen käsittelyyn, eikä palvelun tavoitteena ole kerätä tai käsitellä henkilötietoja. Katutasolta ei kuitenkaan ole mahdollista ottaa kuvia siten, ettei niissä esiintyisi henkilöitä tai autojen rekisteritunnuksia.

Hakija katsoo, että sillä on edelleen oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyyn ja että henkilötietolain 43 §:n mukaiset edellytykset tietosuojalautakunnan myöntämiselle ovat edelleen käsillä. Hakija on sitoutunut korkeaan henkilötietojen suojaan ja käsittelee kuvia erilaisin teknisin menetelmin siten, että henkilöt ja rekisteritunnukset eivät ole julkaistuissa kuvissa tunnistettavissa. Kuvat sisältäviin tietokantoihin ei ole myöskään liitetty hakutoiminnallisuuksia, jotka mahdollistaisivat henkilön tai ajoneuvon hakemisen tietokannasta.   

Palveluiden kuvaus

Hakija tarjoaa Street Level Imagery -palveluita internetissä, ja ne ovat käytössä useilla markkinoilla eri puolilla maailmaa. Myös muut palveluntarjoajat tarjoavat vastaavia palveluita Suomessa. Palveluissa perinteiseen karttaan yhdistetään suuri määrä pääsääntöisesti kaduilta ja teiltä otettuja kuvia tai teiltä otetuista kuvista saatavia tietoja, kuten tietoja liikennemerkeistä. Kuvien avulla käyttäjä voi esimerkiksi tietokoneeltaan ”kulkea” kaduilla ja teillä, kääntyä 360 astetta sekä nähdä, miltä kyseisellä kadulla tai tiellä näyttää.

Palvelun tarkoituksena ei ole julkaista henkilöiden tai ajoneuvojen rekisteritunnuksia sisältäviä kuvia. Palvelun luominen kuitenkin edellyttää yleisten teiden ja katujen kuvaamista ja käsittelemistä siten, että ne ovat palveluun käytettävissä sekä karttatietojen täydentämistä kuvista saatavilla olevilla tiedoilla esimerkiksi liikennemerkkejä koskien. Palvelun luominen edellyttää lisäksi kuvien käsittelyyn tarvittavien algoritmien jatkuvaa kehittämistä ja kuvien uudelleenkäsittelyä mahdollisesti saatujen palautteiden perusteella.

Tietojen kerääminen

Palveluiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavat kuvat otetaan ja tiedot kerätään selkeästi merkityillä henkilöautoilla, joiden katoille kuvausvarusteet ja muut mittalaitteet on kiinnitetty. Ajoneuvot kiertävät julkisia teitä ja muita julkisia paikkoja, eivätkä ne tietoisesti kulje yksityisillä teillä tai alueilla ilman tarvittavaa lupaa.

Hakija kerää Street Level Imagery -palveluja varten seuraavia tietoja:

- Panoraamakuvat, joita kerätään neljällä kameralla ja joilla pyritään saamaan 360 asteen horisontaalisia maisemakuvia. Kamerat kuvaavat alle kolmen metrin korkeudessa;

- Lidar, eli lasermittauslaitteen jatkuvasti 360 asteen säteeltä keräämät tiedot etäisyyksistä. Tietoja voidaan käyttää rakentamaan 3D-malleja, jotka eivät kuitenkaan ole realistisia valokuvia eikä niistä voida tunnistaa yksilöitä tai ajoneuvoja; ja

- Geo-paikannus, eli paikannusjärjestelmä ja sisäinen mittausyksikkö keräävät ajan, pituus- ja leveysasteen, korkeuden, kaltevuuden/kulman sekä kuvan paikan maantieteellisten koordinaattien mukaan.

Tietojen käsittely

Hakemuksen mukaisen Street Level Imagery -palvelun toteuttaa joko Nokia itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Nokia vastaa itsenäisenä rekisterinpitäjänä palvelun tuottamista varten kerättävistä ja käsiteltävistä tiedoista. Hakija hankkii osan hakemuksessa kuvatusta käsittelystä omilta konserniyhtiöiltään ja osan ulkopuolisilta alihankkijoilta. Konserniyhtiöt ja alihankkijat toimivat hakijan puolesta ja lukuun tietojen käsittelijöinä. Hakija on 24.7.2015 toimittamassaan lisäselvityksessä selventänyt katunäkymäpalvelun toteuttamisen työnjakoa Nokian, sen tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden välillä.

Tällä hetkellä hakija käyttää raakadatan jatkokäsittelyyn Yhdysvaltoihin sijoittautunutta Amazon Web Services Inc:iä. Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin tai muualle ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu EU-komission hyväksymien mallilausekkeiden perusteella konserninsisäisissä siirroissa. Amazon Web Services Inc:in osalta henkilötietojen siirto perustuu toistaiseksi Amazon Web Services Inc:in Safe Harbor -sitoumukseen.

Panoraamakuvat tallennetaan kuvausautoissa oleville kiintolevylle ja niiden katselun mahdollistavat ohjelmistot ovat ainoastaan Nokian hallussa. Raakadata siirretään kiintolevyille enkryptoidussa muodossa ja säilytetään tietoturvallisesti. Kiintolevyt siirretään hakijan konserniyhtiöille ja alihankkijoille käsiteltäviksi, ja panoraamakuvat käsitellään automaattisin algoritmein. Kuvat käsitellään siten, että niissä mahdollisesti esiintyvät henkilöt ja rekisteritunnukset eivät ole tunnistettavissa. Vasta näin käsitellyt kuvat julkaistaan palvelussa. Hakija on rajoittanut pääsyn käsittelemättömiin kuviin ainoastaan niihin henkilöihin, joiden on välttämätöntä saada niihin pääsy hakijan karttapalveluiden toteuttamiseksi. Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein ja käyttäjähallinnan keinoin väärinkäytöksiltä.

Tietojen säilyttäminen

Hakija säilyttää alkuperäisiä, sumentamattomia kuvia niin pitkään kuin on tarpeen palveluiden tuottamista, kehittämistä ja tarjoamista varten. Kehittämisellä hakija tarkoittaa tässä yhteydessä kuvien sumentamiseen käytettävien algoritmien ja menettelyjen kehittämistä.

Hakija tallettaa raakadataa nykyään korkeintaan 12 kuukautta sumennettujen kuvien ensimmäisestä julkaisusta, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin 15 kuukautta kuvien keräämisestä. Talletusaika on palveluun liittyvien prosessien kehittämisen tulos ja perustuu hakijan muissa maissa saamiin kokemuksiin ja tuloksiin.

Katunäkymäpalvelun luominen edellyttää kuvien käsittelemistä niiden julkaisua varten. Yksi keskeinen käsittelyyn liittyvä toimenpide on tunnistettavissa olevien kasvojen ja rekisterikilpien sumentaminen kuvasta. Hakija käyttää sumentamiseen sumentamisalgoritmeja. Sumentamisalgoritmin tehtävänä on automaattisesti tunnistaa kuvasta rekisterikilvet ja henkilöiden kasvot. Sumentamisalgoritmin lisäksi sumentaminen kuitenkin edellyttää toimivia järjestelmiä sumentamiseen liittyvien havaintojen ja asiakaspalautteen käsittelemiseksi ja lisäksi tarvitaan sumentamisalgoritmien jatkuvaa kehittämistä. Sumentamisalgoritmit eivät ole täydellisiä, ja tarve algoritmin kehittämiselle voi syntyä joko saadun asiakaspalautteen tai hakijan kehitysyhteistyön tuloksena.

Jos kuvien sumentamiseen on tarpeen tehdä muutoksia esimerkiksi saadun asiakaspalautteen perusteella, jo sumennettujen kuvien sumentaminen johtaa huonompiin tuloksiin kuin kuvan sumentaminen alkuperäisestä kuvasta. Sumentamattomat panoraamakuvat tuhotaan viipymättä, kun niitä ei enää tarvita hakemuksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Kuvamateriaali, joka on sumennettu julkaisemista varten, ei enää ole palautettavissa sumentamattomaksi.

KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutetun lausunto 26.6.2015

Tietosuojalautakunta on 18.6.2015 päivätyssä lupahakemusta koskevassa lausuntopyynnössään pyytänyt lausuntoa tietosuojavaltuutetulta. Tietosuojavaltuutettu on antanut lautakunnalle 26.6.2015 päivätyn lausunnon. Tietosuojavaltuutetun lausunnossa ei tuoda esiin seikkoja, joiden perusteella lautakunnan tulisia arvioida luvan myöntämisen edellytyksiä toisin kuin aiemmin myönnetyn määräaikaisen luvan yhteydessä.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisesti elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista rekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisen rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa pykälän 1 momentin 9 kohdan mukaan käsitellä, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 23 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan henkilötietoja voidaan siirtää silloin kun siirto ei ole mahdollinen 22 tai 22 a §:n nojalla, jos siirto tapahtuu henkilötietodirektiivin 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Henkilötietolain 43 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Tällainen lupa voidaan lainkohdan 3 momentin mukaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä voidaan tietosuojavaltuutetun tai luvan saajan hakemuksesta muuttaa tai täydentää, jos se muuttuneiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Luvan tarve

Hakijan tarkoittaman Street Level Imagery -palvelun luomiseksi on käsiteltävä henkilötietoja. Hakija on hakemuksessaan todennut, että katutasolta ei ole mahdollista ottaa kuvia ilman, että kuvissa olisi henkilöitä tai autojen rekisteritunnuksia.

Näin ollen hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan käsitelläkseen hakemuksessa kuvattuja henkilötietoja, ellei jokin henkilötietolain 2 §:ssä määritellyistä soveltamisalan rajauksista tai jokin henkilötietolain 8 §:ssä säädetyistä käsittelyn yleisistä edellytyksistä täyty.

Hakija on kertonut keräävänsä hakemuksessa tarkoitetut tiedot operoimalla ajoneuvoja, jotka ajavat pitkin yleisiä teitä ja katuja. Tällaiseen toimintaan eivät sovellu henkilötietolain 2 §:ssä määritellyt soveltamisalan rajaukset eivätkä myöskään muut henkilötietolain 8 §:ssä säädetyt henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset. Näin ollen henkilötietojen käsittely Nokian katunäkymäpalvelussa edellyttää henkilötietolain mukaista tietosuojalautakunnan lupaa.

Perustelut  Henkilötietolain 43 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa silloin, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Tällainen lupa voidaan lainkohdan 3 momentin mukaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Lautakunta katsoo, että hakemuksessa kuvattu henkilötietojen käsittely on tarpeen hakijan oikeutetun edun toteuttamiseksi. Lautakunta on päätöksessään 2/932/2012 myöntänyt Nokialle ja Microsoft Corporationille luvan käsitellä henkilötietoja katunäkymäpalvelun luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Luvat ovat edellyttäneet luvassa asetettujen lupamääräysten noudattamista.

Hakijan hakemuksessa kuvailema menettely vastaa hyvin pitkälle aikaisempia katunäkymäpalveluita koskevien lupahakemuksien kuvaamia menettelyjä. Myös henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaavanlainen. Nokia itse tai tytäryhtiöidensä kautta tarjoaa useita eri karttapalveluita, joiden tarkoituksena on tarjota kuluttajille interaktiivinen tapa käyttää karttaa. Palvelun avulla käyttäjät voivat tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan nähdä kohteensa tai reittinsä, minkä avulla käyttäjä voi helpommin löytää kohteeseensa.

Nokia on hakemuksessaan ilmoittanut, ettei Street Level Imagery -palvelun tarkoituksena ole julkaista henkilöiden tai ajoneuvojen rekisteritunnuksia sisältäviä kuvia. Katutasolta ei kuitenkaan ole mahdollista ottaa kuvia ilman, että niissä esiintyisi henkilöitä tai ajoneuvojen rekisteritunnuksia. Näin ollen palvelun toteuttaminen edellyttää edellä kuvattua henkilötietojen käsittelyä.

Lautakunta katsoo, että hakemuksessa kuvattu henkilötietojen käsittely on edelleen tarpeen hakijan oikeutetun edun toteuttamiseksi. Lupahakemusta ei ole syytä arvioida toisin kuin lautakunnan aiemmin käsittelemää lupahakemusta. Myöskään tietosuojavaltuutetun lausunnossa ei ole tullut ilmi mitään sellaisia hakijaan tai sen toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn lupa-asiassa liittyviä seikkoja, jotka estäisivät uuden luvan myöntämisen.

Edellisen luvan puitteissa Nokia on saanut säilyttää raakadataa enintään 12 kuukautta kuvien julkaisemisesta ja enintään 15 kuukautta niiden ottamisesta. Hakija on käsillä olevassa hakemuksessaan ja siihen liittyvässä lisäselvityksessään 24.7.2015 edelleen perustellut tarvetta säilytysajoille yksityiskohtaisesti selventäen kuvien sumentamiseen käytettävien algoritmien ja muiden menettelyjen toimintaa ja kehittämistä.

Nokia on hakemuksessaan ilmoittanut, että se on käsitellyt hakemuksen henkilötietojen käsittelyn aikaisemmin myönnetyn luvan puitteissa annettujen lupamääräysten mukaisesti. Nokia on selvittänyt lupahakemuksessaan tietoturvatoimet, joilla se turvaa yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä. Ottaen huomioon henkilötietojen käyttötarkoitus sekä jäljempänä asetetut lupamääräykset, lautakunta katsoo, että tietojen käsittely ei vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Lautakunta katsoo, että hakijan katunäkymäpalvelussa saattaa esiintyä myös muunlaisia henkilötietoja kuin henkilöiden kuvia ja autojen rekisterinumeroita. Tämä tulee huomioida palveluiden toteuttamisessa, ja rekisteröidyille tulee varata mahdollisuus esittää kaikenlaisten henkilötietojen poistamista hakijan katunäkymäpalvelusta. Hakija on 24.7.2015 lautakunnalle toimittamassaan lisäselvityksessä selventänyt tarjoavansa rekisteröidyille helpon tavan olla Nokiaan yhteydessä oikeuksiensa toteuttamiseksi. Ilmoitustyökalussa on helppokäyttöinen tapa esittää sumentamispyyntöjä ja ilmoitustyökalun valikosta voi valita raportoinnin syyksi vaihtoehdon ”auton rekisterinumero”, ”henkilön kuva” tai ”jokin muu”.

Päätös

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle luvan käsitellä henkilötietoja Street Level Imagery -palvelun ja muiden teiden ja katujen kuvaamiseen perustuvien palvelujen luomiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Lupamääräykset

1) Nokian tulee muokata kuvissa näkyvät henkilöt ja ajoneuvot tunnistamattomiksi ennen kuvien julkaisemista katunäkymäpalvelussa siten, ettei kuvissa esiintyviä henkilöitä ja ajoneuvoja voida pitää henkilötietolain tarkoittamina henkilötietoina.

2) Nokia voi säilyttää raakadataa korkeintaan 12 kuukautta kuvien ensijulkaisusta, mutta kuitenkin enintään 15 kuukautta kuvien keräämisestä.

3) Nokia ei saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille.

4) Nokian on varmistettava, että rekisteröityjä informoidaan selkeästi näiden oikeuksista ja siitä, kuinka rekisteröidyt voivat olla yhteydessä rekisterinpitäjään henkilötietojensa poistamiseksi ja oikeuksiensa toteuttamiseksi.

Luvan määräaikaisuus

Nokia on hakenut lupaa kolmen vuoden määräajaksi.

Lupa myönnetään ja lupamääräykset asetetaan kolmen vuoden määräajaksi hakijan hakemuksen mukaisesti. Lupa on näin ollen voimassa 18.8.2018 asti.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 5 §, 6 §, 8 §, 22 a §, 23 §:n 1 mom. 8 kohta ja 43 §

Päätöksen tekemiseen ovat ottaneet osaa tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Ahti Saarenpää, Eila Ratasvuori, Pertti Saloranta, Sanna Helopuro, Hannu Rautiainen ja Tuula Sario.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.