27.8.2013 4/2013

Henkilörekisteri - Lentoliikenne - Lentomatkustajat - Kieltolista

ASIA            Lupahakemus henkilörekisterin ylläpitämiseksi lentoliikenteessä

HAKIJA      Flybe Finland Oy

HAKEMUS Flybe Finland Oy hakee tietosuojalautakunnalta lupaa lentomatkustajien kieltolistaa koskien

Hakemuksen perustelut

Flybe Finland Oy (ent. Finnish Commuter Airlines Oy/Finncomm) on osa britannialaista Flybe Group Plc-lentoyhtiökonsernia. Flybe Finland Oy on rekisteröity Suomeen ja sillä on Suomen ilmailuviranomaisen (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin) myöntämä Air Operations Certificate (AOC) sekä Operating License (OL).

Flybe lähestyi tietosuojavaltuutettua selvittääkseen henkilörekisterin ylläpitämisen laillisuutta. Flybe toteaa ohjeistuksen mukaisesti esittävänsä pyyntönsä tietosuojalautakunnalle. Pyyntö liittyy lentomatkustajien kieltolistaan (ns. ”musta lista”) ja sen käyttöönottoon.

Flybe emo-lentoyhtiöllä Flybe UK:lla on Britannissa (kuten myös muillakin brittilentoyhtiöillä) käytössään kieltolista, jonka avulla he kieltäytyvät kuljettamasta tiettyjä matkustajia heidän ilmailua vaarantavan aikaisemman käytöksensä takia tai mahdollisten yhtiötä kohtaan tehtyjen rikkomusten/rikoksien takia. Tällä hetkellä Britanniassa Flybe UK:lla on 50-60 henkilöä ko. ”watch” -listalla. Näille henkilöille lentoyhtiö ei käytännössä myy lentolippua. Näistä henkilöistä 20 % on Flybe UK:n omalla kieltolistalla (tuomittuja riehujia Flyben lennolla) ja loput ovat Serious Organized Crime Agency, SOCAn (eli viranomaisen) heille ilmoittamalla kieltolistalla.

Tällä hetkellä lähestulkoon kaikkien länsimaisten lentoyhtiöiden kuljetussäänöissä (”Conditions of Carriage”) on jo lauseke valmiina tätä varten (kts. alla 7.1.1.16). Mm. Finnairilla, Blue1:lla, SAS:lla jne. on tämä lauseke heidän kuljetussäännöissään, koska näiden sääntöjen pohja on usein kopioitu IATA:lta (International Air Transport Association). Alla ote Flybe Finland Oy:n kuljetussäännöistä, Artikla 7:

7 Artikla – Kieltäytyminen kuljetuksesta ja kuljetusrajoitukset

7.1 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta
7.1.1 Flybe voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, mikäli se on kirjallisesti ilmoittanut matkustajalle, ettei se kyseisen ilmoituksen jälkeen tule kuljettamaan matkustajaa lennoillaan. Flybe voi myös kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, mikäli kyseessä yksi tai useampi alla kuvatuista tilanteista, tai Flybellä on kohtuullinen syy uskoa, että sellainen tapahtuu: 7.1.1.1 kyseinen toimenpide on tarpeen sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten noudattamiseksi; 7.1.1.2 matkustajan tai tämän matkatavaran kuljettaminen voi vaarantaa muiden matkustajien tai miehistön turvallisuuden tai terveyden tai vaikuttaa niihin tai kuljettaminen voi olennaisesti vaikuttaa matkustajien tai miehistön matkustusmukavuuteen; 7.1.1.3 matkustajan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin tai päihteiden käyttö, on vaaraksi matkustajalle itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle; 7.1.1.4 matkustajalla on hallussaan lääkeaineita ilman lääkärin antamaa voimassaolevaa lääkemääräystä tai lääkärintodistusta; 7.1.1.5 matkustaja on kieltäytynyt joko matkustajan tai matkatavaran turvatarkastuksesta tai kieltäytynyt antamasta Flybelle viranomaisten vaatimia itseään koskevia tietoja; 7.1.1.6 voimassaolevaa hintaa tai muita kyseeseen tulevia maksuja tai veroja ei ole maksettu; 7.1.1.7 matkustajalla ei ilmeisesti ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja; 7.1.1.8 matkustaja joko yrittää tai jos Flybellä on mitään syytä uskoa, että matkustaja aikoo yrittää saapua sellaiseen maahan, jossa hän on läpikulkumatkalla tai jota varten hänellä ei ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja; 7.1.1.9 matkustaja on turmellut matkustusasiakirjoja lennon aikana tai kieltäytyy luovuttamasta niitä kuittia vastaan miehistölle niin pyydettäessä. 7.1.1.10 Matkustajan esittämä lentolippu on hankittu laittomasti tai ostettu muualta kuin Flybeltä tai sen valtuutetulta edustajalta, lippu on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, se on väärennetty tai matkustaja ei pysty osoittamaan olevansa lentolipussa mainittu henkilö tai jos hän ei Flyben kohtuullisella tavalla niin pyytäessä pysty esittämään lentolippuansa, tarkastuskorttiansa tai matkustusasiakirjojansa; 7.1.11 matkustaja on poikennut aiemmin määritellystä lippukuponkien käyttämisjärjestyksestä tai lippukuponkia/-kuponkeja on muuttanut joku muu kuin Flybe tai sen edustaja tai lippukuponki/-kupongit on turmeltu; 7.1.1.12 matkustaja ei noudata Flyben antamia turva- tai muita ohjeita; 7.1.1.13 matkustaja on tehnyt aiheettoman pommiuhkauksen; 7.1.1.14 matkustaja on pyydettäessä kieltänyt antamasta Flybelle jäljennöstä matkustusasiakirjoistaan; 7.1.1.15 matkustaja ei ole suorittanut lähtöselvitystä lähtöselvityksen takarajaan mennessä tai matkustaja ei saavu lähtöportille ajoissa; 7.1.1.16 matkustaja on aikaisemmin syyllistynyt sellaiseen tekoon tai laiminlyöntiin, joihin viitataan alakappaleissa 7.1.1.1 – 7.1.1.13 ja Flybellä on syytä olettaa, että sanotunlainen käytös saattaa toistua.

7.2 Kuljetuksesta kieltäytymisen tai matkustajan koneesta poistamisen seuraukset

Mikäli Flybe on kohtuullisen harkintansa mukaan kieltäytynyt kuljettamasta matkustajaa tai on poistanut matkustajan koneesta lennon aikana jostakin artiklassa 7 mainitusta syystä, Flybe voi peruuttaa lentolippusta jäljelle jääneet käyttämättömät osuudet. Matkustaja ei ole oikeutettu jatkamaan matkaansa tai saamaan hyvitystä miltään lentolipun kattamalta osalta. Flybe ei myöskään vastaa mistään matkustajalle aiheutuvasta haitasta tai vahingosta, joka aiheutuu edellä mainitun kaltaisesta matkustajan lennolle pääsyn epäämisestä tai koneesta poistamisesta.

Flybe hakee lupaa henkilörekisterin ylläpitämiseen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Flybe käyttäisi jo olemassa olevaa prosessia (kuten Britanniassa), tai ottaisi käyttöön oman kieltolistansa Suomessa.

KUULEMINEN

Lisäselvityspyyntö 18.3.2013 ja 13.6.2013

Tietosuojalautakunta pyysi Flybe Finland Oy:ltä lisäselvitystä ensin puhelimitse 18.3.2013 ja tämän jälkeen 13.6.2013 päivätyllä kirjeellä.

Tietosuojalautakunta on lisäselvityspyynnössään todennut, että lautakunta voi myöntää luvan henkilötietojen käsittelyyn ainoastaan henkilötietolain 43 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäselvityspyynnössä todettiin, että lupa voidaan myöntää muun muassa rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Tietosuojalautakunta pyysi Flybe Finland Oy:tä perustelemaan tarkemmin lupahakemuksensa, jotta lautakunta voisi arvioida täyttyvätkö luvan myöntämisen edellytykset.

Lisäselvityspyynnössä myös todettiin, että selvityksestä tulisi lisäksi käydä selvästi ilmi mitä tietoja olisi tarkoitus kerätä ja minkä vuoksi kyseiset tiedot ovat tarpeellisia. Lisäksi lisäselvityksessä tulisi käydä ilmi millaisin toimin tiedot on tarkoitus suojata, mukaan lukien tieto siitä, kuka käsittelisi hakemuksessa tarkoitettuja henkilötietoja ja kuinka on varmennettu, ettei tietoja luovuteta kolmansille. Mikäli tietoja on tarkoitus säännönmukaisesti luovuttaa, tulee myös tämän ilmetä lisäselvityksestä.

Lisäksi tietosuojalautakunta pyysi Flybe Finland Oy:tä liittämään mukaan henkilötietolain 10 §:ssä tarkoitetun rekisteriselosteen.

Lisäselvitystä pyydettiin toimittamaan tietosuojalautakunnalle 15.8.2013 mennessä. Pyynnössä todetaan, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa.

Flybe Finland Oy:n lisäselvitys

Flybe Finland Oy ei ole toimittanut tietosuojalautakunnalle lisäselvitystä 27.8.2013 mennessä.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Henkilötietolain 6 § mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa pykälän 1 momentin 9 kohdan mukaan käsitellä myös, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 9 §:n mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). Lisäksi rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä (virheettömyysvaatimus). Rekisterinpitäjän velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle.

Henkilötietolain 43 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi antaa edellä mainitun luvan, jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Lupa voidaan myöntää myös rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Perustelut   Flybe Finland Oy:n hakemus ja siinä esitetyt perustelut ovat erittäin puutteelliset. Flybe Finland Oy ei ole myöskään toimittanut tietosuojalautakunnalle sen pyytämää lisäselvitystä.

Tietosuojalautakunnalle on jäänyt epäselväksi, mitä tietoja hakijan olisi tarkoitus kerätä ja minkä vuoksi kyseiset tiedot olisivat tarpeellisia. Hakemus kohdistuu hyvin monenlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Hakemuksesta ei ilmene, että henkilötietojen käsittely olisi suunniteltu henkilötietolain 6 §:n edellyttämällä tavalla, eikä hakemuksesta käy ilmi, ovatko käsiteltäväksi aiotut henkilötiedot henkilötietolain 9 §:n edellyttämällä tavalla käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia ja täyttyykö virheettömyysvaatimus.

Esitetyn selvityksen perusteella tietosuojalautakunnan ei ole mahdollista arvioida, täyttyvätkö kysymyksessä olevan luvan myöntämiselle säädetyt edellytykset.

Päätös          Tietosuojalautakunta jättää hakemuksen tutkimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 6 §, 8 §, 9 § ja 43 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.