18.12.2012 7/2012

Perintä - Yhteysvaatimus - Oikeutettu etu - Lupa

Suomen Laatuperintä Oy:lle myönnettiin määräaikainen lupa käsitellä ammattimaisessa perintätoiminnassaan perintätoimien kohdentamisessa oikeaan henkilöön THS-tunnistusohjelman avulla saatavia sellaisten henkilöiden tietoja, joiden osalta yhtiöllä ei ole perintätoimeksiantoa. Mainittu tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden suorakakäyttöyhteyden avulla, ja annettujen hakuehtojen perusteella voidaan saada vastauksena samalla usean henkilön tietoja.

Ks. myös päätökset T: 5/2000, T: 6/2000, T: 2/02, T:7/03, T: 5/04, T:6/04, T:2/05, T:3/05, T:4/05, T:2/07, T:3/07, T: 5/08, T:8/08, 3/2010, 2/2011 ja 8/2012

ASIA               Hakemus saada käsitellä myös sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole perinnän kohteena. Haettavat tiedot ovat väestötietojärjestelmässä olevia tietoja.

HAKIJA      Suomen Laatuperintä Oy

HAKEMUS

Hakija pyytää lupaa hakea perintätoimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden osoitetietoja saadakseen aina viiveettä toimitettua perintäkirjeet oikealle henkilölle ja kohdistettu perintätoimenpiteet oikeaan henkilöön.

Hakija pyytää myös lupaa käsitellä THS-kyselyiden avulla lisäksi niiden henkilöiden tietoja, joihin ei kohdistu perintää.

Hakemuksen perustelut

Hakija on saanut Etelä-Suomen lääninhallitukselta luvan perintäliiketoiminnan harjoittamiseen. Hakija on ilmoittanut noudattavansa kaikessa perinnässä hyvää perintätapaa.

Hakija on kertonut, että toimeksiantajilta saatava tieto vaihtelee laadultaan huomattavasti. Osalla toimeksiantajista on perintään siirtyvässä laskussa vanha osoitetieto, mutta ei henkilötunnusta eikä syntymäaikaa tiedossaan. Tuolloin oikean velallisen hakeminen on vaikeaa. Oikeudella saada lista hakuun sopivista henkilöistä nopeutetaan perintäkirjeen toimittamista oikealle henkilölle ja minimoidaan riski kirjeen lähettämisestä väärälle henkilölle. Tästä syystä hakija hakee lupaa nimilistan hakemiselle niistä henkilöistä, joihin hakukriteerit sopivat. Samannimisten henkilöiden tunnistaminen on vaikeaa ilman henkilötunnusta ja jokaisessa perintätoimenpiteessä hakijan tulee varmistua siitä, että toimenpiteet kohdistuvat oikeaan henkilöön.

Väestöjärjestelmien käyttö mahdollistaa sen, että velallisen osoitetiedot pystytään pitämään ajan tasaisina ja perintätoimenpiteet kohdistuvat oikeaan henkilöön ja tapahtuvat viiveettä. Tämä on sekä toimeksiantajan että velallisen etu. Antamalla velalliselle mahdollisuus sopia saatavien maksusta vapaaehtoisen perinnän aikana, säästyy velallinen turhilta lisäkuluilta ja toimeksiantaja saa suorituksen saatavilleen nopeammin.

Tietojen käsittely

Kaikki yhtiössä työskentelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Tällä varmistetaan se, ettei saatuja tietoja anneta eteenpäin työsuhteen aikana tai sen jälkeen. Osoitetietoja pääsevät tarkastelemaan vain sellaiset henkilöt, joille velallisen tunnistaminen on välttämätöntä työtehtävien hoitamiseksi.

Kullakin työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla perintäjärjestelmään kirjaudutaan. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä yhtiön toimitiloihin. Yhtiö toimii hyvin valvotussa ympäristössä ja itse toimistoon pääsy on usean kulunvalvonnalla suojatun oven takana.

Mikäli työssä tulee esiin tieto, jota ei tarvita perintätoimeksiannon käsittelyssä, hävitetään tieto asianmukaisella tavalla niin, ettei tietosuoja vaarannu. Esille tulleita tietoja ei arkistoida eikä nimilistaa tulosteta. Ainoastaan osoitetieto, joka on saatu selville, kirjataan perintäjärjestelmään, josta velallisasiakkaalle lähtee perintäkirje päivitetyllä osoitteella.

Lupahakemuksen tarkoittamien henkilöiden tietoja käsitellään vain velallisen tunnistamiseksi. Tietoja ei käsitellä automaattisesti eikä niistä muodosteta rekisteriä. Kaikki väestötietojärjestelmää käyttävät henkilöt saavat koulutuksen tehtävään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille tai asianosaiselle itselleen.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

THS-tunnistusohjelma

Väestötietojärjestelmän suorakäyttösovelluksen THS-tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden. THS-tunnistushaulla henkilön tiedot haetaan väestötietojärjestelmästä ilman henkilötunnusta nimellä tai muilla henkilön tunnistamisen mahdollistavilla tiedoilla. Näyttö antaa vastaustietona hakuehtojen perusteella löydetyistä kaikista henkilöistä seuraavat tiedot:

* syntymäaika

* sukunimi

* etunimet

* mahdollinen kuolinpäivä

* kotikunta

* nykyinen osoite / muuttopäivä

* entinen osoite / muuttopäivä

* nykyinen tai entinen tilanpäinen osoite

* maistraatin koodi ja nimi

1. Hakemus saada henkilötietoja väestötietojärjestelmästä ja tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n 1 kohdan mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista ne asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäväksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 1 kohdassa kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssa yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisten henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Henkilötietojen luovutuksessa väestötietojärjestelmästä on kysymys henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksen saajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Henkilötietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä on säädetty laissa väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009). Lain 47 §:n mukaan väestörekisterikeskus päättää väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta, jos luovuttaminen tapahtuu teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötietojen luovuttamiseen väestötietojärjestelmästä tai THS-tunnistusohjelman käyttöön.

2. Hakijan oikeus käsitellä THS –tunnistusohjelman avulla saatavia tietoja

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 31 §:n 2 momentin mukaan väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa saatavien perinnästä annetussa laissa tarkoitettua perintätoimintaa varten tarpeelliset tiedot toiminnan kohteena olevan henkilön etu- ja sukunimestä, henkilötunnuksesta tai syntymäajasta, osoite- ja muista yhteystiedoista, syntymäkotikunnasta ja syntymäpaikasta, holhoustoimen edunvalvonnasta ja sen sisällöstä sekä kuolinajasta tai kuolleeksi julistamisesta.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 34 §:n 2 momentin perusteella muutoin kuin saman lain 29 § - 33 § määritellyissä tapauksissa voidaan väestötietojärjestelmästä luovuttaa tietoja vain, jos hakijalla on oikeus käsitellä luovutettavia tietoja henkilötietolain tai muun lain perusteella.

Lain 28 §:ssä säädetään tietojen luovuttamisen yleisistä edellytyksistä. Lainkohdan mukaan väestötietojärjestelmästä tietoja voidaan luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa eikä henkilön oikeudesta kieltää tietojensa luovuttamista muuta johdu. Väestötietojärjestelmästä luovutetun tiedon tulee olla tarpeellinen siihen käyttötarkoitukseen, johon se luovutetaan. Tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksisyiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion turvallisuutta.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta. Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla, jos rekisteröidyllä on asiakas –tai palvelusuhteen, jäsenyyden tai niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Luvan tarve

Tietosuojalautakunta voi myöntää hakijalle henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 43 §:ssä tarkoitetun luvan käsitellä luovutettuja tietoja, jollei hakijalla muutoin olisi lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä niitä.

Hakijan tarkoituksena on käyttää väestötietojärjestelmästä THS-tunnistusohjelman avulla saatavia tietoja perintätoiminnassaan velallisen henkilötietojen selvittelyyn ja perintätoimen kohdentamiseen oikeaan henkilöön. Perintätoimen kohteena olevilla velallisilla on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu asiallinen yhteys hakijan toimintaan, eikä hakija tämän vuoksi tarvitse lupaa heitä koskevien THS-tunnistusohjelmalla saatavien tietojen käsittelyyn. Lisäksi hakijalla on väestötietojärjestelmistä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 31 §:n 2 momentin perusteella henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu oikeus käsitellä tietoja, sillä kyseisten tietojen käsittelystä on säädetty laissa.

Väestöjärjestelmästä ja Väestörekisterin varmennepalveluista annetun lain 31 §:n 2 momentin mukaan tarpeellisia tietoja on mahdollista luovuttaa toiminnan kohteena olevasta henkilöstä.

Koska tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden, luovuttaisi väestörekisterikeskus kuitenkin suorakäyttöyhteyden avulla hakijalle tietoja myös henkilöistä, joiden osalta hakijalla ei ole perintätoimeksiantoa eikä lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä henkilötietoja. Näillä muilla henkilöillä ei ole asiallista yhteyttä hakijan toimintaan, eikä heitä voi myöskään pitää toiminnan kohteena olevina henkilöinä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla. Myöskään muut henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-8 kohdassa mainitut edellytykset henkilötietojen käsittelylle eivät täyty heidän osaltaan, ja hakija tarvitsee tämän vuoksi heitä koskevien, THS-tunnistusohjelmalla saatavien tietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan luvan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn mm. rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Lupa voidaan siis antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.  

Päätös             Siltä osin kuin on kysymys hakijan oikeudesta käsitellä THS-tunnistusohjelman avulla saatavia sellaisten henkilöiden tietoja, joiden osalta yhtiöllä ei ole perintätoimeksiantoa, tietosuojalautakunta toteaa, että THS-tunnistusohjelmalla voidaan auttaa perintätoimen kohdentamista oikeaan henkilöön sekä yksinkertaistaa ja nopeuttaa perintätoimiin kuuluvaa henkilötietojen selvittelyä. Tietosuojalautakunta katsoo, että THS-tunnistusohjelman avulla saatavien tietojen käsittely on tarpeen Suomen Laatuperintä Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Ottaen huomioon luovutettavien tietojen laatu ja käyttötarkoitus sekä jäljempänä asetettu lupamääräys tietosuojalautakunta katsoo, ettei luvan myöntäminen vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää Suomen Laatuperintä Oy:lle luvan käsitellä ammattimaisessa perintätoiminnassaan edellä mainitussa perintätoimen kohdentamistarkoituksessa THS-tunnistusohjelman avulla saatavia sellaisten henkilöiden tietoja, joiden osalta yhtiöllä ei ole perintätoimeksiantoa.

Lupamääräys

THS-tunnistusohjelmalla saatavia tietoja saa käsitellä vain sikäli kuin se on tarpeen velallisen tunnistamiseksi. Tietojen käsittelyssä on tarkoin noudatettava henkilötietolain 5 §:n mukaista huolellisuusvelvoitetta niin, ettei rekisteröityjen yksityisyyden suojaa ja heidän oikeuksiaan vaaranneta. Tiedot on hävitettävä välittömästi, kun ne eivät ole enää tarpeen perintätoimen kohdentamiseksi oikeaan henkilöön.

Luvan määräaikaisuus

Lupa on voimassa niin kauan kuin hakijalla on toimilupa perintätoiminnan harjoittamiseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §:n 1 kohta

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 §:n 3 mom.

Henkilötietolaki 2 §:n 1 mom., 3 §:n 1 ja 2 kohta, 8 §, 38 §:n 2 mom. ja 43 §

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 §, 31 §:n 2 mom., 34 § ja 47 §

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Sanna Helopuro, Eila Ratasvuori, Hannu Rautiainen, Pertti Saloranta ja Kirsi Taipale.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.