15.12.2011 16/2011

Henkilötietojen käsittely - Väestörekisteri - Väestötietojärjestelmä - Perintä

ASIA                                   Hakemus saada käsitellä väestötietojärjestelmästä saatava tietoja

HAKIJA       PayEx Oy /

                     

HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 31 §:ssä säädetään perintätoimen harjoittajan oikeudesta saada tietoja väestörekisteristä. PayEx Oy pyytää perintätoimintaa varten saada lisäksi oikeuden seuraaviin tietoihin liittyen perittävänä olevaan henkilöön:

1. Vanhempien täydelliset nimet ja henkilötunnukset

Peruste: Alaikäisen perinnässä vastuu velasta voi olla myös vanhemmilla vaikka saatava on alaikäisen tekemää. Kuolintapauksessa velkojan (toimeksiantajan) oikeuden valvominen perunkirjoituksessa edellyttää em. tietojen saamista.

2. Siviilisääty sekä tieto avioliiton solmimisesta tai purkautumisesta tai parisuhteen rekisteröinnistä ja rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta.

Peruste: Saatava liittyy perheen elatukseen ja puoliso on yhteisvastuullinen (esim. päivähoitomaksut). Kuolintapauksessa velkojan (toimeksiantajan) oikeuden valvominen perunkirjoituksessa edellyttää em. tietojen saamista.

3. Aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen täydellinen nimi ja henkilötunnus.

Peruste: kuten edellä kohdassa 2.

4. Lasten täydelliset nimet ja henkilötunnukset.

Peruste: Kuolintapauksessa saatavan valvomiseksi perunkirjoituksessa.

5. Lasten huoltoa ja sen sisältöä koskevat tiedot

Peruste: Alaikäisen perinnässä vastuu velasta voi olla myös huoltajilla vaikka saatava on alaikäisen itsensä aiheuttama.

6. Toimikelpoisuuden rajoittamista, edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevat tiedot sekä edunvalvojan tai valtuutetun yksilöintitiedot (mikäli ne eivät sisälly tällaisina 31 §:n mukaisiin tiedonsaantioikeuksiin).

Peruste: Sen selvittämiseksi, osoitetaanko perintäkirjeet edunvalvojalle.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA SEN PERUSTELUT

Sovellettava lainsäädäntö

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n (524/1999) mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on: 1) käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäväksi; sekä 2) seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Henkilötietolain (523/1999) 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn, jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Lupa voidaan myöntää myös rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 28 §:n mukaan väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa eikä henkilön oikeudesta kieltää tietojensa luovuttaminen muuta johdu. Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen siihen käyttötarkoitukseen, johon se luovutetaan. Tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion turvallisuutta.

Lain 31 §:n mukaan väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa rahoitus- ja vakuutustoimintaan sekä muuhun näitä vastaavaan toimintaan:

1) laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt tiedot;

2) laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tai määräyksessä säädetyn tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamisessa tarpeelliset tiedot; ja

3) tarpeelliset tiedot sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, joka koskee edellä tarkoitettua toimintaa ja jossa rekisteröity on osallisena.

Väestötietojärjestelmästä voidaan lisäksi luovuttaa luottotietolaissa (527/2007) tarkoitettua luottotietotoimintaa ja saatavien perinnästä annetussa laissa (513/1999) tarkoitettua perintätoimintaa varten tarpeelliset tiedot toiminnan kohteena olevan henkilön etu- ja sukunimestä, henkilötunnuksesta tai syntymäajasta, osoite- ja muista yhteystiedoista, syntymäkotikunnasta ja syntymäpaikasta, holhoustoimen edunvalvonnasta ja sen sisällöstä sekä kuolinajasta tai kuolleeksi julistamisajasta.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 34 §:n 2 momentin perusteella muutoin kuin saman lain 29  § - 33 § määritellyissä tapauksissa voidaan väestötietojärjestelmästä luovuttaa tietoja vain, jos hakijalla on oikeus käsitellä luovutettavia tietoja henkilötietolain tai muun lain perusteella.

Saatavien perinnästä annetun lain 1 §:n (28/2005) mukaan perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava.

Hakemus saada henkilötietoja väestötietojärjestelmästä ja tietosuojalautakunnan toimivalta

Aiemmassa oikeuskäytännössä (KHO 2216/1/09) on katsottu, että tietosuojalautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa myöntää lupaa henkilöluottotietojen käyttämiseen luottopäätössuosituksia koskevassa asiassa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä katsottiin, että luottotietolaissa on säädetty tyhjentävistä siitä, mitä luottotietoja luottotietorekisteriin voidaan luonnollisesta henkilöstä tallettaa eikä tietosuojalautakunnalla ollut tämän vuoksi toimivaltaa myöntää hakijana olleelle yritykselle lupaa tapauksessa kyseessä olevien henkilötietojen käsittelyyn

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 31 §:n 2 momentissa on säädetty tiedoista, jotka voidaan luovuttaa perintätoimintaa varten. PayEx Oy on pyytänyt oikeutta saada hakemuksessa määriteltyjä muita kuin 31 §:ssä mainittuja tietoja. PayEx Oy:n hakemuksesta ilmenevien tietojen perusteella oikeutta kyseisiin tietoihin on pyydetty perintätoimintaa varten.

Väestötietojärjestelmää ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluja koskevan lain 31 § on muun muassa perintätoimintaa koskeva erityissäännös. Hallituksen esityksen HE 89/2008 vp mukaan 31 § 2 momentin säännös sisältää tyhjentävän luettelon niistä tiedoista, jotka järjestelmästä voitaisiin enintään luovuttaa siinä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Päätös

Lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 31 § 2 momentissa on säädetty tyhjentävistä tiedoista, jotka järjestelmästä voidaan enintään luovuttaa perinnästä annetussa laissa tarkoitettua perintätoimintaa varten. PayEx Oy on lupahakemuksessaan pyytänyt lupaa saada tiettyjä muita henkilötietoja perintätoimintaa varten.

Asiassa on näin ollen kysymys siitä, onko tietosuojalautakunnalla toimivaltaa myöntää lupa poiketa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 31 §:n säännöksestä. Laissa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista eikä henkilötietolaissa tietosuojalautakunnalle ole säädetty tällaista toimivaltaa. Tällaisesta toimivallasta ei ole myöskään säädetty saatavien perinnästä annetussa laissa.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta jättää lupahakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §:n 1 kohta

Henkilötietolaki 2 §:n 1 mom., 43 § 1 mom.

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 §, 31 §

Laki saatavien perinnästä 1 §

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet tietosuojalautakunnan puheenjohtaja Pekka Nurmi sekä jäsenet Lea Mäntyniemi, Hannu Rautiainen, Anna-Leena Reinikainen ja Pertti Saloranta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.