14.07.2011 3/2011

Lupa - Katunäkymä - Valokuva - Henkilötieto - Lupaehdot

Lautakunta myönsi Googlelle luvan kerätä ja käsitellä henkilötietoja Google Street View'n katunäkymäpalvelun luomiseksi ja ylläpitämiseksi edellyttäen, että Google toimii lautakunnan asettamien lupamääräysten mukaisesti. Lautakunnan asettamien lupaehtojen mukaan Googlen tulee muokata kuvissa näkyvät henkilöt ja ajoneuvot tunnistamattomiksi ennen kuvien julkaisemista katunäkymäpalvelussa, eikä Google saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille. Lupaehdoissa annetaan Googlelle oikeus säilyttää raakadataa katunäkymäpalvelun luomiseen asti. Lupa ja lupaehdot asetettiin määräaikaisina.

Ks. myös päätös T: 4/2010

ASIA

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJA

Google Inc. (Google)

HAKEMUS

Sikäli kuin Google käsittelee henkilötietoja osana Street View -palveluaan, Google pyytää tietosuojalautakuntaa myöntämään Googlelle henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaisen luvan kerätä ja käsitellä henkilötietoja Googlen tarjoaman Street View -palvelun luomista ja ylläpitoa varten.

Lupaa haetaan kolmen vuoden määräajaksi luvan myöntämispäivästä lukien.

Hakijan esittämät perustelut

Google hakee lupaa Googlen oikeutetun edun toteuttamiseksi, koska Googlen toteuttama, jäljempänä kuvattu henkilötietojen käsittely ei vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Googlen missiona on organisoida maailman informaatio ja tehdä se universaalisti saavutettavissa olevaksi ja hyödylliseksi. Keskeisenä osana tätä missiotaan Google tiedostaa, että maantieteellinen tieto on äärimmäisen arvokasta ja merkityksellistä ihmisille.

Google Maps on dynaaminen, yhteistyöhön perustuva, avoin alusta maantieteellisen tiedon visualisointiin, jakamiseen ja etsimiseen. Se on saatavilla missä tahansa ja koska tahansa käyttäjä sitä tarvitsee - verkossa, mobiililaitteilla, autossa.

Street View on palvelu, joka on tarjolla Google Maps -palvelun käyttäjille. Sen avulla käyttäjä voi visuaalisesti tutkia ja navigoida tiettyä seutua panoraamaisten katutason valokuvien kautta. Street View -kuvat näyttäytyvät Google Maps -palvelun alimpana zuumaustasona.

Street View -hankkeen tavoitteena on parantaa käyttökokemusta Google Maps- ja Google Earth -palveluissa 360 asteen katutasokuvien myötä. Panoraamakuvat edistävät tietyn sijaintipaikan parempaa ymmärtämistä ja muun ohella tarjoavat hyödyllistä maantieteellistä sisältöä. Käyttäjät maailmanlaajuisesti ovat esimerkiksi kiitelleet Street View -palvelua siitä, että se parantaa ajo-ohjeita sallimalla heidän visualisoida ennalta tuntemattomia ajoreittejä, jo ennen kuin he edes kääntävät avainta auton virtalukossa.

Tekemällä karttatuotteensa helppokäyttöisiksi ja lisäämällä niihin ominaisuuksia kuten Street View, Google on muuttamassa tapaa, jolla ihmiset ajattelevat karttoja. Ne eivät ole pelkästään staattista kuvastoa, vaan "eläviä ja hengittäviä" heijastuksia paikallisesta maailmasta. Jokaisella on ääni ja mahdollisuus osallistua kartan muokkaamiseen sekä antaa käyttöön oma paikallistietämyksensä, kokemuksensa ja näkemyksensä. Osana tätä kehitystä käyttäjä voi jakaa paikkamerkityt valokuvansa Google Earth ja Street View -palvelussa, personoida karttoja My Maps -toiminnon avulla, sekä tehdä muutoksia Google Mapsiin. Käyttäjät ovat luoneet yli 40 miljoonaa karttaa.

Google uskoo, että suomalaiset kuluttajat - kuten käyttäjät kaikkialla maailmassa - arvostavat Street View'n tuomia hyötyjä, joiden avulla esimerkiksi voidaan paikantaa paikallisia liikeyrityksiä ja hankkia lisätietoa niistä, rikastuttaa ajo-ohjeistusta, avustaa kiinteistöjen myymisessä ja ostamisessa, sekä edistää turismia Suomeen.

Street View on myös äärimmäisen hyödyllinen liikeyrityksille auttaessaan asiakkaita löytämään ne sekä Street View -yleisnäkymien kautta että palvelussa olevien lukuisten erityiskuvakokoelmien avulla, joita on esimerkiksi ostoskeskuksista, teemapuistoista ja lomakohteista.

Street View -kuvastoa on saatavilla 27 maassa maailmanlaajuisesti, mukaan lukien 16 eurooppalaista valtiota. Suomessa kuvasto kattaa yli 60.000 kilometriä yleisiä teitä.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely Street View -palvelussa

Henkilötietojen kerääminen Googlen toimesta

Googlen Street View palveluun liittyvät kuvat kerätään tyypillisesti autoilla, jotka ajavat julkisilla teillä, tai rajoitetussa määrin yksityisomistuksessa olevilla alueilla silloin kun Google on saanut tähän etukäteissuostumuksen.

Autoissa on tarvittavat kamerat ja laitteisto, joilla kuvia kerätään ja joilla ne yhdistetään tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin. Kerättyjä kuvia ei lähetetä reaaliajassa. Sen sijaan keräämisen jälkeen tietoa käsitellään ja "parsitaan" yhteen digitaalisesti 360 asteen panoraaman luomiseksi, jota palvelun käyttäjät voivat katsella ja vuorovaikutteisesti käyttää.

Autojen lisäksi Google voi käyttää myös kolmipyöräisiä ajoneuvoja ja moottorikelkkoja kuvien keräämiseen julkisilta paikoilta (tai harvoissa tapauksissa yksityisomistuksessa olevilta alueilta etukäteisluvalla), mikäli kuvattavalla alueella ei voi liikkua autolla. Kolmipyöräiset ajoneuvot kuljettavat Street View -kalustoa ja tallentavat kuvia lähinnä vaellus- ja pyöräilyreiteiltä. Vastaavasti moottorikelkat kuljettavat Street View kalustoa ja tallentavat kuvia esimerkiksi hiihtokeskuksista. Autoja ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja käyttävät Google kouluttamat alihankkijat. Moottorikelkkoja käyttävät puolestaan koulutetut luonnolliset henkilöt, jotka tuntevat kuvattavan alueen.

Googlen tavoitteena on kerätä Street View -palveluun liittyviä kuvia julkisilta paikoilta (tai harvoissa tapauksissa yksityisomistuksessa olevilta alueilta etukäteisluvalla). Koska kuvia kerätään julkisilta teiltä, kuvat saattavat sisältää keräyshetkellä sattumalta otettuja kuvia luonnollisista henkilöistä ja ajoneuvojen rekisterikilvistä. Googlen tavoitteena ei ole kerätä kuvia luonnollisista henkilöistä tai ajoneuvojen rekisterikilvistä (eikä tällaisia kuvia käytetä Googlen toimesta millään lailla). Tällaisten kuvien keräämiseltä ei kuitenkaan ole mahdollista välttyä julkisilla teillä kuvattaessa.

Kuvien keräämisen jälkeen tapahtuva henkilötietojen käsittely Googlen toimesta

Kuvat kerätään ensin laitteistolle ja ohjelmistolle, jotka on asennettu edellä kuvattuihin Street View -ajoneuvoihin. Kuvat tallennetaan kovalevyille, jotka sijaitsevat autojen sisällä, binäärimuodossa. Kovalevyillä sijaitseva tieto on suojattu ja lukittu koneellisesti luodulla algoritmilla ja tallennettua tietoa voidaan lukea ainoastaan erityisellä, Googlen omistamalla ohjelmistolla. Kovalevyt siirretään fyysisesti Googlen omistaan tilaan Belgiaan, jossa Google toimii. Tarkemmin, jokaisen kuvien keräämistapahtuman jälkeen suojatut kovalevyt poistetaan ajoneuvoissa sijaitsevilta tietokoneilta ja kuljetetaan kuriirin toimesta Belgiaan, jossa kovalevyillä oleva tieto siirretään Googlen suojatuille palvelimille (mukaan lukien Yhdysvallat) tiedon myöhempää käsittelyä varten - so. luonnollisten henkilöiden kasvojen ja ajoneuvojen rekisterikilpien sumentamiseksi ja 360 asteen panoraaman luomiseksi.

Kun kuvat on siirretty Googlen palvelimelle, kuviin on pääsy vain valituilla, Googlen valtuuttamilla työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti. Lisäksi Googlen Code of Conduct -sääntö sekä sisäiset ohjeet sisältävät kaikkia Googlen työntekijöitä velvoittavat yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevat vaatimukset.

Sumentamisteknologiaa käytetään, kun kuvat on kerätty ja niitä on käsitelty yllä kuvatusti, ennen kuvien julkaisemista palvelussa. Sumennusominaisuuden sisältävä ohjelmisto etsii tietyn tyyppisiä ominaisuuksia kuvista havaitakseen luonnollisen henkilön kasvot tai rekisterikilvet ja merkitsee automaattisesti tällaiset alueet sumennuksen kohteeksi ennen kuvien julkaisemista. Kuviin, joita ei vielä käsitelty sumentamisteknologialla, ei ole mahdollista päästä käsiksi ulkopuolisten toimesta. Googlen käyttämä sumennusteknologia on suunniteltu siten, että sumennetun kuvan osan kääntäminen takaisin (ns. reverse engineering) näkyväksi, tunnistettavaksi kuvaksi tai sen osaksi on estetty.

Google sumentaa luonnollisten henkilöiden kasvot ja rekisterikilvet lopullisesti tunnistamattomiksi alkuperäiseen kuvatiedostoon ennen kuvien siirtämistä Google Maps/Earth -palveluun. Toisin sanoen Googlelle ei jää sellaista alkuperäistä "raakadataa", jossa luonnollisen henkilön kasvot tai rekisterikilvet näkyisivät sumentamattomina sen jälkeen, kun sumennetut kuvat on julkaistu Street View -palvelussa.

Yllä kuvatun automaattisen sumennusteknologian lisäksi Google tarjoaa Street View -palvelun käyttäjälle intuitiivisen ja alallaan johtavan "Report a problem" -työkalun, jonka avulla käyttäjä voi merkitä kuvista osia, joiden käyttäjä katsoo vaarantavan yksityisyyttä (esimerkiksi lisäsumennuspyyntö luonnollisten henkilöiden kasvojen osalta riippumatta siitä, onko työkalun käyttäjä itse kuvassa tai tunteeko tämä kuvassa esiintyvän henkilön). Käyttäjä voi samoin ilmoittaa työkalulla sopimattoman kuvamateriaalin olemassaolosta (kuten alastomuudesta). Käyttäjät voivat lisäksi ilmoittaa kaikista kuvista, joissa he itse, heidän perheensä, autonsa tai kotinsa näkyy ja pyytää tällaisten kohteiden lisäsumentamista, vaikka kyseiset kuvat olisi jo sumennettu yllä kuvatun mukaisesti.

Yllä kuvattuun työkaluun on olemassa linkki jokaisen Street View -kuvan vasemmassa alalaidassa. Käyttäjät merkitsevät tietyn kohdan kuvasta ja ilmoittavat kategorian, johon he luokittelevat pyyntönsä kuuluvan (kuten esimerkiksi "Yksityisyyden suoja", "Sopimaton sisältö" jne.). Käyttäjälle annetaan tämän jälkeen mahdollisuus avustaa Googlen tarkastajaa pyynnön käsittelyssä kuvaamalla pyyntöä tarkemmin, esimerkiksi "Kuvassa on taloni kuva". Käyttäjältä pyydetään myös tietoa tämän sähköpostiosoitteesta. Toimitettua sähköpostiosoitetietoa käytetään ainoastaan "Report a Problem" -prosessin hallinnointiin (kuten roskapostin estämiseen ja tiedottamiseen pyyntöjen käsittelyn statuksesta). Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää internetiä, voivat kirjoittaa paikalliselle Google-yhtiölle, josta pyyntö toimitetaan Googlelle Yhdysvaltoihin pyynnön käsittelyä varten.

Kun Google on käsitellyt kuvat sumentamisteknologialla, kuvat julkaistaan Google Maps tai Google Earth -palvelussa, jossa ne ovat maailmanlaajuisesti käyttäjien saatavissa.

Googlen käyttämät tietoturvatoimet

Kuten kaikkien palvelujensa osalta, Google noudattaa tiukkoja tietoturvatoimia suojatakseen tietoja luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai tuhoamiselta. Turvatoimet kattavat säännölliset Googlen sisäiset tarkastukset liittyen tiedon keräämiseen, säilyttämiseen ja käsittelytoimenpiteisiin sekä fyysisten turvatoimien tarkastukset, joiden tarkoituksena on estää luvaton pääsy Googlen tiloihin ja laitteisiin. Street View -ajonevoja operoivat yleensä kolmannet palveluntarjoajat, joihin Googlella on sopimussuhde, mutta näillä ei ole pääsyä kerättyyn tietoon, joka säilytetään binäärimuodossa kovalevyllä, lukittuna koneellisesti luoduilla avaimilla, kunnes tieto on siirretty Googlen suojatuille palvelimille. Tietoa voidaan asianmukaisesti lukea vain erityisillä, Googlen omistamilla laitteilla. Kun tieto on siirretty palveluun, siihen on pääsy vain rajatuilla Googlen valtuuttamilla työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti. Googlen Code of Conduct -säännöt sekä sisäiset ohjeet sisältävät kaikkia Googlen työntekijöitä velvoittavat yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa koskevat vaatimukset. Google on rekisteröitynyt U.S. - EU Safe Harbour Frameworkiin ja sillä on voimassa oleva vuosittain myönnettävä Safe Harbour - sertifikaatti.

Google ei lisensioi sumentamattomia kuvatiedostoja kolmansille osapuolille.

Yksityisyyden suojaaminen Googlen toimesta ja Googlen oikeutettu etu

Google toteaa perusteluissaan tietosuojalautakunnan ottaneen hiljattain antamassaan ratkaisussa kannan, jonka mukaan kuvat tunnistettavista henkilöistä ja luettavista ajoneuvojen rekisterikilvistä voidaan, ennen kun ne on sumennettu, tietyissä tilanteissa katsoa henkilötietolain 3 §:n mukaisiksi henkilötiedoiksi.

Vaikka tällaiset kuvat eivät ole Street View -palvelun tavoitteena tai kuulu sen tarkoitukseen, Google saattaa sattumalta kerätä ja käsitellä kuvia luonnollisista henkilöistä ja rekisterikilvistä ennen sumennusteknologian käyttöä. Henkilötietolain 8 §:n mukaan, sikäli kuin näitä tietoja pidetään henkilötietoina, tällainen käsittely edellyttää tietosuojalautakunnan käsittelylupaa.

Sikäli kuin kyseisten kuvien katsotaan olevan/sisältävän henkilötietoja, Google kerää ja käsittelee niitä vain siinä määrin kuin se ei voi sitä välttää voidakseen tarjota käyttäjille ilmaisen Street View -palvelun. Toisin sanoen Street View -palvelua ei voida tarjota käyttäjille ilman, että palveluntarjoaja yllä selostetuin tavoin tulee välttämättä ja rajoitetusti käsitelleeksi satunnaisesti kerättyjä henkilötietoja ennen kuvien julkaisemista Street View -palvelussa.

Edellä todetun mukaisesti Google käyttää sumennusteknologiaansa kerätyissä kuvissa mahdollisesti esiintyvien luonnollisten henkilöiden kasvojen ja rekisterikilpien sumentamiseksi ennen kuin kuvat julkaistaan Street View -palvelussa.


Sikäli kun Googlen Suomessa keräämiin kuviin sisältyy henkilötietoja, Google säilyttää henkilötietoja vain siihen saakka, kunnes kuvat julkaistaan. Google sumentaa tunnistettavat kasvokuvat ja rekisterikilvet lopullisesti tunnistamattomiksi alkuperäisessä kuvatiedostossa ja niistä tehdyissä julkaistuissa kopioissa. Toisin sanoen mitään henkilötietoja ei käsitellä enää sen jälkeen kun henkilötietojen käsittelytarkoitus on täytetty.

KUULEMINEN


Tietosuojavaltuutetun lausunto 30.5.2011


Tietosuojavaltuutettu on 30.5.2011 päivätyssä lausunnossaan todennut, ettei sillä ole huomautettavaa Googlen lupahakemuksesta.

TIETOSUOJAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Sovellettava lainsäädäntö

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisesti elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista rekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisen rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa 1 momentin 9 kohdan mukaan käsitellä myös, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 22 §:n mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso.

Tietosuojan tason riittävyys on arvioitava ottaen huomioon tietojen luonne, suunni-tellun käsittelyn tarkoitus ja kestoaika, alkuperämaa ja lopullinen kohde, asianomai-sessa maassa voimassa olevat yleiset ja alakohtaiset oikeussäännöt sekä käytänne-säännöt ja noudatettavat turvatoimet.

Edelleen lain 22 a §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle siltä osin kuin Euroopan (yhteisöjen) komissio on yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-ton direktiivin 95/46/EY, jäljempänä henkilötietodirektiivi, 3 artiklan ja 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso.

Henkilötietodirektiivin 25 artiklan 6 kohdan mukaan komissio voi todeta, että tietys-sä kolmannessa maassa taataan tietosuojan riittävä taso, mikä johtuu maan sisäisestä lainsäädännöstä tai kansainvälisistä sitoumuksista, jotka on tehty erityisesti 5 koh-dassa tarkoitettujen neuvottelujen yhteydessä henkilöiden yksityiselämän ja perusoi-keuksien ja -vapauksien turvaamiseksi.

Luvan tarve

Google käsittelee Street View palvelussaan henkilötietoja. Näin ollen Google tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan käsitelläkseen hakemuksessa kuvattuja henkilötietoja, ellei jokin henkilötietolain 2 §:ssa määritellyistä soveltamisalan rajauksista tai jokin henkilötietolain 8 §:ssä säädetyistä käsittelyn yleisistä edellytyksistä täyty.

Googlen tietosuojalautakunnalle esittämän lupahakemuksen perusteella sovellettavaksi eivät tule 2 §:ssä määritellyt soveltamisalan rajaukset eivätkä myöskään muut henkilötietolain 8 §:ssä säädetyt henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset. Näin ollen henkilötietojen käsittely Googlen katunäkymäpalvelussa edellyttää henkilötietolain mukaista tietosuojalautakunnan lupaa.

Euroopan komissio on todennut Safe Harbourin luomien puitteiden takaavan riittävän tietosuojan tason. Googlella on voimassa oleva Safe Harbour -sertifikaatti. Näin ollen siltä osin kuin on kyse henkilötietojen siirrosta Yhdysvaltoihin voidaan siirto toteuttaa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Henkilötietolain 43 §:n 3 momentin mukaan lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Päätös

Googlen karttapalvelu on yhteiskunnallisesti merkittävä verkkopalvelu ja sen laatua ja käytettävyyttä voidaan parantaa Street View -lisätoiminnolla hakijan kuvaamalla tavalla. Street View -toiminto edellyttää henkilötietojen käsittelyä ennen kuvien julkaisemista. Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilötietojen käsittely on tarpeen hakijan oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Google on selvittänyt lupahakemuksessaan tietoturvatoimet, joilla Google varmistaa henkilötietojen asianmukaista käsittelyä. Ottaen huomioon kyseisten henkilötietojen käyttötarkoitus sekä jäljempänä asetetut lupamääräykset, tietosuojalautakunta katsoo, ettei luvan myöntäminen vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Näin ollen tietosuojalautakunta myöntää luvan kerätä ja käsitellä henkilötietoja Googlen Street View -palvelun luomiseksi ja ylläpitämiseksi edellyttäen, että Google toimii päätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti.

Lupaehdot

1) Google tulee muokata kuvissa näkyvät henkilöt ja ajoneuvot tunnistamattomiksi ennen kuvien julkaisemista katunäkymäpalvelussa siten, ettei kuvissa esiintyviä henkilöitä ja ajoneuvoja voida tunnistaa henkilötietolain tarkoittamina henkilötietoina.

2) Google voi säilyttää raakadataa ainoastaan siihen asti kun tietojen käsittelyn tavoite on täyttynyt eli katunäkymäpalvelu luotu.

3) Google ei saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille.

Luvan määräaikaisuus

Google on hakenut lupaa kolmen vuoden määräajaksi luvan myöntämispäivästä lukien. Lautakunta pitää määräaikaisen luvan myöntämistä perusteltuna myös sen vuoksi, että voidaan seurata muun muassa yksityisyyden suojaa turvaavan tekniikan kehitystä.

Lupa ja lupamääräykset ovat voimassa 14.7.2014 asti.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 5 §
Henkilötietolaki 6 §
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 22 §
Henkilötietolaki 22 a §
Henkilötietolaki 43 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.