03.12.2010 4/2010

Lupa - Yhdistetyt asiat - Valokuva - Katunäkymä - Soveltamisala - Henkilötieto

Tietosuojalautakunta katsoi Fonecta Oy:n käsittelevän katunäkymäpalvelussaan henkilötietoja ja yhtiön tarvitsevan tätä tarkoitusta varten tietosuojalautakunnan luvan. Lautakunta myönsi luvan kerätä ja käsitellä henkilötietoja Fonecta Oy:n katunäkymäpalvelun luomiseksi ja ylläpitämiseksi edellyttäen, että Fonecta toimii lautakunnan asettamien lupamääräysten mukaisesti. Lupa ja lupaehdot asetettiin määräaikaisina. Lautakunta katsoi Fonecta Oy:n oikaisseen sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty sen hakiessa tietosuojalautakunnan lupaa henkilötietojen käsittelylle. Näin ollen Fonecta Oy:tä ei ollut aihetta velvoittaa ryhtymään enempiin toimiin laiminlyöntinsä korjaamiseksi.

ASIA

1) Henkilötietolain 44 §:n mukainen kieltohakemus / 1/933/2010

2) Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus / 4/932/2010

HAKIJA

1) Tietosuojavaltuutettu

2) Fonecta Oy

1) HAKEMUS

Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta ottaisi asian käsiteltäväkseen ja

1) arvioisi käsitteleekö Fonecta Oy katunäkymäpalvelussaan henkilötietoja; sekä

2) henkilötietolain 44 §:n 1 momentin nojalla velvoittaisi Fonecta Oy:n määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty.

2) HAKEMUS

Mikäli tietosuojalautakunta toteaa, että Fonecta käsittelee katunäkymäpalvelussaan henkilötietoja, Fonecta pyytää, että tietosuojalautakunta

1) myöntää henkilötietojen käsittelylle henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaisen luvan.

Fonecta pyytää, että lupa myönnetään tähän asiaan annetussa päätöksessä.

Tietosuojavaltuutetun hakemuksen perustelut

Tietosuojavaltuutetun toimisto lähetti Fonecta Oy:lle selvityspyynnön, joka koski Fonectan ylläpitämää katunäkymäpalvelua. Fonecta Oy on tietosuojavaltuutetulle toimittamassaan vastauksessa katsonut, että sen katunäkymäpalvelussa ei ole henkilötietoja. Tietosuojavaltuutetun toimiston näkemys ja yhteinen komission tietosuojadirektiivin tulkintaa ohjaavan WP 29 työryhmän EU-kanta on kuitenkin, että katunäkymäpalveluissa käsitellään henkilötietoja.

Henkilötietolain 6 § koskee henkilötietojen käsittelyn suunnittelua. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 8 §:n käsittelyn yleisten edellytysten osalta katunäkymäpalveluiden osalta voisivat käsittelyn oikeusperusteena tulla kyseeseen 8 §:n 1 momentin 1, 5 ja 9 kohdat eli henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella; jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muuhun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus); tai jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan. Henkilötietojen luovuttaminen voi tapahtua 1 momentin 5 kohdan nojalla vain, jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.

Tietosuojavaltuutetun toimisto katsoo, että henkilötietojen käsittelyn katunäkymäpalvelussa tulee olla asiallisesti perusteltua henkilötietolain 6 ja 8 §:n kannalta. Toimiston näkemyksen mukaan lain 8 §:n yleiset edellytykset eivät täyty eikä Fonecta Oy:llä siten ole oikeutta käsitellä henkilötietoja sisältäviä kuvia katunäkymäpalvelussaan. Fonecta Oy on tietosuojavaltuutetun toimiston näkemyksen mukaan laiminlyönyt selvittää henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen katunäkymäpalvelun osalta.

KUULEMINEN

Fonecta Oy:n selitys katunäkymäpalvelua koskevassa asiassa 15.6.2010

Fonecta on tietosuojalautakunnalle toimittamassaan selityksessä todennut, että se ei ole tietosuojavaltuutetun hakemuksessa esittämällä tavalla laiminlyönyt velvollisuuttaan selvittää henkilötietojen käsittelyn oikeusperustetta katunäkymäpalvelun osalta. Fonecta ei myöskään katso käsittelevänsä henkilötietoja katunäkymäpalvelussaan siten kuin tietosuojavaltuutettu on hakemuksessaan esittänyt.

Siltä osin kuin Fonectan katsottaisiin käsittelevän henkilötietoja, on Fonectalla tietojen käsittelylle oikeudellinen peruste.

Fonecta katsoo, että se ei ole syyllistynyt mihinkään oikeudettomaan tekoon eikä laiminlyöntiin, eikä tietosuojavaltuutetun hakemus tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Lisäksi Fonecta on todennut selityksessä että vaikka tietosuojavaltuutetun pyyntö on kohdistettu nimenomaan Fonectan katunäkymäpalveluun, tietosuojavaltuutetun pyyntö koskettaa Fonecta käsityksen mukaan koko alaa ja kaikkia katunäkymäpalveluja tuottavia palveluntarjoajia.

Perustelut

Fonectan katunäkymäpalvelu "Virtuaalikierros" on kiinteä osa Fonectan verkkosivuillaan osoitteessa http://www.fonecta.fi tarjoamia tilaajaluettelopalveluita. Katunäkymäpalvelun 360 astetta katunäkymien avulla käyttäjä voi kulkea virtuaalisesti kaupunkien kaduilla, minkä on tarkoitettu helpottavan Fonectan hakemistoissa ilmoitettavien yritysten ja niiden tarjoamien palveluiden hakemista osana muita Fonectan tilaajaluettelopalveluita.

Fonectan katunäkymäpalvelu kattaa useita Suomen kaupunkeja sekä suurimpia suomalaisia kauppakeskuksia. Fonecta ei ole kuvannut kaikkia Suomen katuja vaan ainoastaan pienen selektiivisen osan sellaisia katunäkymiä, jotka keskittyvät alueille, joilla liikkeet ja muut yritykset sekä yleisesti kiinnostavat nähtävyydet sijaitsevat. Katunäkymäpalvelun avulla käyttäjä voi kulkea kaupunkien kaduilla ja astua sisään liikkeisiin omalta päätteeltään.

Katunäkymäpalvelun tarkoituksena on ollut näiden liikkeiden ja katunäkymien kuvaaminen ja esittäminen. Palvelun tarkoituksena ei ole ollut kuvata näillä kaduilla tai muilla julkisilla paikoilla liikkuvia henkilöitä. Näkymien kuvaaminen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista ilman, että kuvissa näkyisi satunnaisesti kuvauspaikalla olleita henkilöitä.

Palvelussa käytettävät valokuvat ja niiden käsittely

Fonectan katunäkymäpalvelussa käytettävät kuvat perustuvat raakadataan, joka muodostuu Fonectan käyttämän alihankkijayrityksen loppukesästä ja alkusyksystä 2009 valokuvaamista katunäkymistä. Valokuvat on otettu liikkuvasta autosta ja niiden kohteena on ollut katu, kadun varrella olevat rakennukset ja niissä sijaitsevat yritykset. Valokuvien kohteena ei ole ollut sattumanvaraisesti juuri kuvaushetkellä liikkuneet luonnolliset henkilöt.

Fonecta ei ole pyrkinyt kuvaamaan luonnollisten henkilöiden koteja, asuinoloja tai yksityisiä, kotirauhan piiriin kuuluvia alueita. Fonetalla ei ole tosielämän realiteeteista johtuen kuitenkaan ollut mahdollisuutta suorittaa kuvausta siten, että luonnollisia henkilöitä ei olisi ollut kuvissa, sillä kuvaaminen on suoritettu julkisilla paikoilla. Fonectalla, kuten ei millään muullakaan taholla, ole ollut oikeutta tai mahdollisuutta tyhjentää kuvattavia alueita niillä liikkuneista ihmisistä.

Valokuvista muodostuva raakadata on kuvausten yhteydessä tallentunut automaattisesti kovalevylle käsittelemättömässä muodossa, jossa valokuvien avaaminen tai selaaminen ei ole ollut mahdollista ennen niiden käsittelyä kyseistä tarkoitusta varten suunnitellulla ohjelmistolla. Kuvauksen suorittamisen jälkeen raakadata on edelleen tallennettu Fonectan konserniyhtiön hallinnoimille kovalevyille Norjassa edelleen käsittelemättömässä muodossa.

Raakadatan ensimmäisen käsittelyn yhteydessä raakadataan kohdistettiin automaattisesti sumennustoiminto, jonka seurauksena kaikki raakadatana tallentuneissa valokuvissa esiintyvät luonnollisten henkilöiden kasvonpiirteet ja autojen rekisterikilvet sumennettiin. Sumennustoiminnolla anonymisoidaan kaikki valokuvat siten, että kuvissa sattumalta esiintyneiden luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys taikka kuvissa esiintyvät ajoneuvot eivät ole edes niiden tunnistettavissa, jotka muutoin voisivat tunnistaa heille ennalta tutun henkilön kasvonpiirteet tai jotka voisivat ajoneuvon rekisteritietojen perusteella selvittää ajoneuvon omistajan.

Valokuvien sumennus on toteutettu automaattisella toiminnolla siten, etteivät edes Fonectan tai Fonectan alihankkijan palveluksessa olleet henkilöt ole käsitelleet raakadataa ennen sen sumentamista. Näin ollen ei ole mahdollista, että kukaan olisi voinut tunnistaa henkilöitä kuvista. Käsittelyssä ei ole ollut sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilöiden tunnistaminen olisi ollut mahdollista.

Sumentamisen jälkeen valokuvat on käyty manuaalisesti läpi sen varmistamiseksi, että valokuvista ei varmuudella näy sellaisia tietoja, joista luonnollinen henkilö olisi tunnistettavissa. Vaikka yksittäiset kuvissa esiintyvät henkilöt olisivat ennen sumentamista saattaneet olla alkuperäisestä raakadatasta luoduista kuvista sattumanvaraisesti tuttujen tai sukulaisten tunnistettavissa, jos tällaisilla henkilöillä olisi voinut olla pääsy kuviin, tällainen tunnistaminen ei ole ollut missään tapauksessa mahdollista enää siinä vaiheessa, kun kuvat ovat tulleet henkilöiden käsiteltäväksi eli sen jälkeen, kun kuvissa esiintyvät ihmiset on sumennustoimintoa käyttäen muutettu tunnistamattomiksi hahmoiksi.

Valokuva henkilötietona

Fonecta katsoo, että raakadatan muodossa tai sumentamistoimintoa käyttäen anonymisoidut valokuvat eivät ole henkilötietolaissa tarkoitettuja henkilötietoja. Vedoten henkilötietolain määritelmään henkilötiedosta, Fonecta on todennut ymmärtäneensä kyseisen määritelmän perusteella valokuvan, josta henkilö on tunnistettavissa, olevan laissa tarkoitettu henkilötieto. Fonecta on perusteluissaan tukeutunut Tietosuojavaltuutetun 31.5.2005 julkaistuun ohjeeseen "Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta", Euroopan neuvoston tietosuojasuositukseen vuodelta 1987 sekä tietosuojalautakunnan päätökseen 13/4.6.1990 ja WP 29 lausuntoon 4/2007.

Fonecta toteaa, että katunäkymäpalvelussa esiintyvien henkilöiden sumennetut hahmot taikka raakadatan sisältämä kuva-aineisto ei ole osa mitään henkilörekisteriä, yksittäisen henkilön kuvia ei ole mahdollista yhdistää mihinkään rekisteriin, kuvien käsittelyn tarkoituksena ei ole ollut eikä ole muodostaa henkilörekisteriä, eikä tällaisen rekisterin muodostaminen ole edes mahdollista, sillä raakadataa ei käsitellä, siinä esiintyvät henkilöt eivät ole tunnistettavissa eikä kuva-aineistosta ole mahdollista hakea henkilötietoja.

Lisäksi Fonecta toteaa, että palvelussa olevat kuvat eivät ole yhdistettävissä mihinkään henkilöiden tunnistamistietoihin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Fonecta katsoo, että mikäli tietosuojalautakunta vastoin Fonectan käsitystä katsoo kyseessä olevan henkilötietojen käsittely, on Fonectalla joka tapauksessa ollut oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle.

1) Oikeus valokuvata julkisella paikalla

Fonectan katunäkymäpalvelu koostuu julkisilla paikoilla otetuista valokuvista. Oikeutta kuvata julkisilla paikoilla ei ole lainsäädännössä rajoitettu.

2) Oikeus käsitellä henkilötietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla

Fonectan katunäkymäpalvelu on osa Fonectan verkkosivuillaan tarjoamaa tilaajaluetteloa. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n 1 momentin mukaan puhelinluettelon, muun tilaajaluettelon ja numerotiedotuksen tarjoajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja luettelopalvelun ja numerotiedotuksen muodostamiseksi sekä niiden tarjoamista varten.

Fonecta katsoo sillä olevan tämän perusteella henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukainen oikeus käsitellä henkilötietoja sähköisen viestinnän tietosuojalaissa määriteltyyn tarkoitukseen luettelopalvelun ja numerotiedotuksen muodostamiseksi sekä niiden tarjoamista varten.

Lisäksi Fonectan mukaan sen toimintaa valokuvien tallentamisessa voidaan hyvin perustein pitää myös henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitettuna toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuvana henkilötietojen käsittelynä. Fonectan ja muiden mediatalojen julkaisemalla kuva-aineistolla ei ole käytännössä muuta eroa kuin se, että Fonecta on ryhtynyt erityistoimenpiteisiin kaikkien kuvissa näkyvien tunnistettavien piirteiden sumentamiseksi ja se, että Fonecta mahdollistaa kuvien poistamisen. Fonectaa tulisi siten lainsäädännön näkökulmasta kohdella samoin kuin muita valokuva-aineistoa sähköisessä mediassa julkaisevia tahoja.

Tietosuojavaltuutetun selitys 9.7.2010

Tietosuojavaltuutettu on huomauttanut, että Fonecta Oy ei ole kiistänyt käsittelevänsä kuvamateriaalia. Edelleen tietosuojavaltuutettu on huomauttanut, että Fonecta on ilmoituksensa mukaisesti kerännyt ja muutoinkin käsitellyt, mukaan lukien säilyttäminen, keräämäänsä kuvamateriaalia automatisoidun tietojenkäsittelyn avulla. Soveltamisalamääräyksen mukaan ei ole merkityksellistä, onko kuvamateriaali järjestetty rekisteriksi, mikä periaate ilmenee henkilötietolain (523/1999) 2 §:n 2 momentin 1. virkkeestä.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että ratkaistavaksi jää näin ollen Fonectan esittämä väite, etteivät sen automatisoidun tiedonkäsittelyn avulla käsittelemät tiedot ole ollenkaan henkilötietoja. Tietosuojavaltuutettu huomauttaa lähettäneensä selvityspyynnön kahdelle muullekin katunäkymäpalveluita tarjoavalle taholle; Google Inc:lle ja Eniro Oy:lle, eikä kumpikaan näistä ole kiistänyt käsittelevänsä palvelussaan henkilötietoja.

Lisäksi tietosuojavaltuutettu perustelee kantaansa tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen työryhmän julkaisemattomalla asiakirjalla Online mapping services; Google streetview case. Lisäksi tietosuojavaltuutettu on viitannut Kreikan ja Slovenian tietosuojaviranomaisten ratkaisuihin, joissa on otettu kantaa vastaaviin palveluihin.

Tietosuojavaltuutettu myös toteaa, että toisaalta, jos Fonecta ei käsittelisi henkilötietoja, miksi kuvia (henkilöitä, välillisen henkilötiedon määritelmän täyttäviä autojen rekisteritunnuksia) pitäisi sumentaa (samalla myös Fonectan osalta raakadata kuitenkin säilyttäen ja sitä sumentamatta).

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Fonecta käsittelee palvelunsa yhteydessä ainakin keräämisvaiheessa ja sittemmin myös säilyttäessään kuvia henkilötietolain tarkoittamia henkilötietoja. Loogisen rekisterimääritelmän kannalta ei ole merkitystä sillä, ettei kyseisiä henkilötietoja "julkaista" palvelussa.

Lisäksi tietosuojavaltuutettu katsoo, ettei sovellettavaksi tule myöskään mikään henkilötietolain 2 §:n poikkeusperuste.

Siltä osin kuin Fonecta on perusteluissaan tukeutunut sähköisen viestinnän tietosuojalakiin, tietosuojavaltuutettu toteaa, ettei hänen näkemyksensä mukaan asiassa ole kysymys siitä, onko Fonectalla oikeus tuottaa karttapalveluita tai vaikkapa katunäkymäpalveluita, vaan siitä, onko sillä hyväksyttävä oikeusperuste ryhtyä keräämään, säilyttämään ja muutoinkin käsittelemään henkilötietoja kyseisten palveluiden tuottamiseksi.

Tietosuojavaltuutettu katsoo Fonectan soveltaneen kyseessä olevaan toimintaan väärää lakia. Lisäksi tietosuojavaltuutettu katsoo, että Fonecta ei ole huolehtinut mm. henkilötietolain 5-10 §:n ja 24 §:n mukaisista velvoitteistaan.

Fonectan vastaselitys 31.8.2010

Fonecta katsoo, että tietosuojavaltuutetun selitys ja sen liitteet eivät sisällä mitään sellaista, mikä antaisi Fonectalle perusteita muuttaa asiassa aiemmin esittämäänsä. Fonecta ei käsittele katunäkymäpalvelussaan henkilötietoja ja, vaikka Fonectan katsottaisiin käsittelevän henkilötietoja, Fonectalla on ollut tietojen käsittelyyn oikeusperuste. Fonectan katunäkymäpalvelu ei ole Suomen lainsäädännön eikä henkilötietodirektiivin vastainen.

Näin ollen Fonecta pyytää, että tietosuojalautakunta

1) huomioi Fonectan selityksessään ja vastaselityksessä esittämät perusteet ja toteaa, että Fonecta ei ole syyllistynyt mihinkään oikeudettomaan tekoon eikä laiminlyöntiin, eikä tietosuojavaltuutetun hakemus tältä osin anna aihetta enempiin toimenpiteisiin; tai

mikäli tietosuojalautakunta toteaa, että Fonecta käsittelee katunäkymäpalvelussaan henkilötietoja, Fonecta pyytää, että tietosuojalautakunta

2) myöntää henkilötietojen käsittelylle henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaisen luvan.

Fonecta pyytää, että lupa myönnetään tähän asiaan annetussa päätöksessä.

Perustelut

Henkilötietodirektiivin 7 artiklan alakohdan f) mukaan jäsenvaltioiden on lainsäädännössään varmistettava, että henkilötietoja voidaan käsitellä jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän intressin syrjäyttävät rekisteröidyn 1 artiklan 1 kohdan perusteella suojaa tarvitsevat intressit ja perusoikeudet ja -vapaudet.

Suomessa tämä oikeus on viimekädessä toteutettavissa henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa todettavalla tavalla tietosuojalautakunnan antamalla luvalla.

Fonectan käsityksen mukaan käsillä olevassa tilanteessa tietosuojalautakunnan tulisi edellä viitatussa tilanteessa myöntää lupa katunäkymäpalvelun tarjoamiseen rekisterinpitäjän eli Fonectan ja henkilötietoja palvelun välityksellä saavien sivullisten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilöiden yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Fonecta toteaa, että sen noudattamat menettelyt ja katunäkymäpalvelun käyttö eivät vaaranna kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Fonectan tietosuojavaltuutetulle ja tietosuojalautakunnalle tässä asiassa antamissa selityksistä käy ilmi, miten Fonectassa on aina suhtauduttu äärimmäisen vakavasti yksityishenkilöiden suojaa koskeviin asioihin ja miten Fonecta on luonut palvelunsa hallinnoimiseksi ja yksityishenkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi sellaiset menettelyt, joilla kenenkään yksityisyys tai henkilötietojen suoja ei vaarannu.

WP 29:n asiakirja "Online mapping services: Google streetview case"

WP 29:n asiakirjan "online mapping service: Google streetview case" osalta Fonecta huomauttaa, että työryhmän suosituksilla tai esittämillä tulkinnoilla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. Lisäksi Fonecta katsoo, että salassa pidettäville asiakirjoille ei voi työryhmän neuvoa-antavan roolin näkökulmasta antaa käytännön merkitystä, sillä lähtökohtana on voitu pitää, että työryhmä julkaisee kaikki sellaiset tulkintasuosituksensa, joiden se toivoo saavan yleistä tulkintavaikutusta. Fonecta myös katsoo Google Inc:n palvelun poikkeavan sisällöltään ja muilta piirteiltään Fonectan katunäkymäpalvelusta. Fonectan katunäkymäpalvelu rajoittuu yksinomaan julkisina paikkoina pidettäviin kaupunkien ja kuntien liikekeskuksiin ja nähtävyyksiin sekä matkailun kohteena oleviin alueisiin, joihin oletettavasti kohdistuu yleistä kiinnostusta ja tiedontarvetta Fonectan tilaajaluetteloon sisältyvien yritysten palveluiden ja tuotteiden kannalta.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n 1 kohdan mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista ne asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäväksi.

Henkilötietolain 44 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tietosuojalautakunta voi tietosuojavaltuutetun hakemuksesta velvoittaa muissa kuin 40 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa asianomaisen määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty.

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa henkilötietolaissa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa.

Näin ollen tietosuojalautakunta käsittelee asian tietosuojavaltuutetun hakemuksena velvoittaa Fonecta Oy määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty.

Fonecta Oy:n tietosuojavaltuutetun hakemukseen antamassaan vastauksessa toissijaisesti esittämä lupahakemus käsitellään ja ratkaistaan samassa yhteydessä.

Asiassa on tämän jälkeen ensin tarkasteltava, kuuluuko kyseessä oleva asia henkilötietolain soveltamisalaan.

Sovellettava lainsäädäntö

Hallintolain 25 §:n mukaan jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, viranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivytystä tai jollei se ole asian laadun taikka luonteen vuoksi tarpeetonta.

Henkilötietolain 2 §:n 2 momentin mukaan henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tätä lakia silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka itsenäisesti elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista rekisteriksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisen rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa käsitellä 1 momentin 4 kohdan mukaan, jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta. Henkilötietoja saa 1 momentin 4 kohdan mukaan käsitellä jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietoja saa 1 momentin 9 kohdan mukaan käsitellä myös, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 24 §:n mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n 1 momentin mukaan puhelinluettelon, muun tilaajaluettelon ja numerotiedotuksen tarjoajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja luettelopalvelun ja numerotiedotuksen muodostamiseksi sekä niiden tarjoamista varten.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 3 §:n 4 momentin mukaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.

Viestintämarkkinalain 56 §:n mukaan puhelinverkossa toimiva teleyritys on velvollinen osaltaan huolehtimaan siitä, että käyttäjien saatavilla on yleinen, kattava ja kohtuullinen numerotiedotuspalvelu. Numerotietoja tarjoava yritys ei saa numerotietoja käsitellessään suosia yhtä teleyritystä toisen teleyrityksen kustannuksella tai toimia muutoin syrjivällä tavalla. Viestintävirasto voi antaa tarkempi määräyksiä 1 momentissa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi välttämättömistä teknisistä toimenpiteistä.

Viestintämarkkinalain 57 §:n mukaan teleyrityksen on huolehdittava siitä, että sen kanssa kiinteän puhelinverkon tai matkaviestiverkon liittymän käytöstä sopimuksen tehneen käyttäjän nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa koskevat yhteystiedot kerätään ja julkaistaan yleisesti saatavilla olevassa kattavassa ja kohtuuhintaisessa puhelinluettelossa, joka päivitetään vähintään kerran vuodessa. Puhelinluettelo voi olla painetussa tai sähköisessä muodossa. Puhelinluettelopalvelua tarjoava yritys ei saa yhteystietoja käsitellessään suosia yhtä teleyritystä toisen teleyrityksen kustannuksella tai toimia muutoin syrjivällä tavalla. Käyttäjän oikeudesta kieltää yhteystietojensa julkaiseminen puhelinluettelossa säädetään erikseen.

Valokuvat henkilötietoina

Henkilötietolakia sovelletaan 2 §:n 2 momentin mukaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Fonecta Oy:n kuvaamaa automatisoitua tietojenkäsittelyä tulee näin ollen pitää henkilötietojen käsittelynä, mikäli Fonectan käsittelemiä tietoja eli valokuvia voidaan pitää henkilötietoina.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaista luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Kuvatiedot ovat henkilötietoja sikäli kuin ne kertovat tietystä henkilöstä. Valokuvista on havaittavissa henkilön fyysiset ominaisuudet, joiden perusteella tämä voidaan tunnistaa. Myös valokuvissa ennen sumentamista esiintyvien ajoneuvojen rekisterinumeroita voidaan pitää henkilötietoina.

Fonecta on katunäkymäpalvelussaan sumentanut valokuvissa näkyvien henkilöiden kasvot. Muilta osin valokuvissa näkyviä henkilöitä ei ole sumennettu. Henkilö voidaan katsoa tunnistetuksi, jos hän erottuu muista samaan ryhmään kuuluvista henkilöistä. On hyvin mahdollista, että kasvojen sumennuksesta huolimatta henkilö on tunnistettavissa esimerkiksi ruumiinrakenteensa perusteella. Tämä todennäköisyys kasvaa pienien kaupunkien kohdalla. Fonectan katunäkymäpalvelussa on myös useita pienempiä kaupunkeja. Lisäksi valokuvissa on näkyvissä ajoneuvoja, joiden rekisterinumerot on sumennettu.

Luvan tarve

Edellä esitetyn mukaisesti Fonecta käsittelee tietosuojavaltuutetun hakemuksessa tarkoitetulla tavalla henkilötietoja katunäkymäpalvelussaan. Näin ollen Fonecta tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan käsitelläkseen hakemuksessa kuvattuja henkilötietoja, ellei jokin henkilötietolain 2 §:ssa määritellyistä soveltamisalan rajauksista tai jokin henkilötietolain 8 §:ssä säädetyistä käsittelyn yleisistä edellytyksistä täyty.

Toimituksellinen tarkoitus

Fonecta katsoo, että sen toimintaa valokuvien tallentamisessa voidaan hyvin perustein pitää henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitettuna toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuvana henkilötietojen käsittelynä.

Euroopan Unionin tuomioistuin on 16.12.2008 asiassa C-73/07 antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut kyseessä olevan ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten harjoitettu henkilötietojen käsittely henkilötietodirektiivin 9 artiklan tarkoittamassa mielessä, jos kyseisten toimintojen ainoana tarkoituksena on tietojen, mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen yleisölle.

Fonecta on tietosuojalautakunnalle toimittamassaan selityksessä todennut, että sen katunäkymäpalvelu on kiinteä osa Fonectan verkkosivuillaan tarjoamia tilaajaluettelopalveluita. Katunäkymäpalvelun 360° katunäkymien avulla käyttäjä voi kulkea virtuaalisesti kaupunkien kaduilla, minkä on tarkoitettu helpottavan Fonectan hakemistoissa ilmoittavien yritysten ja niiden tarjoamien palveluiden hakemista osana muita Fonectan tilaajaluettelopalveluita. Fonecta ei ole edes esittänyt, että sen katunäkymäpalvelun ainoana tarkoituksena olisi tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaiseminen yleisölle.

Henkilötietodirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön henkilötietolailla. Näin ollen henkilötietolakia tulee tulkita mahdollisimman yhdenmukaisesti henkilötietodirektiivin kanssa. Koska Fonectan katunäkymäpalvelu on osa sen tilaajaluettelopalveluita, eikä palvelussa esiintyvien kuvien tarkoituksena ole tietojen, mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen yleisölle, tietosuojalautakunta katsoo, että kyse ei ole henkilötietojen käsittelystä toimituksellisessa tarkoituksessa henkilötietolain 2 §:n 5 momentin tarkoittamassa mielessä.

Myöskään muut henkilötietolain 2 §:ssä säädetyistä soveltamisalan rajauksista eivät sovellu nyt kyseessä olevaan henkilötietojen käsittelyyn. Näin ollen henkilötietolaki tulee sovellettavaksi.

Rekisterinpitäjälle laissa säädetty tai sen nojalla määrätty tehtävä tai velvoite

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin neljännen kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta.

Fonecta katsoo, että sillä on ollut oikeus käsitellä henkilötietoja sähköisen viestinnän tietosuojain perusteella. Fonectan mukaan katunäkymäpalvelun ymmärtämistä kiinteäksi osaksi tilaajaluetteloa tukee tilaajaluetteloita koskeva Euroopan Unionin yleispalveludirektiiviin perustuva kansallinen lainsäädäntö.

Fonecta on lainannut perustelujensa tueksi yleispalveludirektiivin perusteluja, joidenka mukaan luettelotiedot ja numerotiedotuspalvelu ovat olennainen apuväline yleisesti satavilla olevien puhelinpalvelujen käytön kannalta, ja ne ovat osa yleispalveluvelvollisuutta. Käyttäjät ja kuluttajat haluavat kattavia luetteloita ja sellaista numerotiedotuspalvelua, joka sisältää kaikki luetteloidut puhelinpalvelujen tilaajat ja heidän kaikki numeronsa.

Fonecta toteaa lainsäätäjän mahdollistaneen, että laissa tilaajaluettelossa julkaistaviksi edellyttävien vähimmäistietojen ohella tilaajaluettelo voi sisältää myös muita ominaisuuksia ja lisäpalveluita. Johtopäätöksissään Fonecta toteaa lisäksi, että lainsäädännössä ei ole yleisiä periaatteita tarkempaa sääntelyä tilaajaluetteloista ja niiden sisällöstä. Täyttäessään muissa laeissa asetetut vaatimukset, kuten tietosuojaa koskevat vaatimukset, tilaajaluettelopalvelut ovat lainmukaisia ja niitä tarjoavalla yrityksellä on oikeus käsitellä henkilötietoja niiden toteuttamiseksi.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n mukaan puhelinluettelon, muun tilaajaluettelon ja numerotiedotuksen tarjoajalla on oikeus käsitellä henkilötietoja luettelopalvelun ja numerotiedotuksen muodostamiseksi sekä niiden tarjoamista varten. Sähköisen viestinnän tietosuojalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 125/2003) mukaan puhelinluetteloihin ja muihin tilaajaluetteloihin sekä numerotiedotukseen sovelletaan 25 §:n lisäksi soveltuvin osin myös henkilötietolakia. Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että henkilötietoja ei saa käsitellä laajemmin kuin on tarkoituksenmukaista tällaisten palveluiden tarjoamiseksi.

Viestintämarkkinalain 56 ja 57 §:ssä säädetään yleisistä numerotiedotuspalveluista ja puhelinluettelopalvelun tarjoamisesta. Viestintämarkkinalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 112/2002 vp) selvennetään viestintämarkkinalain 57 §:ssä luetellun tyhjentävästi ne vähimmäistiedot, jotka puhelinluettelossa on käyttäjän halutessa julkaistava. Julkaisijalla on näin ollen lakiin perustuva velvoite julkaista 57 §:ssä luetellut tiedot.

Tietosuojalautakunta katsoo, että tilaajaluettelossa julkaistaviksi edellytettävien vähimmäistietojen ohella tilaajaluettelo voi sisältää myös muita ominaisuuksia ja lisäpalveluita. Tästä ei kuitenkaan johdu Fonecta Oy:lle henkilötietolaissa tarkoitettua velvoitetta tai tehtävää käsitellä muita kuin niitä henkilötietoja, jotka sen on viestintämarkkinalain 57 §:n mukaan käyttäjän halutessa julkaistava. Ottaen erityisesti huomioon, että henkilötietoja ei saa käsitellä laajemmin kuin on tarkoituksenmukaista sähköisen viestinnän tietosuojalaissa tarkoitettujen palvelujen tarjoamiseksi, ei lain 25 §:ää voida tulkita laajentavasti siten, että yksin sen perusteella henkilötietojen käsittelyn katunäkymäpalvelussa voisi katsoa olevan sallittua.

Näin ollen Fonectalla ei voida katsoa olevan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua velvoitetta julkaista tai käsitellä muita kuin viestintämarkkinalain 57 §:ssä lueteltuja tietoja. Myöskään muista viestintämarkkinalain tai sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksistä ei seuraa velvollisuutta hakemuksessa tarkoitettujen henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Hakemuksessa tarkoitetusta henkilötietojen käsittelystä ei säädetä laissa eikä se johdu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä tai velvoitteesta. Fonecta Oy:n ja tietosuojavaltuutetun tietosuojalautakunnalla antamien selityksien perusteella myöskään muut henkilötietolain 8 §:ssä säädetyistä henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä eivät tule kyseeseen. Näin ollen henkilötietojen käsittely Fonectan katunäkymäpalvelussa edellyttää henkilötietolain mukaista tietosuojalautakunnan lupaa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn muun muassa rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Henkilötietolain 43 §:n 3 momentin mukaan lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Fonecta Oy on tietosuojalautakunnalle 31.8.2010 toimittamassaan vastaselityksessä pyytänyt, että tietosuojalautakunta myöntää tähän asiaan antamassaan päätöksessään henkilötietojen käsittelylle henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaisen luvan.

Fonectan käsityksen mukaan tietosuojalautakunnan tulisi myöntää lupa katunäkymäpalvelun tarjoamiseen rekisterinpitäjän eli Fonectan ja henkilötietoa palvelun välityksellä saavien sivullisten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Fonecta katsoo, että sen noudattamat menettelyt ja katunäkymäpalvelun käyttö eivät vaaranna kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Päätös

Tietosuojavaltuutettu on hakemuksessaan pyytänyt, että tietosuojalautakunta arvioisi, käsitteleekö Fonecta Oy katunäkymäpalvelussaan henkilötietoja sekä velvoittaisi Fonecta Oy:n määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty.

Kuten edellä ilmenee, tietosuojalautakunta katsoo Fonecta Oy:n käsittelevän henkilötietoja katunäkymäpalvelussaan. Näin ollen Fonecta Oy:n tulee käsitellä henkilötietoja katunäkymäpalvelussaan henkilötietolaissa asetettujen edellytysten mukaisesti. Henkilötietolain 2 §:ssä asetetut soveltamisalan rajaukset tai 8 §:ssä asetetut henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset eivät täyty kyseessä olevassa tilanteessa. Näin ollen Fonecta Oy tarvitsee kyseiseen henkilötietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan luvan. Tietosuojalautakunta ei tällä päätöksellään ota kantaa julkisella paikalla valokuvaamiseen. Lautakunnan päätös koskee henkilötietojen keräämistä ja henkilötietojen käsittelyä.

Fonecta Oy on ensisijaisesti kiistänyt kyseessä olevan henkilötietojen käsittely. Tietosuojalautakunta on tutkinut nämä väitteet edellä. Fonecta Oy on toissijaisesti pyytänyt tietosuojalautakuntaa myöntämään tässä päätöksessä luvan kyseiseen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalautakunta on tutkinut Fonecta Oy:n toissijaisesti esittämän lupahakemuksen yhdessä tietosuojavaltuutetun esittämän hakemuksen kanssa.

Tietosuojalautakunta katsoo, että tilaajaluettelossa julkaistaviksi edellytettävien vähimmäistietojen ohella tilaajaluettelo voi sisältää myös muita ominaisuuksia ja lisäpalveluita. Fonectan katunäkymäpalvelu on kiinteä osa Fonectan verkkosivuillaan tarjoamia tilaajaluetteloita. Katunäkymäpalvelun avulla käyttäjä voi kulkea virtuaalisesti kaupunkien kaduilla, minkä on tarkoitettu helpottavan Fonectan hakemistoissa ilmoitettavien yritysten ja niiden tarjoamien palveluiden hakemista osana muita Fonectan tilaajaluettelopalveluita. Katunäkymäpalvelun tarkoituksena on ollut näiden liikkeiden ja katunäkymien kuvaaminen ja esittäminen. Palvelun tarkoituksena ei ole ollut kuvata kaduilla tai muilla julkisilla paikoilla liikkuvia henkilöitä.

Fonecta Oy:n tarjoama katunäkymäpalvelu edellyttää henkilötietojen käsittelemistä ennen kuvien julkaisemista katunäkymäpalvelussa. Fonectan mukaan vain tietyillä muutamilla Fonectan alihankkijan palveluksessa olevilla henkilöillä on pääsy raakadataan. Sen sijaan ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi raakadataan. Ottaen huomioon kyseisten henkilötietojen käyttötarkoitus sekä jäljempänä asetetut lupamääräykset, tietosuojalautakunta katsoo, ettei luvan myöntäminen vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Näin ollen tietosuojalautakunta myöntää luvan kerätä ja käsitellä henkilötietoja Fonecta Oy:n katunäkymäpalvelun luomiseksi ja ylläpitämiseksi edellyttäen, että Fonecta toimii seuraavien lupamäärysten mukaisesti.

Hakiessaan tietosuojalautakunnan 43 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa henkilötietojen käsittelylle katunäkymäpalvelussaan, Fonecta Oy:n voidaan katsoa oikaisseen sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty. Näin ollen myöntäessään luvan ja asettaessaan lupaehdot henkilötietojen käsittelylle Fonectan katunäkymäpalvelussa tietosuojalautakunta katsoo, että ei ole aihetta velvoittaa Fonecta Oy:tä ryhtymään enempiin toimiin laiminlyöntinsä korjaamiseksi.

Lupamääräykset

1) Fonectan tulee muokata kuvissa näkyvät henkilöt ja ajoneuvot tunnistamattomiksi ennen kuvien julkaisemista katunäkymäpalvelussa, siten ettei kuvissa esiintyviä henkilöitä ja ajoneuvoja voida tunnistaa henkilötietolain tarkoittamina henkilötietoina.

2) Fonecta voi säilyttää raakadataa ainoastaan siihen asti kun tietojen käsittelyn tavoite on täyttynyt, eli katunäkymäpalvelu luotu.

3) Fonecta ei saa luovuttaa raakadataa kolmansille osapuolille.

Luvan voimassaolo

Hakemuksessa tarkoitettu järjestelmä on uusi ja lupaan on liitetty lupaehtoja henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Tekninen kehitys puheena olevalla alueella on voimakasta. Kehityksen myötä saattaa olla aihetta asian arvioimiseen uudelleen. Tämän vuoksi lupa myönnetään ja lupamääräykset asetetaan määräaikaisina.

Lupa ja lupamääräykset ovat voimassa 31.1.2014 asti.


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki_ 2_§_2_mom
Henkilötietolaki_5_§
Henkilötietolaki_6_§
Henkilötietolaki_8_§
Henkilötietolaki_24_§
Henkilötietolaki_43_§_1_mom
Henkilötietolaki_44_§_1_mom

Hallintolaki_25_§
Sähköisen_viestinnän_tietosuojalaki_25_§_1_mom.
Viestintämarkkinalaki_57_§

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.