26.11.2009 3/2009

Määräykset - Toimituksellinen tarkoitus - Suojaus - Tiedotusvälineessä julkaistu aineisto - Verotustiedot

Tietosuojalautakunta katsoi, että niiltä osin kuin Satakunnan Markkinapörssi Oy käsittelee henkilötietoja kerätäkseen ja käsitelläkseen niitä yhtiön sisäisessä rekisterissä, on kyse henkilötietojen käsittelystä toimituksellisia tarkoituksia varten.

Muilta osin tietosuojalautakunta kielsi Satakunnan Markkinapörssiä tietosuojavaltuutetun vaatimuksen mukaisesti käsittelemästä tietoja luonnollisten henkilöiden verotettavista ansio- ja pääomatuloista sekä varallisuudesta siinä laajuudessa ja tavalla kuin se on tapahtunut vuoden 2001 verotustietojen osalta. Tietosuojalautakunta myös kielsi Satakunnan Markkinapörssiä luovuttamasta keräämiään ja rekisteriin tallettamiaan tietoja tekstiviestipalveluun tai muuhunkaan tarkoitukseen.

Lisäksi tietosuojalautakunta kielsi tietosuojavaltuutetun vaatimuksen mukaisesti Satamedia Oy:tä keräämästä ja tallettamasta sekä luovuttamasta edelleen tekstiviestipalveluun tai muuhunkaan tarkoitukseen Satakunnan Markkinapörssi Oy:n rekisteristä saatuja, Veropörssi-nimisessä painotuotteessa julkaistuja verovelvollisten ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja.

Ks. myös KHO:n päätös 23.9.2009/2303

ASIA

Henkilötietolain 44 §:n mukainen kieltohakemus

HAKIJA

Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS

Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta henkilötietolain 44 §:n nojalla ja sopivaksi katsomansa uhkasakon nojalla

1) kieltäisi Satakunnan Markkinapörssi Oy:tä

  • keräämästä ja tallettamasta tai muutoin käsittelemästä luonnollisia henkilöitä koskevia verotettavia ansio- ja pääomatuloja sekä varallisuustietoja siinä laajuudessa ja tavalla kun se on tapahtunut vuoden 2001 verotustietojen osalta. Tiedot on julkaistu Veropörssi-nimisessä painotuotteessa.
  • luovuttamasta keräämiään ja toimitukselliseksi väitettyyn rekisteriin tallettamiaan luonnollisten henkilöiden verotettavia ansiotulo- ja pääomatuloja sekä varallisuustietoja tekstiviestipalveluun tai muuhunkaan tarkoitukseen.

2) kieltäisi Satamedia Oy:tä keräämästä ja tallettamasta sekä luovuttamasta edelleen tekstiviestipalveluun tai muuhun tarkoitukseen Satakunnan Markkinapörssi Oy:n "toimituksellisesta" rekisteristä saatuja, Veropörssi - nimisessä painotuotteessa julkaistuja verovelvollisten ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja.

Hakemuksen perustelut

1) Satakunnan Markkinapörssi Oy on kerännyt ja julkaissut vuosittain Veropörssi-nimisessä painotuotteessa verotustietojen julkaisemisen jälkeen tietoja verotettavista ansio- ja pääomatuloista sekä varallisuustiedoista. Verotustiedot on saadun tiedon mukaan kerätty paikallisista verotoimistoista. Vuoden 2001 verotustiedot on julkaistu vuoden 2002 lopussa 17:ssä alueellisesti ilmestyneessä painotuotteessa. Niissä on julkaistu noin 1.200.000 luonnollisen henkilön tiedot. Tiedot on julkaistu aakkosiin järjestettynä, kun vielä vuoden 2000 lehdissä tiedot oli esitetty tulojärjestyksessä. Kuntakohtaisesti on määritelty, minkä tulorajan ylittävät tiedot julkaistaan.

Alueellisesti julkaistavien lehtien sisältö muodostuu pääosin verovelvollisten verotiedoista. Ainakaan pääkaupunkiseudun teemalehden osalta ei tietosuojavaltuutetun mukaan voida havaita, että lehdessä julkaistuissa artikkeleissa, lyhyitä kuntakohtaisia verotustietoja koskevia yhteenvetoja lukuun ottamatta, olisi analysoitu verotustietoja tai että kirjoitukset liittyisivät lehdessä julkaistuihin verotustietoihin Julkisen Sanan Neuvoston päätöksessä Nro 2973A/SL/00 tarkoitetulla tavalla.

Kerättyjen tietojen julkaisematta jättämisestä Satakunnan Markkinapörssi Oy perii verovelvolliselta maksun. Tietosuojavaltuutetun saaman selvityksen mukaan tiedot on kuitenkin käytännössä poistettu, vaikka maksua ei olisi saatukaan.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Satakunnan Markkinapörssi Oy:llä ei ole henkilötietolain 8 §:ään eikä 14-20 §:iin perustuvaa oikeutta kerätä, tallettaa tai luovuttaa eikä muutoinkaan käsitellä verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotettavia ansiotulo- ym. tietoja. Kysymyksessä ei ole myöskään henkilötietojen käsittely toimituksellisia tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten, jotka käsittelyt henkilötietolain 2 §:n 5 momentin nojalla jäävät pääosin henkilötietolain soveltamisalan ulkopuolelle.

Veropörssilehteä julkaistaan ainoastaan verotustietojen julkaisemisen tarkoituksessa, mitä ei voida tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan pitää tiedotusvälineen tavanomaisena toimintatapana. Lisäksi se, että on avattu tekstiviestipalvelu, jossa kerättyjä tietoja luovutetaan ja myydään yksittäin asiasta tehdyin sopimusjärjestelyin pääosin saman henkilöpiirin hallinnassa ja omistuksessa olevien Satakunnan Markkinapörssi Oy:n ja Satamedia Oy:n omistajien hyödyksi, korostaa tietojen keräämisen tapahtuvan ensisijaisesti muussa kuin toimituksellisessa tarkoituksessa, ts. lähinnä taloudellisessa hyötytarkoituksessa.

Siinäkin tapauksessa, että kysymyksessä voitaisiin katsoa olevan toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuva henkilötietojen käsittely, henkilötietojen antaminen tai luovuttaminen joko suoraan tekstiviestipalveluun tai Satamedia Oy:lle on vastoin henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan toimitukselliseen käsittelyyn sovellettavaksi tulevaa henkilötietolain suojaamisvelvoitetta sekä vastoin henkilötietolain 6 ja 7 §:iä.

Satakunnan Markkinapörssi Oy:llä ei ole oikeutta luovuttaa tietoja myöskään henkilötietolain 2 §:n 4 momentin perusteella, jonka mukaan henkilötietolakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan.

Koska Satakunnan Markkinapörssi Oy:llä ei ole oikeutta käsitellä hakemuksessa tarkoitettuja tietoja, sillä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa tietoja Satamedia Oy:lle.

2) Satamedia Oy on ryhtynyt vuoden 2003 alussa tarjoamaan tekstiviestipalvelua, jossa matkapuhelimen käyttäjät voivat kysellä yksittäisiä henkilöitä koskevia, Veropörssi-nimisessä painotuotteessa julkaistuja ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja sekä halutessaan saada tiedot paluuviestinä suoraan matkapuhelimeensa. Tiedot on luovutettu Satakunnan Markkinapörssi Oy:n Veropörssi-lehteä varten muodostamasta rekisteristä CD-levykkeellä.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Satamedia Oy:llä ei ole henkilötietolain 8 §:ään eikä 14-20 §:iin perustuvaa oikeutta kerätä ja tallettaa tai luovuttaa eikä muutoinkaan käsitellä tietoja verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotettavista ansio- ja pääomatuloista sekä varallisuudesta.

Kysymys ei myöskään ole henkilötietolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä henkilötietolain 2 §:n 4 momentissa tarkoitetusta henkilörekisteristä, joka sisältää vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Verotustietoja ei ole kerätty tiedotusvälineessä julkaistusta aineistosta, vaan Satakunnan Markkinapörssi Oy on luovuttanut ne toimitukselliseksi väitetystä rekisteristään lainvastaisesti Satamedia Oy:lle. Kysymys on rekisterinpitäjän uutta käyttötarkoitusta varten tapahtuvasta henkilötietojen keräämisestä, luovuttamisesta ja muusta käsittelystä.

Siinäkään tapauksessa, että tiedot kerättäisiin Veropörssilehdestä suoraan, kyseisessä tekstiviestipalvelussa kysymys ei ole tiedotusvälineessä julkaistusta aineistosta sellaisenaan, koska tietoja käsitellään ja luovutetaan yksittäin ja irrallaan muusta lehden aineistosta. Asian arvioinnissa on tietosuojavaltuutetun mukaan otettava huomioon, että verotustietoja voidaan saada tekstiviestipalvelusta muokattuna (esim. 5 suurituloisinta) sekä yhdistettynä eri alueellisista numeroista. Lisäksi tietokannasta voidaan pyynnöstä poistaa sellaisia henkilötietoja, jotka on julkaistu Veropörssi- lehdessä. Tiedon poistamisesta päättää Satamedia Oy ja poistamisesta peritään maksu. Tämä merkitsee tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan sitä, etteivät tekstiviestipalvelun tiedot ole aina samoja kuin lehdessä julkaistut ja ettei päätöstä poistamisesta tehdä toimituksellisin perustein.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1/7.1.2004

Tietosuojalautakunta hylkäsi päätöksellään 7.1.2004 dnro 1 tietosuojavaltuutetun hakemuksen.

Tietosuojalautakunta katsoi päätöksessään, että Suomen perustuslain (731/1999) 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Perustuslain sananvapaussäännöksessä tarkoitetun ennakkoesteiden kiellon piiriin kuuluvat paitsi viestien sisällön ennakkotarkastus myös sananvapauteen sisältyvien oikeuksien luvanvaraistaminen samoin kuin kaikki muut ennakkollista estettä merkitsevät puuttumiset sananvapauteen (HE 309/1993 vp s. 57).

Tietosuojalautakunta totesi, että yleiset säännökset henkilötietojen käsittelystä sisältyvät henkilötietolakiin (523/1998), jolla on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (95/46/EY, henkilötietodirektiivi). Henkilötietodirektiivin 9 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten toteutettua henkilötietojen käsittelyä varten, jos poikkeukset osoittautuvat välttämättömiksi yksityisyyttä koskevan oikeuden ja ilmaisuvapautta koskevien sääntöjen yhteensovittamisessa.

Edelleen tietosuojalautakunta totesi, että henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan henkilötietojen käsittelyä toimituksellista tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten koskevat soveltuvin osin ainoastaan henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa mainitut henkilötietolain säännökset.

Tietosuojalautakunta katsoi, että Satakunnan Markkinapörssi Oy, käsitellessään verotietoja julkaistakseen ne Veropörssi-nimisessä julkaisussa, johon sisältyy verotusta koskevaa informaatiota, on käsitellyt tietoja henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla toimituksellisia tarkoituksia varten.

Henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia tarkoituksia varten koskee henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan tietojen suojaamista koskeva lain 32 §, jonka mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta käsittelyltä. Tietosuojalautakunta totesi, että suojaamisvelvollisuus koskee ainoastaan niitä toimitukselliseen rekisteriin sisältyviä tietoja, joita ei ole julkaistu.

Tietosuojalautakunta totesi, että henkilötietolain 2 §:n 4 momentin mukaan henkilötietolakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa sellaisenaan.

Saadun selvityksen mukaan Satakunnan Markkinapörssi Oy oli luovuttanut Veropörssi-lehdessä julkaisemansa verotiedot CD-levykkeellä Satamedia Oy:lle. Tietosuojalautakunta katsoi, että Satakunnan Markkinapörssi Oy oli luovuttanut Satamedia Oy:lle henkilörekisterin, joka sisältää vain tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa sellaisenaan.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Tietosuojavaltuutettu valitti tietosuojalautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tietosuojavaltuutetun valituksen 29.9.2005 tekemällään päätöksellä 05/0839/2.

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 23.9.2009

Tietosuojavaltuutettu valitti 26.10.2005 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksessaan tietosuojavaltuutettu myös esitti, että korkeimman hallinto-oikeuden tulisi esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle tietosuojadirektiivin tulkintaa koskeva ennakkoratkaisukysymys.

Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy antoivat 25.11.2005 päivätyn selityksen tietosuojavaltuutetun valituksen johdosta. Tietosuojavaltuutettu antoi vastaselityksen yhtiöiden selitysten johdosta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisua asiassa C-73/07

Korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta, joka antoi asiassa (C-73/07) ratkaisunsa 16.12.2008.

Tietosuojavaltuutettu ja yhtiöt antoivat lausumansa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisusta. Yhtiöt antoivat myös vastaselityksen tietosuojavaltuutetun lausunnosta.

Tietosuojalautakunta antoi 12.6.2009 päivätyn lausunnon tietosuojavaltuutetun valituksesta, asianosaisten lausumista sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisusta. Tietosuojavaltuutettu ja yhtiöt antoivat vastaselityksen tietosuojalautakunnan lausunnosta.

Päätös

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi tietosuojavaltuutetun valituksen. Tietosuojalautakunnan ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin ja asia palautettiin tietosuojalautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi henkilötietolain 44 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamiseksi Satakunnan Markkinapörssi Oy:lle ja Satamedia Oy:lle niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely yhtiössä on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä kuvatuin tavoin ollut henkilötietolain säännösten vastaista.

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että kyseessä olevassa tapauksessa on ratkaistavana kysymys siitä, onko Satakunnan Markkinapörssi Oy:n ja Satamedia Oy:n toimintaa pidettävä yksityisyyden suojaa turvaavien henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten vastaisena. Asiassa ei sitä vastoin ole kysymys oikeudesta julkaista verotustietoja sinänsä, vaan kysymys on henkilötietojen käsittelystä. Näin ollen kysymys ei ole mahdollisesta ennakollisesta puuttumisesta julkaisujen sisältöön, vaan henkilötietojen käsittelylle yksityisyyden suojan turvaamiseksi asetettujen oikeudellisten edellytysten täyttymisen arvioinnista.

Yksityisyyden suojan ja sananvapauden yhteen sovittaminen on osa henkilötietojen käsittelyn laillisuuden arviointia asiassa.

Henkilötietolain ja tietosuojadirektiivin soveltamisala

Korkein hallinto-oikeus totesi, että henkilötietojen käsittelyä koskevan henkilötietolain 2 §:ssä säädetään lain soveltamisalasta. Tietosuojadirektiivi on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Näin ollen mainittua lakia sovellettaessa on otettava huomioon myös tietosuojadirektiivi sellaisena kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on sitä tässä asiassa antamassaan ennakkoratkaisussa ja muussa oikeuskäytännössä tulkinnut.

Yhtiöiden harjoittamaa tässä tarkoitettua toimintaa on pidettävä henkilötietolain mukaisena henkilötietojen käsittelynä.

Korkein hallinto-oikeus totesi myös, että henkilötietolain 2 §.n 4 momentin mukaan lakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Yhteisöjen tuomioistuin on ennakkoratkaisunsa kohdassa 48 kuitenkin korostanut, että tietosuojadirektiivi olisi suurelta osin merkityksetön, jos direktiivin soveltamisesta poikettaisiin yleisesti silloin, kun kyse on julkaistuista tiedoista. Tuomioistuin on lisäksi todennut, että muussa tapauksessa henkilötietojen julkaiseminen riittäisi siihen, että tiedot jäisivät direktiivissä säädetyn suojan ulkopuolelle.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että henkilötietolain soveltamisalaa koskeva lain 2 §:n 4 momentti ei näin ollen sanamuodoltaan vastaa tietosuojadirektiivin säännösten soveltamisalaa koskevia vaatimuksia siten kuin yhteisöjen tuomioistuin on direktiiviä tulkinnut.

Koska tietosuojavaltuutetun viranomaisena tekemä hakemus koskee kahden yksityisen oikeussubjektin toimintaa, ei direktiivillä tässä asiassa ole välitöntä oikeusvaikutusta näiden yksityisten oikeussubjektien edun vastaisesti. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin oikeuskäytännössään vahvistanut, että kansallisen tuomioistuimen on kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan tutkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle kyseessä olevan direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti direktiivillä tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen esillä olevassa tilanteessa henkilötietolain 2 §:n 4 kohtaa on tulkittava mahdollisimman pitkälti yhteensopivasti yhteisön oikeuden kanssa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisu huomioon ottaen henkilötietolain soveltamisalaa koskevaa lain 2 §:n 4 momentin poikkeussäännöstä on tulkittava suppeasti. Henkilötietolain 2 §:n 4 momenttia ei tämän vuoksi voida tulkita siten, että kertaalleen julkaistuja henkilötietoja voitaisiin yksin julkaisemisen perusteella yleisesti käsitellä uudelleen, eri yhteyksissä ja eri tarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten millään tavoin toimintaa rajoittamatta.

Korkein hallinto-oikeus myös huomautti, että henkilötietolain 2 §:n 5 momentti sisältää kysymyksessä olevan asian kannalta merkityksellisen henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten koskevan poikkeuksen lain soveltamisalasta. Edellä mainitussa tarkoituksessa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat ainoastaan kyseisessä lainkohdassa erikseen mainitut henkilötietolain pykälät mukaan lukien lain 32 §:n sisältämä tietojen suojaamisvelvollisuus.

Sananvapauden ja henkilötietojen suojan yhteensovittaminen

Korkein hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, että yhteisöjen tuomioistuin on sananvapauden merkityksen huomioon ottaen tarkentanut, että journalismin käsitettä on yhtäältä tulkittava laajasti. Toisaalta tuomioistuimen ratkaisusta ilmeni, että harmonisen tasapainon löytämiseksi yksityisyyttä koskevan perusoikeuden suoja edellyttää, että tässä tarkoitetut poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisusta myös ilmenee, että poikkeuksia ja rajoituksia sovelletaan kaikkiin journalismia harjoittaviin henkilöihin ja ettei se, että tietojen julkaiseminen liittyy voiton tavoitteluun, ensisijaisesti merkitse, ettei toimintaa voida pitää "ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten" toteutettuna. Myöskään tapa, jolla käsitellyt tiedot siirretään, ei ole merkityksellinen arvioitaessa toiminnan journalistista tarkoitusta.

Henkilötietojen käsittelyn toteaminen henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuvaksi edellyttää korkeimman hallinto-oikeuden mukaan muun ohella, että tietoja käytetään yksinomaan toimitustyöhön liittyvissä tehtävissä ja etteivät käsiteltävät tiedot ole muiden kuin toimitustyöhön osallistuvien käytettävissä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että nyt kysymyksessä olevassa asiassa on arvioitava, kuuluuko tässä tarkoitettujen henkilötietojen käsittely yhtiöiden toiminnan eri vaiheissa henkilötietolain 2 §:n 5 momentin toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuvaa käsittelyä koskevan poikkeuksen soveltamisalaan. Arvioinnin lähtökohtana on se, onko kyseisen toiminnan tarkoituksena tietojen, mielipiteiden ja ajatusten ilmaiseminen yleisölle. Arvioinnissa on otettava huomioon se, missä määrin toiminnan voidaan katsoa edistävän yhteiskunnallisesti kiinnostavaa keskustelua pikemminkin kuin pyrkiä yhteiskunnallisesta keskustelusta irrallaan tyydyttämään yksittäisten henkilöiden uteliaisuutta.

Verotusta koskevien henkilötietojen käsittely Satakunnan Markkinapörssi Oy:n taustarekisterissä ja Veropörssi-lehdessä

Korkein hallinto-oikeus totesi perusteluissaan myös, että henkilötietolakia edeltäneen henkilörekisterilain muutoksen esitöissä (HE 311/1993 vp) ilmenee muun ohella, että lehdistön piirissä on katsottu, että oikeus julkaista vapaasti tietoja edellyttää myös, että tietoja voidaan etukäteen vapaasti kerätä ja tallettaa. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tässä vaiheessa jo ennen julkaisua voisi käytännössä merkitä sitä, että etukäteen määrätään siitä, mitä saa julkaista. Mainitun kaltainen lopputulos olisi ristiriidassa sananvapautta turvaavan perusoikeuden kanssa.

Nyt ratkaistavana olevassa asiassa kysymyksessä ovat veroviranomaisilta saadut julkiset henkilötiedot. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tällaisten tietojen keräämistä ja käsittelyä yhtiön sisäisessä rekisterissä lehden julkaisemisen tarkoituksessa voidaan edellä mainituin perustein sinänsä pitää toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuvana henkilötietojen käsittelynä. Kysymyksessä olevien kattavien kuntakohtaisten tietojen käsitteleminen voi vapaan tiedonvälityksen ja avoimen keskustelun kannalta hyvin olla tarpeen verotusta koskevan julkaisun toimitustyössä ja taustatietona. Myös rekisteröityjen yksityisyyden suoja voi toiminnan tässä vaiheessa tulla riittävästi turvatuksi edellyttäen, että rekisterin tiedot on henkilötietolain 32 §:ssä tarkoitetuin tavoin suojattu laittomalta käsittelyltä.

Satakunnan Markkinapörssi Oy on julkaissut verotoimistoilta keräämiään henkilötietoja laajoina kuntakohtaisina luetteloina Veropössi -lehdessä. Kysymys on tältäkin osin henkilötietolain 3 § 2 kohdan mukaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tältä osin asiassa on ratkaistava, voidaanko henkilötietojen käsittelyä koskevista vaatimuksista poiketa lain 2 §:n 5 momentin perusteella eli onko kysymyksessä olevien henkilötietojen käsitteleminen julkaisemalla ne Veropörssi -lehdessä tapahtunut edellä tarkoitetulla ja poikkeamisen mahdollistavalla tavalla toimituksellisessa tarkoituksessa.

Korkein hallinto-oikeus huomautti, että henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa säädetty toimituksellista tarkoitusta varten tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskeva lain soveltamisalan rajoitus ei ulotu kaikkiin henkilötietolain säännöksiin. Henkilötietojen käsittelyä toimituksellisessa tarkoituksessa koskee muun ohella lain 32 §:ssä säädetty rekisterinpitäjän velvollisuus suojata tiedot. Henkilötietojen käsittelyä koskevista yleisistä periaatteista on voitu poiketa, koska tietojen käsittelyä on kuitenkin vähimmäisvaatimuksena koskenut lain 32 §:n suojaamisvelvollisuus. Mainitun säännöksen mukaan rekisterinpitäjän on muun ohella toteutettava tarpeelliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Suojaamisvelvoitteen sisällöllä on looginen yhteys vaatimuksiin, joiden mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee liittyä yksinomaan toimitustyöhön eivätkä tiedot saa olla muiden käytettävissä.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että henkilötietolain esitöistä (HE 96/1998 vp) ilmenee, että henkilörekisterilaissa tarkoitetun toimituksellisen rekisterin tietojen käsittelyn tulee liittyä yksinomaan toimitustyöhön ja että käsiteltävät tiedot tulee pitää toimitukseen nähden muiden tahojen käytön ulkopuolella. Henkilötietolain 2 §:n 5 momentin tarkoituksena on ollut säilyttää toimituksellisia rekistereitä koskevan sääntelyn tuolloinen nykytila tietosuojadirektiivin sallimissa puitteissa. Tähän nähden henkilötietolain tarkoituksena voidaan tältä osin nähdä olevan julkaisua edeltävän vapaan toimituksellisen työn mahdollistaminen ja turvaaminen.

Korkein hallinto-oikeus lausui, että henkilötietojen käsittelynä toimituksellista tarkoitusta varten ei kuitenkaan voida pitää tietojen sellaista käsittelyä, jossa toimituksellisessa tarkoituksessa muodostettu henkilörekisteri laajamittaisesti, lähes kokonaisuudessaan ja lähes sellaisenaan, vaikkakin eri osissa ja kunnittain, julkaistaan erillisinä luetteloina.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska rekisteröityjen tietojen julkaiseminen tässä laajuudessa rinnastuu koko yhtiön toimituksellisessa tarkoituksessa keräämän niin sanotun taustarekisterin julkaisemiseen, kysymys ei ole pelkästään tietojen, mielipiteiden tai ajatusten ilmaisemisesta. Edellä on sananvapauden ja yksityisyyden suojan vaatimukset yhteen sovittaen katsottu, että tietojen kerääminen ennen lehden julkaisua on voinut henkilötietolain 2 §:n 5 momentin nojalla tapahtua ilman, että henkilötietolain 8 §:n tietojen käsittelyn yleisten edellytysten on tarvinnut täyttyä. Tuossa yhteydessä esitetyt seikat huomioon ottaen ei yhtiön taustarekisteriin kerättyjen henkilötietojen käsittelyä julkaisemalla ne ja luovuttamalla ne yleisesti saataville, nyt kysymyksessä olevassa laajuudessa ja henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa mainittujen vähimmäisvaatimuksienkin ulottumattomiin, voida pitää henkilötietolain tarkoituksen mukaisena. Korkein hallinto-oikeus lausuu perusteluissaan, että henkilötietojen käsittely Veropörssi-lehden julkaisemista varten ei itse julkaisun perusteella arvioituna ole tapahtunut henkilötietolain tarkoittamalla tavalla toimituksellisessa tarkoituksessa.

Korkein hallinto-oikeus myös huomautti, että nyt tarkoitettujen luetteloiden osalta puuttuu matrikkeleilta henkilötietolain 17 §:n 2 momentissa edellytetty rekisteröityjä yhdistävä tekijä, eivätkä henkilömatrikkeleita koskevat säännökset siten sovellu yhtiön toimintaan.

Lopuksi korkein hallinto-oikeus vielä totesi, että kun otetaan huomioon henkilötietolain 2 §:n 5 momentti ja 32 § sekä tietosuojadirektiivin 9 artikla sellaisena kun yhteisöjen tuomioistuin on sitä ennakkoratkaisussaan tulkinnut, ei kyseessä olevien henkilötietojen ennen Veropörssi -lehden julkaisemista tapahtuvaa keräämistä ja niiden käsittelyä Satakunnan Markkinapörssi Oy:n taustarekisterissä voida sinänsä pitää henkilötietojen suojaa koskevien säännösten vastaisena edellyttäen, että muun ohella tietojen suojaaminen on hoidettu asianmukaisesti. Kun kuitenkin otetaan huomioon asiassa saatu selvitys siitä, missä laajuudessa ja millä tavalla taustarekisterissä käsiteltyjä henkilötietoja on edelleen käsitelty Veropörssi -lehdessä, on Satakunnan Markkinapörssi Oy käsitellyt luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti.

Tietojen edelleen luovuttaminen CD-ROM -levyllä

Satakunnan Markkinapörssi Oy on edelleen luovuttanut julkaisemansa henkilötiedot CD-ROM-levykkeellä Satamedia Oy:lle mainittuja tietoja koskevan tekstiviestipalvelun toteutumista varten. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tässäkin on kysymys henkilötietolain 3 §:n 2 kohdan mukaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Huomioon ottaen yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisu ja sen vaikutus henkilötietolain 2 §:n 4 momentin tulkintaan sekä se, mitä edellä on esitetty tässä tarkoitettujen henkilötietojen käsittelystä Veropörssi -lehdessä, ei mainittujen Satakunnan Markkinapörssi Oy:n taustarekisterin henkilötietojen, siltäkään osin kuin ne on Veropörssi-lehdessä julkaistu, käsittelyä luovuttamalla tiedot edelleen Satamedia Oy:lle voida pitää henkilötietojen käsittelemisenä toimituksellisia tarkoituksia varten henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä mainitulla tavalla ei myöskään voida pitää ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten toteutettuna tietosuojadirektiivin 9 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen Satakunnan Markkinapörssi Oy on käsitellyt tässäkin tarkoitettuja henkilötietoja henkilötietolain vastaisesti.

Henkilötietojen käsittely Satamedia Oy:n toteuttamaa tekstiviestipalvelua varten

Satamedia Oy on tekstiviestipalvelun toteuttamisen tarkoituksessa luovuttanut edellä kuvatut henkilötiedot kolmannelle yhtiölle, joka on hoitanut tekstiviestipalvelun Satamedia Oy:n lukuun.

Satakunnan Markkinapörssi Oy:llä ei ole ollut henkilötietolakiin perustuvaa oikeutta käsitellä nyt kysymyksessä olevia henkilötietoja luovuttamalla ne Satamedia Oy:lle. Tästä jo sellaisenaan seuraa, että myöskään Satamedia Oy:llä ei ole henkilötietolakiin perustuvaa oikeutta käsitellä näin saamiaan henkilötietoja.

Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisusta seuraa, että tietosuojadirektiivissä tarkoitettu poikkeus, joka koskee ainoastaan journalistista tarkoitusta toteutettavaa henkilötietojen käsittelyä, edellyttää tietojen ilmaisemista yleisölle. Sananvapauslain 2 §:n 1 kohdan mukaan mainitussa laissa yleisöllä tarkoitetaan vapaasti valikoituvaa viestin vastaanottajien joukkoa. Satamedia Oy:n tekstiviestipalvelu perustuu siihen, että yhtiö käsittelee palvelussa tietyn yksittäisen henkilön verotusta koskevia henkilötietoja toisen henkilön tekemän pyynnön perusteella. Kysymys ei ole tiedon ilmaisemisesta yleisölle, vaan yksittäisen henkilön toisen henkilön henkilötietoja koskevaan pyyntöön vastaamisesta.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta on käsitellyt asian uudelleen niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely yhtiöissä on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä kuvatuin tavoin henkilötietolain säännösten vastaista.

Päätös

Siltä osin kuin Satakunnan Markkinapörssi käsittelee kysymyksessä olevia veroviranomaisilta saatuja julkisia henkilötietoja kerätäkseen ja käsitelläkseen niitä yhtiön sisäisessä rekisterissä voidaan toimintaa pitää henkilötietolain 2 §:n 5 momentin tarkoittamana henkilötietojen käsittelynä toimituksellisia tarkoituksia varten, mikäli tietoja käytetään yksinomaan toimitustyöhön liittyvissä tehtävissä. Tältä osin Satakunnan Markkinapörssin on varmistuttava, että henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu henkilötietolain 32 §:n edellyttämällä tavalla.

Niiltä osin kuin Satakunnan Markkinapörssi Oy on julkaissut verotoimistoilta keräämiään henkilötietoja laajoina kuntakohtaisina luetteloina Veropörssi -lehdessä voidaan todeta kysymyksen olevan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdan mukaisesta henkilötietojen käsittelystä. Käsittelyä ei kuitenkaan voida pitää henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitettuna henkilötietojen käsittelynä toimituksellista tarkoitusta varten silloin kun toimituksellisessa tarkoituksessa muodostettu henkilörekisteri laajamittaisesti, lähes kokonaisuudessaan ja lähes sellaisenaan, vaikkakin eri osioissa ja kunnittain, julkaistaan erillisinä luetteloina. Julkaistessaan henkilötietoja edellä kuvatuin tavoin ilman että henkilötietolain 8 §:ssä asetetut henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset täyttyvät, on Satakunnan Markkinapörssi Oy menetellyt henkilötietolain vastaisesti. Näin ollen tietosuojalautakunta kieltää tältä osin tietosuojavaltuutetun vaatimuksen mukaisesti henkilötietolain 44 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Satakunnan Markkinapörssi Oy:tä henkilötietolain vastaisesti käsittelemästä tietoja luonnollisten henkilöiden verotettavista ansio- ja pääomatuloista sekä varallisuudesta siinä laajuudessa ja tavalla kuin se on tapahtunut vuoden 2001 verotustietojen osalta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista edellä ilmenevin perustein tietosuojalautakunta kieltää lisäksi Satakunnan Markkinapörssi Oy:tä tietosuojavaltuutetun vaatimuksen mukaisesti luovuttamasta keräämiään ja rekisteriin tallettamiaan tietoja luonnollisten henkilöiden verotettavista ansio- ja pääomatuloista sekä varallisuudesta testiviestipalveluun tai muuhunkaan tarkoitukseen.

Lisäksi tietosuojalautakunta kieltää tietosuojavaltuutetun vaatimuksen mukaisesti henkilötietolain 44 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Satamedia Oy:tä henkilötietolain vastaisesti keräämästä ja tallettamasta sekä luovuttamasta edelleen tekstiviestipalveluun tai muuhun tarkoitukseen Satakunnan Markkinapörssi Oy:n rekisteristä saatuja, Veropörssi-nimisessä painotuotteessa julkaistuja verovelvollisten ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja.

Tietosuojalautakunta ei tällä päätöksellä aseta valtuutetun pyytämää uhkasakkoa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Suomen_perustuslaki 10 § 1 mom
Suomen_perustuslaki 12 § 1 mom

Henkilötietolaki 1 §
Henkilötietolaki 2 §
Henkilötietolaki 3 §
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 17 §
Henkilötietolaki 32 §
Henkilötietolaki 44 §

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 1 §
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 2 § 1 mom
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 2 § 4 mom

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 2 §
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 5 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.