22.10.2008 8/2008

Perintä - Yhteysvaatimus - Oikeutettu etu - Lupa

Helsingin OP Pankki Oy, Optum Perintäpalveluille myönnettiin määräaikainen lupa käsitellä ammattimaisessa perintätoiminnassaan perintätoimien kohdentamisessa oikeaan henkilöön THS-tunnistusohjelman avulla saatavia sellaisten henkilöiden tietoja, joiden osalta yhtiöllä ei ole perintätoimeksiantoa. Mainittu tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden suorakäyttöyhteyden avulla, ja annettujen hakuehtojen perusteella voidaan saada vastauksena samalla usean henkilön tietoja.

Ks. myös päätökset T:5/2000, T:6/2000, T:2/02, T:7/03, T:5/04, T:6/04, T:2/05, T:3/05, T:4/05, T:2/07, T:3/07 ja 5/08.

ASIA

Hakemus saada käsitellä väestötietojärjestelmästä saatavia tietoja

HAKIJA

Helsingin OP Pankki Oy,
Optum Perintäpalvelut (aputoiminimi)

HAKEMUS

Hakija pyytää lupaa väestötietojärjestelmän suorakäyttösovelluksen THS-tunnistusohjelmalla saatavien tietojen käsittelyyn.

Hakemuksen perustelut

Optum Perintäpalvelut hoitaa OP-Pohjola-ryhmän keskitettyä perintää. Perinnän kohteena olevan velallisen osoite tarkistetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksen avulla tehtävällä kyselyllä.

Hakijan hoitoon on keväällä 2008 siirtynyt Pohjola Vakuutus Oy:n oikeusturvavakuutuksiin liittyvä oikeudenkäyntikulujen perintä Pohjolan vakuutuksenottajan vastapuolelta tilanteissa, joissa Pohjolan vakuutuksenottaja on voittanut vakuutuksen piiriin kuuluvan riidan ja vastapuoli on tuomittu maksamaan Pohjolan asiakkaan oikeudenkäyntikulut (jotka tämä siirtää Pohjolalle maksetun vakuutuskorvauksen johdosta).

Hakijan käytössä ei näissä tapauksissa yleensä ole vakuutuksenottajan vastapuolen osoitetta eikä henkilötunnusta. Muussa OP-Pohjola-ryhmän saatavien perinnässä perinnän kohteena olevan velallisen osoitteen ja henkilötunnuksen puute tulee eteen satunnaisesti.

On erittäin tärkeää saada perinnän kohteena oleva velallinen mahdollisimman varmasti yksilöityä myös silloin, kun käytössämme ei ole velallisen henkilötunnusta.

Kaikki Optum Perintäpalveluiden työntekijät ovat allekirjoittaneet työsopimuksen yhteydessä salassapitositoumuksen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain määräyksiä. Hakijan käytössä olevat OP-Pohjola-ryhmän tietosuojajärjestelmät on suojattu siten, että ulkopuoliset eivät voi niissä oleviin tietoihin päästä käsiksi.

THS-tunnistushaun yhteydessä saatavat tiedot ovat tarpeen hakijan oikeutetun edun turvaamiseksi.

Hakijalta puhelimitse 17.10.2008 saatu lisäselvitys

Hakijan edustajalta yksikönpäällikkö Pasi Rasilaiselta puhelimitse 17.10.2008 saadun lisäselvityksen mukaan oikeudenkäyntikulujen perintöjä, joissa yleensä ei ole käytössä vakuutuksenottajan vastapuolen osoitteita eikä henkilötunnuksia, on vuosittain noin 500 kpl.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

THS-tunnistusohjelma

Väestötietojärjestelmän suorakäyttösovelluksen THS-tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden. THS-tunnistushaulla henkilön tiedot haetaan väestötietojärjestelmästä ilman henkilötunnusta nimellä tai muilla henkilön tunnistamisen mahdollistavilla tiedoilla. Näyttö antaa vastaustietona hakuehtojen perusteella löydetyistä kaikista henkilöistä seuraavat tiedot:

  • syntymäaika
  • sukunimi (nykyinen, myös entinen nimi jos sitä on käytetty hakuperusteena)
  • etunimet
  • mahdollinen kuolinpäivä
  • kotikunta
  • nykyinen osoite/muuttopäivä
  • entinen osoite/muuttopäivä
  • nykyinen tai entinen tilapäinen osoite
  • maistraatin koodi ja nimi

Hakijan oikeus käsitellä THS-tunnistusohjelman avulla saatavia tietoja

Väestötietolain 29 §:n perusteella hakijalle voidaan luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla vain jos hakijalla on henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä kyseisiä tietoja eikä niiden luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta voi myöntää hakijalle henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 43 §:ssä tarkoitetun luvan käsitellä luovutettavia tietoja, ellei hakijalla muutoin olisi lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä niitä.

Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Luvan tarve

Hakijan tarkoituksena on käyttää väestötietojärjestelmästä THS-tunnistusohjelman avulla saatavia tietoja perintätoiminnassaan velallisten henkilötietojen selvittelyyn ja perintätoimen kohdentamiseen oikeaan henkilöön. Perintätoimen kohteena olevilla velallisilla on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu asiallinen yhteys hakijan toimintaan, eikä hakija tämän vuoksi tarvitse lupaa heitä koskevien THS-tunnistusohjelmalla saatavien tietojen käsittelyyn.

Koska tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden, luovuttaisi väestörekisterikeskus kuitenkin suorakäyttöyhteyden avulla hakijalle tietoja myös henkilöistä, joiden osalta hakijalla ei ole perintätoimeksiantoa. Näillä muilla henkilöillä ei ole asiallista yhteyttä hakijan toimintaan, eivätkä muutkaan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-8 kohdassa mainitut edellytykset henkilötietojen käsittelylle täyty heidän osaltaan. Tämän vuoksi hakija tarvitsee heitä koskevien, THS-tunnistusohjelmalla saatavien tietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan luvan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn mm. rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Päätös

Tietosuojalautakunta katsoo, että THS-tunnistusohjelmalla voidaan auttaa perintätoimen kohdentamista oikeaan henkilöön sekä yksinkertaistaa ja nopeuttaa perintätoimiin kuuluvaa henkilötietojen selvittelyä. Tietosuojalautakunta katsoo, että THS-tunnistusohjelman avulla saatavien tietojen käsittely on tarpeen Helsingin OP Pankki Oyj, Optum Perintäpalveluiden oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Ottaen huomioon luovutettavien tietojen laatu ja käyttötarkoitus sekä jäljempänä asetettu lupamääräys tietosuojalautakunta katsoo, ettei luvan myöntäminen vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää Helsingin OP Pankki Oyj, Optum Perintäpalveluille luvan käsitellä ammattimaisessa perintätoiminnassaan edellä mainitussa perintätoimien kohdentamistarkoituksessa THS-tunnistusohjelman avulla saatavia sellaisten henkilöiden tietoja, joiden osalta yhtiöllä ei ole perintätoimeksiantoa.

Lupamääräys

THS-tunnistusohjelmalla saatujen tietojen käsittelyssä on tarkoin noudatettava henkilötietolain 5 §:n mukaista huolellisuusvelvoitetta niin, ettei rekisteröityjen yksityisyyden suojaa ja heidän oikeuksiaan vaaranneta. Tiedot on hävitettävä välittömästi kun ne eivät enää ole tarpeen perintätoimen kohdentamiseksi oikeaan henkilöön.

Luvan määräaikaisuus

Lupa on voimassa niin kauan kuin hakija harjoittaa lakiin perustuvaa perintätoimintaa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 § 1 kohta
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 38 § 2 mom
Henkilötietolaki 43 § 1 mom
Henkilötietolaki 43 § 3 mom
Väestötietolaki 29 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.