22.09.2008 6/2008

Lupa - Arkaluonteinen henkilötieto - Oikeusvaade

Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Tekniikan projektiyksikkö ei tarvinnut tietosuojalautakunnan lupaa vahingonteosta epäiltyjen ja tuomittujen rikollisia tekoja koskevien arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn, koska kyseisten tietojen käsittely oli tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi.

ASIA
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus


HAKIJA
Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Tekniikan projektiyksikkö


HAKEMUS
HKR-Tekniikan projektiyksikkö pyytää lupaa saada käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla töhrintärikoksista epäiltyjen ja tuomittujen rikollisia tekoja koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Lupaa haetaan kahden vuoden määräajaksi, jotta henkilörekisterin käyttökelpoisuudesta ja toimivuudesta saataisiin tarkempaa tietoa.

Hakemukseen on liitetty "Oikeusvaade-, perintä- ja prosessirekisteri" -nimisen rekisterin 2.1.2008 päivätty rekisteriseloste.


HKR-Tekniikan projektiyksikön töhrintärikollisuuteen liittyvät tehtävät

HKR-Tekniikan projektiyksikkö hoitaa keskitetysti Helsingin kaupungin hallintokunnille, nuorisoasiainkeskusta lukuun ottamatta, töhrintärikollisuuden johdosta aiheutuvat selvitys-, puhdistus-, sovittelu-, esitutkinta- ja tuomioistuintoimet.

Lisäksi yksikkö hoitaa vastaavat toimet toimeksiantosopimusten perusteella seuraavien oikeushenkilöiden puolesta (tilanne 2.1.2008): Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri (alueella Hanko - Loviisa - Riihimäki), Elisa Oyj (Helsingin kaupungin alueella), Helsingin Energia (Helsingin kaupungin alueella), Merimieseläkekassa (Helsingin kaupungin alueella), Kampin Keskus Oy, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV (Helsingin alueen jätesäiliöt) ja Helsingin kaupungin liikennelaitos (raitioliikenne ja metroliikenne).


Hakemuksen perustelut
Töhrintärikollisuus (rikoslaissa rangaistaviksi säädetyt vahingonteko, törkeä vahingonteko sekä lievä vahingonteko) on pääasiassa pääkaupunkiseutua koskettava rikollisuudenlaji. Töhrintärikollisuudesta aiheutuu vuosittain vartioimis-, kiinniotto-, puhdistamis-, suojaamis- sekä muiden vastaavanlaisten kulujen johdosta huomattavat kustannukset yhteiskunnalle ja töhrintärikosten asianomistajille.

Töhrintärikollisuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä oikeasuhtaisen rikosprosessilajin valitsemiseksi ja töhrintärikoksista epäiltyjen yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun toteuttamiseksi on tärkeän yleisen edun vuoksi tarpeen, että töhrintärikoksista epäiltyjen ja tuomittujen rikollisia tekoja koskevia arkaluonteisia henkilötietoja saadaan tallentaa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.


Oikeusvaade-, perintä- ja prosessirekisteri

Hakemukseen liitetyn, 2.1.2008 päivätyn "Oikeusvaade-, perintä- ja prosessirekisteri" -nimisen rekisterin rekisteriselosteen mukaan rekisterin käyttötarkoitus on oikeusvaatimusten laatiminen, esittäminen, puolustaminen, ratkaiseminen ja tuomittujen korvauksien periminen sekä rikosprosessin ja sovittelumenettely toteuttaminen ja toteutuminen (kohta 5). Rekisterin pitämisen perusteeksi ilmoitetaan oikeusvaatimusten laatiminen, korvausten periminen, rikosprosessin ja sovittelumenettelyn toteuttaminen (kohta 6). Rekisteri koostuu sekä manuaalisesti että automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltävistä tiedoista.

Rekisterin tietosisältö on seuraava (kohta 7):

Manuaaliset asiakirjat
Variointiliikkeen laatima kiinniottoraportti, joka sisältää syntymäajan tai henkilötunnuksen sekä selvityksen tapahtumasta.
Poliisin tutkintailmoitus, joka sisältää rikosilmoituksen numeron, henkilön nimen, henkilötunnuksen, ammatin, osoitteen, puhelinnumeron, asianosaisaseman, selostuksen tapahtuneesta sekä mahdollisesti tietoja esitutkintaviranomaisen suorittamista esitutkintatoimista.
Vahingonkorvausvaade liitteineen ja telekopiolähetteineen, jotka sisältävät henkilön nimen ja henkilötunnuksen sekä korvausvaatimuksen perusteineen.
Tuomioistuimen lainvoimainen tuomio, joka sisältää vastaajan nimen, syyttäjän rangaistusvaatimuksen, asianomistajan korvausvaatimuksen, todistajien nimet, oikeuden ratkaisun perusteluineen sekä tuomiolauselman.
Vahingonkorvausvelvolliselle lähetetty lasku, joka sisältää vastaajan nimen, syyttäjän rangaistusvaatimuksen, asianomistajan korvausvaatimuksen, todistajien nimet, oikeuden ratkaisun perusteluineen sekä tuomiolauselman.

Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyt tiedot
Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero.
Rekisteröidyn tekemät töhryt valokuvattuina.
Asianomistajan tiedot yhteystietoineen.
Aiheutetun vahingon määrä euroina.
Tieto siitä, onko suostuttu sovittelumenettelyyn sekä sovittelun tulos.
Tieto siitä, onko suostuttu rangaistusmääräysmenettelyyn.
Tieto virallisen syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksestä sekä syyttämättä jättämisen peruste.
Tieto tuomioistuimen ratkaisusta ja ratkaisun lainvoimaisuudesta.
Tiedot vahingonkorvauksen perintätavasta ja -ajasta.

Rekisteriselosteen mukaan rekisteriä käytetään oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi ja ratkaisemiseksi, tuomittujen korvauksien perimiseksi sekä päätettäessä, suostutaanko sovittelumenettelyyn, ja päätettäessä, minkälaiseen rikosprosessilajiin suostutaan (kohta 10).


Hakemuksen täydennys

Hakija on 25.7.2008 toimittanut tietosuojalautakunnalle 23.7.2008 päivätyn otteen Helsingin kaupungin rakennustoimen johtosäännöstä.


Hakijalta puhelimitse 5.9.2008 saatu lisäselvitys

Hakijalta 5.9.2008 puhelimitse saadun lisäselvityksen mukaan tietoja on tarkoitus säilyttää vain niin kauan kuin asia on avoin. Tiedot poistetaan heti kun saatava on maksettu tai se on vanhentunut.

Tietoja halutaan käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, koska tämä helpottaisi ja nopeuttaisi tietojen hakua. Osa tiedoista, esimerkiksi faksilla tulleet asiakirjat, käsitellään manuaalisesti.


Hakemuksen osittainen peruuttaminen

Hakija ilmoitti 17.9.2008 puhelimitse luopuvansa hakemuksesta siltä osin kuin hakija hoitaa töhrintärikollisuudesta aiheutuvia toimia Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin puolesta alueella Hanko-Loviisa-Riihimäki.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n 1 kohdan mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 38 §:n mukaan tietosuojalautakunta käsittelee henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja käyttää päätösvaltaa tietosuoja-asioissa siten kuin henkilötietolaissa säädetään.

Henkilötietolain 43 §:ssä säädetään tietosuojalautakunnan lupatoimivallasta. Pykälän 2 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa lain 12 §:n 13 kohdassa tarkoitetun luvan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn tärkeää yleistä etua koskevasta syystä.


Henkilötietolain soveltamisesta hakemuksessa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietolain 2 §:n mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Lakia sovelletaan paitsi henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan mukaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 3 kohdan mukaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Hakijan "Oikeusvaade-, perintä- ja prosessirekisteri" sisältää henkilötietoja ja on henkilötietolaissa tarkoitettu henkilörekisteri. Rekisteriin sisältyvät manuaalisesti käsiteltävät henkilötiedot ovat osa mainittua rekisteriä ja näin ollen myös niiden käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia.


Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisina henkilötietoina pidetään mm. henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa. Rikollisella teolla tarkoitetaan sellaista lainvastaista menettelyä, josta on säädetty rangaistus.

Hakijan tarkoituksena on käsitellä tietoja henkilöistä, joita epäillään tai jotka on tuomittu rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä lievästä vahingonteosta, vahingonteosta tai törkeästä vahingonteosta. Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetut tiedot on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta ja ovat näin ollen henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja.

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty.
Henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelykielto ei kuitenkaan estä tietojen käsittelyä, joka on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto ei henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan estä myöskään tietojen käsittelyä, johon tietosuojalautakunta on antanut lain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan.

Luvan tarve

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettujen vahingonteoista epäiltyjen ja tuomittujen rikollisia tekoja koskevien arkaluonteisten tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Hakijalla on tämän vuoksi oikeus käsitellä hakemuksessa mainittuja tietoja henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla henkilötietolain edellyttämin tavoin siihen asti kunnes rikolliseen tekoon perustuva saatava on suoritettu tai se on vanhentunut eikä hakija tarvitse lupaa tietojen käsittelyyn.


Päätös
Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 § 1 kohta
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 2 § 2 mom
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 3 kohta
Henkilötietolaki 11 § 3 kohta
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 4 kohta
Henkilötietolaki 38 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.