08.05.2007 2/2007

Perintä - Yhteysvaatimus -Oikeutettu etu - Lupa

Perintätoimintaa harjoittavalle yritykselle myönnettiin määräaikainen lupa käsitellä velallisten henkilötietojen selvittämisessä ja perintätoimen kohdentamisessa oikeaan henkilöön väestötietojärjestelmän THS-tunnistuskyselyn avulla saatavia, muidenkin kuin perintätoimen kohteena olevien henkilöiden tietoja. Mainittu kyselyohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden suorakäyttöyhteyden avulla, ja annettujen hakuehtojen perusteella voidaan saada vastauksena samalla usean henkilön tietoja.

Ks. myös päätökset T:5/2000, T:6/2000, T:2/02, T:7/03, T:5/04, T:6/04, T:2/05, T:3/05 ja T:4/05

ASIA
Hakemus saada käsitellä väestötietojärjestelmästä saatavia henkilötietoja

HAKIJA
Aktiv Kapital Finland Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta myöntää hakijalle luvan saada väestötietojärjestelmän suorakäyttöoikeus THS-tunnistusnäytön kautta saataviin tietoihin.

Hakijan asiamies varatuomari Heikki Tossavainen on 18.4.2007 täsmentänyt puhelimitse, että lupaa haetaan väestötietojärjestelmästä THS-tunnistusnäytöllä saatavien tietojen käsittelyyn.

Hakemuksen perustelut

Aktiv Kapital Finland Oy on vuonna 1985 rekisteröity yhtiö, jonka toimialana on muun ohella saatavien perintä. Aktiv Kapital Finland Oy käsittelee vuosittain satojatuhansia uusia saatavan perintätoimeksiantoja.

Saatavien perintä edellyttää velallisen yksilöimistä. Ainoastaan velallisen tarkalla yksilöinnillä voidaan varmistaa, että perintä kohdistuu oikeaan velalliseen.

Kaikki Aktiv Kapital Finland Oy:n työntekijät ovat allekirjoittaneet työsopimuksen yhteydessä salassapitositoumuksen, jonka mukaan he eivät saa luovuttaa työssään hankkimiaan tietoja ulkopuolisille. Ulkopuoliset henkilöt eivät myöskään pääse käsiksi Aktiv Kapital Finland Oy:n atk-järjestelmiin. Lisäksi perintätoimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet asiakirjat tuhotaan heti, kun niitä ei tarvita saatavan perinnässä.

Edellä mainittuun viitaten THS-tunnistuskyselyn avulla saatavien tietojen käsittely on tarpeen hakijan oikeutetun edun turvaamiseksi. Ottaen lisäksi huomioon tietojen laatu ja käyttötarkoitus sekä tarkoin noudatettava henkilötietolain 5 §:n mukainen huolellisuusvelvoite niin, ettei rekisteröityjen suojaa ja heidän oikeuksiaan vaaranneta, hakija pyytää, että hakemus ratkaistaan vaaditulla tavalla.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

THS-tunnistusohjelma

Väestötietojärjestelmän suorakäyttösovelluksen THS-tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden. THS-tunnistushaulla henkilön tiedot haetaan väestötietojärjestelmästä ilman henkilötunnusta nimellä tai muilla henkilön tunnistamisen mahdollistavilla tiedoilla. Näyttö antaa vastaustietona hakuehtojen perusteella löydetyistä kaikista henkilöistä seuraavat tiedot:

* syntymäaika
* sukunimi (nykyinen, myös entinen nimi jos sitä on käytetty hakuperusteena)
* etunimet
* mahdollinen kuolinpäivä
* kotikunta
* nykyinen osoite/muuttopäivä
* entinen osoite/muuttopäivä
* nykyinen tai entinen tilapäinen osoite
* maistraatin koodi ja nimi

Hakijan oikeus käsitellä THS-tunnistusohjelman avulla saatavia tietoja

Väestötietolain 29 §:n perusteella hakijalle voidaan luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla vain jos hakijalla on henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä kyseisiä tietoja eikä niiden luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta voi myöntää hakijalle henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 43 §:ssä tarkoitetun luvan käsitellä luovutettavia tietoja, ellei hakijalla muutoin olisi lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä niitä.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Luvan tarve

Hakijan tarkoituksena on käyttää väestötietojärjestelmästä THS-tunnistusohjelman avulla saatavia tietoja perintätoiminnassaan velallisten henkilötietojen selvittelyyn ja perintätoimen kohdentamiseen oikeaan henkilöön. Perintätoimen kohteena olevilla velallisilla on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu asiallinen yhteys hakijan toimintaan, eikä hakija tämän vuoksi tarvitse lupaa heitä koskevien THS-tunnistusohjelmalla saatavien tietojen käsittelyyn.

Koska tunnistusohjelma mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden, luovuttaisi väestörekisterikeskus kuitenkin suorakäyttöyhteyden avulla hakijalle tietoja myös henkilöistä, joiden osalta hakijalla ei ole perintätoimeksiantoa. Näillä muilla henkilöillä ei ole asiallista yhteyttä hakijan toimintaan, eivätkä muutkaan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-8 kohdassa mainitut edellytykset henkilötietojen käsittelylle täyty heidän osaltaan. Tämä vuoksi hakija tarvitsee heitä koskevien, THS-tunnistusohjelmalla saatavien tietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan luvan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn mm. rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Päätös

Tietosuojalautakunta katsoo, että THS-tunnistusohjelmalla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa perintätoimiin kuuluvaa henkilötietojen selvittelyä sekä auttaa perintätoimen kohdentamista oikeaan henkilöön. Tietosuojalautakunta katsoo, että THS-tunnistusohjelman avulla saatavien tietojen käsittely on tarpeen Aktiv Kapital Finland Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Ottaen huomioon luovutettavien tietojen laatu ja käyttötarkoitus sekä jäljempänä asetettu lupamääräys tietosuojalautakunta katsoo, ettei luvan myöntäminen vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää Aktiv Kapital Finland Oy:lle luvan käsitellä ammattimaisessa perintätoiminnassaan THS-tunnistusohjelman avulla saatavia sellaisten henkilöiden tietoja, joiden osalta yhtiöllä ei ole perintätoimeksiantoa.

Lupamääräys

THS-tunnistusohjelmalla saatujen tietojen käsittelyssä on tarkoin noudatettava henkilötietolain 5 §:n mukaista huolellisuusvelvoitetta niin, ettei rekisteröityjen yksityisyyden suojaa ja heidän oikeuksiaan vaaranneta. Tiedot on hävitettävä välittömästi kun ne eivät enää ole tarpeen perintätoimen kohdentamiseksi oikeaan henkilöön.

Luvan määräaikaisuus

Lupa on voimassa niin kauan kuin hakijalla on toimilupa perintätoiminnan harjoittamiseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 § 1 kohta
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 5 §
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 38 § 2 mom
Henkilötietolaki 43 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.