19.12.2006 4/2006

Vakuutustoiminta - Asiakasrekisteri - Luovuttaminen - Lakiin perustuva käsittely - Tarpeellisuusvaatimus - Oikeutettu etu

Tietosuojalautakunta myönsi vakuutuslaitoksille (vakuutusyhtiöille ja vakuutusyhdistyksille) määräaikaisen luvan käsitellä toisilta vakuutuslaitoksilta saatavia vahinkotietoja vakuutusrikollisuuden ehkäisemiseksi. Tietosuojalautakunta asetti lisäksi ehdot vahinkotietojen luovuttamiselle ja vahinkotietojen muulle käsittelylle.

Ks. myös päätökset 1/5.3.2001, 4/3.9.2001, 4/20.5.2002 ja 5/20.5.2002

ASIA
Vahinkotietojen luovutusta koskevien ehtojen määräämistä koskeva hakemus ja henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJAT
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK) ja Lähivakuutusryhmän Keskusliitto (LKL) liitteessä 1 mainittujen vakuutuslaitosten (vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten) puolesta

HAKEMUS
Tietosuojalautakunta myönsi päätöksellään n:o 1/5.3.2001 vakuutusyhtiöille luvan käsitellä toisilta vakuutuslaitoksilta saatavia vahinkotietoja ja vahvisti vahinkotietojen luovuttamiselle lupaehdot. Lupa myönnettiin määräaikaisena siten, että se on voimassa 31.12.2006 saakka.

Tietosuojalautakunta täydensi em. päätöstä 20.5.2002 antamallaan päätöksellään n:o 4/2002 siten, että päätöksen liitteessä mainituille vakuutusyhdistyksille myönnettiin lupa käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia vahinkotietoja.

Hakijat pyytävät, että uusi lupa ja lupamääräykset myönnetään toistaiseksi voimassa olevina ja saman sisältöisinä kuin voimassa olevat luvat.

A. LUPAEHTOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 6 kohdan, vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n 4 momentin 6 kohdan ja ulkomaisista vakuutusyhtiöstä annetun lain 79 §:n 4 momentin 6 kohdan perusteella hakijat pyytävät vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi, että tietosuojalautakunta asettaa henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla lupamääräykset, joilla vakuutuslaitokset voivat luovuttaa tietoja niille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille.

Haettavat lupamääräykset:

1. Toisille vakuutusyhtiöille luovutettavat tiedot
- Henkilö- tai Y-tunnus
- Vakuutuslaitos
- Vahingon tapahtuma-aika
- Vahinkonumero
- Moottoriajoneuvon ja veneen rekisterinumero (liikenne-, auto-, ja venevakuutuksissa)
- Vakuutuslaji koodina
- Vahinkotyyppi koodina

2. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta vahingoista, joita on haettu luotto-, takaus-, oikeusturva- ja sairausvakuutuksista. Tietoja ei myöskään luovuteta tapaturmavakuutuslain mukaisista sellaisista vakuutuksista, joiden ottaminen on pakollista (tapaturmavakuutuslain mukaiset työntekijöiden työtapaturmat ja ammattitaudit).

3. Tietoja saa luovuttaa ainoastaan silloin, kun tiedot saavalle toiselle vakuutuslaitokselle on tehty korvaushakemus tai muutoin ilmenee sellaista uutta tietoa, jonka perusteella tehty korvauspäätös on otettava uuteen käsittelyyn virheellisten tai puutteellisten tietojen vuoksi.

Tietoja voivat vakuutuslaitoksessa käsitellä vain korvausasioita tai vakuutuslaitoksiin kohdistuvia rikoksia käsittelevät ja tutkivat henkilöt.

4. Vakuutuslaitos saa pyytää muilta vakuutuslaitoksilta asianomaisia vahinkoja koskevat tarkemmat tiedot, jos edellä kohdassa 1 lueteltujen tietojen perusteella voidaan arvioida, että
- useille vakuutuslaitoksille on tehty korvaushakemus saman vahingon perusteella (sama vahinkopäivä ja vahinkotyyppi)
- korvauksenhakija on ilmoittanut lyhyen ajan sisällä useita vahinkoja
- korvauksenhakija on tehnyt useita samantyyppisiä vahinkoilmoituksia

5. Tarkempia tietoja ei saa luovuttaa muille vakuutuslaitoksille laajemmin kuin on tarpeen, ottaen huomioon tavoite, jota varten tietoja pyydetään. Tarkempia tietoja voi kysyä vain vakuutuslaitosten korvauskäsittelijä, vakuutustutkija tai muu korvausasioiden selvittelyyn erikoistunut ja nimetty asiantuntija.

6. Terveydentilaa koskevia tietoja voidaan luovuttaa vain asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella.

7. Vakuutuksenottajia ja korvauksenhakijoita on informoitava vahinkotietojen luovuttamisesta tuote-esitteissä ja korvauksenhakulomakkeissa.

8. Toisilta vakuutuslaitoksilta saatuja tietoja saa käyttää vain vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen. Tietoja ei saa käyttää asiakasvalinnassa, vakuutusta myönnettäessä, vakuutusten markkinoinnissa, vakuutusten hinnoittelussa tai muissa vastaavissa tarkoituksissa.

9. Tietoja saa luovuttaa vain sellaisista vahingoista, joista on haettu korvausta 1.1.2002 jälkeen. Tietoja ei saa luovuttaa sellaisista vahingoista, joiden rekisteröinnistä on kulunut yli 10 vuotta.

10. Kun toiselta vakuutuslaitokselta on pyydetty tarkempia tietoja, on korvauspäätöksessä informoitava korvauksenhakijaa tietojen pyytämisestä.

11. Hakijat toteuttavat henkilötietolain 32 §:ssä säädetyin tavoin tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joiden avulla estetään asiaton pääsy luvan perusteella käsiteltäviin tietoihin ja tietojen muu laiton käsittely.

12. Hakijat luovat menettelytavat, joiden avulla valvotaan, että vakuutuslaitokset noudattavat lupaehtoja.

Lupamääräyksiä haetaan toistaiseksi.

B. LUPA

Viitaten henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohtaan ja lain 43 §:ään hakijat pyytävät lupaa käsitellä toisilta vakuutusyhtiöiltä saatuja A-kohdan mukaisia henkilötietoja. Lupaa tarvitaan, jotta vakuutusyhtiöt voivat käyttää toisilta vakuutusyhtiöiltä saatuja vahinkotietoja, joiden käsittelyltä muutoin puuttuu henkilötietolain 8 §:ssä määritellyt henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset. Hakijat katsovat, että lupa tulisi myöntää vakuutusyhtiöiden oikeutetun vakuutusrikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän edun vuoksi. Vahinkotietojen käsittely ei vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa tai oikeuksia.

Lupaa haetaan toistaiseksi.

PERUSTELUT

Vakuutusrikollisuus ja sen taloudellinen merkitys

Vakuutusyhtiöihin kohdistuvat petosrikokset aiheuttavat vuosittain noin sadan - kahdensadan miljoonan euron menetykset vakuutusyhtiöille ja sitä kautta menetyksiä myös vakuutuksenottajille. Tämä on se lisäkustannus, joka vakuutusrikollisuudesta tulee vakuutuksenottajien maksettavaksi korkeampina vakuutusmaksuina. Summa on arviolta 5-10 % vahinkovakuutuksen korvausmenosta. Vakuutuksenottajien tulee voida luottaa siihen, että vakuutusala torjuu ja tutkii näitä rikoksia ja muita väärinkäytöksiä tehokkaasti sekä rajoittaa aktiivisesti väärin perustein haettavista vakuutuskorvauksista vakuutuksenottajille aiheutuvaa vahinkoa.

Vakuutusrikosten torjuminen on myös osa vakuutusalan yhteiskuntavastuuta. Vakuutusyhtiöiden tulee omassa toiminnassaan vähentää niihin kohdistuvia rikoksentekomahdollisuuksia sekä havaita, tutkia ja tarvittaessa ilmoittaa viranomaisille ilmitulleita rikoksia.

Tehokas ja ammattimaisesti toteutettu vakuutusyhtiöiden oma, tietoteknisten sovellusten tukema, tutkintatoiminta on tärkeä vakuutusrikostorjunnan väline, jolla

- ehkäistään lisääntyneen kiinnijäämisriskin kautta tehokkaasti ennalta yhtiöihin kohdistuvia petosrikosten yrityksiä
- alennetaan olennaisesti rikoksentekijöiden saaman taloudellisen hyödyn määrää ja näin vähennetään tekojen houkuttelevuutta
- saadaan tietoa siitä, miten vakuutusyhtiön tuotteita, ehtoja, työprosesseja ja muita toimintatapoja tulee kehittää rikoksentekomahdollisuuksien vähentämiseksi ja
- hankitaan perusteet oikeelliselle korvauspäätökselle ja päätökselle siitä, onko asiassa tehtävä rikosilmoitus poliisin suorittaman esitutkinnan käynnistämiseksi.

Vakuutusrikollisuudelle, kuten muullekin talousrikollisuudelle on tyypillistä, että rikoksen onnistuttua samaa rikosta yritetään myös muita elinkeinonharjoittajia kohtaan. Keskeistä petosrikollisuuden torjunnassa onkin varmistaa, että rikoksentekijän kiinnijäämisriski lisääntyy ja rikoksen uusimisriski vähenee näissä tilanteissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että vakuutuslaitokset voivat luovuttaa tiedot sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille.

Vahinkorekisteri on osoittautunut tärkeäksi työkaluksi vakuutusrikostorjunnassa. Vahinkorekisterillä on merkittävä yleis- ja erityisestävä vaikutus.

Vahinkorekisterin rekisterinpitäjät, ylläpito ja tekninen toteutus

Vahinkorekisterin ylläpitäjänä on Suomen Vakuutusdata Oy (SVD). Rekisteriin liittyneet vakuutuslaitokset ja Lähivakuutusryhmän Keskusliitto ovat tehneet sopimuksen tietojen käsittelystä ja rekisterin ylläpidosta. Vahinkorekisterin rekisterinpitäjinä toimivat järjestelmään liittyneet vakuutuslaitokset kukin omien tietojensa osalta. Kukin vakuutuslaitos vastaa asiakkaidensa vahinkotietojen oikeellisuudesta, mahdollisten muutosten tekemisestä ja virheiden korjaamisesta.

Vahinkorekisteriin rekisteröityjen vahinkotietojen käsittely jakautuu kahteen osaan; perustiedot ja tarkemmat tiedot. Perustietojen tarkistaminen on osa vakuutuslaitoksen vahinkokäsittelyn automatisoitua rutiinia. Rekisteröidessään uuden vahinkoilmoituksen vahinkorekisteriin käyttäjä saa automaattisena palautteena nähtäväkseen ko. korvauksenhakijan muille yhtiöille ilmoittamat vahinkotiedot haettavan lupamääräyksen n:o 1 laajuudessa.

Tarkempien tietoja koskevan kyselyn tekevät vain erikseen nimetyt henkilöt (pääkäyttäjät ja vakuutustutkijat).

Vahinkorekisterin käytön määrä

Vahinkorekisteriin on kesäkuun 2006 loppuun mennessä rekisteröity noin 3,3 miljoonaa vahinkoilmoitusta. Vuonna 2005 tarkempien tietojen pyytämistä tehtiin 180 kertaa ja asiakkaan tarkastusoikeuskyselyjä tehtiin 54 kappaletta.

Tunnusluvut osoittavat, että vahinkohistoria- ja tarkempien tietojen pyytämistä on tehty hyvin pidättyvästi. SVK kokoamien vakuutustutkinnasta tunnuslukujen mukaan vahinkorekisteri on yksin toiminut tutkintaherätteenä 1.7.2002 - 31.12.2005 yhteensä 80 kertaa. Suomessa, kuten myös Ruotsissa ja Norjassa, suurin osa tutkintaherätteistä tulee vahinkokäsittelijöiltä kuitenkin siten, että vahinkorekisterillä on oma tärkeä osuutensa tutkintaherätteen antamisessa.

Käytön valvonta
Suomen Vakuutusdata valvoo lupamääräysten noudattamista ja avustaa vakuutuslaitosten sisäistä valvontaa nimettyjen vastuuhenkilöiden kanssa. Lisäksi SVK:n vahinkovakuutuksen johtokunnan asettama vakuutusrikostyöryhmä seuraa ja analysoi vahinkorekisterin käyttöä. Työryhmän tehtävänä on varmistaa vahinkorekisterin yhdenmukainen ja lupamääräysten mukainen käyttö sekä suunnitella vahinkorekisterin jatkokehitystä.

SVD tuottaa huoltokäyttöliittymänsä kautta vahinkorekisteriraportteja: Rekisteriin lisätyt ja muutetut vahinkotiedot vakuutuslajeittain ja yhtiöittäin (kpl), vahinkohistoriakyselyjen lukumäärä, asiakkaan tarkastusoikeuteen perustuvien kyselyjen lukumäärä ja tarkempien tietojen pyyntöjen lukumäärä pyyntöä vastaanottavan yhtiön mukaan.

SVD raportoi säännöllisesti vakuutusrikostyöryhmälle ja järjestelmään liittyneille vakuutuslaitoksille. Raporttien avulla tarkastetaan, että vahinkojen rekisteröinti ja kyselykäytäntö pysyvät kaikissa vakuutuslaitoksissa yhtenäisenä ja lupamääräysten mukaisena.

Lisäksi SVD tekee käyttäjätunnuskohtaista lokiseurantaa. Vahinkorekisterin käytössä ja sen valvonnassa ei ole tullut esille lupamääräysten vastaista toimintaa, eikä tietosuoja- tai tietoturvaongelmia.

Tietojen rekisteröimisessä ja tietoliikenteessä käytetään salausta ja suojaustoimenpiteitä, jolla estetään asiattomilta pääsy tietoihin ja tietojärjestelmätiloihin.

Kaikkia vakuutuslaitosten toimihenkilöitä sitoo vakuutusyrityksiä koskevassa lainsäädännössä säädetty vaitiolovelvollisuus.

Asiakkaiden informointi

Vakuutuksenottajia ja korvauksenhakijoita on informoitu vahinkotietojen luovuttamisesta tuote-esitteissä ja korvauksenhakulomakkeissa.
Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot. Vakuutuksenottaja, vakuutettu tai muu korvauksenhakija voi tarkistaa häntä koskevat tiedot siitä vakuutusyhtiöstä, johon hänellä on asiakassuhde tai jossa muutoin hänen tietojaan on käsitelty. Vakuutusyhtiö voi antaa tällöin kaikki vahinkorekisteriin tallennetut vahinkotiedot. Asiakkaan tarkastusoikeuden perusteella tehdystä kyselystä jää erillinen merkintä vahinkorekisterin lokitietoihin.

Hakijoiden aikaisemman hakemuksen yhteydessä antama selvitys

Hakijat ovat lupaa n:o 1/5.3.2001 koskevassa hakemuksessaan selvittäneet, että tietojen luovuttaminen koskisi sekä kuluttaja- että yritysvakuutuksia. Myös yritysvakuutusta koskeviin vakuutustietoihin sisältyy henkilötietolaissa tarkoitettuja henkilötietoja.

Tietojen luovuttaminen ei koskisi henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä.

Hakemuksen A. 4 kohdassa tarkoitettuihin tarkempiin tietoihin ei sisälly muita henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja kuin terveydentilaa koskevia tietoja, joita luovutetaan ainoastaan asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella.

Hakijoiden puhelimitse 14.12.2006 antama lisäselvitys

Hakijoiden edustaja rikostorjunnan asiantuntija Risto Karhunen on ilmoittanut puhelimitse 14.12.2006, että hakemuksen sanamuodosta huolimatta tarkoituksena on ollut hakea lupaa ja lupaehtoja täysin saman sisältöisinä kuin ne ovat tällä hetkellä voimassa.

KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutettua kuultiin tietosuojalautakunnan kokouksessa 19.12.2006, jossa tietosuojavaltuutettu ilmoitti, että hänen tietoonsa ei ole tullut hakemuksessa tarkoitettuun vahinkotietojen käsittelyyn liittyviä ongelmia. Tietosuojavaltuutettu kiinnitti kuitenkin huomiota rekisterinpitoa koskevaan rekisterinpitäjän vastuuseen, jonka pitää olla selkeä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetussa henkilötietojen käsittelyssä on kysymys hakijoiden omiin henkilörekistereihin sisältyvien vahinkotietojen luovuttamisesta muille hakijoille yhteisen tietojärjestelmän avulla. Kukin hakija on omiin asiakassuhteisiinsa liittyvien henkilötietojen henkilötietolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Sovelletut säännökset

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 6 kohdan (49/2002) mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää. Pykälän 4 momentin mukaan vakuutusyhtiö voi 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan kyseessä olevien tehtävien suorittamiseksi (49/2002).

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n 4 momentin 6 kohdan (50/2002) mukaan ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää. Vakuutusyhtiö voi 7 momentin mukaan 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan kyseessä olevien tehtävien suorittamiseksi (50/2002).

Vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n 4 momentin 6 kohdan (523/1999) mukaan vakuutusyhdistyksellä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhdistykseen kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain (523/1999) 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää. Pykälän 7 momentin mukaan vakuutusyhdistys voi 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan kyseessä olevien tehtävien suorittamiseksi (52/2002).

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-9 kohdassa säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Momentin 4 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos käsittelystä säädetään laissa. Momentin 9 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn mm. rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi, edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Lupa voidaan 43 §:n 3 momentin mukaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Luvan tarve

Tietosuojalautakunta katsoo, että siltä osin kuin kysymys on hakemuksen A. kohdassa tarkoitetuista luovutuksista, joista säädetään vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 6 kohdassa, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n 4 momentin 6 kohdassa ja vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n 4 momentin 6 kohdassa, hakijat eivät tarvitse tietosuojalautakunnan lupaa henkilötietojen luovuttamiseen. Henkilötietojen luovutukset, joista mainituissa lainkohdissa säädetään, ovat sallittuja tietosuojalautakunnan luovutukselle asettamien ehtojen puitteissa.

Siltä osin kuin kysymys on hakemuksen B. kohdasta ja toisilta vakuutuslaitoksilta saatavien henkilötietojen käsittelystä, henkilötietolain 8 §:n 1-8 momentissa säädetyt edellytykset henkilötietojen käsittelylle eivät täyty. Tämän vuoksi hakijat tarvitsevat näiden henkilötietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan henkilötietolain 43 §:ssä tarkoitetun luvan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Pykälän 3 momentin mukaan lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Päätös
Tietosuojalautakunta katsoo, että toisilta vakuutuslaitoksilta saatavien vahinkotietojen käsittely on vakuutuslaitosten oikeutetun vakuutusrikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän edun mukaista.

Hakijoiden antaman selvityksen mukaan vahinkorekisteri on osoittautunut tärkeäksi työkaluksi vakuutusrikostorjunnassa ja sillä on merkittävä yleis- ja erityisestävä vaikutus. Hakijoiden mukaan vahinkorekisterin käytössä ja sen valvonnassa ei ole tullut esille lupamääräysten vastaista toimintaa, eikä tietosuoja- tai tietoturvaongelmia. Myöskään tietosuojavaltuutetun tietoon ei ole tullut hakemuksessa tarkoitettuun vahinkotietojen käsittelyyn liittyviä ongelmia.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää hakijoina oleville vakuutusyhtiöille ja vakuutusyhdistyksille luvan käsitellä toisilta hakijoina olevilta vakuutusyhtiöiltä ja vakuutusyhdistyksiltä saatavia vahinkotietoja.

Lupamääräykset

Rekisteröidyn yksityisyyden ja oikeuksien vaarantumisen estämiseksi ja ottaen huomioon sen, minkä hakijat ovat hakemuksessaan esittäneet ja mitä aikaisempia päätöksiä Nro 1/5.3.2001 ja Nro 4/20.5.2002 koskevissa hakemuksissa on esitetty, tietosuojalautakunta asettaa vahinkotietojen luovuttamiselle ja muulle käsittelylle seuraavat ehdot, jotka ovat samat kuin päätöksessä 1/5.3.2001 asetetut ehdot:

1. Toisille vakuutuslaitoksille saa luovuttaa seuraavat tiedot:
a. henkilö- tai LY-tunnus
b. vakuutuslaitos
c. vahingon sattumisajankohta
d. vahinkonumero
e. moottoriajoneuvon ja veneen rekisterinumero liikenne-, auto- ja venevakuutuksissa
f. vakuutuslaji koodina
g. vahinkotyyppi koodina

2. Tietoja ei saa luovuttaa vahingoista, joita on haettu luotto-, takaus-, oikeusturva- ja sairausvakuutuksista eikä tapaturmavakuutuslain mukaisista sellaisista vakuutuksista, joiden ottaminen on pakollista.

3. Tietoja saa luovuttaa ainoastaan silloin, kun tiedot saavalle toiselle vakuutuslaitokselle on tehty korvaushakemus tai muutoin ilmenee sellaista uutta tietoa, jonka perusteella tehty korvauspäätös on otettava uuteen käsittelyyn virheellisten tai puutteellisten tietojen vuoksi.

Tietoja saavat vakuutuslaitoksessa käsitellä vain korvausasioita tai vakuutuslaitoksiin kohdistuvia rikoksia käsittelevät ja tutkivat henkilöt.

4. Vakuutuslaitos saa pyytää muilta vakuutuslaitoksilta asianomaisia vahinkoja koskevat tarkemmat tiedot, jos edellä kohdassa 1 lueteltujen tietojen perusteella voidaan arvioida, että
a. useille vakuutuslaitoksille on tehty korvaushakemus saman vahingon perusteella
b. korvauksenhakija on ilmoittanut lyhyen ajan sisällä useita vahinkoja
c. korvauksenhakija on tehnyt useita samantyyppisiä vahinkoilmoituksia

5. Tarkempia tietoja ei saa luovuttaa muille vakuutuslaitoksille laajemmin kuin on tarpeen, ottaen huomioon tavoite, jota varten tietoja pyydetään.
Tarkempia tietoja voi kysyä vain vakuutuslaitosten korvauskäsittelijä, vakuutusrikostutkija tai muu korvausasioiden selvittelyyn erikoistunut ja nimetty asiantuntija.

6. Terveydentilaa koskevia tietoja saa luovuttaa vain asianomaisen henkilön nimenomaisella suostumuksella.

7. Vakuutuksenottajia ja korvauksenhakijoita on informoitava vahinkotietojen luovuttamisesta vakuutusta haettaessa ja korvauksenhakulomakkeissa.

8. Toisilta vakuutuslaitoksilta saatuja tietoja saa käyttää vain vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen. Tietoja ei saa käyttää asiakasvalinnassa, vakuutusta myönnettäessä, vakuutusten markkinoinnissa, vakuutusten hinnoittelussa tai muissa vastaavissa tarkoituksissa.

9. Tietoja saa luovuttaa vain sellaisista vahingoista, joista on haettu korvausta 1.1.2002 jälkeen. Tietoja ei saa luovuttaa vahingoista, joiden rekisteröinnistä on kulunut 10 vuotta.

10. Kun toiselta vakuutuslaitokselta on pyydetty tarkempia tietoja, on korvauspäätöksessä informoitava korvauksenhakijaa tietojen pyytämisestä.

11. Hakijoiden on henkilötietolain 32 §:ssä säädetyin tavoin toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joiden avulla estetään asiaton pääsy luvan perusteella käsiteltäviin tietoihin ja tietojen muu laiton käsittely.

12. Hakijoiden tulee luoda menettelytavat, joiden avulla voidaan valvoa, että vakuutuslaitokset noudattavat tässä päätöksessä asetettuja määräyksiä.

Selvitys lupamääräyksessä 12 tarkoitetuista menettelytavoista on toimitettava tietosuojavaltuutetulle 31.5.2007 mennessä.

Luvan ja lupamääräysten määräaikaisuus

Lupa ja lupamääräykset ovat voimassa 31.12.2009 asti. Lupa myönnetään ja lupamääräykset asetetaan määräaikaisina, jotta saataisiin lisää kokemuksia hakemuksessa tarkoitetun järjestelmän toimimisesta käytännössä ja vakuutusalan muuttuvassa toimintaympäristössä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Vakuutusyhtiölaki 18 luku 6 b § 1 mom 6 kohta (49/2002)
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 79 § 4 mom 6 kohta (50/2002)
Vakuutusyhdistyslaki 16 luku 10 § (638/2000) 4 mom 6 kohta
Henkilötietolaki 1 §
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 3 kohta
Henkilötietolaki 3 § 4 kohta
Henkilötietolaki 8 § 1 mom
Henkilötietolaki 9 § 1 mom
Henkilötietolaki 43 § 1 mom
Henkilötietolaki 43 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.