31.01.2005 1/2005

Viranomaisen henkilörekisteri - Luovuttaminen - Toimivalta

Tietosuojalautakunta jätti tutkimatta sisäasiainministeriön poliisiosaston hakemuksen saada luovuttaa henkilötietoja poliisiasiain tietojärjestelmästä.

ASIA
Henkilötietojen luovuttamista viranomaisen henkilörekisteristä koskeva lupahakemus

HAKIJA Sisäasiainministeriön poliisiosasto

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa poliisiasiain tietojärjestelmän tutkinnan ja virka-avun tieliikenneonnettomuustietojen luovuttamiseksi liikenneturvallisuustyötä ja niihin liittyviä tutkimuksia tekeville tieliikelaitoksen yksiköille, kuntien ja kaupunkien tieviranomaisille sekä liikennevahinkojen tutkijalautakunnille liikenneturvallisuuden suunnittelu-, tilastointi-, selvitys- ja tutkimustehtäviä varten.

Hakemuksen perustelut

Hakija toteaa, että tietosuojalautakunta on päätöksessään Nro 52/21.12.1992 hyväksynyt sisäasiainministeriön poliisiosaston poikkeuslupahakemuksen henkilötietojen luovuttamisesta tielaitokselle sekä kuntien ja kaupunkien tieviranomaisille. Luvan myöntämisen jälkeen on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia sekä henkilötietojen käsittelyä säätelevässä keskeisessä lainsäädännössä että henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä, jonka johdosta luvan soveltumisen tarkistaminen on perusteltua.

Poliisin tietoon tulee vuosittain noin 40.000 - 50.000 tieliikenneonnettomuutta, joista pääosan osalta poliisi suorittaa tutkinnan ja kirjaa tapahtumatiedoista ja -olosuhteista ilmoituksen poliisiasiain tietojärjestelmän tutkinnan ja virka-avun tietoihin.

Tällä hetkellä poliisi luovuttaa tieliikenneonnettomuustietoja tietosuojalautakunnan edellä mainitun poikkeuslupapäätöksen perusteella tiehallinnolle sekä eräiden kuntien ja kaupunkien tieviranomaisille. Tiedot luovutetaan pääasiassa sähköisinä tiedonsiirtoina määräajoin tapahtuvina massaluovutuksina. Luovutukset koostuvat määrätyt poimintaehdot täyttävistä tiedoista.

Kuntien ja kaupunkien tieviranomaisten sekä muiden tieliikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen on liikenneturvallisuuden suunnittelu-, tilastointi-, selvitys- ja tutkimustehtävien yhteydessä otettava huomioon kohdealueen liikenneturvallisuusnäkökohdat, joihin oleellisena osana liittyy poliisilta saatavat tieliikenneonnettomuustiedot. Myös Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta (18.1.2001) osaltaan painottaa liikenneturvallisuutta ja sen perusteella liikenneonnettomuustilastojen saatavuutta liikenneturvallisuustyön tarpeita varten.

Hakija toteaa, että nykyisestä poliisin henkilötietojen käsittelyä säätelevästä lainsäädännöstä ei löydy selkeää säännöstä tieliikenneonnettomuustietojen luovuttamiseksi em. tahoille. Hakija viittaa henkilötietolain 43 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn, jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapauksessa taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan. Hakija toteaa, että lupa voidaan myöntää myös rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Lautakunta voi antaa myös luvan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn tärkeää yleistä etua koskevasta syystä.

Edellä esitettyyn viitaten hakija katsoo, että tieliikenneonnettomuustietojen luovuttamiseen on henkilötietolain edellyttämä tärkeä yleistä etua koskeva syy ja ettei tietojen luovuttamisella ja myöhemmällä käsittelyllä vaaranneta henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia, huomioiden luovutettavien tietojen laajuus ja käyttötarkoitus.

Luovutettavat tieliikenneonnettomuustiedot

Hakemuksen mukaan luovutettaviin tietoihin sisältyy myös henkilötietoja.

Hakemuksessa todetaan, että tieviranomaisilla on tarvetta käsitellä seuraavia poliisiasiain tietojärjestelmän tutkinnan ja virka-avun tietojen sekä esitutkinta-aineiston tieliikenneonnettomuuksiin liittyviä tietoja:
- olosuhde-, tapahtuma- ja paikkatietoja
-osallisten ja matkustajien tietoja ilman henkilötunnuksia
- jutun tutkinnanjohtajan/tutkijoiden tietoja
-ilmoituksien selostusosioita
-onnettomuuspiirroksia

Hakija toteaa, että tieviranomaiset eivät lähtökohtaisesti tarvitse tieliikenneonnettomuudessa osallisena olevien henkilöiden tarkempia yksilöintitietoja lukuun ottamatta
- osallisuustietoa,
- ikätietoa täysissä vuosissa ja
- sukupuolitietoa.

Ilmoituksen selostusosio saattaa kuitenkin sisältää henkilöistä myös muita kuin edellä mainittuja yksilöintitietoja. Selostusosiossa mahdollisesti olevien muiden yksilöintitietojen poistaminen ei ole luovutusvaiheessa mahdollista ohjelmallisesti tai manuaalisesti luovutettavien tietojen määrä ja laatu huomioiden ilman kohtuutonta vaivaa. Tietojen poistaminen tässä vaiheessa saattaisi aiheuttaa myös tietojen myöhemmälle käsittelylle olennaista vahinkoa tai haittaa.

Hakemuksessa luetellaan esimerkkejä ehdoista, joita poliisi aikoo asettaa tietojen luovutuksille.

Hakijalta saatu lisäselvitys

Hakijalta on saatu lisäselvitystä puhelimitse 11.1., 12.1. ja 19.1.05.

Saatujen tietojen mukaan osallisista luovutettaisiin edellä mainittujen tietojen lisäksi myös nimi ja osoite. Selostusosion tietoihin sisältyy tietoja rikollisista teoista ja henkilön terveydentilasta, eli henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. Tiedot ovat myös salassapidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 24 §:n 1 momentin 25 kohdan nojalla.

Hakija on pyynnöstä toimittanut tietosuojalautakunnalle poliisiasiain tietojärjestelmän 22.9.2003 päivätyn rekisteriselosteen. Rekisteriselosteessa todetaan, että tietojärjestelmän tiedot ovat salassapidettäviä ja että tietojen luovuttamisesta muille viranomaisille teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa säädetään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:ssä. Selosteen mukaan tietoja saa luovuttaa muille viranomaisille, yhteisöille ja yksityiselle siten kuin oikeudesta tietoon on laissa säädetty.

Hakijan ilmoituksen mukaan hakija haluaa varmistaa tietosuojalautakunnalta, että luovutukset ovat kunnossa.


TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietojen luovuttaminen vanhan poikkeusluvan nojalla

Kesäkuun 1 päivänä 1999 voimaan tullut henkilötietolaki (523/1999) on kumonnut 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (471/1987) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Henkilötietolain voimaantulon myötä henkilörekisterilain mukaisia poikkeuslupia ei enää ole voitu myöntää, eikä henkilötietojen käsittely vanhojen poikkeuslupien nojalla ole ollut enää mahdollista henkilötietolain siirtymäajan päätyttyä 24.10.2001.

Poliisiasiain tietojärjestelmä

Poliisin tietojärjestelmistä säädetään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003).

Lakia sovelletaan poliisilain 1 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn ja muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia siltä osin kuin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa tai muussa laissa ei toisin säädetä (1 §).

Poliisiasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. Poliisiasiain tietojärjestelmä voi sisältää henkilöistä tietoja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi (2 § 1 mom.).
Poliisilain 1 §:n mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Poliisiasiain tietojärjestelmän rekisterinpitäjä on lain 7 §:n mukaan poliisin ylijohto.

Tietojen luovuttamisesta muille viranomaisille poliisiasiain tietojärjestelmästä säädetään lain 19 §:ssä. Pykälän mukaan poliisi saa luovuttaa salassapitosäännösten estämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa tietoja, jotka ovat tarpeen pykälässä mainituille viranomaisille ja niihin tarkoituksiin kuin pykälässä mainitaan. Pykälässä ei ole säädetty tietojen luovuttamisesta hakemuksessa mainituille luovutuksensaajille hakemuksessa tarkoitettuja tehtäviä varten.

Lain 20 §:n mukaan poliisin henkilörekisterin tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän tähän tehtävään määräämä muu poliisiyksikkö.

Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisen henkilörekisteristä ja tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä säädetään lain 12 §:ssä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja luovuttamista.

Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Hakemuksessa tarkoitetuissa luovutuksissa on kysymys henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.
Oikeus tallettaa ja käyttää henkilötietoja seuraa henkilötietolaista tai tietosuojalautakunnan henkilötietolain perusteella laissa säädetyin edellytyksin myöntämästä luvasta. Lupa voidaan myöntää vain luovutuksensaajan tai luovutuksensaajan valtuuttaman hakemuksesta.

Edellä mainituista syistä tietosuojalautakunta jättää hakemuksen tutkimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Henkilötietolaki 2 §
Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 12 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.