27.09.2004 4/2004

Toimivalta - Soveltamisala

Tietosuojalautakunta hylkäsi Helsingin kaupungin terveyskeskuksen hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana siltä osin, kuin lupaa pyydettiin potilaan väkivaltaisuutta koskevan tiedon merkitsemiseen potilaskertomuksen riskitietoihin ja tarpeettomana siltä osin kuin kysymys oli tiedon tallettamisesta potilasasiakirjoihin.

ASIA
Potilaan väkivaltaisuutta koskevan tiedon kirjaamista potilaskertomuksen riskitietoihin koskeva lupahakemus

HAKIJA
Helsingin kaupungin terveyskeskus

HAKEMUS
Hakija pyytää tietosuojalautakunnan ratkaisua potilaan väkivaltaisuutta koskevan tiedon kirjaamisesta potilaskertomuksen riskitietoihin tai vastaavaan kohtaan tietojärjestelmässä, josta tieto on sekä ajanvaraajien että potilaan hoitoon osallistuvien käytettävissä.

Tarkoituksena on kirjata potilastietojärjestelmän perustietonäytölle sovittuun kenttään teksti "ks. kertomus ja päivämäärä", jos potilas käyttäytyy vastaanotto- tai hoitotilanteessa väkivaltaisesti tai uhkaa fyysisellä väkivallalla siten, että se kokonaan estää tai merkittävästi vaikeuttaa hänen tai jonkun toisen henkilön tarvitseman tutkimuksen tai hoidon toteuttamisen. Tapahtuma kuvataan ja kirjataan status-merkintänä kertomukseen, josta se on päivämäärän avulla etsittävissä.

Perustietonäytön merkintä on ajanvaraajien ja hoitoon osallistuvien nähtävissä potilaan tullessa myöhemmin hoitoon.

Merkintä perustietonäytöltä poistetaan viimeistään, kun tapahtumasta on kulunut 2 vuotta.

Hakemuksen perustelut

Terveydenhuollon potilasasiakirjoja ja niihin tehtäviä merkintöjä säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä.

Potilasasiakirjojen tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on merkitä asiakirjoihin niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjojen sisältämillä tiedoilla on merkitystä sekä potilaan että henkilökunnan oikeusturvan kannalta.

Potilaan väkivaltaisuutta koskevien tietojen merkitsemisestä potilasasiakirjoihin ei ole olemassa yhtenäistä valtakunnallista ohjetta. Terveydenhuollon toimintayksiköissä potilaan väkivaltaisuutta koskevat merkinnät on toteutettu varsin kirjavasti. Tarve yhtenäisten ohjeiden aikaansaamiseksi on ilmeinen.

Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset ovat kuvanneet vastaanotolla uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyneen potilaan tilanteen kertomuksen decursus- ja statustietoina. Yksittäiset decursus- tai status -merkinnät muun kertomustekstin joukossa eivät ole riittävän informatiivisia, jotta vastaanotolla voitaisiin ennakolta varautua mahdollisiin väkivaltatilanteisiin. Työturvallisuussyistä ja työnantajalle säädettyjen työturvallisuusvelvoitteiden tehostamiseksi terveyskeskus haluaa muuttaa kirjaamiskäytäntöä siten, että potilaan väkivaltaista käyttäytymistä koskeva tieto on vastaanotto- ja hoitotilanteessa saatavissa nopeasti potilaan hoitoon osallistuvien käyttöön.

Tietosuojavaltuutetun toimiston aiempien kannanottojen mukaan väkivaltaisuutta koskevia merkintöjä ei ole voitu tehdä potilaskertomuksen riskitietoihin sillä perusteella, että tietoja käytetään henkilökunnan työturvallisuuden takaamiseen. Merkinnällä tulee olla tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan hoidollinen peruste.

Henkilökuntaan kohdistunut väkivalta ja sen koettu uhka on merkittävästi lisääntynyt. Työntekijöihin kohdistuneita väkivallantekoja tai väkivallalla uhkaamista on seurattu työsuojeluilmoituksin. Näitä ilmoituksia terveyskeskuksen avohoidosta ja vuodeosastoilta on tehty tammi - huhtikuun 2004 aikana yhteensä 73.

Hakijan edustajalta Pirkko Vuorelalta 2.9.2004 saadun lisäselvityksen mukaan potilaan väkivaltaisuutta koskeva tapahtumatieto halutaan kirjata potilaskertomuksen riskitietoihin, koska riskitiedot näkyvät läpi koko organisaation.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava henkilötietolakia, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, mm. henkilötietojen tallettamista henkilörekisteriin.

Potilasasiakirjoja koskeva sääntely

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, jälj. potilaslaki) 2 §:n 5 kohdan määritelmän mukaan potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät hänen terveydentilaansa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Potilaslain 12 §:n 1 momentin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Potilaslain 12 §:n 2 momentin mukaan potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus 99/2001.

Asetuksen 2 §:n 2 momentin mukaan potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät asiakirjat samoin kuin muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta saadut tiedot ja asiakirjat.

Asetuksen 7 §:n mukaan potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot.

Luvan tarve ja tietosuojalautakunnan toimivalta

Potilaslain 12 §:n 1 momentissa terveydenhuollon ammattihenkilölle on säädetty velvollisuus merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Tietosuojalautakunta katsoo, että potilaan väkivaltaisuutta koskeva tieto on tällainen tieto. Koska tiedon merkitseminen potilasasiakirjoihin perustuu erityislainsäädäntöön, ei hakija tarvitse tietosuojalautakunnan lupaa tiedon tallettamiseen potilasasiakirjoihin.

Rekisterinpitäjän tulee sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaisesti suunnitella ja toteuttaa potilasasiakirjajärjestelmänsä siten, että järjestelmän rakenne ja tietosisältö vastaavat potilasasiakirjojen käyttötarkoitusta sekä hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvien henkilöiden tehtäviä ja vastuita. Tietosuojalautakunnan toimivaltaan ei kuulu päättää siitä, mihin potilaan väkivaltaisuutta koskeva tieto potilasasiakirjoissa merkitään.

Päätös
Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana siltä osin, kuin lupaa on pyydetty potilaan väkivaltaisuutta koskevan tiedon merkitsemiseen potilaskertomuksen riskitietoihin ja tarpeettomana siltä osin kuin kysymys on tiedon tallettamisesta potilasasiakirjoihin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 § 1 kohta
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 8 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 2 § 5 kohta
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 12 § 1 mom
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 12 § 2 mom
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 2 § 2 mom
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä 3 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.