07.01.2004 1/2004

Määräykset - Toimituksellinen tarkoitus - Suojaus - Tiedotusvälineessä julkaistu aineisto

Tietosuojalautakunta katsoi, että Satakunnan Markkinapörssi Oy, käsitellessään luonnollisia henkilöitä koskevia verotietoja julkaistakseen ne Veropörssi-nimisessä julkaisussa, käsitteli tietoja toimituksellisia tarkoituksia varten. Tämän vuoksi yhtiöllä oli oikeus käsitellä niitä.

Julkaistut verotiedot luovutettiin CD-levykkeellä toiselle yhtiölle, joka ylläpiti verotietojen tekstiviestipalvelua. Koska CD-levyke sisälsi vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan, ei henkilötietolakia sovellettu CD-levykkeellä luovutettuun henkilörekisteriin.

Tietosuojavaltuutettu on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

ASIA
Henkilötietolain 44 §:n mukainen kieltohakemus

HAKIJA
Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS
Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta henkilötietolain 44 §:n nojalla ja sopivaksi katsomansa uhkasakon nojalla

1) kieltäisi Satakunnan Markkinapörssi Oy:tä
- keräämästä ja tallettamasta tai muutoin käsittelemästä luonnollisia henkilöitä koskevia verotettavia ansio- ja pääomatuloja sekä varallisuustietoja siinä laajuudessa ja tavalla kun se on tapahtunut vuoden 2001 verotustietojen osalta. Tiedot on julkaistu Veropörssi- nimisessä painotuotteessa.
- luovuttamasta keräämiään ja toimitukselliseksi väitettyyn rekisteriin tallettamiaan luonnollisten henkilöiden verotettavia ansiotulo- ja pääomatuloja sekä varallisuustietoja tekstiviestipalveluun tai muuhunkaan tarkoitukseen.

2) kieltäisi Satamedia Oy:tä keräämästä ja tallettamasta sekä luovuttamasta edelleen tekstiviestipalveluun tai muuhun tarkoitukseen Satakunnan Markkinapörssi Oy:n "toimituksellisesta" rekisteristä saatuja, Veropörssi- nimisessä painotuotteessa julkaistuja verovelvollisten ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja.

Asian käsittelyvaiheet

Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy ovat antaneet 8.7.2003 päivätyt selitykset tietosuojavaltuutetun hakemuksen johdosta.

Tietosuojavaltuutettu on antanut yhtiöiden selityksistä 25.8.2003 päivätyn vastaselityksen.

Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy ovat antaneet 13.10.2003 päivätyt vastaselitykset tietosuojavaltuutetun vastaselityksestä.

Satakunnan Markkinapörssi Oy on ilmoittanut 23.11.2003, että se julkaisee Veropörssilehden myös vuonna 2003.


Hakemuksen perustelut

1) Satakunnan Markkinapörssi Oy on kerännyt ja julkaissut vuosittain seitsemän vuoden ajan Veropörssi-nimisessä painotuotteessa verotustietojen julkaisemisen jälkeen tietoja verotettavista ansio- ja pääomatuloista sekä varallisuustiedoista. Verotustiedot on tietosuojavaltuutetun saaman tiedon mukaan kerätty paikallisista verotoimistoista pyytämällä verotuksen julkiset tiedot nähtäväksi. Vuoden 2001 verotustiedot on julkaistu vuoden 2002 lopussa 17:ssä alueellisesti ilmestyneessä painotuotteessa. Niissä on julkaistu noin 1.200.000 luonnollisen henkilön tiedot. Tiedot on julkaistu aakkosiin järjestettynä, kun vielä vuoden 2000 lehdissä tiedot oli esitetty tulojärjestyksessä. Kuntakohtaisesti on määritelty, minkä tulorajan ylittävät tiedot julkaistaan.
Tietosuojavaltuutetun mukaan alueellisesti julkaistavien lehtien sisältö muodostuu pääosin verovelvollisten verotiedoista. Ainakaan pääkaupunkiseudun teemalehden osalta ei tietosuojavaltuutetun mukaan voida havaita, että lehdessä julkaistuissa artikkeleissa, lyhyitä kuntakohtaisia verotustietoja koskevia yhteenvetoja lukuun ottamatta, olisi analysoitu verotustietoja tai että kirjoitukset liittyisivät lehdessä julkaistuihin verotustietoihin Julkisen Sanan Neuvoston päätöksessä Nro 2973A/SL/00 tarkoitetulla tavalla.
Kerättyjen tietojen julkaisematta jättämisestä Satakunnan Markkinapörssi Oy perii verovelvolliselta maksun. Tietosuojavaltuutetun saaman selvityksen mukaan tiedot on kuitenkin käytännössä poistettu, vaikka maksua ei olisi saatukaan.
Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Satakunnan Markkinapörssi Oy:llä ei ole henkilötietolain 8 §:ään eikä 14-20 §:iin perustuvaa oikeutta kerätä, tallettaa tai luovuttaa eikä muutoinkaan käsitellä verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotettavia ansiotulo- ym. tietoja. Kysymyksessä ei ole myöskään henkilötietojen käsittely toimituksellisia tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten, jotka käsittelyt henkilötietolain 2 §:n 5 momentin nojalla jäävät pääosin henkilötietolain soveltamisalan ulkopuolelle.
Veropörssilehteä julkaistaan ainoastaan verotustietojen julkaisemisen tarkoituksessa, mitä ei voida tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan pitää tiedotusvälineen tavanomaisena toimintatapana. Lisäksi se, että avattu tekstiviestipalvelu, jossa kerättyjä tietoja luovutetaan ja myydään yksittäin asiasta tehdyin sopimusjärjestelyin pääosin saman henkilöpiirin hallinnassa ja omistuksessa olevien Satakunnan Markkinapörssi Oy:n ja Satamedia Oy:n omistajien hyödyksi, korostaa tietojen keräämisen tapahtuvan ensisijaisesti muussa kuin toimituksellisessa tarkoituksessa, ts. lähinnä taloudellisessa hyötytarkoituksessa.
Siinäkin tapauksessa, että kysymyksessä voitaisiin vastoin tietosuojavaltuutetun käsitystä katsoa olevan toimituksellisessa tarkoituksessa tapahtuva henkilötietojen käsittely, henkilötietojen antaminen tai luovuttaminen joko suoraan tekstiviestipalveluun tai Satamedia Oy:lle on vastoin henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan toimitukselliseen käsittelyyn sovellettavaksi tulevaa henkilötietolain suojaamisvelvoitetta sekä vastoin henkilötietolain 6 ja 7 §:iä.
Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Satakunnan Markkinapörssi Oy:llä ei ole oikeutta luovuttaa tietoja myöskään henkilötietolain 2 §:n 4 momentin perusteella, jonka mukaan henkilötietolakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan.
Koska Satakunnan Markkinapörssi Oy:llä ei ole oikeutta käsitellä hakemuksessa tarkoitettuja tietoja, sillä ei myöskään ole oikeutta luovuttaa tietoja Satamedia Oy:lle.

2) Satamedia Oy on ryhtynyt vuoden 2003 alussa tarjoamaan tekstiviestipalvelua, jossa matkapuhelimen käyttäjät voivat kysellä yksittäisiä henkilöitä koskevia, Veropörssi-nimisessä painotuotteessa julkaistuja ansio- ja pääomatulo- sekä varallisuustietoja sekä halutessaan saada tiedot paluuviestinä suoraan matkapuhelimeensa. Tiedot on luovutettu Satakunnan Markkinapörssi Oy:n Veropörssi-lehteä varten muodostamasta rekisteristä CD-levykkeellä.
Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Satamedia Oy:llä ei ole henkilötietolain 8 §:ään eikä 14-20 §:iin perustuvaa oikeutta kerätä ja tallettaa tai luovuttaa eikä muutoinkaan käsitellä verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotettavia ansio- ja pääomatuloja sekä varallisuustietoja.
Kysymys ei myöskään ole henkilötietolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä henkilötietolain 2 §:n 4 momentissa tarkoitetusta henkilörekisteristä, joka sisältää vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Verotustietoja ei ole kerätty tiedotusvälineessä julkaistusta aineistosta, vaan Satakunnan Markkinapörssi Oy on luovuttanut ne toimitukselliseksi väitetystä rekisteristään lainvastaisesti Satamedia Oy:lle. Kysymys on rekisterinpitäjän uutta käyttötarkoitusta varten tapahtuvasta henkilötietojen keräämisestä, luovuttamisesta ja muusta käsittelystä.
Siinäkään tapauksessa, että tiedot kerättäisiin Veropörssilehdestä suoraan, kyseisessä tekstiviestipalvelussa kysymys ei ole tiedotusvälineessä julkaistusta aineistosta sellaisenaan, koska tietoja käsitellään ja luovutetaan yksittäin ja irrallaan muusta lehden aineistosta. Asian arvioinnissa on tietosuojavaltuutetun mukaan otettava huomioon, että verotustietoja voidaan saada tekstiviestipalvelusta muokattuna (esim. 5 suurituloisinta) sekä yhdistettynä eri alueellisista numeroista. Lisäksi tietokannasta voidaan pyynnöstä poistaa sellaisia henkilötietoja, jotka on julkaistu Veropörssi- lehdessä. Tiedon poistamisesta päättää Satamedia Oy ja poistamisesta peritään maksu. Tämä merkitsee tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan sitä, etteivät tekstiviestipalvelun tiedot ole aina samoja kuin lehdessä julkaistut ja ettei päätöstä poistamisesta tehdä toimituksellisin perustein.
Satakunnan Markkinapörssi Oy ja Satamedia Oy ovat ilmoittaneet tietosuojavaltuutetun kehotuksesta huolimatta jatkavansa Satakunnan Markkinapörssi Oy:n "toimituksellisesta" rekisteristä saamiensa tietojen luovuttamista tekstiviestipalveluna ulkopuolisille.


Satakunnan Markkinapörssi Oy:n vastineet

Satakunnan Markkinapörssi Oy pyytää, että tietosuojalautakunta hylkäisi hakemuksen.
Satakunnan Markkinapörssi Oy ilmoittaa, että verotietojen tekstiviestipalvelu on sen teknisen toteuttajan Sonera Zed Oy:n, Satamedia Oy:n ja Satakunnan Markkinapörssi Oy:n sopimuksin suljettu huhtikuun loppupuolelta 2003 alkaen toistaiseksi. Palvelu pidetään suljettuna ainakin siihen asti, kunnes asia on ratkaistu.
Satakunnan Markkinapörssi Oy katsoo, että henkilötietojen kerääminen ja muu käsittely Veropörssi-lehden toimittamista varten on tapahtunut henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuin tavoin toimitukselliseen tai ainakin kirjallisen ilmaisun tarkoitukseen. Henkilötietolaki voi tällä perusteella soveltua vain lainkohdassa mainituin osin.

Henkilötietolain 2 §:n 4 momentin mukaan lakia ei lainkaan sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Tämä on yhtiön mukaan mahdollistanut Veropörssi-lehdessä julkaistujen tietojen luovuttamisen verotietojen tekstiviestipalvelun toteuttamista varten sekä sanotun palvelun tarjoamisen.

Yhtiö katsoo, että asia on nähtävä yhtäältä sanan- ja julkaisuvapauden, toisaalta tietosuojan välisenä rajanvetokysymyksenä. Tässä suhteessa merkitykselliseksi tulee henkilötietolain säännösten ohella myös sananvapautta koskeva lainsäädäntö. Yhtiö katsoo, että henkilötietolain tulkinnalla ei voida puuttua siihen, mitä joukkotiedotusväline saa julkaista. Sanan- ja painovapauteen kuuluvat kysymykset tulee arvioida sitä koskevan lainsäädännön mukaan. Jos nämä eivät mahdollista ennakollista sensuuria, ei siihen tule mennä myöskään tietosuojalainsäädännön kautta.

Yhtiö toteaa lisäksi, että verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 6 §:ssä mainitut verotiedot ovat julkisia. Säädettäessä lakia verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta, tuotiin HE:ssä (149/1999) erityisesti esiin se seikka, että tiedotusvälineet julkaisevat vakiintuneesti verotietoja. Lain esitöistä käy yhtiön mukaan selväksi, että tätä asiantilaa nimenomaan ei ole haluttu muuttaa. Se on siten saanut lainsäätäjän hyväksynnän.

Veropörssi-lehden oikeudellisessa arvioinnissa tulee huomioida toiminnan pitkäjänteisyys ja lehden historia. Lehden toimintaan ei aiemmin ole puututtu. Oikeustila on sekä nykyisen tietosuojavaltuutetun että hänen edeltäjänsä käsityksen mukaan ollut epäselvä. Tätä asiaintilaa ei voi muuttaa se seikka, että Satamedia Oy on vuonna 2003 ensimmäisen kerran tarjonnut verotietojen tekstiviestipalvelua Veropörssi-lehdessä julkaistuista tiedoista. Viimeisin ilmestynyt Veropörssi-lehti oli julkaistu jo ennen tekstiviestipalvelun avaamista.


Satamedia Oy:n vastineet

Satamedia Oy pyytää, että tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

Yhtiö toteaa, että henkilötietolain 2 §:n 4 momentin mukaan lakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Yhtiö katsoo, että verotietojen tekstiviestipalvelun tietokanta sisältää yksinomaan Veropörssi-lehdessä julkaistuja verotietoja. Yhtiön mukaan tiedot sisältyvät tietokantaan sellaisina kuin ne on julkaistu Veropörssi-lehdessä.

Se, että tekstiviestipalvelun tietokannasta voidaan asianosaisen pyynnöstä poistaa Veropörssi-lehdessä julkaistuja yksittäisiä tietoja ei voi yhtiön mukaan olla tietosuojan tai yksityisyyden suojan kannalta vahingollista. Ratkaisevaa ei myöskään yhtiön mukaan ole, minkälaisia hakuja tai tulosteita rekisteristä voidaan tehdä tai saada. Keskeistä on se, mitä rekisteri sisältää. Rekisteristä tehtävät haut liittyvät sen käyttämiseen. Jos henkilötietolaki ei sovellu rekisteriin, ei sen tulisi yhtiön mukaan soveltua myöskään rekisterin käyttämiseen alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti.

Yhtiö katsoo, että tiedotusvälineillä voidaan vakiintuneen oikeustilan mukaan katsoa olevan oikeus julkaista verotietoja. Yhtiö toteaa, että jotkut tiedotusvälineet tarjoavat myös verkkosivuillaan mahdollisuutta tehdä maksullisia hakuja julkaistujen verotietojen tietokannasta. Tällaista toimintaa tulee yhtiön mukaan arvioida henkilötietolain 2 §:n 4 momentin mukaisesti.

Yhtiö toteaa, että verotiedot ovat julkisia. Koska julkaisemisen välinettä ei ole rajoitettu tulisi välineenä voida olla myös tekstiviestipalvelu. Verotietojen julkaiseminen edistää verotietojen julkisuudelle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Sama vaikutus voitaneen katsoa olevan sillä, että tiedonsaantia julkaistuista tiedoista edelleen helpotetaan verkkopalvelujen tai tekstiviestipalvelun kaltaisin järjestelmin.

Yhtiö katsoo, että tiedotusvälineen taloudellinen kannattavuus tai siihen pyrkiminen ei poista sen tiedonvälityksellisiä tehtäviä eikä voi rajoittaa sille kuuluvaa sanan- ja julkaisuvapautta.

Yhden perusoikeuden, tietosuojan preferoiminen saattaisi johtaa toiselle perusoikeudelle, julkisuudelle laissa erityisesti asetettujen tavoitteiden toteutumismahdollisuuksien kaventumiseen. Tätä ei yhtiön mukaan voitaisi pitää hyväksyttävänä.

Tietosuojavaltuutettu on korostanut tietojen suojaamisen tärkeyttä. Tässä tapauksessa on kuitenkin kysymys tiedoista, jotka on jo julkaistu Veropörssi-lehdessä. Kaikki tekstiviestipalveluun kuuluvat tiedot ovat ennen palvelun avaamista olleet saatavilla lehden muodossa.

Yhtiö toteaa, että henkilörekisterit eivät ole tietosuojan kannalta ongelmallisia siltä osin kuin niihin sisältyvät tiedot julkaistaan. Näiltä osin ne kuuluvat lähinnä jälkikäteisvalvonnan piiriin kuten tiedonvälitys yleensäkin.

Yhtiön käsityksen mukaan asiallista eroa ei ole esimerkiksi eräiden lehtien verkkosivujen maksullisilla hakupalveluilla ja verotietojen tekstiviestipalvelulla. Yhtiö katsoo, että lainkäytön tulisi olla johdonmukaista ja kysyy, vaarantuuko henkilön yksityisyyden suoja jotenkin enemmän, jos hänen verotietonsa ovat saatavissa verotietojen tekstiviestipalveluissa, kuin jos täsmälleen samat tiedot ovat saatavilla lehtien verkkosivuilta taikka ne julkaistaan lehtien pelkästään verotietoja sisältävillä sivuilla.


TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös

Tietosuojalautakunta hylkää tietosuojavaltuutetun hakemuksen.

Perustelut

Suomen perustuslain (731/1999) 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.
Perustuslain 12 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Perustuslain sananvapaussäännöksessä tarkoitetun ennakkoesteiden kiellon piiriin kuuluvat paitsi viestien sisällön ennakkotarkastus myös sananvapauteen sisältyvien oikeuksien luvanvaraistaminen samoin kuin kaikki muut ennakollista estettä merkitsevät puuttumiset sananvapauteen (HE 309/1993 vp. s 57).

Yleiset säännökset henkilötietojen käsittelystä sisältyvät henkilötietolakiin (523/1998), jolla on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (95/46/EY, jälj. henkilötietodirektiivi).

Henkilötietodirektiivin 9 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksia ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten toteutettua henkilötietojen käsittelyä varten, jos poikkeukset osoittautuvat välttämättömiksi yksityisyyttä koskevan oikeuden ja ilmaisuvapautta koskevien sääntöjen yhteensovittamisessa.

Henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten koskevat soveltuvin osin ainoastaan henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa mainitut henkilötietolain säännökset.
Tietosuojalautakunta katsoo, että Satakunnan Markkinapörssi Oy, käsitellessään verotietoja julkaistakseen ne Veropörssi-nimisessä julkaisussa, johon sisältyy verotusta koskevia kuntakohtaisia yhteenvetoja ja myös muuta verotusta koskevaa informaatiota, on käsitellyt tietoja henkilötietolain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla toimituksellisia tarkoituksia varten.
Henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia tarkoituksia varten koskee henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan tietojen suojaamista koskeva lain 32 §, jonka mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta käsittelyltä. Tietosuojalautakunta toteaa, että suojaamisvelvollisuus koskee ainoastaan niitä toimitukselliseen rekisteriin sisältyviä tietoja, joita ei ole julkaistu.
Henkilötietolain 2 §:n 4 momentin mukaan henkilötietolakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan.
Saadun selvityksen mukaan Satakunnan Markkinapörssi Oy on luovuttanut Veropörssi-lehdessä julkaisemansa verotiedot CD-levykkeellä Satamedia Oy:lle. Tietosuojalautakunta katsoo, että Satakunnan Markkinapörssi Oy on luovuttanut Satamedia Oy:lle henkilörekisterin, joka sisältää vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan. Näin ollen henkilötietolakia ei sovelleta Satamedia Oy:lle CD-levykkeellä luovutettuun henkilörekisteriin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Suomen perustuslaki 10 § 1 mom
Suomen perustuslaki 12 § 1 mom
Henkilötietolaki 2 § 4 mom
Henkilötietolaki 2 § 5 mom
Henkilötietolaki 32 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.