12.05.2003 4/2003

Vuokraustoiminta - Rekisterinpitäjä - Yhteysvaatimus - Luovuttaminen - Henkilötunnus - Virheettömyysvaatimus - Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Teknisen Kaupan Liitto ry:n rakennuskonejaostoksi organisoituneille jäsenyrityksille myönnettiin määräaikainen lupa saada ylläpitää yhteistä sulkulistaa henkilöistä, jotka ovat jättäneet vuokraamansa koneen palauttamatta taikka ovat laiminlyöneet maksaa riidattoman vuokrasaatavan.

Ks. myös päätös 1/31.1.2000

ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus


HAKIJA
Teknisen Kaupan Liitto ry rakennuskonejaostoksi organisoituneiden jäsenyritystensä puolesta


HAKEMUS
Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään nro 1/31.1.2000 dnro 35/91/99 Teknisen Kaupan Liitto ry:een kuuluville rakennuskonevuokraamoille määräaikaisen luvan saada ylläpitää yhteistä sulkulistaa henkilöistä, jotka ovat jättäneet vuokraamansa rakennuskoneen palauttamatta taikka ovat laiminlyöneet vuokranmaksunsa. Luvan voimassaolo on päättynyt 31.1.2003.

Teknisen Kaupan Liitto ry hakee lupaa sulkulistamenettelyn jatkamiseksi voimassa olevin lupaehdoin toistaiseksi. Lupaa pyydetään liiton rakennuskonejaostoksi organisoituneiden jäsenyritysten puolesta.


Hakemuksen perustelut

Teknisen Kaupan Liitto on toteuttanut rakennuskonejaostona organisoituneiden jäsenyritystensä toimeksiannosta ja tietosuojalautakunnan kahden määräaikaisen luvan perusteella sulkulistaa. Listalle on koottu lupaehtojen mukaiset tiedot asiakkaista, jotka ovat laiminlyöneet keskeiset velvollisuutensa vuokrasuhteessa: vuokran maksun tai hyödykkeen palauttamisen. Sulkulista on ollut käytössä viisi vuotta. Menettelyn on uskottu ennalta estävän sen piirissä mahdollista talousrikollisuutta, jonka aiheuttamat taloudelliset tappiot ennen sulkulistamenettelyä ovat olleet jopa 1-2 % alan liikevaihdosta.

Tässä tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Vuosina 2000-2002 sulkulistan piirissä olevien yritysten liikevaihto ja vuokraustoiminnan tavaravirta ovat kasvaneet noin 70 %, mutta asiakkaiden laiminlyönnit ovat rajoittuneet alle viidennekseen menettelyä edeltäneen ajan tasosta. Menettelystä ei ole myöskään kolmen vuoden määräaikana kertynyt lainkaan valituksia. Koska vuokraustoiminta on ketjuuntuva palveluprosessi, häiriöiden vähentyminen on samalla parantanut rehellisten asiakkaiden palvelutasoa.

Sulkulistaan osallistuu yhteensä 172 toimipistettä. Sulkulistalle on saapunut vuoden 2000 alusta lukien 249 ilmoitusta, joista vuoden 2002 aikana 79 kappaletta.


Menettelyn toiminnallinen kuvaus

Hakemuksen, sulkulistan ilmoituslomakkeen ja hakijoiden edustajan johtaja Heikki Ojanperän 5. ja 6.5.2003 puhelimitse antaman lisäselvityksen mukaan toiminta on toteutettu seuraavalla tavalla:

Väärinkäytöksen tapahduttua vuokraamo tekee ilmoituksen tapahtumasta liitolle joko faksilla tai sähköpostin välityksellä. Liitossa rekisteri-ilmoitukset tallennetaan ja lähetetään edelleen kaikille sulkulistaringin toimipisteille faksilla tai sähköpostilla. Samoin toimitaan peruutusilmoitusten suhteen. Kuukausittain vuokraamoiden päätoimipaikkoihin toimitetaan päivitetty lista sulkulistalle ilmoitetuista tapahtumista kirjeitse tai sähköpostilla. Päätoimipaikat jakavat päivitetyt listat edelleen kaikille vuokraamoille. Sulkuilmoituksen käyttöohjeen mukaan ilmoitusfaksit on viipymättä hävitettävä paperisilppurilla tai muulla luotettavalla tavalla, kun kuukausittainen päivitettävä sulkulista saapuu.

Listalle rekisteröidään vain yli 14 päivää vanhat tapaukset. Rekisteröidylle ilmoitetaan kirjeitse häntä koskevien tietojen kirjaamisesta rekisteriin. Kolmea vuotta vanhemmat tapahtumat poistetaan listalta. Myös peruutetut tapaukset poistetaan listalta.

Varoitustelefakseille ja niiden perusteella kuukausittain laadittavalle sulkulistalle kerätään seuraavia tietoja:

- Ilmoituksen tehneen yrityksen nimi ja toimipisteen paikkakunta ja yhteystiedot
- Ilmoituspäivä ja kellonaika
- Ilmoittavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys
- Vuokrauksen kohde (koneen/laitteen nimike)
- Vuokralleottajan nimi ja osoite
- Vuokralleottajan henkilötunnus tai syntymäaika tai henkilötunnuksen loppuosa
- Maininta siitä, ovatko ilmoitetut henkilötiedot vuokralleottajan todelliset henkilötiedot vai väärät
- Väärinkäytetyt todelliset henkilötiedot (kyseisen henkilön kirjallisella suostumuksella)
- Väärinkäytetyt vainajien henkilötiedot (vainajan omaisen kirjallisella suostumuksella)
- Väärinkäytettyjen henkilötietojen kohdalle tallennettaisiin maininta siitä, että kyseisiä henkilötietoja käyttää oikeudettomasti joku muu kuin asianomainen henkilö
- Vuokraesineiden nimikkeet
- Tapahtumapäivä
- Tieto tapahtumasta seuraavasti (rasti ruutuun valinnat):

1. Vuokran kohdetta ei palautettu ajoissa

Tätä kohtaa käytetään, kun vuokraesinettä ei ilmoitushetkellä ole palautettu. Mikäli esine palautetaan ilmoituksen jälkeen, on vuokraamon peruutettava ilmoitus, jolloin vuokralleottaja poistetaan sulkulistalta. Peruutusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos esine on palautushetkellä ollut myöhässä yli kuukauden.

2. Vuokra kokonaan maksamatta

Tämä edellyttää, että riidaton saatava on ilmoitushetkellä ollut yli 14 vuorokautta erääntyneenä ja on edelleen kokonaan maksamatta, eikä velalliselle ole myönnetty maksuaikaa. Jos vuokra maksetaan ilmoituksen jälkeen, on vuokraamon peruutettava ilmoitus, jolloin vuokralleottaja poistetaan sulkulistalta.

3. Loppuvuokra maksamatta

Tämä edellyttää, että riidaton saatava on ilmoitushetkellä ollut yli 14 vuorokautta erääntyneenä ja on edelleen osittain maksamatta, eikä velalliselle ole myönnetty maksuaikaa. Jos loppuvuokra maksetaan ilmoituksen jälkeen, on vuokraamon peruutettava ilmoitus, jolloin vuokralleottaja poistetaan sulkulistalta.

Ilmoituslomakkeella ilmoitetaan aikaisemman ilmoituksen peruutuksesta seuraavasti:

Peruutuksen syy:

1. Vuokraesineet palautettu
2. Vuokrarästi maksettu
3. Ilmoitus perustui väärinkäsitykseen
4. Tapaus on sovittu


Menettelyn kehittäminen

Hakija toteaa hakemuksessaan, että tietosuojavaltuutettu on aikaisemman lupakäsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että sulkulistan käyttö olisi tietosuojan kannalta perusteltua muuttaa telefax/sähköpostitekniikalla toimivasta suojattuihin käyttöoikeuksiin perustuvaksi kyselypohjaiseksi järjestelmäksi.

Hakijan tässä tarkoituksessa kehittämä extranet-tietokanta on valmistumassa talvella 2003. Extranet-sulkulistasta voidaan tehdä kyselyjä vain TKL:n hallinnoimin käyttöoikeuksin.

Hakijoiden edustajalta Ojanperältä puhelimitse saadun lisäselvityksen mukaan extranet-tietokanta on käytännössä valmistunut, mutta käyttöönotto odottaa tietosuojalautakunnan lupaa. Kaikilla rakennuskonevuokraamoilla ei kuitenkaan ole internet-liittymää.


KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutetun lausunto

Tietosuojalautakunta on pyytänyt tietosuojavaltuutetun lausuntoa siitä, onko tietosuojavaltuutetulla huomautettavaa luvan 1/31.1.2000 nojalla toteutetusta järjestelystä. Erityisesti on pyydetty lausuntoa siitä, onko tietosuojavaltuutetun tietoon tullut luvan nojalla toteutettuun henkilötietojen käsittelyyn liittyviä epäkohtia.

Tietosuojavaltuutetun lausunnon 14.3.2003 Dnro 213/431/03 mukaan tietosuojavaltuutetun toimistoon ei ole tullut tästä toimialan sisäisestä tiedonvaihdosta kirjattuja valituksia. Tietosuojavaltuutettu on liittänyt lausuntoonsa sulkulistan rekisteriselosteen ja ilmoituslomakkeen, jolla tiedot sulkulistalle ilmoitetaan.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että sulkulista voisi tarkoittaa luetteloa henkilöistä, joiden kanssa ei tehdä sopimuksia tai muuten asioida. Sulkulistan tarkoituksena on tietosuojavaltuutetun mukaan nimenomaan estää sopimuksen tekeminen sulkulistalla olevien henkilöiden kanssa.

Tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että lupamääräystä sulkulistan tietojen hävittämisestä täsmennetään siten, että tiedot on poistettava viipymättä sen jälkeen kun ilmoittajalla ei ole sopimusperusteisia vaatimuksia rekisteröidyltä. Nämä vaatimukset liittyvät vuokratun esineen palauttamiseen ja vuokran maksamiseen sekä mahdollisiin hyvityksiin vuokra-ajan ylittävältä ajalta ja ehkä myös vahingonkorvauksiin.

Sulkulistan avulla elinkeinonharjoittajat voivat estää velvoitteensa laiminlyöneiden asiakkaiden siirtymisen saman alan toisen elinkeinonharjoittajan asiakkaaksi kunnes aikaisemmat sopimusvelvoitteet on hoidettu. Sulkulistalla olisi tällä tavalla perintää tehostava ja velvoitteiden laiminlyöntejä ennalta estävä vaikutus. Jos sopimusvelvoitteita ei hoideta, olisi tiedot hävitettävä kuten nykyisessä luvassa määrätään.

Tietosuojavaltuutettu kiinnittää huomiota hakijoilta saadun ilmoituslomakkeen kohtaan, jossa tulisi ilmoittaa, ovatko ilmoitukseen merkityt henkilötiedot vuokralleottajan todelliset henkilötiedot vai ei. Tämän voi tietosuojavaltuutetun mielestä ymmärtää siten, että henkilöllisyydestä ei ole voitu varmistua tai epäillään henkilön esiintyvän toisen henkilön nimissä. Ottaen huomioon henkilötietolain 9 §:n virheettömyysvaatimus ja sulkulistan tarkoitus ja merkitys henkilön oikeudelliseen asemaan, ei lupaa tule myöntää virheellisen henkilötiedon käsittelylle.

Tietosuojavaltuutettu esittää, että luvan ehtona on siirtyminen kyselypohjaiseen järjestelmään, jossa kirjattaisiin tietojen käyttö siten kuin luottotietorekisterissä. Tähän tulisi antaa kohtuullinen siirtymäaika. Samalla tulisi lupaehtona vahvistaa rekisteröidyn oikeus saada tarkastusoikeuden yhteydessä tiedot suoritetuista kyselyistä.

Tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että lupa myönnettäisiin määräaikaisena.


Hakijoiden kuuleminen tietosuojavaltuutetun lausunnon johdosta

Tietosuojalautakunta on varannut Teknisen Kaupan Liitto ry:lle tilaisuuden selityksen antamiseen tietosuojavaltuutetun lausunnon johdosta.

Liiton antaman selityksen 16.4.2003 mukaan sulkulistamenettelyn tarkoituksena ei ole estää sopimusten tekoa listattujen henkilöiden kanssa. Tarkoituksena on vain saattaa tieto yksilöidyistä laiminlyönneistä laajempaan tietoisuuteen. Johtopäätösten tekeminen jää tiedon käyttäjille.

Liitto toteaa, että konevuokraus on vain yksi tapa hankkia käyttöönsä rakennuskoneita, yleisempää on ostaa kone omaan käyttöön. On myös mahdollista vuokrata kone muualta kuin sulkulistamenettelyn piirissä olevista toimipaikoista. Nämä ovat vaihtoehtoja sille, että henkilö korjaa laiminlyöntinsä ja tulee sitä kautta poistetuksi sulkulistalta. Liitto uskookin oikeudenmukaisuuden toteutuvan vähintäänkin sillä tarkennuksella sulkulistan kriteereihin, että henkilötiedot tulisi kaikissa tietoluokissa poistaa, kun laiminlyönti on ilmoitettu korjatuksi.

Liitto toteaa, että järjestelmässä ei ole tarkoitus käsitellä virheellisiä henkilötietoja. Väärennettyjen henkilötietojen käyttö on kuitenkin huijaustilanteissa yleistä. Sama väärennetty henkilötieto voi tulla käytetyksi useissa toimipaikoissa ja on sinänsä relevanttia sulkulistan ennalta ehkäisevyyden kannalta siinä kuin oikeakin henkilötieto.

Menettelyn kehittämisen osalta liitto toivoo otettavan huomioon, että lupaehtoihin tältä osin harkittavat muutokset eivät merkittävästi heikentäisi nykyisen toimintamallin nopeutta tiedon saattamisessa laajan toimipisteverkon (172) käyttöön ja että sovellettava siirtymäaika olisi riittävä tietojärjestelmäinvestoinnin toteuttamiseksi.


TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 4 kohdassa yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetun sulkulistan rekisterinpitäjänä ovat Teknisen Kaupan Liitto r.y:n rakennuskonejaostoksi organisoituneet jäsenyritykset.


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista, yhdistämistä, luovuttamista ja säilyttämistä.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan 8 §:n 1 momentin 1-9 kohdassa mainituilla edellytyksillä.

Henkilötietoja saa käsitellä 8 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 7 kohdassa kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus). Henkilötietojen luovuttaminen voi kuitenkin tapahtua 1 momentin 5 kohdan nojalla vain, jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.

Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 13 §:n 2 momentin mukaan henkilötunnusta saa käsitellä vuokraustoiminnassa.


Virheettömyysvaatimus

Henkilötietolain 9 §:n 2 momentin mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä henkilötietoja käsitellä. Rekisterinpitäjän velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle.

Tietosuojalautakunta katsoo, että mikäli vuokralleottaja on ilmoittanut väärät henkilötiedot, edellyttää henkilötietolain 9 §:n virheettömyysvaatimus, että tietojen kohdalle merkitään, että kyseessä eivät ole vuokralleottajan oikeat henkilötiedot.


Luvan tarve

Siltä osin kuin hakijoilla on edellä mainittu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn, eivät hakijat tarvitse käsittelyyn tietosuojalautakunnan lupaa.

Lupaa ei tarvita myöskään siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyssä täyttyy henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus.
Tietosuojalautakunta katsoo, että yhteysvaatimus toteutuu vuokralleottajan ja vuokranantajana olevan rakennuskonevuokraamon välillä. Yhteysvaatimus voi kuitenkin katketa esimerkiksi sen jälkeen kun saatava on suoritettu. Muilta osin yhteysvaatimus ei toteudu rakennuskonevuokraamoiden ja rekisteröitävien välillä.

Siltä osin kuin tarkoituksena on käsitellä niiden vuokraamon omien entisten asiakkaiden henkilötietoja, joiden osalta yhteysvaatimus ei täyty ja siltä osin kuin tarkoituksena on käsitellä toisen rakennuskonevuokraamon nykyisiä tai entisiä asiakkaita koskevia tietoja, tarvitsevat hakijat tietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan henkilötietolain 43 §:ssä tarkoitetun luvan.

Siltäkin osin kuin yhteysvaatimus täyttyy, voi henkilötietojen luovuttaminen toiselle hakijayhtiölle tapahtua henkilötietolain 8 §:n 2 momentin mukaan vain, jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että vuokralleottajia koskevien henkilötietojen luovuttaminen ei kuulu tavanomaisena osana rakennuskonevuokraustoiminnan harjoittamiseen. Rekisteröityjen ei myöskään voida olettaa tietävän henkilötietojensa tällaisesta luovuttamisesta. Näin ollen hakijat tarvitsevat tietosuojalautakunnan luvan myös tietojen luovuttamiseen yhtiöiden välillä yhteistä sulkulistaa varten.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakijat eivät tarvitse tietosuojalautakunnan lupaa niiden henkilöiden henkilötunnusten käsittelyyn, joita koskevien tietojen käsittely on sallittua joko suoraan lain nojalla tai tietosuojalautakunnan luvan perusteella. Suoraan lain nojalla henkilötunnuksen käsittely on sallittua vain siltä osin kuin vuokraamo käsittelee omia asiakkaitaan koskevia tietoja niin kauan kuin asiakkaan ja vuokraamon välillä on vuokrasuhde.


Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsittelyyn mm., jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia.

Henkilötietolain 43 §:n 3 momentin mukaan lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.


Päätös

Asiassa esitetyn perusteella tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetulla sulkulistalla, jolle kerätään tietoja vuokraesineen palauttamatta jättäneistä ja vuokranmaksunsa laiminlyöneistä, on mahdollista ehkäistä rakennuskonevuokraamoihin kohdistuvia väärinkäytöksiä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettu henkilötietojen käsittely sulkulistaa varten on tarpeen hakijoiden oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijoina oleville Teknisen Kaupan Liitto ry:n rakennuskonejaostoksi organisoituneiden jäsenyritysten rakennuskonevuokraamoille luvan tämän päätöksen Hakemus-kohdassa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuttaa hakijat ylläpitämään yhteistä sulkulistaa henkilöistä, jotka ovat jättäneet vuokraamansa koneen palauttamatta taikka ovat laiminlyöneet maksaa riidattoman vuokrasaatavan. Lupa myönnetään kuitenkin seuraavin lupamääräyksin:


Lupamääräykset

Rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tietosuojalautakunta määrää, että:

1) Rakennuskonevuokraamoiden on vuokraussopimuksia tehdessään ilmoitettava vuokraajalle hakemuksessa tarkoitetusta sulkulistasta ja sen käyttötarkoituksesta sekä siitä, millä perusteella sulkulistalle voi joutua.

2) Tietoa vuokran maksamatta jättämisestä ei saa rekisteröidä ennen kuin erääntynyt vuokra on ollut maksamatta 14 vuorokautta.

3) Rekisteröidylle on ilmoitettava viipymättä häntä koskevasta sulkulistalle tehdystä merkinnästä.

4) Rekisteröidylle on viipymättä ilmoitettava, jos vuokrasopimuksen syntymättä jääminen johtuu tämän luvan nojalla käsiteltävistä häntä koskevista tiedoista.

5) Sulkulistalla olevat ja sille ilmoitetut tiedot on hävitettävä viipymättä sen jälkeen kun ilmoittajalla ei enää ole rekisteröinnin aiheuttamaan tapahtumaan perustuvia sopimusperusteisia vaatimuksia rekisteröidyltä. Tiedot on kuitenkin hävitettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua rekisteröinnin aiheuttaneesta tapahtumasta.

6) Rekisterinpitäjien on toteutettava henkilötietolain 32 §:ssä tarkoitetut tarpeelliset toimenpiteet sulkulistamenettelyssä käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta käsittelyltä.


Määräysten perustelut

1) Lupamääräys on asetettu, jotta vuokraaja saisi henkilötietolain 24 §:ssä tarkoitetun yleisen informaation lisäksi tiedon tässä luvassa tarkoitetusta sulkulistasta ja siihen tehtäviä merkintöjä koskevasta menettelystä.

2) Lupamääräyksellä halutaan varmistaa, ettei rekisteriin talleteta tahattomia tai tilapäisistä maksuvaikeuksista johtuvia maksun viivästymisiä.

3-4) Lupamääräykset on asetettu, jotta rekisteröity saisi tiedon rekisterimerkinnän käyttämisestä häntä koskevassa päätöksenteossa.

5) Tieto on perusteltua poistaa kun ilmoittajalla ei ole enää lupamääräyksessä tarkoitettuja vuokralleottajaan kohdistuvia vaatimuksia. Tieto on poistettava viimeistään kolmen vuoden määräajassa, koska tiedon voidaan arvioida tässä ajassa useimmissa tapauksissa menettäneen merkityksensä kyseessä olevan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

6) Ottaen huomioon käsiteltävien henkilötietojen laadun on tärkeää, että rekisterinpitäjä toteuttaa sellaiset tekniset järjestelyt, joilla voidaan mahdollisimman hyvin turvata rekisteröityjen yksityisyyden suoja kysymyksessä olevassa henkilötietojen käsittelyssä.


Luvan määräaikaisuus

Lupa myönnetään olemaan voimassa 30.4.2007 asti. Lupa myönnetään määräaikaisena, koska sulkulistamenettelyssä noudatettavat käytännön menettelytavat ovat vielä kehittymässä.


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 3 § 4 kohta
Henkilötietolaki 3 § 7 kohta
Henkilötietolaki 8 § 1 mom
Henkilötietolaki 8 § 2 mom
Henkilötietolaki 8 § 3 mom
Henkilötietolaki 9 § 2 mom
Henkilötietolaki 13 § 2 mom
Henkilötietolaki 32 §
Henkilötietolaki 43 § 1 mom
Henkilötietolaki 43 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.