19.08.2002 6/2002

Rekisterinpitäjä - Henkilötunnus - Oikeutettu etu - Lupa -Lupamääräys

Tietosuojalautakunta myönsi Kokkolan Kaupungin kehityskeskukselle määräaikaisen luvan käsitellä henkilötietoja tietyltä alueelta kotoisin olevista ja alueella työskennelleistä ja opiskelleista diplomi-insinööreistä, insinööreistä ja teknikoista ja luvan saada em. tietoja eräistä yksityisoikeudellisista oppilaitoksista.

Ks. myös päätökset 17/6.9.1999 ja 2/26.1.1998


ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus


HAKIJA
Kokkolan kaupungin kehityskeskus


HAKEMUS
Keski-Pohjanmaan teknologiakeskuksella (KETEK) on tietosuojalautakunnan lupa nro 17/6.9.1999 dnro 7/72/99 kerätä ja ylläpitää ns. Osaajat-rekisteriä vuoden 2002 loppuun. Rekisteriä on käytetty it-botnia projektissa, joka on päättymässä vuoden 2002 lopussa.

Kokkolan kaupungin kehityskeskus anoo Osaajat-rekisterille jatkoa kolmeksi vuodeksi, koska kehityskeskus on tekemässä it-botnialle vuosina 2003-2005 toimivaa jatkoprojektia. Projektin toiminta Osaajat-rekisterin osalta säilyy samanlaisena kuin aiemmissa projekteissa, mutta projektin hallinto siirtyy KETEKiltä Kokkolan kaupungin kehityskeskukselle.

Tietosuojalautakunnan aikaisemmat Osaajat-rekisteriä koskevat päätökset

Tietosuojalautakunta myönsi päätöksellään nro 17/6.9.1999 Keski-Pohjanmaan teknologiapalvelukeskus KETEKille määräaikaisen luvan käsitellä 31.12.2000 päättyvässä Kokkolan Osaajat projektissa henkilötietoja Keski-Pohjanmaalta, eteläiseltä Pohjois-Pohjanmaalta ja pohjoiselta Pohjanmaalta kotoisin olevista, tällä alueella työskentelevistä ja tällä alueella opiskelleista diplomi-insinööreistä, insinööreistä ja teknikoista. Samalla päätöksellä tietosuojalautakunta myönsi KETEKille luvan edellä mainittujen henkilötietojen saamiseen Ylivieskan tekniikan ja sosiaalialan oppilaitoksesta ja Kokkolan teknillisestä oppilaitoksesta. Käsiteltävien henkilötietojen avulla oli tarkoitus saada selville Keski-Pohjanmaalla, eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla ja pohjoisella Pohjanmaalla aloittavan tai jo toimivan yrityksen tarpeisiin sopivat diplomi-insinöörit, insinöörit ja teknikot ja löytää sopiva otos mainittujen ammattikuntien yrittäjyys-, työllistymis- ja koulutuksen kehittämistutkimuksiin. Tietosuojalautakunnan luvan voimassaoloaika päättyi 31.12.2000.

Koska Kokkolan Osaajat projektille haettiin jatkoa vuoden 2002 loppuun asti ja toiminnan oli tarkoitus jatkua ns. Osaajat-rekisterin osalta samanlaisena kuin aiemminkin, KETEK pyysi, että tietosuojalautakunta jatkaa edellä mainitun luvan voimassaoloa. Tietosuojalautakunta jatkoi päätöksellään 9/11.9.2000 dnro 19/91/99 siinä todetun mukaisesti luvan 17/6.9.1999 voimassaoloa 31.12.2002 asti.

Hakijalta saatu lisäselvitys

Hakijan edustajalta yritysasiamies, projektipäällikkö Ahti Ekdahlilta puhelimitse 13.8.2002 saadun tiedon mukaan Kokkolan Osaajat-projektin nimi on muutettu it-botnia projektiksi samalla kun projektia on jalostettu. Osaajat-rekisterin osalta toiminta on jatkunut samanlaisena kuin aikaisemminkin.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta myöntää Kokkolan kaupungin kehityskeskukselle, jolle it-botnia projektin hallinnointi siirtyy 1.1.2003 lukien ja jota on mainitusta ajankohdasta pidettävä hakemuksessa tarkoitetun Osaajat-rekisterin henkilötietolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä, tietosuojalautakunnan päätöksessä 17/6.9.1999 tarkoitetun luvan siinä mainituilla perusteluilla ja sellaisena kuin sitä on jatkettu päätöksellä 9/11.9.2000.

Lupa on voimassa siihen asti kunnes hakemuksessa tarkoitettu jatkoprojekti päättyy, enintään kuitenkin 31.12.2005 asti.


SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 3 § 4 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 13 §
Henkilötietolaki 43 § 1 mom
Henkilötietolaki 43 § 3 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.