20.05.2002 5/2002

Vakuutustoiminta - Luovuttaminen - Arkaluonteinen henkilötieto - Henkilötunnus - Tärkeä yleinen etu

Tietosuojalautakunta täydensi vakuutuslaitosten hakemuksesta vakuutuslaitoksille myöntämäänsä lupaa 4/3.9.2001 lainsäädännön muuttumisen johdosta siten, että vakuutusyhdistyksille myönnettiin lupa käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia väärinkäytöstietoja. Väärinkäytöstietojen luovuttamiselle ja muulle käsittelylle asetettiin em. päätöksessä mainitut lupamääräykset.

Ks. myös päätökset 4/3.9.2001, 1/5.3.2001 ja 4/20.5.2002

ASIA

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 4/3.9.2001 dnro 17/91/2001 täydentämistä koskeva hakemus

HAKIJAT

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK) ja Lähivakuutusryhmän Keskusliitto tietosuojalautakunnan 3.9.2001 antamassa päätöksessä mainittujen vakuutuslaitosten (vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten) puolesta

HAKEMUS

Hakijat pyytävät, että tietosuojalautakunta täydentää 3.9.2001 antamaansa päätöstä siten, että lautakunta määrää em. päätöksessä vahvistetut ehdot väärinkäytöstietojen luovutukselle vakuutusyhtiöiltä vakuutusyhdistyksille ja myöntää vakuutusyhdistyksille luvan käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia väärinkäytöstietoja em. päätöksessä mainituin ehdoin

HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta myönsi 3.9.2001 antamallaan päätöksellä hakijoina oleville vakuutusyhtiöille luvan käsitellä omia ja toisilta vakuutuslaitoksilta saatavia väärinkäytöstietoja ja hakijoina oleville vakuutusyhdistyksille luvan käsitellä omia ja toisilta vakuutusyhdistyksiltä saatavia väärinkäytöstietoja sekä asetti väärinkäytöstietojen luovuttamiselle ja muulle käsittelylle lupamääräykset.

Voimassa olleen vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n (989/1999) 1 momentin 6 kohdan mukaan vakuutusyhtiöllä oli oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutusyhtiöille vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain (523/1999) 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Lautakunta totesi, että vakuutuslainsäädäntöön sisältyvät säännökset väärinkäytöstietojen luovuttamisesta muille vakuutuslaitoksille oikeuttavat vakuutusyhtiöt luovuttamaan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia väärinkäytöstietoja ainoastaan toisille vakuutusyhtiöille, ei vakuutusyhdistyksille.

Tietosuojalautakunta totesi, että sillä ei ole toimivaltaa myöntää lupaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilötietojen käsittelyyn. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta jätti hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta siltä osin kuin kysymys oli vakuutusyhdistysten oikeudesta käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia väärinkäytöstietoja.

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n (989/1999) 1 momentin 6 kohtaa muutettiin 1.2.2002 voimaantulleella lailla (49/2002) siten, että vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain (523/1999) 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Hakijat pyytävät edellä mainittuun lainmuutokseen viitaten, että tietosuojalautakunta täydentää 3.9.2001 antamaansa päätöstä siten, että lautakunta määrää em. päätöksessä vahvistetut ehdot väärinkäytöstietojen luovutukselle vakuutusyhtiöiltä vakuutusyhdistyksille ja myöntää vakuutusyhdistyksille oikeuden käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia väärinkäytöstietoja em. päätöksessä mainituin ehdoin.

Hakijoilta suullisesti saatu lisäselvitys

Hakijoiden edustaja Hannu Ijäs on ilmoittanut puhelimitse 13.5.2002, että hakemuksen perusteluista puuttuu viittaus lakiin ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta (50/2002). Kyseisellä lainmuutoksella on muutettu ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n 4 momentin 6 kohtaa vastaavalla tavalla kuin vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 6 kohtaa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 1.2.2002 voimaan tulleen 6 kohdan (49/2002) mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 1.2.2002 voimaan tulleen 79 §:n 4 momentin 6 kohdan (50/2002) mukaan ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Päätös

Edellä mainittuihin lainmuutoksiin viitaten ja ottaen huomioon päätöksessä 4/3.9.2001 dnro 17/91/2001 mainitut perustelut, tietosuojalautakunta täydentää mainittua päätöstä siten, että päätöksen liitteessä mainituille vakuutusyhdistyksille myönnetään lupa käsitellä liitteessä mainituilta vakuutusyhtiöiltä saatavia väärinkäytöstietoja. Väärinkäytöstietojen luovuttamista ja muuta käsittelyä koskevat em. päätöksessä mainitut lupamääräykset.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vakuutusyhtiölaki 18 luku 6 b § 1 mom 6 kohta (49/2002)
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 79 § 4 mom 6 kohta (50/2002)
Vakuutusyhdistyslaki 16 luku 10 § (638/2000) 4 momentin 6 kohta
Henkilötietolaki 3 § 4 kohta
Henkilötietolaki 8 § 3 mom
Henkilötietolaki 11 §
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 4 kohta
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 5 kohta
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 11 kohta
Henkilötietolaki 12 § 1 mom 13 kohta
Henkilötietolaki 12 § 2 mom
Henkilötietolaki 43 §


ILMOITUS EY:N KOMISSIOLLE

Tietosuojalautakunta tekee tästä päätöksestä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen EY:n komissiolle päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.