20.05.2002 4/2002

Vakuutustoiminta - Asiakasrekisteri - Luovuttaminen - Lakiin perustuva käsittely - Tarpeellisuusvaatimus - Oikeutettu etu

Tietosuojalautakunta täydensi vakuutuslaitosten hakemuksesta vakuutuslaitoksille myöntämäänsä lupaa 1/5.3.2001 lainsäädännön muuttumisen johdosta siten, että vakuutusyhdistyksille myönnettiin lupa käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia vahinkotietoja. Vahinkotietojen luovuttamiselle ja muulle käsittelylle asetettiin em. päätöksessä mainitut ehdot.

Ks. myös päätökset 1/5.3.2001, 4/3.9.2001 ja 5/20.5.2002

ASIA

Henkilötietojen käsittelyä koskevan tietosuojalautakunnan luvan nro 1/5.3.2001 dnro 25/91/2000 täydentämistä koskeva hakemus

HAKIJAT

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (SVK) ja Lähivakuutusryhmän Keskusliitto (aiemmin Vakuutusyhdistysten Keskusliitto) tietosuojalautakunnan 5.3.2001 antamassa päätöksessä mainittujen vakuutuslaitosten (vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten) puolesta

HAKEMUS

Hakijat pyytävät, että tietosuojalautakunta täydentää 5.3.2001 antamaansa päätöstä siten, että lautakunta määrää em. päätöksessä vahvistetut ehdot vahinkotietojen luovutukselle vakuutusyhtiöiltä vakuutusyhdistyksille ja myöntää vakuutusyhdistyksille luvan käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia vahinkotietoja em. päätöksessä mainituin ehdoin.

HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta myönsi 5.3.2001 antamallaan päätöksellä vakuutusyhtiölle luvan käsitellä toisilta vakuutuslaitoksilta saatavia vahinkotietoja ja vakuutusyhdistyksille luvan käsitellä toisilta vakuutusyhdistyksiltä saatavia vahinkotietoja sekä asetti vahinkotietojen luovuttamiselle ja muulle käsittelylle ehdot.

Voimassa olleen vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n (989/1999) 1 momentin 6 kohdan mukaan vakuutusyhtiöllä oli oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutusyhtiöille vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain (523/1999) 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Lautakunta totesi, että vakuutuslainsäädäntöön sisältyvät säännökset vahinkotietojen luovuttamisesta muille vakuutuslaitoksille oikeuttivat vakuutusyhdistykset luovuttamaan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia vahinkotietoja kaikille vakuutuslaitoksille. Vakuutusyhtiöillä sen sijaan oli oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia vahinkotietoja ainoastaan toisille vakuutusyhtiöille.

Tietosuojalautakunta totesi, että sillä ei ole toimivaltaa myöntää lupaa salassapidettävien henkilötietojen käsittelyyn. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta jätti hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta siltä osin kuin kysymys oli ehtojen asettamisesta vahinkotietojen luovutukselle vakuutusyhtiöiltä vakuutusyhdistyksille ja vakuutusyhdistysten oikeudesta käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia vahinkotietoja.

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n (989/1999) 1 momentin 6 kohtaa muutettiin 1.2.2002 voimaan tulleella lailla (49/2002) siten, että vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Hakijat pyytävät edellä mainittuun lainmuutokseen viitaten, että tietosuojalautakunta täydentää 5.3.2001 antamaansa päätöstä siten, että lautakunta määrää em. päätöksessä vahvistetut ehdot vahinkotietojen luovutukselle vakuutusyhtiöiltä vakuutusyhdistyksille ja myöntää vakuutusyhdistyksille oikeuden käsitellä vakuutusyhtiöiltä saatavia vahinkotietoja em. päätöksessä mainituin ehdoin.

Hakijoilta suullisesti saatu lisäselvitys

Hakijoiden edustaja Hannu Ijäs on ilmoittanut puhelimitse 13.5.2002, että hakemuksen perusteluista puuttuu viittaus lakiin ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta (50/2002). Kyseisellä lainmuutoksella on muutettu ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n 4 momentin 6 kohtaa vastaavalla tavalla kuin vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 6 kohtaa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 1.2.2002 voimaan tulleen 6 kohdan (49/2002) mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 1.2.2002 voimaan tulleen 79 §:n 4 momentin 6 kohdan (50/2002) mukaan ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhtiöön kohdistuneista rikoksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liittyvän tärkeän edun vuoksi siten kuin tietosuojalautakunta henkilötietolain 43 §:n 3 momentin nojalla tarkemmin määrää.

Päätös

Edellä mainittuihin lainmuutoksiin viitaten ja ottaen huomioon päätöksessä 1/5.3.2001 mainitut perustelut, tietosuojalautakunta täydentää mainittua päätöstä siten, että päätöksen liitteessä mainituille vakuutusyhdistyksille myönnetään lupa käsitellä liitteessä mainituilta vakuutusyhtiöiltä saatavia vahinkotietoja. Vahinkotietojen luovuttamista ja muuta käsittelyä koskevat em. päätöksessä mainitut ehdot.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vakuutusyhtiölaki 18 luku 6 b § 1 mom 6 kohta (49/2002)
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 79 § 4 mom 6 kohta (50/2002)
Vakuutusyhdistyslaki 16 luku 10 § (638/2000) 4 momentin 6 kohta
Henkilötietolaki 1 §
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 3 kohta
Henkilötietolaki 3 § 4 kohta
Henkilötietolaki 8 § 1 mom
Henkilötietolaki 9 § 1 mom
Henkilötietolaki 43 § 1 mom
Henkilötietolaki 43 § 3 mom


Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys ja siinä esitetty eri mielipide ilmenee päätöksen liitteestä.


Liite


ÄÄNESTYS

Asiassa toimitettiin äänestys. Eri mieltä ollut jäsen lausui seuraavaa:

Muilta osin perustelut ja päätösosa vastaavat enemmistön kantaa:

Lupamääräykset:

1. Kuten enemmistö.

2. Tietoja ei saa luovuttaa vahingoista, joita on haettu luotto-, oikeusturva-, takaus-, sairaus-, yksityistapaturma- ja matkustajavakuutuksista, vastuuvakuutuksen henkilövahingoista eikä tapaturmavakuutuslain mukaisista sellaisista vakuutuksista, joiden ottaminen on pakollista.

3.-8. Kuten enemmistö.

9. Tietoja saa luovuttaa vain sellaisista vahingoista, joista on haettu korvausta 1.1.2002 jälkeen. Tietoja ei saa luovuttaa vahingoista, joiden rekisteröinnistä on kulunut 2 vuotta.

10.-12. Kuten enemmistö.

Luvan määräaikaisuus

Lupa myönnetään määräaikaisena siten, että se on voimassa 31.12.2004 asti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.