20.12.2000 11/2000

Tarpeellisuusvaatimus - Arkaluonteinen tieto

Tietosuojalautakunta myönsi tärkeää yleistä etua koskevasta syystä Raha-automaattiyhdistykselle määräaikaisen luvan käsitellä pelikasinon asiakkaita koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Ks. myös päätökset 38/14.12.1998 ja 21/11.11.1996

ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJA
Raha-automaattiyhdistys

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta jatkaisi hakijalle arkaluonteisten henkilötietojen rekisteröintikiellosta myöntämäänsä poikkeuslupaa saada kerätä ja tallettaa Casino RAY:n asiakkaita koskevia tietoja asiakasrekisteriään varten. Hakija pyytää, että enintään 31.12.2000 asti voimassa olevan poikkeusluvan nro 38/14.12.1998 dnro 68/72/98 määräaikaa jatkettaisiin siihen asti, kunnes pelikasinon asiakkaiden rekisteröinnistä säädetään, enintään kuitenkin 31.12.2002 asti.

Hakija on liittänyt hakemukseensa henkilötietolain 10 §:n mukaisen uuden rekisteriselosteen pelikasinotoiminnan asiakasrekisteristä. Rekisteriselosteen mukaan hakija tallettaa asiakastiedostoonsa seuraavat tiedot asiakkaistaan:

Asiakkaan ilmoittamana asiakaskortti-lomakkeella

- sukunimi - etunimet - henkilötunnus - jakeluosoite - postinumero - osoitetoimipaikka - maa - kansalaisuus - passin numero (ulkomaalaiselta) - passin myöntämisen aika ja paikka (ulkomaalaiselta) - videovalokuva - asiakasnumero

Ylläpidossa talletetaan

- käyttäjätiedot aikamäärineen/viivakoodilla varustettu asiakaskortti luetaan asiakkaan saapuessa - tieto siitä, että asiakas on sisäänpääsykiellossa - tieto siitä, että asiakkaan saapumisesta kasinoon on informoitava vuoropäällikköä tai turvaosastoa - pelaajien yli 5 000 markan peli-illan aikana syntyneet kokonaisostot, -voitot ja häviöt

Tämän lisäksi asiakkaasta kirjataan

- tietoja vuoropäälliköiden päiväkirjaan ja - tietoja turvaosaston päiväkirjaan - sukunimi - etunimi - asiakasnumero - seurannan/toimenpiteen perustelu

Tietoja näihin päiväkirjoihin kirjataan, mikäli asiakas on seurannassa esimerkiksi pelipetoksesta, pelaamisen aiheuttamasta sosiaalisesta haitasta, pelitoiminnan luotettavuuden ja turvallisuuden toistuvasta häirinnästä, rahanpesusta tai väärän rahan käytöstä. Merkintä voi olla esimerkiksi prostituutio, joka häiritsee asiakkaiden pelaamista, konkreettinen uhka henkilökunnan tai muiden asiakkaiden turvallisuudelle, poikkeuksellinen pelauskäyttäytyminen jne. Turvaosaston päiväkirjaan kirjataan myös pelikiellon aikaiset vilpilliset yritykset päästä kasinoon.

- pelikieltoja koskevat päätökset erillisissä mapeissa. Printtiin kirjataan - pelikiellon syy - pelikiellon kesto

Syynä voi olla esimerkiksi todettu pelipetos, pelaamisen aiheuttama sosiaalinen haitta, vakava ja toistuva järjestyshäiriö, häiritsevä prostituutio, väärä raha tai henkilökuntaan kohdistuva uhka. Myös itse pyydetyn pelikiellon liitteenä olevat kirjalliset sopimukset säilytetään valvontahuoneessa. Valvontahuoneessa on lisäksi erikseen arkistoituna

- tiedot päättyneistä pelikielloista.

Lisäksi kaikki yleiset asiakastilat ovat videovalvottuja. Asiakkaan sosiaalitilat eivät kuulu videovalvontaan.

Hakijalta saatu lisäselvitys

Hakijan asiamieheltä asianajaja Pentti Koskelta 8.12.2000 puhelimitse saadun lisäselvityksen mukaan hakemus ei koske henkilötunnuksen käsittelyä. Henkilötunnuksia ei käsitellä turvallisuusmääräysten ja pelaamisen valvontaa koskevien määräysten noudattamista varten, vaan rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevan lain (68/1998) 6 §:ssä säädetyn tunnistamisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Hakemuksen perustelut

Voimassaoleva poikkeuslupa on myönnetty määräaikaisena, koska pelikasinoasiakkaiden rekisteröimisen järjestäminen lainsäädäntöteitse on ollut vireillä. Asian järjestäminen lainsäädäntöteitse on edelleen vireillä, minkä johdosta hakija pyytää poikkeusluvan määräajan pidennystä, joka pidennys on hakijan toiminnan harjoittamista varten välttämättömän tarpeellinen.

Asiakastietojen kerääminen ja tallettaminen on tärkeätä yleistä etua koskevasta syystä, eli Raha-automaattiyhdistykselle arpajaislain 5 §:n 2 momentin sekä valtioneuvoston Raha-automaattiyhdistykselle pelikasinotoiminnan harjoittamiseen 14.11.1996 myöntämän toimiluvan mukaisten turvallisuusmääräysten ja pelaamisen valvontaa koskevien määräysten noudattamista varten. Asiakastiedostoon rekisteröidyn yksityisyyden suojaaminen voidaan täysin toteuttaa.

Hakija viittaa siihen selvitykseen, jonka se on esittänyt 28.3.1996 ja 11.11.1998 päivätyissä hakemuksissaan ja hakemuksien käsittelyissä, sekä henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 5 kohtaan, jonka mukaan arkaluonteisten tietojen kerääminen ja tallettaminen henkilörekisteriin on sallittua ilman poikkeuslupaakin siinä tapauksessa, että kysymys on tietojen käsittelystä, joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Kun Raha-automaattiyhdistykselle arpajaislain 5 §:n 2 momentin nojalla kuuluu pelikasinon turvallisuudesta ja pelitoiminnan valvonnasta huolehtiminen mainitussa 2 momentissa ja toimiluvassa tarkoitetulla tavalla, ei Raha-automaattiyhdistys voi täyttää näitä lakisääteisiä tehtäviä ilman asiakastiedoston mukaisten tietojen keräämistä ja ylläpitämistä.

Casino Ray:n asiakastiedostoa vastaava asiakkaiden ja näiden henkilötietojen rekisteröinti on käytössä lähes kaikissa Euroopan maissa.

Lakiesitys pelikasinotoiminnan asiakastiedostojen pitämisestä on myös sinänsä osoitus siitä, että lainsäätäjä pitää tiedostoja tärkeän yleisen edun vaatimana. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 197/1999 vp) on ehdotettu arpajaislaissa säädettäväksi atk-pohjaisesta asiakasrekisteristä, jonka sisältö- ja käyttöoikeudet samoin kuin oikeudet tietojen antamiseen tai saamiseen rekisteristä ovat käytännössä samanlaiset kuin mitä voimassaolevassa poikkeusluvassa on rekisterin sisällöstä, käyttöoikeudesta ja tietojen saannista määrätty. Säädettävä laki vastannee näin ollen olemassa olevan poikkeusluvan ehtoja.

Hakemukseen on liitetty sisäasiainministeriön ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunnot sekä valtioneuvoston 14.11.1996 antama päätös dnro 1/644/96, jolla valtioneuvosto on myöntänyt Raha-automaattiyhdistykselle toimiluvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen ajalle 1.12.1996 - 30.11.2001.

Sisäasiainministeriön lausunto

Sisäasiainministeriö puoltaa 27.11.2000 päivätyssä lausunnossaan hakemusta ja katsoo, että hakemuksessa tarkoitettu lupa on edelleen tarpeen pelikasinolle kuuluvien valvontatehtävien hoitamiseksi.

Lausunnossa todetaan, että asiakasrekisteriä koskevat säännökset sisältyvät eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakiehdotusten käsittely on eduskunnassa viivästynyt eikä niitä ehditä käsitellä siten, että säädökset voisivat tulla voimaan aiottuna ajankohtana 1.1.2001. Lakiehdotukset pyritään käsittelemään siten, että säädökset voisivat tulla voimaan talousarviovuoden 2002 alusta.

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunto

Lausunnossaan poliisilaitos ilmoittaa, että sen käsityksen mukaan asiakkaiden rekisteröinti on välttämätöntä kasinon turvallisuus- ja valvontatehtävien hoitamiseksi. Poliisilaitos katsoo, että rekisteröintiin tulee kuitenkin saada asiakkaan nimenomainen suostumus.

Poliisilaitos toteaa, että sillä ei ole huomauttamista Raha-automaattiyhdistyksen pelikasinossa harjoittamaan toimintaan.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Pelikasinotoimintaa koskevat turvallisuus- ja valvontatehtävät

Arpajaislain 5 §:n 2 momentin (518/91) mukaan pelikasinoon ei saa päästää henkilöä, joka ilmeisesti on alle 18-vuotias taikka ilmeisesti alkoholin tai muun päihdyttävän tai huumaavan aineen vaikutuksen alainen. Pelaaminen ei ole sallittua velaksi tai panttia vastaan. Pelin toimeenpanijalla on oikeus kieltää henkilöltä pelaaminen tai rajoittaa hänen pelaamistaan, jos häntä todennäköisin syin epäillään pelivilpistä taikka jos pelaaminen ilmeisesti on aiheuttanut tai on aiheuttamassa hänelle taloudellista tai terveydellisestä syystä johtuvaa sosiaalista haittaa.

Raha-automaattiasetuksen 2 §:n 2 momentin (520/91) mukaan luvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen myöntää valtioneuvosto. Lupapäätöksessä on määrättävä pelikasinon valvonnasta.

Valtioneuvosto on myöntänyt Raha-automaattiyhdistykselle toimiluvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen ajalle 1.12.1996 30.11.2001. Kasino toimii nimellä Casino RAY.

Toimiluvassa todetaan mm. että pelikasinotoiminnan tulee tapahtua erillisessä, valvotussa huonetilassa. Raha-automaattiyhdistyksen laatiman kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevan suunnitelman muutoksiin on hankittava etukäteen poliisin hyväksyntä. Raha-automaattiyhdistyksen on huolehdittava kasinon turvallisuudesta ja pelitoiminnan luotettavuudesta asianmukaisesti. Erityisesti on valvottava mm. sisäänpääsyä kasinoon, pelaamista ja rahaliikennettä kasinossa. Kasinossa tulee olla erityinen valvontahenkilöstö. Raha-automaattiyhdistyksen tulee järjestää pelitoiminnan seuranta niin, että valvontaviranomaisten käyttöön saadaan tilastot ja tutkimukset, joiden avulla on mahdollista arvioida pelaamiseen mahdollisesti liittyviä epäkohtia. Toimiluvassa on lisäksi määräyksiä mm. suurimmista sallituista pelipanoksista.

Helsingin poliisilaitos on 24.1.1997 hyväksynyt em. toimiluvassa tarkoitetun kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevan suunnitelman. Suunnitelman mukaan kasinon vastaanotossa asiakkaat ilmoittautuvat ja ilmoittavat henkilötietonsa lomakkeella. Annetut tiedot syötetään asiakastiedostoon. Asiakas kuvataan järjestelmään ja hänen tulee lunastaa asiakaskortti. Nämä toimenpiteet ovat edellytyksenä sisäänpääsylle. Asiakaskortti on henkilökohtainen, koodilla varustettu ja sen avulla toteutetaan erillinen, itsenäinen asiakastietojärjestelmä henkilörekistereistä annettujen säännösten mukaisesti. Pelaamisen valvonta perustuu henkilövalvontaan, jota täydennetään teknisellä valvontajärjestelmällä, jolla mahdollistetaan reaaliaikainen tekninen tuki pöydissä ja pelialueella tehtäville ratkaisuille. Pelipöydissä, automaattialueella ja rahankäsittelypisteissä on jatkuva videovalvonta. Pelaamiseen liittyvien epäkohtien arvioimiseksi pidetään tilastoa poikkeamista ja mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista. Nämä tiedot toimitetaan määräajoin valvontaa suorittavalle viranomaiselle.

Sovellettavat henkilötietolain säännökset

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 1 kohdassa kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä koskeviksi. Näin ollen myös videovalvonnassa tallennetut videonauhat sisältävät henkilötietoja siltä osin, kuin asiakkaat ovat niistä tunnistettavissa kuvan tai äänen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan lain 3 §:n 2 kohdassa henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Arpajaislaissa eikä muuallakaan lainsäädännössä ole säädetty pelikasinon asiakkaita koskevien henkilötietojen käsittelystä toimiluvan mukaisten turvallisuusmääräysten ja pelaamisen valvontaa koskevien määräysten noudattamista varten. Tämän vuoksi hakemuksessa tarkoitettuun pelikasinon asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia.

Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset

Henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä säädetään henkilötietolain 8 §:ssä. Henkilötietojen käsittely on sallittua mm., jos rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus) tai jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:ssä tarkoitetun luvan.

Pelikasinon asiakkaita koskevien henkilötietojen käsittelyssä täyttyy henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilötietolain 9 §:n 1 momentin mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Henkilötietoja voidaan pitää käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisina silloin, kun ne ovat asianmukaisia ja olennaisia eivätkä liian laajoja siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty ja missä niitä myöhemmin käsitellään.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyä voidaan pitää tarpeellisena asiakassuhteen sekä edellä mainittujen hakijan velvoitteiden asianmukaisen hoitamisen kannalta.

Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään mm. henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, henkilön terveydentilaa taikka henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä.

Henkilötietolain 12 §:n mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelykielto ei estä mm. tietojen käsittelyä, johon rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa eikä tietojen käsittelyä, joka on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto ei estä myöskään mm. tietojen käsittelyä, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Arkaluonteisten tietojen käsittely on henkilötietolain 12 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan sallittua, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan.

Luvan tarve

Vuoropäälliköiden ja turvaosaston päiväkirjaan sekä pelikieltoja koskeviin tietoihin samoin kuin videovalvonnassa talletettuihin tietoihin saattaa sisältyä myös arkaluonteisia tietoja, kuten tietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, henkilön terveydentilaa taikka henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä.

Tietosuojalautakunta katsoo, että rekisteröidyn allekirjoittamaan asiakaskorttiin sisältyvää mainintaa kasinossa toteutettavasta videovalvonnasta ei voida pitää rekisteröidyn antamana nimenomaisena suostumuksena videovalvonnassa mahdollisesti tapahtuvaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn. Hakijalla ei ole muiltakaan osin rekisteröidyn antama nimenomaista suostumusta arkaluonteisten tietojen käsittelyyn. Tietojen käsittely ei ole myöskään kaikilta osin tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Arkaluonteisten tietojen käsittelyn ei voida myöskään katsoa kaikilta osin johtuvan välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Tämän vuoksi hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan arkaluonteisten tietojen käsittelyyn.

Luvan myöntämisen edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilötietolain 43 §:n 2 momentin nojalla antaa 12 §:n 13 kohdassa tarkoitetun luvan arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn tärkeää yleistä etua koskevasta syystä. Lupa voidaan 43 §:n 3 momentin mukaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Päätös

Pelikasinotoiminnan luonne huomioon ottaen tietosuojalautakunta katsoo, että tärkeä yleinen etu edellyttää, että pelitoimintaa pystytään valvomaan tehokkaasti siihen osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, pelitoiminnasta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentämiseksi sekä väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi. Hakemuksessa tarkoitettu rekisterinpito mahdollistaa osaltaan tehokkaan valvonnan. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää hakijalle luvan hakemuksessa tarkoitettujen arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn.

Lupamääräykset

Rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tietosuojalautakunta asettaa seuraavat lupamääräykset:

1) Hakijan on huolehdittava tarpeellisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, joiden avulla varmistetaan, että luvan nojalla kerätyt ja talletetut tiedot ovat vain niiden henkilöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamisessa ja että kullakin henkilöllä on käytettävissään ainoastaan ne tiedot, jotka hän työtehtävänsä hoitamisessa tarvitsee.

2) Hakijan on huolehdittava siitä, että tiedot hävitetään heti, kun ne eivät enää ole tarpeen hakijalle säädettyä ja määrättyjä pelikasinotoiminnan valvontaa koskevia tehtäviä varten.

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa siihen asti kunnes pelikasinon asiakkaiden rekisteröinnistä säädetään, enintään kuitenkin 31.12.2002 asti ja edellyttäen, että hakijalla on pelitoimintaan laissa säädetty toimilupa.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Arpajaislaki 5 § 2 mom
Raha-automaattiasetus 2 § 2 mom
Henkilötietolaki 2 § 1mom
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 9 § 1 mom
Henkilötietolaki 11 §
Henkilötietolaki 12 §
Henkilötietolaki 43 § 2 mom
Henkilötietolaki 43 § 3 mom
Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 10
a §


ILMOITUS EY:N KOMISSIOLLE

Tietosuojalautakunta tekee tästä päätöksestä yksilöiden
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 6 kohdan mukaisen
ilmoituksen EY:n komissiolle päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.