06.11.2000 10/2000

Henkilötunnus - Luovuttaminen - Toimivalta

Tietosuojalautakunta jätti henkilötunnusten käsittelyä koskevan hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta. Lautakunta katsoi, että henkilötietolain 13 §:ssä on määritelty tyhjentävästi ne tilanteet, joiden vallitessa henkilötunnuksen käsittely on sallittua eikä tietosuojalautakunnalla ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötunnuksen käsittelyyn.

ASIA
Hakemus henkilötunnusten saamiseksi tieteellistä tutkimusta varten

HAKIJA
Pia Kärjes-Peltola

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada Espoon, Itä-Helsingin ja Mikkelin musiikkiopistoista mainituista opistoista vuosina 1984-1988 musiikkikoulun tai opiston päästötodistuksen saaneiden henkilöiden henkilötunnukset tieteellistä tutkimusta varten.

Hakemuksen perustelut

Hakija on tekemässä Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksessa pro gradu tutkielmaa lapsuuden musiikkiopisto-opintojen merkityksestä aikuiselämässä.

Pro gradu-tutkielma suoritetaan kyselylomakkeen avulla, joka lähetetään 284:lle vuosina 1984-1988 musiikkikoulun tai opiston päästötodistuksen saaneelle Espoon, Itä-Helsingin ja Mikkelin musiikkiopiston oppilaalle. Hakija on saanut ko. henkilöiden nimet em. musiikkiopistoista. Hakija tarvitsee oppilaiden henkilötunnukset heidän ajan tasalla olevien osoitteidensa saamiseksi maistraatista.

Henkilötunnuksia käytetään ainoastaan kyselyyn osallistuvien tämän hetkisten osoitteiden löytämiseksi. Henkilötunnustietoja ei luovuteta eteenpäin. Kun henkilöiden osoitteet on saatu maistraatista, henkilötunnukset hävitetään. Ilman henkilötunnuksia tutkimusta ei voida tehdä, koska henkilöitä ei oletettavasti pysty tavoittamaan 80-luvun puolivälissä voimassa olleilla osoitteilla.

Ainoastaan nimet ja osoitteet säilytetään siihen saakka, kun riittävä määrä vastauksia on saatu tai kun kyselylomakkeiden karhuamista ei enää jatketa. Nimi- ja osoitetietoja säilytetään enintään puoli vuotta. Tutkimustuloksia muokattaessa kvantitatiiviseen muotoon ei ole enää erotettavissa kuka henkilö on ko. vastauksen antanut, sillä kyselylomakkeet analysoidaan nimettöminä. Tuloksista ei voi tunnistaa vastanneita henkilöitä. Tutkimus on kertatutkimus. Opinnäytetyöllä on vastuullinen ohjaaja.

Hakija on liittänyt hakemukseensa tutkimussuunnitelman ja tutkimuksessa käytettävän kyselylomakkeen.

Hakijalta puhelimitse 30.10.2000 saadun vahvistuksen mukaan lupaa pyydetään henkilötunnusten saamiseen hakemuksessa mainituista musiikkiopistoista.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Espoon, Itä-Helsingin ja Mikkelin musiikkiopistot ovat yksityisiä musiikkiopistoja.

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Hakemuksessa on kysymys hakijan ja musiikkiopistojen oikeudesta käsitellä henkilötunnuksia.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan 8 §:n 1 momentin 1-9 kohdassa mainituilla edellytyksillä. Momentin 9 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan. Henkilötietolain 8 §:n 3 momentin mukaan henkilötunnuksen käsittelystä säädetään henkilötietolain 3 luvussa.

Henkilötietolain 3 luvun 13 §:ssä on määritelty tyhjentävästi ne tilanteet, joiden vallitessa henkilötunnuksen käsittely on sallittua. Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilötunnusta saa käsitellä mm., jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten. Tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötunnuksen käsittelyyn.

Näin ollen tietosuojalautakunta jättää henkilötunnuksen käsittelyä koskevan hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 3 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.