14.08.2000 8/2000

Viranomaisen henkilörekisteri - Luovuttaminen - Henkilötunnus - Toimivalta - Luottotietotoiminta

Tietosuojalautakunta hylkäsi luottotietotoimintaa harjoittavan yrityksen hakemuksen saada käyttää väestötietojärjestelmän HTU-tunnistusohjelmaa, joka mahdollisti väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden suorakäyttöyhteyden avulla. Annettujen hakuehtojen perusteella voitiin saada vastauksena samalla usean henkilön tietoja ja vastauksena saatiin mm. tieto henkilötunnuksesta. Koska yrityksellä ei ollut henkilötietolain 13 §:n nojalla oikeutta yritysluottotietotoiminnassaan käsitellä muiden kuin ammatin- ja elinkeinonharjoittajien henkilötunnuksia ja koska hakuohjelman avulla yritys olisi saanut tietoja myös muiden henkilöiden henkilötunnuksista, lautakunta hylkäsi hakemuksen. Lautakunta ei ollut toimivaltainen myöntämään poikkeusta henkilötunnuksen käsittelyä koskevasta henkilötietolain 13 §:stä.

ASIA
Henkilötietojen luovuttamista väestötietojärjestelmästä koskeva hakemus ja hakemus saada käsitellä väestötietojärjestelmästä saatavia henkilötietoja

HAKIJA
Dun & Bradstreet Finland Oy PL 42, Vattuniemenkatu 21 A 00211 HELSINKI

HAKEMUS
Hakija pyytää poikkeuslupaa väestötietolain 29 §:n nojalla saada käyttää väestötietojärjestelmän HTU-tunnistusohjelmaa (nykyisin THA-tunnistusohjelma)

Hakemuksen perustelut

Hakija on kansainvälisen Dun & Bradstreet konsernin 100 %:sti omistama tytäryritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1990. Yhtymä on perustettu vuonna 1841 ja se on maailman vanhin luottotietoalan yritys.

Hakija arvioi jatkuvasti kaikkien Suomessa toimivien noin 200.000 yrityksen luottokelpoisuuden. Tässä työssä on tärkeää pystyä kohdistamaan yrityksiin niiden oikeat vastuuhenkilöt. Varsinkin pienehköissä yrityksissä vastuuhenkilöiden merkitys on erittäin suuri ja yksityishenkilölle on äärimmäisen valitettavaa jos hänet yhdistetään väärin esim. maksuhäiriöiseen yritykseen.

Toisaalta vilpillinen vastuuhenkilö, jota ei ole pystytty kohdistamaan asianomaiseen yritykseen, voi aiheuttaa liikekumppaneilleen ja asiakkailleen vahinkoa, koska yrityksen luottotiedoista puuttuu olennainen vastuuhenkilön luottotausta.

Tällä hetkellä hakijan yritystutkijat käyttävät NIM-hakua (nykyisin THS-haku), mutta se ei ole aukoton. HTU-järjestelmän käyttö olisi sekä tutkittavien henkilöiden tietoturvallisuuden että asioiden käsittelyn järkeistämisen kannalta parempi vaihtoehto. Nyt joudutaan tekemään paljon manuaalisia lisäselvityksiä puhelimitse, mikä vaatii merkittäviä henkilöresursseja sekä Dun & Bradstreetillä että väestötietohallinnossa.

Dun & Bradstreet sitoutuu käyttämään hankkimiaan henkilöiden yksilöintitietoja vain omassa luottoluokitusjärjestelmässään, jolloin tietoja ei luovuteta eteenpäin ja niitä käytetään vain luottotietojen kohdistamiseen oikeisiin henkilöihin ja heidän vaikutusvaltaansa kuuluviin yrityksiin.

Kaikki Dun & Bradstreetin toimihenkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen, jonka mukaan he eivät saa luovuttaa työssään hankkimiaan tietoja ulkopuolisille.

Dun & Bradstreetin tietojärjestelmiin eivät pääse muut kuin tarkoin valitut uskotut toimihenkilöt, joilla on yksilölliset salasanat. Ulkopuolisilla ei myöskään ole pääsyä Dun & Bradstreetin toimitiloihin ja kaikki vierailijat joutuvat ilmoittautumaan porttipuhelimen ja -videokameran kautta etukäteen.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

THA- ja THS-tunnistusohjelmat

Väestörekisterikeskuksesta saadun tiedon mukaan HTU-tunnistusohjelman nimi on nykyään THA-tunnistusohjelma. Hakijan käytössä olevan NIM- tunnistusohjelman nimi on nykyään THS-tunnistusohjelma.

THA- ja THS-kyselyohjelmat mahdollistavat väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden suorakäyttöyhteyden avulla. Kyselyillä haetaan henkilöitä väestötietojärjestelmästä nimen perusteella. Kyselyä tarkentavina tietoina voidaan antaa henkilön syntymäaikatieto, tieto kotikunnasta tai syntymäkotikunnasta sekä tieto sukupuolesta ja elossa olosta. Kyselyjä käytettäessä voidaan saada vastauksena usean henkilön tietoja. THA- ja THS-kyselyt poikkeavat toisistaan vastausten tietosisällön perusteella.

Kummankin kyselyn vastaustietoina saadaan annettujen hakuehtojen perusteella löydetyistä henkilöistä seuraavat tiedot:

* etunimi, sukunimi (nykyinen ja entinen) * vakinainen osoite, muuttopäivä; nykyinen ja edellinen * mahdollinen tilapäinen osoite, alkamis- ja päättymispäivä * kotikunnan ja rekisteritoimiston koodi ja nimi

Edellä mainittujen tietojen lisäksi THA-kyselyllä saadaan vastaustiedoksi:

* henkilötunnus ja * paikallisen rekisteriviranomaisen koodi ja nimi

THS-kyselyllä saadaan vastaustiedoksi lisäksi:

* syntymäaika

Henkilötietojen luovutus väestötietojärjestelmästä ja tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan lain 3 §:n 1 kohdassa kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Henkilötietojen luovutuksessa väestötietojärjestelmästä on kysymys henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Henkilötietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä on säädetty väestötietolaissa (507/1993). Tietojen luovuttamisesta päättää väestörekisterikeskus tai maistraatti sen mukaisesti kuin väestötietolain 31 §:ssä säädetään. Tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötietojen luovuttamiseen väestötietojärjestelmästä.

Hakijan oikeus käsitellä THA-kyselyllä saatavia tietoja

Hakijalle voidaan väestötietolain 29 §:n perusteella luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla vain jos hakijalla on henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä kyseisiä tietoja eikä niiden luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.

Väestötietolain 25 §:n mukaan henkilötunnus voidaan luovuttaa väestötietojärjestelmästä ainoastaan silloin, jos pyytäjällä on tai voi olla henkilötunnus henkilötietolain tai muun lain perusteella hallussaan.

Tietosuojalautakunta voi myöntää hakijalle henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 43 §:ssä tarkoitetun luvan käsitellä luovutettavia tietoja, ellei hakijalla muutoin olisi lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä niitä. Koska henkilötunnuksen käsittelystä kuitenkin säädetään tyhjentävästi henkilötietolain 13 §:ssä, tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötunnuksen käsittelyyn.

Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Lainkohdan perusteella hakijalla on oikeus käsitellä ammatin- ja elinkeinonharjoittajien luottotietoja yritysluottotietotoiminnassaan.

Koska THA-kysely mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden, luovuttaisi väestörekisterikeskus THA-tunnistusohjelman avulla hakijalle tietoja myös muista kuin niistä henkilöistä, joiden henkilötietoja hakijalla on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla oikeus käsitellä.

Henkilötunnusta saa henkilötietolain 13 §:n 2 momentin mukaan käsitellä luottotietotoiminnassa. Tietosuojalautakunta katsoo, että mainittu säännös ei kuitenkaan oikeuta käsittelemään muiden kuin niiden henkilöiden henkilötunnuksia, joiden henkilötietojen käsittelyyn hakijalla on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 8 kohtaan perustuva oikeus. Myöskään muut henkilötietolain 13 §:ssä henkilötunnuksen käsittelylle säädetyt edellytykset eivät täyty tältä osin.

Edellä mainituilla perusteluilla tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 13 §
Henkilötietolaki 43 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom
Väestötietolaki 25 §
Väestötietolaki 27 §
Väestötietolaki 29 §
Väestötietolaki 31 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.