12.06.2000 7/2000

Viranomaisen henkilörekisteri - Luovuttaminen - Toimivalta - Henkilötietojen käsittely - Henkilötunnus - Tarpeellisuusvaatimus - Tiedon korjaaminen - Laissa säädetty tehtävä - Laissa säädetty velvoite

Tietosuojalautakunnalla ei ollut toimivaltaa myöntää Eläketurvakeskukselle (ETK) lupaa kunnaneläinlääkäreiden henkilötietojen saamiseen viranomaisen henkilörekisteristä. ETK:lla oli oikeus käsitellä kunnaneläinlääkäreiden nimitietoja ilman tietosuojalautakunnan lupaa, koska käsittely joutui ETK:lle yrittäjien eläkelaissa säädetystä valvontavelvollisuudesta ja henkilötietolaissa säädetystä velvollisuudesta poistaa rekisterissä oleva tarpeeton tieto. ETK:lla oli oikeus käsitellä kunnaneläinlääkäreiden henkilötunnuksia, koska rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen oli tärkeää, jotta verottajalta YEL:n valvontaa varten saaduista tiedoista voitiin poistaa tarpeettomat kunnaneläinlääkäreitä koskevat tiedot.

ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJA
Eläketurvakeskus

HAKEMUS
Hakija pyytää jatkuvaa lupaa, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö voisi vuosittain luovuttaa Eläketurvakeskukselle (jälj. ETK) yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista valvontaa varten nimet ja henkilötunnukset Suomen kunnaneläinlääkäreistä.

Hakemuksen perustelut

ETK tarvitsee kunnaneläinlääkäreiden nimet ja henkilötunnukset YEL-valvontaa varten, jota ETK suorittaa YEL 12 §:n perusteella pääasiassa verotustietojen avulla. Verotiedot eläketurvakeskus saa veroviranomaisilta YEL 17 §:n 5 momentin perusteella lain toimeenpanoa varten. Vuosittain hakija valvoo 3000-5000 yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuden.

Kunnaneläinlääkärit eivät kuulu YEL:n piiriin. Siksi on tarkoituksenmukaista poistaa heidät veroviranomaisilta saaduista tiedoista jo ennen valvonnan alkamista. Poisto käy helpoimmin kunnaneläinlääkärin nimen ja henkilötunnuksen avulla.

Hakijan edustajalta Tuula Julkuselta ja verohallituksesta Eero Kärjeltä puhelimitse saadun lisäselvityksen mukaan ETK pyytää verohallitukselta vuosittain tiedot henkilöistä, joilla on elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan verotettavaa tuloa liike- tai ammattitoiminnasta. Koska kunnaneläinlääkäreiden asiakkailtaan perimät toimenpidepalkkiot ovat ammattitoiminnasta saatua tuloa, ilmoittaa verottaja ETK:lle myös kunnaneläinlääkäreiden tiedot. Nykyisillä poimintakriteereillä ei verohallituksessa ole mahdollista poistaa kunnaneläinlääkäreiden tietoja ETK:lle luovutettavista tiedoista.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilötietojen luovutus viranomaisen henkilörekisteristä ja tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään,jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja luovuttamista.

Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Hakija pyytää lupaa saada kunnaneläinlääkäreiden tietoja maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain (409/1985) 19 §:n 2 momentin (928/1996) nojalla ylläpitämästä laillistettuja eläinlääkäreitä koskevasta luettelosta.

Heinäkuun 1 päivänä 2000 voimaan tuleva laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) kumoaa edellä mainitun lain eläinlääkärintoimen harjoittamisesta. Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 32 ja 33 §:ssä säädetään maa- ja metsätalousministeriön pitämästä eläinlääkärirekisteristä ja 34 §:ssä ministeriön julkaisemasta yleiseen käyttöön tarkoitetusta eläinlääkäriluettelosta.

Hakemuksessa on kysymys henkilötietojen luovuttamisesta ETK:lle viranomaisen henkilörekisteristä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Eläinlääkäriluettelosta säädetään laissa eläinlääkärintoimen harjoittamisesta ja 1.7.2000 lukien laissa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta, jossa säädetään myös eläinlääkärirekisteristä.

Tietojen luovuttamisesta päättää maa- ja metsätalousministeriö. Tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta jättää tietojen luovutusta koskevan hakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

ETK:n oikeus käsitellä kunnaneläinlääkäreiden nimi- ja henkilötunnustietoja

Hakemuksessa on kysymys myös ETK:n oikeudesta käsitellä maa- ja metsätalousministeriöltä saatavia kunnaneläinlääkäreiden nimi- ja henkilötunnustietoja.

Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä, jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta.

Henkilötunnuksen käsittelystä säädetään tyhjentävästi henkilötietolain 13 §:ssä. Tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötunnuksen muuhun käsittelyyn. Henkilötunnusta saa henkilötietolain 13 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi.

ETK:lle on YEL 12 §:ssä säädetty velvollisuus valvoa yrittäjien velvollisuutta ottaa YEL:n mukainen vakuutus. Jos yrittäjä on laiminlyönyt vakuutuksen ottamisen eikä kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään ETK:n määräämässä kohtuullisessa ajassa, ETK ottaa YEL 12 §:n nojalla vakuutuksen yrittäjän puolesta. Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta poistettava rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton tieto.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettu kunnaneläinlääkäreiden nimitietojen käsittely johtuu ETK:lle YEL 12 §:ssä säädetystä valvontavelvollisuudesta ja henkilötietolaissa rekisterinpitäjälle säädetystä velvollisuudesta poistaa rekisterissä oleva tarpeeton tieto. Tämän vuoksi hakija ei tarvitse tietosuojalautakunnan lupaa kunnaneläinlääkäreiden nimitietojen käsittelyyn.

Rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää, jotta ETK voisi henkilötietolaissa säädetyn velvoitteen mukaisesti poistaa verohallitukselta saamistaan tiedoista kunnaneläinlääkäreitä koskevat tiedot. Tämän vuoksi ETK:lla on oikeus käsitellä myös kunnaneläinlääkäreiden henkilötunnuksia.

Edellä mainituista syistä tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 8 § 1 mom 4 kohta
Henkilötietolaki 13 § 1 mom 1 kohta
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom
Yrittäjien eläkelaki 12 §
Yrittäjien eläkelaki 17 § 5 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.