27.03.2000 5/2000

Viranomaisen henkilörekisteri - Luovuttaminen - Henkilötunnus - Toimivalta - Perintä - Oikeutettu etu

Perintätoimintaa harjoittavalle yritykselle myönnettiin lupa käsitellä velallisten henkilötietojen selvittämisessä väestötietojärjestelmän THS-tunnistuskyselyn avulla saatavia muiden henkilöiden kuin velallisten tietoja. Mainittu kyselyohjelma mahdollisti väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden suorakäyttäyhteyden avulla ja annettujen hakuehtojen perusteella voitiin saada vastauksena samalla usean henkilön tietoja. Vastauksena saatiin mm. tieto syntymäajasta. Siltä osin kuin kysymys oli yrityksen oikeudesta käsitellä velallisten henkilötietoja, hakemus hylättiin tarpeettomana. Yrityksellä ei ollut henkilötietolain 13 §:n perusteella oikeutta käsitellä muiden kuin velallisten henkilötunnuksia saatavan perimisessä.

Ks. myös 7/20.6.2000

ASIA
Henkilötietojen luovuttamista väestötietojärjestelmästä koskeva hakemus ja hakemus saada käsitellä väestötietojärjestelmästä saatavia henkilötietoja

HAKIJA
Aktiv Hansa Oy

Aktiv Hansa Oy on Suomessa toimiva yhtiö, jonka toimialana on lainojen ja saatavien osto ja hallinta, perintätoiminnan harjoittaminen ja tähän liittyvä realisaatio sekä näihin rinnastettava toiminta.

HAKEMUS
Hakija pyytää poikkeuslupaa väestötietolain 29 §:n nojalla saada käyttää ensisijaisesti väestötietojärjestelmän HTU-tunnistusohjelmaa (oik. THA-tunnistusohjelmaa) tai toissijaisesti supistettua NIM-tunnistusohjelmaa (oik.THS-tunnistusohjelmaa).

Hakemuksen perustelut

Hakija suorittaa sekä vapaaehtoista että oikeudellista perintää. Perintämateriaali on Arsenal Oy:ltä ostettu n. 58.000 kappaleen saatavakanta.

Kun velallisen osoite on tuntematon tai kun velallista ei ole voitu yksilöidä, hakija selvittää velallisten puutteelliset tiedot pääosin väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen avulla.

Velallisten yksilöintiä ja perintöä vaikeuttaa mm. velallisten mahdollisuus vapaasti vaihtaa nimeä. Hakijan hankkimasta saatavakannasta melkoisen suuri osa on velallistietojen osalta puutteellisia tai vanhentuneita. Tietojen tarkistaminen vaatii henkilöresursseja sekä perintätoimistossa että väestötietohallinnossa. ATK:n hyväksikäyttö selvitystyössä järkeistäisi tutkintaa.

Väärään henkilöön kohdistetut toimenpiteet ovat mahdollisia perinnässä, ellei velallisen henkilötunnusta ole hakijan tiedossa. Myös täytäntöönpanotoimiin on hankalaa - lähes mahdotonta - ryhtyä ilman velallisen henkilötunnusta ja viimeistä osoitetta.

Edellä mainituista syistä hakija katsoo, että on välttämätöntä, että hakijalla olisi mahdollisuus hankkia väestötietojärjestelmästä velallisten yksilöintitietoja, jotta perintö kohdistettaisiin oikeaan velalliseen ja jotta kalliilta ja aikaa vievältä selvitystyöltä voitaisiin välttyä usealla eri taholla.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

THA- ja THS-tunnistusohjelmat

Väestörekisterikeskuksesta saadun tiedon mukaan HTU-tunnistusohjelman nimi on nykyään THA-tunnistusohjelma ja NIM- tunnistusohjelman nimi THS-tunnistusohjelma.

THA- ja THS-kyselyohjelmat mahdollistavat väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden suorakäyttöyhteyden avulla. Kyselyillä haetaan henkilöitä väestötietojärjestelmästä nimen perusteella. Kyselyä tarkentavina tietoina voidaan antaa henkilön syntymäaikatieto, tieto kotikunnasta tai syntymäkotikunnasta sekä tieto sukupuolesta ja elossa olosta. Kyselyjä käytettäessä voidaan saada vastauksena usean henkilön tietoja. THA- ja THS-kyselyt poikkeavat toisistaan vastausten tietosisällön perusteella.

Kummankin kyselyn vastaustietoina saadaan annettujen hakuehtojen perusteella löydetyistä henkilöistä seuraavat tiedot:

* etunimi, sukunimi (nykyinen ja entinen) * vakinainen osoite, muuttopäivä; nykyinen ja edellinen * mahdollinen tilapäinen osoite, alkamis- ja päättymispäivä * kotikunnan ja rekisteritoimiston koodi ja nimi

Edellä mainittujen tietojen lisäksi THA-kyselyllä saadaan vastaustiedoksi:

* henkilötunnus ja * paikallisen rekisteriviranomaisen koodi ja nimi

THS-kyselyllä saadan vastaustiedoksi lisäksi:

* syntymäaika

Henkilötietojen luovutus väestötietojärjestelmästä ja tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n mukaan tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdan mukaan kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja luovuttamista.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan käsitellä, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 8 §:n 4 momentin mukaan oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään.

Henkilötietojen luovutuksessa väestötietojärjestelmästä on kysymys henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Henkilötietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä on säädetty väestötietolaissa (507/1993). Tietojen luovuttamisesta päättää väestörekisterikeskus tai maistraatti sen mukaisesti kuin väestötietolain 31 §:ssä säädetään. Tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötietojen luovuttamiseen.

Hakijan oikeus käsitellä tunnistuskyselyillä saatavia tietoja

Väestötietolain 25 §:n mukaan henkilötunnus voidaan luovuttaa väestötietojärjestelmästä ainoastaan silloin, jos pyytäjällä on tai voi olla henkilötunnus henkilötietolain tai muun lain perusteella hallussaan.

Hakijalle voidaan väestötietolain 29 §:n perusteella luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla vain jos hakijalla on henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä kyseisiä tietoja eikä niiden luovutus ja käytö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta voi myöntää hakijalle henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 43 §:ssä tarkoitetun luvan käsitellä luovutettavia tietoja, ellei hakijalla muutoin olisi lakiin perustuvaa oikeutta käsitellä niitä. Koska henkilötunnuksen käsittelystä kuitenkin säädetään tyhjentävästi henkilötietolain 13 §:ssä, tietosuojalautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää lupaa henkilötunnuksen muuhun käsittelyyn.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan 8 §:n 1 momentin 1-9 kohdassa mainituilla edellytyksillä.

Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla, jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötunnusta saa henkilötietolain 13 §:n mukaan käsitellä mm. saatavan perimisessä.

Hakijan tarkoituksena on käyttää väestötietojärjestelmästä tunnistuskyselyn avulla saatavia tietoja saataviensa perinnässä. Koska tunnistuskyselyt mahdollistavat väestötietojärjestelmään merkittyjen henkilötietojen vapaan selailumahdollisuuden, luovuttaa väestörekisterikeskus suorakäyttöyhteyden avulla hakijalle tietoja myös muista kuin niistä henkilöistä, joilta hakijalla on saatava.

Henkilötunnus

Henkilötietolain 13 §:n 2 momentin mukaan henkilötunnusta saa käsitellä saatavan perimisessä. Tämän vuoksi hakijalla on oikeus käsitellä velallisten henkilötunnuksia.

Tietosuojalautakunta katsoo, että edellä mainittu säännös ei kuitenkaan oikeuta käsittelemään muiden kuin velallisten henkilötunnuksia saatavan perimisessö. Myöskään muut henkilötietolain 13 §:ssä henkilötunnuksen käsittelylle säädetyt edellytykset eivät täyty. Tämän vuoksi hakijalla ei ole oikeutta käsitellä muiden kuin velallisten henkilötunnuksia.

Muut tiedot

Tietosuojalautakunta katsoo, että siltä osin kuin hakijalla on saatava rekisteröidyltä, hakijalla on henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun asiallisen yhteyden perusteella oikeus käsitellä tunnistusohjelmien avulla saatavia velallisen tietoja. Tämän vuoksi hakija ei tarvitse tietosuojalautakunnan lupaa näiden tietojen käsittelyyn.

Siltä osin kuin hakijalla ei ole saatavaa rekisteröidyltä, rekisteröidyllä ei ole asiallista yhteyttä hakijan toimintaan. Koska muutkaan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-8 kohdassa mainitut edellytykset henkilötietojen käsittelylle eivät täyty, tarvitsee hakija muiden kuin velallista koskevien henkilöiden tietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn mm. rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden suojaa ja oikeuksia. Lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Tietosuojalautakunta katsoo hakemuksessa esitetyillä perusteilla, että THS-tunnistuskyselyllä voidaan merkittävästi yksinkertaistaa ja nopeuttaa perintätoimiin kuuluvaa henkilötietojen selvittelyä. Tietosuojalautakunta katsoo, että THS-tunnistuskyselyn avulla saatavien tietojen käsittely on tarpeen Aktiv Hansa Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää Aktiv Hansa Oy:lle luvan käsitellä THS-tunnistuskyselyn avulla saatavia muiden kuin velallisten tietoja. Samalla tietosuojalautakunta määrää, että THS-tunnistuskyselyllä saadut tiedot on hävitettävä välittömästi kun ne eivät enää ole tarpeen saatavan perimiseksi tai viimeistään silloin, kun muu lainsäädäntö ei enää edellytä tietojen säilyttämistä.

Ottaen huomioon luovutettavien tietojen laatu ja käyttötarkoitus sekä edellä asetettu lupamääräys, tietosuojalautakunta katsoo, ettei luvan myöntäminen vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden suojaa.

Siltä osin kuin on kysymys hakijan oikeudesta käsitellä velallisten henkilötietoja, lautakunta hylkää hakemuksen tarpeettomana. Siltä osin kuin kysymys on hakijan oikeudesta käsitellä muiden kuin velallisten henkilötunnuksia, tietosuojalautakunta jättää hakemuksen edellä lausutun mukaisesti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Henkilötietolaki 2 § 1 mom
Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 13 §
Henkilötietolaki 43 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 § 3 mom
Väestötietolaki 25 §
Väestötietolaki 27 §
Väestötietolaki 29 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.