13.03.2000 2/2000

Rekisterinpitäjä - Henkilötunnus - Yleinen etu

Koneyrittäjien liitto ry:lle ja sen jäsenyhdistyksiin kuuluville jäsenyrityksille myönnettiin määräaikainen lupa kerätä ja käsitellä metsätyökoneenkuljettajien henkilötietoja Metsätyökoneenkuljettajien varausrekisteriä varten. Rekisterin avulla ylläpidetään tietoja metsätyökoneenkuljettajista, jotka on vapautettu asepalvelukseen kutsumisesta liikekannallepanon sattuessa. Henkilötietojen käsittely oli tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

ASIA
Henkilötietojen käsittelyä koskeva lupahakemus

HAKIJA
Koneyrittäjien liitto ry omasta ja jäsenyhdistyksiinsä kuuluvien jäsenyritysten puolesta.

Koneyrittäjien liitto ry on koneyrittäjien työnantaja- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 1200 metsäkoneyrittäjää. Liittoon kuuluvat yrittäjät hoitavat maamme koneellisesta puunkorjuusta yli 90 prosenttia.

HAKEMUS
Hakijat pyytävät lupaa saada toimia rekisterinpitäjänä ja ylläpitää Metsätyökoneenkuljettajien varausrekisteriä, jonka tavoitteena on turvata valtakunnallisesti erittäin tärkeän puuhuollon toimivuus kriisioloissa huolehtimalla erityisammattitaidon omaavien metsätyökoneiden kuljettajien keskitetystä varaamisesta tähän tarkoitukseen.

Hakemukseen on liitetty Huoltovarmuuskeskuksen ja Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan Metsäpoolin lausunto 25.1.2000. Pääesikunnan asevelvollisuusosasto on antanut asiassa lausunnon 4.2.2000.

Hakemuksen perustelut

Hakkuukoneen- ja metsätraktorinkuljettajat sekä muut metsäkonealalla toimivat henkilöt ovat asevelvollisuuslain 19 §:n 2 momentin tarkoittamia henkilöitä, jotka voidaan sotilasviranomaisten toimesta vapauttaa palvelukseen kutsumisesta ja varata yleisen edun takia toimimaan kriisioloissa normaalitehtävissään. Vapauttaminen edellyttää, että työnantaja tai elinkeinonharjoittaja, tässä tapauksessa metsäkoneyrittäjä omalta osaltaan tekee varausesityksen sotilaslääninsä esikunnalle. Sotilasläänien esikunnat ilmoittavat tehdyt vapautuspäätökset asianomaiselle henkilölle ja hänen työnantajalleen. Sotilasläänien esikunnat edellyttävät vapautuspäätösten päivittämistä enintään kahden vuoden välein, jotta päätökset säilyisivät ajantasaisina.

Metsäteollisuuden huoltovarmuussuunnittelu perustuu siihen, että alan kalusto siihen liittyvine kuljettajineen varataan kriisiaikoina puuhuollon turvaamiseen hakkuukoneiden osalta 100-prosenttisesti ja metsätraktorien osalta 80-prosenttisesti. Osa metsätraktorikalustosta ja niiden kuljettajista, arviolta 10-20 prosenttia, varattaisiin puolustusvoimien tarpeisiin.

Metsäteollisuus on käytännöllisesti katsoen 100-prosenttisesti ulkoistanut puunkorjuun yksityisille koneyrittäjille. Näiden koneyrittäjien palveluksessa on noin 3300 metsäkoneenkuljettajaa. Nykyaikaista metsätraktoria tai hakkuukonetta pystyy kuljettamaan vain ammattitaitoinen henkilö.

Edellä kuvatusta työnantajarakenteesta johtuen hakkuukoneen- ja metsätraktorinkuljettajien varaustilanne on jäänyt hyvin puutteelliseksi ja asian kuntoon saattamiseksi varausesitysten tekeminen tulisi hoitaa keskitetysti alan työnantajina toimivien koneyrittäjien puolesta. Puolustusvoimien, Huoltovarmuuskeskuksen, Metsäpoolin, Metsäteollisuus ry:n ja Koneyrittäjien liitto ry:n edustajien kanssa on päädytty siihen, että toimivimmin puuhuolto voitaisiin hoitaa tarvittavien kone- ja kuljettajaresurssien osalta Koneyrittäjien liiton ja sotilasläänien esikuntien yhteistyönä.

Koneyrittäjien liitto keräisi jäsenrekisteriään hyväksi käyttäen jäsenistöltään tarvittavat kuljettajatiedot. Jäsenyrityksiä pyydetään ilmoittamaan tiedot niistä yrityksen henkilöistä, jotka tarvitaan, jotta yritys voisi ylläpitää 80 prosentin toiminta-astetta. Hakkuukoneiden käyttötehtäviin osallistuvien osalta pyydetään kaikkien nimet. Henkilöistä pyydetään ilmoittamaan seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, henkilötunnus, tehtävänimike, asuinkunta ja tieto siitä, jos asianomainen toimii tehtävässä yrittäjänä. Hakija katsoo, että Metsätyökoneenkuljettajien varausrekisteri vaatii toimiakseen henkilötunnuksen käyttöä vapautushakemusten ja - päätösten yksilöimiseksi ja henkilötunnus on siten välttämätön rekisteröidyn oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Jäsenyrityksiltä saadut tiedot koostettaisiin Koneyrittäjien liitossa ja toimitettaisiin asianomaisiin sotilasläänien esikuntiin, jossa sotilasviranomaiset tekevät tarvittavat varauspäätökset. Tehty varaus ilmoitettaisiin ja rekisteröitäisiin Koneyrittäjien liitossa ylläpidettävään jäsenrekisteristä erillään olevaan Metsätyökoneenkuljettajien varausrekisteriin, jotta varausten ajantasaisuus voitaisiin ylläpitää. Koneyrittäjien liitto ilmoittaisi jäsenyrityksilleen tehdyt varaukset ja jäsenyritykset ilmoittaisivat muutokset niihin ja uudet vapautusesitykset vuosittain.

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta rahoittaa rekisterin laatimisen. Koneyrittäjien liiton hallitus on valtuuttanut liiton toimiston sopimaan Metsäpoolin ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa liiton jäsenrekisterin käytöstä varausmenettelyyn ja kuljettajien VAP-päätösten rekisterinä.

Huoltovarmuuskeskuksen ja Metsäpoolin lausunto

Huoltovarmuuskeskuksen ja Metsäpoolin lausunnossa 25.1.2000 todetaan, että poikkeusoloissa polttopuun hankinnassa tulee varautua 80-90 %:iin normaaliajan kotimaan hankinnasta. Tavoitteen toteuttamiseksi tulee hakkuukoneet kuljettajineen varata tähän tehtävään 100-prosenttisesti ja metsätraktorit 80-90-prosenttisesti.

Tärkeysluokitellut yritykset hoitavat poikkeusolojen toimintaansa tarvittavien henkilöiden VAP-varaukset. Puunkorjuuyritykset, joille metsäteollisuuden puunhankinta on lähes 100-prosenttisesti ulkoistettu, ovat pääosin hyvin pieniä, eikä niitä ole tarkoituksenmukaista erikseen tärkeysluokitella. Henkilöstön VAP-varaaminen ei onnistu suoraan puunkorjuuyritysten toimesta. Käytännössä metsäkoneen kuljettajien VAP-varaaminen on tällä hetkellä lähes hoitamatta. Poikkeusoloissa metsäteollisuuden raaka-ainehuollon ja valtakunnan polttopuuhankinnan kannalta on ehdottoman tärkeää, että tarpeellinen ja osaava henkilöstö on varattu tähän tehtävään.

Lausunnonantajat katsovat, että Koneyrittäjät ry:n hakemuksessa kuvattu rekisteri on tarkoituksenmukainen ja välttämätön koko metsäkonealaa koskevaan VAP-varaamiseen.

Pääesikunnan asevelvollisuusosaston lausunto

Pääesikunnan asevelvollisuusosasto esittää lausunnossaan 4.2.2000, että Koneyrittäjien liitolle myönnettäisiin lupa ylläpitää metsätyökoneenkuljettajien varausrekisteriä tärkeänä osana valtakunnallisen kriisivalmiuden parantamista.

Asevelvollisuusosasto näkee tarpeelliseksi yhteiskunnan varautumisen kannalta, että ratkaisevan tärkeässä ammatissa toimivat kuljettajat ovat kriisiaikanakin valtakunnan elinehtoja turvaavassa tehtävässä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Asepalvelusta vapauttaminen sodan aikana

Asevelvollisuuslain 19 §:n 2 momentin mukaan liikekannallepanon sattuessa voidaan erityisten ammattien harjoittajia ja muita yksittäisiä henkilöitä, joiden palvelukseen kutsuminen saattaisi puolustusvoimien varustamisen tai ylläpidon, yleisen talouden tai muita yleisiä etuja vaaranalaiseksi, toistaiseksi vapauttaa siitä.

Tieto asevelvollisen vapauttamisesta palvelukseen kutsumisesta liikekannallepanon sattuessa merkitään asevelvollisuuslain 9 luvussa tarkoitettuun asevelvollisrekisteriin sijoittelua koskevana tietona.

Asevelvollisuuslain 42 a §:n mukaan pääesikunta pitää valtakunnallista asevelvollisrekisteriä kaikista asevelvollisista, sotilasläänin esikunta alueellista asevelvollisrekisteriä sen alueella kirjoilla olevista asevelvollisista sekä joukko-osasto ja sotilaslaitos paikallista asevelvollisrekisteriä sen palveluksessa olevista asevelvollisista.

Asevelvollisuuslain 42 b §:n mukaan asevelvollisrekisteriin merkitään mm. asevelvollisen valvontaa, sijoittelua ja sotilaskoulutuksen suunnittelua varten tarpeelliset henkilö- ja osoitetiedot sekä tiedot asevelvollisen ammatista sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 13 §:n mukaan asevelvollisrekisteriin merkitään mm. rekisteröitävän henkilötunnus.

Vapauttamista koskevat hakemukset toimitetaan sen sotilaspiirin esikuntaan, jonka valvontaan asianomainen kuuluu (A vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa 635/1968, 5 §).

Puolustusministeriön asevelvollisten henkilöiden ja kuljetusvälineiden varaamisesta 15.11.1966 antaman määräyksen mukaan vapauttaminen edellyttää, että asevelvollisen työnantaja tai elinkeinonharjoittaja omalta osaltaan tekee varausesityksen kotipaikkansa mukaiselle sotilasläänin esikunnalle. Varaajan tulee tarkistaa varauksensa pääsääntöisesti noin 2 vuoden välein. Tarkastusesitys on tehtävä välittömästi, mikäli ratkaisevan tärkeät henkilöt muuttuvat. Varaajan tulee ilmoittaa sotilasläänin esikunnan päätöksestä vapautetuksi hyväksytylle henkilöstölle.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 4 kohdassa mm. yhtä tai useampaa yhteisöä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Koneyrittäjien liitto ry on omasta ja jäsenyhdistyksiinsä kuuluvien jäsenyritysten puolesta pyytänyt lupaa saada toimia perustettavan Metsätyökoneenkuljettajien varausrekisterin rekisterinpitäjänä. Koneyrittäjien liitto ry on koneyrittäjien edunvalvontajärjestö. Tietosuojalautakunta katsoo, että mainitun rekisterin rekisterinpitäjä on Koneyrittäjien liitto ry.

Henkilötietojen käsittelyn edellytykset

Henkilötietolain 2 §:n mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn ja myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

Henkilötiedolla tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 1 kohdan mukaan mm. kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä koskeviksi.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietolain 3 §:n 2 kohdassa kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, mm. henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja luovuttamista.

Henkilötietolain 8 §:ssä säädetään henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä. Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan 8 §:n 1 momentin 1-9 kohdassa mainituilla edellytyksillä.

Henkilötietoja saa käsitellä mm. rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella (8 §:n 1 momentin 1 kohta), jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta (4 kohta), jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (5 kohta) tai jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten (7 kohta). Henkilötietoja saa käsitellä henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdan nojalla, jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn henkilötietolain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötunnuksen käsittelystä säädetään erikseen henkilötietolain 13 §:ssä. Henkilötunnusta saa käsitellä mm., jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Luvan tarve

Tietosuojalautakunta katsoo, etteivät edellä mainitut eivätkä muutkaan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1-8 kohdissa säädetyt edellytykset täyty hakemuksessa tarkoitetussa henkilötietojen käsittelyssä. Tämän vuoksi hakijat tarvitsevat tietojen käsittelyyn tietosuojalautakunnan henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Henkilötietolain 43 §:n 1 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn mm., jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja siihen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Päätös

Asiassa saadun selvityksen perusteella tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettu henkilötietojen käsittely on tarpeen metsäkonealaa koskevien VAP-varausten hoitamista varten.

Koska käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, tietosuojalautakunta myöntää Koneyrittäjien liitto ry:lle ja sen jäsenyhdistyksiin kuuluville jäsenyrityksille luvan kerätä ja käsitellä hakemuksessa tarkoitettuja henkilötietoja metsätyökoneenkuljettajien VAP-varausten hoitamista varten hakemuksessa kuvatulla tavalla Metsäkoneenkuljettajien varausrekisterin avulla.

Hakijoilla on oikeus käsitellä rekisteröitävien henkilötunnuksia, koska rekisteröityjen yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää, jotta vapauttamishakemukset ja -päätökset voitaisiin kohdistaa oikeisiin henkilöihin ja näin toteuttaa heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.

Lupamääräykset

Ottaen huomioon rekisterin laadun, tietosuojalautakunta katsoo tärkeäksi kiinnittää huomiota siihen, että rekisteröityjä on informoitava henkilötietolain mukaisesti ja että rekisterin tiedot on suojattava laittomalta käsittelyltä. Niinikään on tärkeätä, ettei rekisterin tietoja käytetä muuhun kuin hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta määrää rekisteröityjen yksityisyyden suojaamiseksi, että:

1. Hakijoiden on huolehdittava siitä, että rekisteröitäviä informoidaan hakemuksessa tarkoitetusta henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain 24 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.

2. Metsätyökoneenkuljettajien varausrekisteriä ei saa käyttää muuhun kuin hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen.

3. Koneyrittäjien liitto ry:n on toteutettava henkilötietolain 32 §:ssä tarkoitetut tarpeelliset toimenpiteet Metsätyökoneenkuljettajien varausrekisteriin sisältyvien henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta käsittelyltä.

Luvan määräaikaisuus

Lupa myönnetään määräaikaisena 1.4.2003 asti, jotta luvan nojalla toteutetun järjestelyn toimivuus ja lupamääräysten riittävyys voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Asevelvollisuuslaki 19 § 2 mom
Asevelvollisuuslaki 42 b §
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 13 §
Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamise-
sta eräissä tapauksissa 5 §
Henkilötietolaki 2 §
Henkilötietolaki 3 § 1 kohta
Henkilötietolaki 3 § 2 kohta
Henkilötietolaki 4 kohta
Henkilötietolaki 8 §
Henkilötietolaki 13 § 1 mom 2 kohta
Henkilötietolaki 43 §
Puolustusministeriön määräys 15.11.19966 asevelvollis-
ten henkilöiden ja kuljetusvälineiden varaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.