14.12.1998 38/1998

Tarpeellisuusvaatimus - Arkaluonteinen tieto

Tietosuojalautakunta myönsi Raha-automaattiyhdistykselle määräaikaisen poikkeusluvan kerätä ja tallettaa pelikasinon asiakkaita koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Ks. myös päätös 21/11.11.1996

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista koskevan poikkeusluvan jatkamista koskeva hakemus

HAKIJA
Raha-automaattiyhdistys

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta jatkaisi hakijalle arkaluonteisten henkilötietojen rekisteröintikiellosta myöntämäänsä poikkeuslupaa saada kerätä ja tallettaa Casino RAY:n asiakkaita koskeva tietoja asiakasrekisteriään varten. Hakija pyytää, että 31.12.1998 asti voimassa olevan poikkeusluvan nro 21/11.11.1996 dnro 19/72/96 määräaikaa jatkettaisiin siihen asti, kunnes pelikasinon asiakkaiden rekisteröinnistä säädetään, enintään kuitenkin 31.12.2000 asti.

Hakijan asiakkaistaan keräämät ja tallettamat tiedot käyvät ilmi tietosuojalautakunnan hakijalle 11.11.1996 myöntämästä poikkeusluvasta täsmennettynä uutta hakemusta koskevalla aineistolla (asiakaskortti).

Hakemuksen perustelut

Voimassa oleva poikkeuslupa on myönnetty määräaikaisena, koska asian järjestäminen lainsäädäntöteitse on ollut vireillä. Asian järjestäminen lainsäädäntöteitse on edelleen vireillä, minkä johdosta hakija pyytää poikkeusluvan määräajan pidennystä, joka pidennys on hakijan toiminnan harjoittamista varten välttämättömän tarpeellinen.

Hakija viittaa siihen selvitykseen, jonka se on esittänyt poikkeusluvan nro 21/11.11.1996 myöntämiseen johtaneessa hakemuksessa ja hakemuksen käsittelyssä, sekä henkilörekisterilain 7 §:n 1-kohdan säännökseen, jonka mukaan arkaluonteisten tietojen kerääminen ja tallettaminen henkilörekisteriin on sallittua ilman poikkeuslupaakin siinä tapauksessa, että kysymys on henkilörekisteristä, jonka perustaminen johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle säädetyn tehtävän suorittamisesta. Kun Raha-automaattiyhdistykselle arpajaislain 5 §:n 2 momentin ja toimiluvan nojalla kuuluu pelikasinon turvallisuudesta ja pelitoiminnan valvonnasta huolehtiminen, ei yhdistys voi täyttää näitä lakisääteisiä tehtäviä ilman asiakastiedoston mukaisten tietojen keräämistä ja ylläpitämistä.

Casino RAY:n asiakastiedostoa vastaava asiakkaiden ja näiden henkilötietojen rekisteröinti on käytössä lähes kaikissa Euroopan maissa.

Hakemukseen on liitetty sisäasiainministeriön ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunnot. Lisäksi hakemukseen on liitetty valtioneuvoston 14.11.1996 antama päätös dnro 1/644/96, jolla valtioneuvosto on myöntänyt Raha-automaattiyhdistykselle toimiluvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen ajalla 1.12.1996 - 30.11.2001 ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen 24.1.1997 hyväksymä, em. toimiluvassa tarkoitettu kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskeva suunnitelma. Hakija on toimittanut lautakunnalle myös kopion asiakaskortista, jonka kasinon asiakas allekirjoittaa ilmoittautuessaan kasinon vastaanottoon.

Sisäasiainministeriön lausunto 22.10.1998

Sisäasiainministeriö toteaa lausunnossaan, että arpajaislainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelu jatkuu edelleen sisäasiainministeriössä. Hallituksen esitystä arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ei näin ollen tulla antamaan eduskunnalle siten, että laki tulisi voimaan vuoden 1999 alusta.

Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunto 27.11.1998

Lausunnossaan poliisilaitos ilmoittaa, että sen käsityksen mukaan kasinon turvallisuus- ja valvontatehtävien hoitamiseksi asiakkaiden rekisteröinti on välttämätöntä. Poliisilaitos katsoo, että henkilötietojen rekisteröintiin tulee asiakkaan edelleen antaa nimenomainen suostumuksensa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Pelikasinotoimintaa koskevat turvallisuus- ja valvontatehtävät

Arpajaislain 5 §:n 2 momentin (518/91) mukaan pelikasinoon ei saa päästää henkilöä, joka ilmeisesti on alle 18-vuotias taikka ilmeisesti alkoholin tai muun päihdyttävän tai huumaavan aineen vaikutuksen alainen. Pelaaminen ei ole sallittua velaksi tai panttia vastaan. Pelin toimeenpanijalla on oikeus kieltää henkilöltä pelaaminen tai rajoittaa hänen pelaamistaan, jos häntä todennäköisin syin epäillään pelivilpistä taikka jos pelaaminen ilmeisesti on aiheuttanut tai on aiheuttamassa hänelle taloudellista tai terveydellisestä syystä johtuvaa sosiaalista haittaa.

Raha-automaattiasetuksen 2 §:n 2 momentin (520/91) mukaan luvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen myöntää valtioneuvosto. Lupapäätöksessä on määrättävä pelikasinon valvonnasta.

Valtioneuvosto on myöntänyt Raha-automaattiyhdistykselle toimiluvan pelikasinotoiminnan harjoittamiseen ajalle 1.12.1996 - 30.11.12001. Kasino toimii nimellä Casino RAY.

Toimiluvassa todetaan mm. että pelikasinotoiminnan tulee tapahtua erillisessä, valvotussa huonetilassa. Raha-automaattiyhdistyksen laatiman kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevan suunnitelman muutoksiin on hankittava etukäteen poliisin hyväksyntä. Raha-automaattiyhdistyksen on huolehdittava kasinon turvallisuudesta ja pelitoiminnan luotettavuudesta asianmukaisesti. Erityisesti on valvottava mm. sisäänpääsyä kasinoon, pelaamista ja rahaliikennettä kasinossa. Kasinossa tulee olla erityinen valvontahenkilöstö. Raha-automaattiyhdistyksen tulee järjestää pelitoiminnan seuranta niin, että valvontaviranomaisten käyttöön saadaan tilastot ja tutkimukset, joiden avulla on mahdollista arvioida pelaamiseen mahdollisesti liittyviä epäkohtia. Toimiluvassa on lisäksi määräyksiä mm. suurimmista sallituista pelipanoksista.

Helsingin poliisilaitos on 24.1.1997 hyväksynyt em. toimiluvassa tarkoitetun kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevan suunnitelman. Suunnitelman mukaan kasinon vastaanotossa asiakkaat ilmoittautuvat ja ilmoittavat henkilötietonsa lomakkeella. Annetut tiedot syötetään asiakastiedostoon. Asiakas kuvataan järjestelmään ja hänen tulee lunastaa asiakaskortti. Nämä toimenpiteet ovat edellytyksenä sisäänpääsylle. Asiakaskortti on henkilökohtainen, koodilla varustettu ja sen avulla toteutetaan erillinen, itsenäinen asiakastietojärjestelmä henkilörekistereistä annettujen säännösten mukaisesti. Pelaamisen valvonta perustuu henkilövalvontaan, jota täydennetään teknisellä valvontajärjestelmällä, jolla mahdollistetaan reaaliaikainen tekninen tuki pöydissä ja pelialueella tehtäville ratkaisuille. Pelipöydissä, automaattialueella ja rahankäsittelypisteissä on jatkuva videovalvonta. Pelaamiseen liittyvien epäkohtien arvioimiseksi pidetään tilastoa poikkeamista ja mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista. Nämä tiedot toimitetaan määräajoin valvontaa suorittavalle viranomaiselle.

Sovellettavat henkilörekisterilain säännökset ja poikkeusluvan tarve

Arpajaislaissa eikä muuallakaan lainsäädännössä ole säädetty pelikasinon asiakkaiden rekisteröinnistä. Tämän vuoksi hakemuksessa tarkoitettuun rekisterinpitoon sovelletaan henkilörekisterilakia.

Looginen rekisterikäsite

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta. Samaan henkilörekisteriin luetaan henkilörekisterilain 4 §:n 2 momentin mukaan kuuluviksi teknisesti erikseen pidetyt henkilörekisterit, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseksi.

Kaikki hakijan asiakkaistaan keräämät tiedot liittyvät saman asiakassuhteen hallinnointiin ja kuuluvat näin ollen samaan asiakasrekisteriin riippumatta siitä, onko ne talletettu SGM-järjestelmään vai esimerkiksi erikseen pidettyihin päiväkirjoihin. Myös videovalvonnassa tallennetut videonauhat ovat osa asiakasrekisteriä siltä osin, kuin asiakkaat ovat niistä tunnistettavissa kuvan tai äänen perusteella.

Tarpeellisuusvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteriin saa tallettaa vain sellaisia henkilötietoja, jotka rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ovat tarpeellisia. Lähtökohtana on, että rekisterin pitämisen ja rekisteriin otettavien henkilötietojen tulee olla rekisterinpitäjän hallinnon ja toiminnan kannalta asiallisesti perusteltuja yleisen mittapuun mukaan arvioituna.

Poikkeusluvan tarve

Hakijalle on arpajaislain 5 §:n 2 momentissa, valtioneuvoston hakijalle myöntämässä toimiluvassa sekä Helsingin poliisilaitoksen kasinon turvallisuutta ja pelaamisen valvontaa koskevassa suunnitelmassa asetettu velvoitteita valvoa pelaamista pelikasinossa ja huolehtia pelikasinon turvallisuudesta. Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa tarkoitettujen tietojen keräämistä ja tallettamista voidaan pitää tarpeellisena asiakassuhteen sekä edellä mainittujen velvoitteiden asianmukaisen hoitamisen kannalta. Tämän vuoksi hakija ei tarvitse poikkeuslupaa henkilörekisterilain 5 §:n 2 momentissa säädetystä tarpeellisuusvaatimuksesta.

Arkaluonteisten tietojen rekisteröintikielto

Henkilörekisterilain 6 §:n 1 momentin mukaan henkilörekisteriin merkittäviksi ei saa kerätä eikä rekisteriin tallettaa arkaluonteisia tietoja. Arkaluonteisina tietoina pidetään pykälän 2 momentin mukaan mm. henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta sekä henkilön terveydentilaa tai seksuaalista käyttäytymistä.

Henkilörekisterilain 7 §:n mukaan arkaluonteisia tietoja saa kerätä ja tallettaa mm., jos tietosuojalautakunta on antanut siihen luvan tai rekisteröity suostumuksensa taikka jos kysymys on henkilörekisteristä, josta on säädetty laissa tai asetuksessa tai jonka perustaminen johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Poikkeusluvan tarve

Vuoropäälliköiden ja turvaosaston päiväkirjaan sekä pelikieltoja koskeviin tietoihin samoin kuin videovalvonnassa talletettuihin tietoihin saattaa sisältyä myös arkaluonteisia tietoja, kuten tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, henkilön terveydentilaa tai seksuaalista käyttäytymistä. Tietosuojalautakunta katsoo, että rekisteröidyn allekirjoittamaan asiakaskorttiin sisältyvää mainintaa kasinossa toteutettavasta videovalvonnasta ei voida pitää rekisteröidyn antamana kirjallisena suostumuksena videovalvonnassa mahdollisesti tapahtuvaan arkaluonteisten henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen.

Koska hakijalla ei ole miltään osin rekisteröityjen suostumusta arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallettamiseen eikä asiakasrekisterin pitämisen voida tältä osin katsoa kaikilta osin johtuvan välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan poikkeusluvan arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallettamiseen.

Poikkeuslupa

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää poikkeusluvan arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiellosta. Edellytyksenä on kuitenkin, että poikkeusluvan myöntämiseen on painava syy ja että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Ottaen huomioon hakijalle pelikasinotoiminnan toimeenpanijana säädetyt ja määrätyt tehtävät sekä sen, että asian lainsäädännöllinen järjestäminen on vireillä, tietosuojalautakunta katsoo, että on painava syy myöntää hakijalle poikkeuslupa hakemuksessa tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallettamiseen.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan hakemuksessa tarkoitettujen tietojen keräämiseen ja tallettamiseen siten, että 11.11.1996 myönnetyn poikkeusluvan määräaikaa jatketaan siihen asti kunnes pelikasinon asiakkaiden rekisteröinnistä säädetään, enintään kuitenkin 31.12.2000 asti.

Poikkeuslupa myönnetään samoin lupaehdoin kuin poikkeuslupa 21/11.11.1996.

Ottaen huomioon pelikasinotoiminnan luonteen ja päätöksessä asetetut lupamääräykset, tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen ei perusteettomasti vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä tai hänen etujaan ja oikeuksiaan.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Arpajaislaki 5 § 2 mom
Raha-automaattiasetus 2 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 4 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 6 §
Henkilörekisterilaki 7 §
Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.