05.10.1998 33/1998

Kerääminen ja tallettaminen - Väestötietojärjestelmä - Osoiterekisteri - Tietosuojalautakunnan toimivalta

Väestötietolaissa ja -asetuksessa tarkoitetun henkilön osoitteen ei voitu kiistatta katsoa tarkoittavan myös henkilön postiosoitetta. Koska väestötietojärjestelmään talletettavista henkilötiedoista oli säädetty tyhjentävästi erityislainsäädännössä, tietosuojalautakunnalla ei ollut henkilörekisterilain mukaista toimivaltaa myöntää väestörekisterikeskukselle poikkeuslupaa postiosoitetta koskevien tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta ja henkilörekistereiden
yhdistämistä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Väestörekisterikeskus

HAKEMUS
Väestörekisterikeskus (jälj. VRK) hakee
henkilörekisterilain 37 §:n mukaista poikkeuslupaa yhdistää
Suomen Posti Oy:n (jälj. Posti) osoitetietorekisterin ja
väestötietojärjestelmän tiedot siten, että
väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa Postin
osoiterekisteristä henkilön postiosoite.

Hakija pyytää, että lupa on voimassa 31.12.1999 asti tai
enintään siihen saakka, kunnes molempien tahojen yhteinen
tiedonkeruu on mahdollista. VRK:n ja Postin tarkoituksena
on aloittaa osoitteenmuutostietojen yhteinen keruu vuoden
1999 aikana. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten
muuttoilmoitusten tekoa.

Poikkeuslupahakemus ei koske niiden henkilöiden
osoitetietojen luovutusta, jotka ovat tehneet Postille
osoitepalvelujen luovutuskiellon.

Postin osoiterekisteristä luovutettaisiin VRK:lle seuraavat
tiedot:
- henkilön etunimet
- henkilön sukunimi
- henkilötunnus
- osoitteenmuutostieto
- rinnakkaisosoiteilmoitus
- rinnakkaisosoitteenmuutos

Hakemuksen perustelut

Postin osoiterekisterin tietojen yhdistäminen
väestötietojärjestelmään luo perustan tulevalle
muuttoilmoituskäytännölle, jossa kansalaisen pitää tehdä
muuttoilmoitus vain yhden kerran, joko postiin tai
maistraattiin.

Useiden eri viranomaisten toiminnassa, kuten esimerkiksi
poliisi- ja pelastushallinnossa, tarvitaan tietoa myös
henkilön postiosoitteesta.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT


Hakemuksessa on kysymys postiosoitetietojen keräämisestä ja
tallettamisesta väestötietojärjestelmään, Postin
postiosoitetietojen massaluovutuksesta VRK:lle ja Postin ja
VRK:n rekisterien yhdistämisestä.

Tietosuojalautakunnan toimivalta

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on tietosuojalautakunnasta
ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 2 §:n 1 kohdan
mukaan käsitellä ja ratkaista asiat, jotka
henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi.
Henkilörekisterilain 37 §:n nojalla tietosuojalautakunta
voi myöntää poikkeuksia henkilörekisterilain säännöksistä.

Henkilörekisterilain 1 §:n 1 momentin mukaan
henkilörekisterilakia sovelletaan henkilötietoja
kerättäessä, talletettaessa, käytettäessä ja
luovutettaessa, jollei laissa ole toisin säädetty.

Postiosoitetietojen kerääminen ja tallettaminen väestötietojärjestelmään

Väestötietojärjestelmän käyttötarkoituksesta säädetään
väestötietolain 3 §:ssä. Pykälän mukaan
väestötietojärjestelmän henkilötietoja pidetään henkilön
yksilöintiä sekä henkilö- ja perheoikeudellisen aseman ja
toimivaltaisuuden selvittämistä varten. Tiedot on
tarkoitettu käytettäviksi tuomioistuinmenettelyssä,
hallinnollisessa päätöksenteossa, tieteellisessä
tutkimuksessa, tilastojen laatimisessa, asiakasrekisterien
ajantasallapidossa, mielipide- ja markkinatutkimuksessa,
suoramarkkinoinnissa sekä muussa osoitepalvelussa.

Väestötietojärjestelmään talletettavista tiedoista
säädetään väestötietolaissa. Lain 4 §:n mukaan
järjestelmään merkitään henkilön tunnistetietoina
henkilötunnus, nimi, osoite, kotikunta ja siellä oleva
asuinpaikka sekä sellaiset tiedot kiinteistöstä,
rakennuksesta ja huoneistosta, jotka yksilöivät hänen
kotikuntansa ja siellä olevan asuinpaikkansa.
Väestötietoasetuksen 4 §:n mukaan väestötietojärjestelmään
talletetaan mm. kotikunta ja sen yksilöimiseksi
tarpeelliset tiedot, osoite ja muut asuinpaikan
yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä Suomesta muuttaneen
osoite ulkomailla ja tieto siitä, onko oleskelu vakinaista
vai tilapäistä.

Väestötietolain 4 §:n säätämiseen johtaneen hallituksen
esityksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan
tavoitteena on, että väestötietojärjestelmään merkitään
vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä
hallinnossa, tuomioistuinmenettelyssä ja virallisessa
tilastotuotannossa. Säännösten yksityiskohtaisuus on
välttämätöntä väestötietojärjestelmän laajuuden vuoksi sekä
erityisesti siitä syystä, ettei rekisteröidyn yksityisyyttä
eikä hänen etuaan ja oikeuksiaan perusteettomasti
loukattaisi. (HE 355/1992).

Kotikuntalain 1 §:ssä säädetään henkilön kotikunnan ja
siellä olevan asuinpaikan sekä ulkomailla vakinaisesti
asuvan Suomen kansalaisen väestökirjanpitokunnan
määräytymisestä. Kotikuntalain mukaan määräytynyt kotikunta
ja siellä oleva asuinpaikka sekä ulkomailla vakinaisesti
asuvan Suomen kansalaisen väestökirjanpitokunta merkitään
väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään.
Väestötietojärjestelmään voidaan merkitä myös henkilön
ilmoittama tilapäinen asuinpaikka.

Kotikuntalain 7 §:n mukaan henkilön on, kun hän muuttaa
kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa, ilmoitettava
siitä rekisteritoimistolle.

Päätös

Tietosuojalautakunta katsoo, että postiosoitetta on
pidettävä osoitteena, johon henkilö haluaa postinsa
kannettavan.

Väestötietojärjestelmään talletettavista henkilötiedoista
säädetään väestötietolain 4 §:ssä ja väestötietoasetuksen 4
§:ssä. Mainittujen pykälien mukaan väestötietojärjestelmään
voidaan tallettaa henkilön osoite. Väestötietojärjestelmän
osoitetietojen ylläpito perustuu kansalaisille
kotikuntalain 7 §:ssä säädettyyn velvollisuuteen ilmoittaa
kotikuntansa tai siellä olevan asuinpaikkansa muutoksesta.

Ottaen huomioon väestötietojärjestelmän käyttötarkoitus,
väestötietolain 4 §:n säätämiseen johtaneen hallituksen
esityksen asianomaista pykälää koskevat perustelut ja
edellä mainittu kotikuntalain säännös tietosuojalautakunta
katsoo, että väestötietolaissa ja -asetuksessa tarkoitetun
henkilön osoitteen ei voida kiistatta katsoa tarkoittavan
myös henkilön postiosoitetta. Koska
väestötietojärjestelmään talletettavista henkilötiedoista
on edellä mainituin tavoin tyhjentävästi säädetty
erityislainsäädännössä, tietosuojalautakunnalla ei myöskään
ole henkilörekisterilain mukaista toimivaltaa myöntää
hakijalle poikkeuslupaa postiosoitetta koskevien tietojen
tallettamiseen väestötietojärjestelmään.

Edellä mainitusta syystä lautakunta jättää hakemuksen
tutkittavaksi ottamatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 1 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 2 §
Väestötietolaki 4 §
Väestötietoasetus 4 §
Kotikuntalaki 1 §
Kotikuntalaki 7 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.