24.08.1998 25/1998

Suoramarkkinointi - Pysyvä suoramarkkinointirekisteri

Tietosuojalautakunta hylkäsi Metsäliitto Osuuskunnan poikkeuslupahakemuksen saada kerätä ja tallettaa pysyvään suoramarkkinointirekisteriin tietoja yli 5 hehtaarin metsätilojen omistajista. Rekisteriä oli tarkoitus käyttää puunostopalveluiden kohdentamiseen niihin tiloihin, joilla on hakkuukelpoista puuta, ja metsänhoitopalveluiden tarjoamiseen.

Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ks. myös päätös 24/24.8.1998

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista koskeva
poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Metsäliitto Osuuskunta

HAKEMUS
Hakija pyytää toistaiseksi voimassa olevaa poikkeuslupaa
puukauppa- ja metsänhoitopalveluiden markkinointiin
käytettävälle pysyvälle suoramarkkinointirekisterille.

Hakemuksessa tarkoitettuun metsänomistajien
yhteystietorekisteriin kerättäisiin tiedot yli 5
hehtaarin metsätiloista. Rekisteriin tulisi omistajan
yhteystietojen lisäksi kiinteistötunnus ja kiinteistöä
koskevia pinta-ala- ja puulajikohtaisia tietoja.

Rekisterin käyttötarkoitus olisi puunostopalveluiden
kohdentaminen niihin tiloihin, joilla on hakkuukelpoista
puuta. Rekisteriä käytettäisiin myös
metsänhoitopalveluiden oikea-aikaiseen tarjoamiseen.


Hakemuksen perustelut

Hakija katsoo, että rekisteri olisi taloudellisessa
mielessä hyödyllinen molemmille osapuolille. Rekisterin
avulla metsänomistajat saisivat tietoa omistamiensa
metsien tilasta. Monet kaupunkilaistuneet
metsänomistajat eivät aina edes tiedä omistavansa
mahdollisesti hakkuukelpoista metsää.

On varsin todennäköistä, että lisääntyneen informaation
seurauksena sekä metsien kunnossapito että myös puun
saatavuus paranisivat. Tästä olisi myös
kansantaloudellista hyötyä kansallisten puuresurssien
käytön tehostuessa.

Rekisterin avulla hakija välttyisi turhilta
yhteydenotoilta metsänomistajiin ja kykenisi näin
tehostamaan merkittävästi tiedotustoimintaansa.
Vastaavasti asiakkaat välttyisivät turhilta
yhteydenotoilta.

Rekisteriin kerättäviä puulajikohtaisia tietoja henkilön
omistamasta metsästä ei hakijan mielestä voitane pitää
erityisenä uhkana henkilön yksityisyydelle. Tiedot
henkilön metsäomaisuudesta on saatavissa joka
tapauksessa muista julkisista lähteistä. Koska kyseessä
on vain yli 5 hehtaarin tilat, varsin suuri osa
rekisteröitävistä henkilöistä on ammattimaisia
metsätalouden harjoittajia, joiden kohdalla
yksityisyyskriteerin merkitys lienee pienempi.

Hakija toteaa, että voitaneen katsoa, että rekisteristä
molemmille osapuolille koituvat hyödyt ovat
merkittävästi suuremmat kuin rekisteröinnistä koituva
yksityisyyden menetys ja näin painava syy poikkeusluvan
myöntämiselle on olemassa.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Hakemuksessa tarkoitettu metsänomistajien
yhteystietorekisteri on tarkoitettu pysyväksi
suoramarkkinointirekisteriksi. Rekisterin
käyttötarkoitus on puukauppa- ja metsänhoitopalveluiden
markkinointi.

Hakija tarjoaa osto- ja metsänhoitopalveluja ja välittää
viestejä määrätylle väestönosalle
suoramarkkinointikanavien avulla tarkoituksena tiedottaa
tai koettaa saada rekisteröity vastaamaan viesteihin.
Tietosuojalautakunta katsoo, että
metsänomistajarekisteri on suoramarkkinointirekisteri.

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen pysyvään suoramarkkinointirekisteriin

Henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin mukaan
suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten saa 5
§:n 1 momentin yhteysvaatimuksen estämättä kerätä ja
tallettaa henkilötietoja henkilörekisteriin.

Henkilörekisteriasetuksen 4 §:n 2 kohdassa säädetään
pysyvään käyttöön tarkoitetun
suoramarkkinointirekisterin tietosisällöstä. Tällainen
rekisteri saa sisältää tiedot vain rekisteröidyn
nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta, arvosta tai
ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä eikä
rekisteri saa kattavuutensa ja käyttötapansa vuoksi
vaarantaa valtion turvallisuutta.

Poikkeusluvan tarve

Hakemuksessa tarkoitettu metsänomistajien
yhteystietorekisteri sisältäisi myös tietoja, joita
pysyvään suoramarkkinointirekisteriin ei
henkilörekisteriasetuksen 4 §:n 2 kohdan mukaan saa
tallettaa. Tämän vuoksi hakija tarvitsee
tietosuojalautakunnan henkilörekisterilain 37 §:ssä
tarkoitetun poikkeusluvan henkilörekisteriasetuksen 4
§:n 2 kohdasta.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Tietosuojalautakunta voi antaa henkilörekisterilain 37
§:ssä tarkoitetun luvan poiketa
henkilörekisteriasetuksen 4 §:n 2 kohdan pysyvän
suoramarkkinointirekisterin tietosisältöä koskevasta
säännöksestä.

Poikkeuslupa voidaan myöntää vain painavasta syystä ja
edellyttäen, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen
etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden
vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Kyseessä on suurehkoa määrää rekisteröityjä koskeva
henkilörekisteri. Henkilörekisterilain lähtökohtana on,
että rekisterinpitäjällä on rekisteröidyn suostumus
henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen tai että
henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimus
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä muuten
täyttyy.

Poikkeustilanteista, jolloin henkilötietojen kerääminen
ja tallettaminen on sallittua yhteysvaatimuksen
estämättä on erityisesti säädetty. Muiden poikkeusten
mahdollistaminen edellyttää painavan syyn olemassaoloa
ja sitä, että rekisteröidyn yksityisyys ei vaarannu.
Painavan syyn olemassaoloa arvioitaessa on kiinnitettävä
huomiota mm. rekisterinpidon välttämättömyyteen ja
siihen, voidaanko tarkoitettuun tulokseen päästä myös
muilla keinoilla.
Rekisterinpidosta mahdollisesti saatavaa taloudellista
hyötyä ei tietosuojalautakunnan mielestä pelkästään
voida pitää painavana syynä poikkeusluvan myöntämiselle.
Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan
myöntämiseen ei ole henkilörekisterilain 37 §:ssä
mainittuja edellytyksiä, ja hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 5 § 4 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 4 § 2 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.