19.05.1998 19/1998

Luottotietorekisteri - Kertaluotto

Suomen Asiakastieto Oy:lle myönnettiin määräaikainen poikkeuslupa tallettaa tieto kertaluottoon liittyvästä maksuhäiriöstä kun maksuerä on ollut maksamatta 60 päivää.

Ks. myös 6/27.2.1995

ASIA
Maksuhäiriötietojen keräämistä, tallettamista ja
luottotietotoiminnassa edelleen luovuttamista koskeva
poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Suomen Asiakastieto Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta uudistaisi
27.2.1995 hakijalle antamansa määräaikaisen poikkeusluvan
(päätös 6/27.2.1995 dnro 56/75/94) kerätä, tallettaa ja
luottotietotoiminnassa edelleen luovuttaa tiedon
kertaluottoon liittyvästä maksuhäiriöstä kun maksuerä on
ollut maksamatta 60 päivää.

Hakija pyytää, että poikkeuslupa myönnettäisiin 27.2.1995
annetussa poikkeusluvassa mainituilla ehdoilla ja että se
myönnettäisiin olemaan voimassa toistaiseksi tai
tietosuojalautakunnan määrittämän ajan.

Hakemuksen perustelut

Edellä mainittu poikkeuslupa on myönnetty kolmeksi
vuodeksi. Poikkeusluvan määräaikaisuutta perusteltiin
sillä, että kysymyksessä oli oleellinen
luottotietotoiminnan laajentuminen ja
maksuhäiriömerkinnöinnin nopeutuminen. Tämän vuoksi asia
haluttiin saada uudelleen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun
on saatu kokemuksia poikkeusluvassa tarkoitettujen
maksuhäiriöiden rekisteröimisestä mahdollisesti
aiheutuvista epäkohdista sekä määräysten riittävyydestä
tietojen virheettömyyden varmistamiseksi.

Poikkeusluvan mukaisia tietoja ei ole vielä alettu
tallettaa hakijan luottotietorekisteriin. Viivästys on
johtunut mm. pankkien yhdistymisistä. Näin ollen
käytännön kokemuksia poikkeusluvan mukaisten tietojen
tallettamisesta ja poikkeusluvassa asetettujen määräysten
riittävyydestä ei ole.

Hakijan tarkoituksena on aloittaa poikkeusluvassa
mainittujen tietojen tallettaminen vuoden 1998 lopussa.
Tämän vuoksi hakija pyytää poikkeusluvan uudistamista.

Poikkeusluvan myöntämisen perustelujen osalta hakija
viittaa aikaisemmassa hakemuksessa esitettyihin ja
tietosuojalautakunnan päätöksessä 27.2.1995 mainittuihin
perusteluihin.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilöluottotiedoilla tarkoitetaan henkilörekisterilain
2 §:n 6 kohdassa henkilön taloudellisen aseman,
sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa
käytettäviksi tarkoitettuja henkilötietoja.
Luottotietotoiminnalla tarkoitetaan saman pykälän 7
kohdassa elinkeinona harjoitettavaa henkilöluottotietojen
keräämistä ja tallettamista edelleen luovutusta varten.

Luottotietotoimintaan käytettävistä henkilörekistereistä
sekä niihin talletettavista tiedoista säädetään
henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin nojalla
henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä. Muiden kuin
henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä mainittujen tietojen
tallettamiseen luottotietorekisteriin tarvitaan
tietosuojalautakunnan myöntämä henkilörekisterilain 37
§:ssä tarkoitettu poikkeuslupa. Poikkeusluvan myöntämisen
edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on painava syy
ja että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa
ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen
voidaan estää.

Tietosuojalautakunta katsoo, että tiedolla kertaluottoon
liittyvän maksuerän laiminlyönnistä on henkilön
taloudellisen aseman ja sitoumusten hoitokyvyn
arvioimisessa luotonantajalle oleellinen merkitys.
Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan
myöntämiselle on painava syy.

Päätös

Tietosuojalautakunta on päätöksellään 6/27.2.1995 dnro
56/75/94 myöntänyt hakijalle poikkeusluvan tallettaa
tiedon hakemuksessa tarkoitetuista maksuhäiriöistä.
Poikkeuslupa on myönnetty olemaan voimassa kolme vuotta
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan
hakemuksessa tarkoitettujen tietojen tallettamiseen
siten, että 27.2.1995 myönnetyn poikkeusluvan määräaikaa
jatketaan siihen asti, kun vireillä olevassa
henkilörekisterilain uudistamisessa säädettävät
siirtymäajat sen sallivat tai asia on lainsäädännössä
järjestetty, enintään kuitenkin 31.12.2000 asti.

Poikkeuslupa myönnetään samoin lupaehdoin kuin
poikkeuslupa 6/27.2.1995.

Poikkeusluvan nojalla talletettavien luottotietojen
luovuttaminen luottotietotoiminnassa on sallittua
henkilörekisterilain 18 §:n 3 momentin ja 19 §:n 1
momentin 2 kohdan nojalla.

Tietosuojalautakunnan toimivaltaan ei kuulu päätöksellään
ottaa kantaa luottolaitostoiminnasta annetun lain
perusteella tapahtuvaan tietojen luovuttamiseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 § 6 kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 7 kohta
Henkilörekisterilaki 18 § 3 mom
Henkilörekisterilaki 19 § 1 mom 2 kohta
Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.