19.05.1998 18/1998

Tarkastusoikeus - Tarkastusoikeuden rajoitus

Rekisteröidyllä ei ollut tarkastusoikeutta sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen hoitoilmoitusrekisteriin, koska hoitoilmoitusrekisterissä olevia henkilötietoja käytettiin yksinomaan tilastollisesti tutkimus- tai suunnittelutoimintaa varten. (Äänestys 4-2).

Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

ASIA
Tarkastusoikeuden toteuttamista koskeva hakemus

HAKIJA
A

HAKEMUS
A pyytää saada tarkastaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (jälj. STAKES) hoitoilmoitusrekisteriin sisältyvät häntä koskevat mielenterveyspotilastiedot.

ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET

Hakija pyysi 11.12.1997 STAKESilta saada tietää, mitä tietoja hänestä on talletettu STAKESin hoitoilmoitusrekisteriin. Hakija halusi itseään koskevat mielenterveyspotilas -tiedot. Hakijalla oli ilmoituksensa mukaan syytä epäillä, että rekisterissä saattoi olla aiheettomia tietoja.

STAKES hylkäsi päätöksellään 8.1.1998 hakijan tarkastuspyynnön henkilörekisterilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, koska hoitoilmoitusrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan tilastollisesti tutkimus- tai suunnittelutoimintaa varten.

Hakija valitti STAKESin päätöksestä tietosuojavaltuutetulle kirjeellä 28.1.1998. Hakija kertoi pyytäneenä STAKESilta vahvistusta siitä, ettei STAKESin mielenterveyspotilaiden hoitoa koskevassa hoitoilmoitusrekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tietosuojavaltuutettu on päätöksellään 3.3.1998 dnro 99/521/98 katsonut STAKESin päätöksen perustelluksi ja on hylännyt hakijan tarkastusoikeuden toteuttamista koskevan vaatimuksen.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on pyytänyt tietosuojavaltuutetulta tietosuojavaltuutetun päätöksen 3.3.1998 perusteena olevat asiakirjat ja lausunnon asiasta.

Lausunnossaan 1.4.1998 tietosuojavaltuutettu uudistaa päätöksessään lausumansa.

STAKESIN ANTAMA SELVITYS

STAKES on antanut tietosuojalautakunnalle 4.5.1998 päivätyn selvityksen hoitoilmoitusrekisterin käytöstä. Selvitykseen on liitetty hoitoilmoitusrekisterin henkilörekisterilain 10 §:ssä tarkoitettu rekisteriseloste.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

STAKESin tehtävät

STAKES on sosiaali- ja terveysministeriön alainen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistehtäviä varten perustettu tutkimus- ja kehittämiskeskus.

STAKESin tehtävänä on seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kehitystä, tuottaa ja hankkia alan tietoa ja osaamista sekä välittää sitä käyttäjille, ylläpitää alan virallisia ja muita tilastoja, tiedostoja ja rekistereitä, harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää ja toteuttaa alan koulutusta sekä tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi tarpeellisia aloitteita ja esityksiä. Lisäksi STAKES suorittaa sille erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

STAKES tekee toimialansa kehittämiseksi ja tukemiseksi tarpeellisia selvityksiä, tuottaa toimialaansa koskevaa aineistoa ja tuottaa sosiaali- ja terveysalan virallisia tilastoja ja tilastollisia selvityksiä. STAKES myös mm. toteuttaa ja rahoittaa alan tutkimusta.

Hoitoilmoitusrekisteri

STAKESin hoitoilmoitusrekisteri on terveydenhuollon valtakunnallinen henkilörekisteri, joista säädetään laissa terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (9.6.1989/556).

Hoitoilmoitusrekisteriin talletetaan STAKESille kansanterveyslain (66/72) 4 §:ssä, erikoissairaanhoitolain (1062/89) 5 §:ssä, mielenterveyslaissa (1116/90) sekä STAKESista annetussa laissa (1073/90) säädettyjen tehtävien hoitamiseksi terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan sisällön ja kohdentumisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Hoitoilmoitusrekisterin tietoja ei saa luovuttaa tai käyttää rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon.

Tarkastusoikeus

Henkilörekisterilain 11 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Henkilörekisterilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetään, että tarkastusoikeutta ei ole, jos rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan tilastollisesti tutkimus- tai suunnittelutoimintaa varten.

Päätös

Ottaen huomioon STAKESille laissa säädetyt tehtävät, laissa säädetty kielto käyttää tai luovuttaa hoitoilmoitusrekisterin tietoja rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon sekä STAKESin asiassa antama selvitys, tietosuojalautakunta katsoo, että hoitoilmoitusrekisteriä käytetään henkilörekisterilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittamalla tavalla yksinomaan tilastollisesti tutkimus- tai suunnittelutoimintaa varten. Tämän vuoksi rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta hoitoilmoitusrekisteriin sisältyviin henkilötietoihin.

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 11 §
Henkilörekisterilaki 12 § 1 mom 3 kohta
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksesta 1 §
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksesta 2 §
Asetus sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskuksesta 1 §
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1 §
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 2 §
Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 5 §
Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 1 §
Asetus terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 2 §


ÄÄNESTYS

Asiassa toimitettiin äänestys. Eri mieltä olleet kaksi jäsentä lausuivat seuraavaa:

Ollen muuten samaa mieltä enemmistön kanssa katsomme, että Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteriä ei voida pitää käyttötarkoitukseltaan tilastollisena rekisterinä, koska siitä luovutetaan yksilöä koskevia tietoja tunnistustietoineen tutkimustarkoituksiin. Tämän takia ei tarkastusoikeutta voida evätä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.