23.03.1998 8/1998

Tarkastusoikeus - Terveydenhuollon henkilörekisteri

Henkilörekisteriasetuksen 9 §:ssä tarkoitetussa terveydenhuollon rekisterien tarkastusoikeutta koskevassa menettelyssä potilastiedot annetaan rekisteröidylle ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Rekisteröidyllä ei säännöksen mukaan ole ehdotonta oikeutta saada pyytämiään tietoja kirjallisesti.

ASIA
Tarkastusoikeuden toteuttamista koskeva asia

HAKIJA
A

HAKEMUS
Hakija pyytää, että X:n terveyskeskuksen vastaava lääkäri määrättäisiin luovuttamaan hakijalle häntä koskevia potilasasiakirjojen kopioita. Vaatimus koskee myös niitä asiakirjoja, jotka Y:n terveyskeskuskuntayhtymän ylilääkäri C on ilmoittanut kevättalvella 1997 lähettäneensä kirjatussa kirjeessä X:n terveyskeskuksen silloiselle vastaavalle lääkärille, D:lle.

Hakija ilmoittaa saaneensa terveyskeskukselta tietoja potilasasiakirjoistaan vuoden 1994 toukokuun lopulla sekä myös valikoituja kopioita sen jälkeen. Hakija katsoo, että lain mukaan potilasasiakirjoista on mahdollisuus saada maksutta kopiot kerran vuodessa.

ASIAN AIKAISEMMAT VAIHEET

A on 5.3.1996 päivätyllä potilasasiamies E:lle osoitetulla kirjelmällään pyytänyt saada jäljennökset X:n terveyskeskuksen ylläpitämistä omista ja äitinsä potilasasiakirjoista.

Pyynnön johdosta antamassaan päätöksessä no 0/1/96 X:n terveyskeskuksen vastaava lääkäri B toteaa, että A:n pyyntö on samankaltainen kuin edellinen pyyntö 27.2.1995. Siihen B on antanut päätöksen no 0/1/95, jonka perusteluihin hän viittaa.

Päätöksen no 0/1/96 mukaan X:n terveyskeskus noudattaa potilasasiakirjan tarkastuksen suhteen henkilörekisteriasetuksen 9 §:n mukaista menettelyä. Tiedon rekisterissä olevista merkinnöistä antaa vastaava lääkäri. A ei ole tätä mahdollisuutta käyttänyt.

Päätöksessä todetaan, että B:n tietojen mukaan A sairastaa harhaluuloisuushäiriötä ja että kaikenlaiset asiakirjat ovat omiaan heikentämään hänen henkistä terveydentilaansa.

B on henkilörekisterilain 12 §:n 1 mom. 2 kohdan perusteella päättänyt olla luovuttamatta A:n pyytämiä jäljennöksiä potilasasiakirjoista. Päätöksessä todetaan lisäksi, että se on voimassa myös tuleviin samansisältöisiin pyyntöihin nähden, ellei päätöksen perusteisiin vaikuttavissa olosuhteissa tapahdu muutosta. A on 12.3.1997 päivätyllä potilasasiamies E:lle osoitetulla pyynnöllä pyytänyt saada X:n terveyskeskukselta jäljennökset itseään koskevista potilasasiakirjoista.

Pyynnön johdosta antamassaan päätöksessä 16.5.1997 no 0/1/97 X:n terveyskeskuksen vastaava lääkäri D toteaa, että pyyntö on samantyyppinen kuin aikaisemmatkin. Viimeiseen, 5.3.1996 päivättyyn, on vastaava lääkäri B antanut päätöksen olla luovuttamatta A:n pyytämiä potilasasiakirjajäljennöksiä hänen sairastamansa harhaluuloisuushäiriön vuoksi. Tämä päätös on tehty koskemaan myös mahdollisia uusia samansisältöisiä pyyntöjä. Koska päätöksen tekoon vaikuttavissa perusteissa ei ole tapahtunut muutoksia, on edellä mainittu päätös edelleen voimassa eikä A:n pyytämiä jäljennöksiä voida hänelle luovuttaa, koska niillä voi olla hänen mielenterveyttään heikentävä vaikutus.

Edelleen päätöksessä todetaan, että A:lla on mahdollisuus tarkastaa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä itseään koskevat tiedot. Tätä mahdollisuutta A ei päätöksen mukaan ole halunnut käyttää.

Tietosuojavaltuutetun toimenpiteet

Hakija on 10.6.1997 päivätyllä tietosuojavaltuutetulle lähettämällään kirjelmällä ilmoittanut tyytymättömyyttään em. X:n terveyskeskuksen vastaavan lääkärin D:n päätökseen 16.5.1997 no 0/1/97. Kirjelmässään A pyysi tietosuojavaltuutettua antamaan X:n terveyskeskuksen johtavalle lääkärille määräyksen luovuttaa A:lle kaikki häntä koskevat potilasasiakirjatiedot.

Tietosuojavaltuutettu on selvityspyynnöllä 17.6.1997 pyytänyt X:n terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä selvitystä siitä, millä perusteella A:n tarkastusoikeus on evätty.

X:n terveyskeskuksen vastaava lääkäri D toteaa selvityspyynnön johdosta antamassaan selvityksessä 4.8.1997, että A ei ole halunnut käyttää mahdollisuutta tarkastaa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä itseään koskevat tiedot. D katsoo, että A:n tarkastusoikeutta ei ole evätty. Lisäksi A:lla on jo kaikki mahdolliset itseään koskevat sairaskertomustiedot liitteineen kopioituina.

D toteaa, että A:lla on ollut mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Syitä, joiden perusteella A:lta on evätty kopiot, D ei haluaisi yksilöidä. Jos se kuitenkin on välttämätöntä, hän on valmis antamaan perusteellisenkin selvityksen.

Tietosuojavaltuutettu on kirjeellään 3.10.1997 varannut A:lle tilaisuuden antaa vastineensa X:n terveyskeskuksen selvityksen johdosta.

Vastineessaan 25.10.1997 A kertoo, että terveyskeskuksen lääkärit D ja B ovat sekä suullisesti että kirjallisesti kieltäytyneet antamasta hänelle mitään tietoja toistuvasti vuodesta 1994 alkaen.

A katsoo, ettei hän voi itse mennä terveyskeskukseen noutamaan asiakirjojaan, koska terveyskeskuksen vastaava lääkäri B on vuoden -96 elokuussa ajanut hänet huutaen ulos terveyskeskuksesta, kun hän on ollut terveyskeskuksessa hoitamassa valtakirjalla toisen henkilön asiaa. Lisäksi A ilmoittaa D:n ja B:n toistuvasti uhanneen häntä M1 lähetteillä.

Tietosuojavaltuutetun päätös

Tietosuojavaltuutettu on antanut asiassa päätöksen 4.12.1997 dnro 485/521/97.

Päätöksessään tietosuojavaltuutettu toteaa, että pääsääntönä terveydenhuollon rekistereissä olevien tietojen tarkastamisessa on henkilökohtainen käynti kyseisessä terveydenhuollon yksikössä niin, että tiedot antaa lääkäri tai terveydenhuollon koulutuksen saanut muu henkilö. Ylitarkastaja Jaana Meklin on puhelimitse 19.11.1997 varmistanut X:n terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä, että tarkastusoikeuden toteuttamiselle henkilökohtaisen käynnin yhteydessä ei ole estettä.

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että A:n tapauksessa vastaava lääkäri on katsonut henkilörekisterilain 12 §:n 2 kohdan perusteella tarpeelliseksi rajoittaa A:n tarkastusoikeutta siltä osin, kuin A on pyytänyt saada kopioita potilasasiakirjoista. A:lla on kuitenkin oikeus tarkastaa tietonsa käymällä henkilökohtaisesti terveyskeskuksessa. A:lta ei tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan ole kokonaan evätty tarkastusoikeutta. Näin ollen tietosuojavaltuutettu katsoo, että asiassa ei ole perusteita antaa tarkastusoikeuden toteuttamista koskevaa määräystä.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on pyytänyt asiassa tietosuojavaltuutetun lausunnon.

Lausunnossaan 22.1.1998 dnro 19/43/98 tietosuojavaltuutettu toteaa, että A ei ole valituksessaan tietosuojalautakunnalle esittänyt mitään sellaista, joka muuttaisi tietosuojavaltuutetun käsitystä asiassa. Näin ollen tietosuojavaltuutettu katsoo edelleen, ettei asiassa ole perusteita antaa määräystä tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisterilain 11 §:n mukaan jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asetuksella säädetään tarkemmin terveydenhuollon henkilörekistereiden tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Henkilörekisteriasetuksen 9 §:n mukaan sen, joka haluaa tietää, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu terveydenhuollon viranomaisen tai laitoksen taikka lääkärin tai hammaslääkärin pitämään, terveydentilaa tai sairautta koskevia henkilötietoja sisältäviin henkilörekistereihin, tulee tehdä tarkastusoikeutensa käyttämisestä pyyntö lääkärille, joka huolehtii tietojen hankkimisesta rekisteröidyn suostumuksella. Tiedon rekisterissä olevista merkinnöistä antaa lääkäri tai hänen ohjauksensa mukaan terveydenhuollon koulutuksen saanut muu henkilö.

Henkilörekisterilain 35 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn hakemuksesta antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Rekisteröity voi henkilörekisterilain 35 §:n 2 momentin nojalla saattaa tarkastusoikeuden toteuttamista koskevan asian tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi, jos tietosuojavaltuutettu on päättänyt olla antamatta rekisterinpitäjälle edellä tarkoitettua määräystä taikka on kieltäytynyt saattamasta asiaa tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Henkilörekisteriasetuksen 9 §:ssä tarkoitetussa menettelyssä potilastiedot annetaan rekisteröidylle ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Rekisteröidyllä ei säännöksen mukaan ole ehdotonta oikeutta saada pyytämiään tietoja kirjallisesti. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa tietojen antaminen rekisteröidylle ymmärrettävässä muodossa ja tarjota lääkärille mahdollisuus harkita tarvetta rajoittaa tietojen antamista henkilörekisterilain 12 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainituissa tilanteissa.

Asiassa saadun selvityksen mukaan A:n oikeutta tarkastaa henkilörekisteriasetuksen 9 §:ssä säädetyllä tavalla X:n terveyskeskuksessa olevat potilasasiakirjansa ei ole evätty. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 11 §
Henkilörekisteriasetus 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.