02.03.1998 7/1998

Rekisterinpitäjä - Massaluovutus - Massaluovutus väestötietojärjestelmästä - Yhdistäminen

Tietosuojalautakunta jätti toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta osakeyhtiön hakemuksen saada arvo-osuustilejä koskevia tietoja massaluovutuksena Suomen Arvopaperikeskus Oy:ltä. Lautakunta hylkäsi yhtiön hakemuksen saada yhdistää väestötietojärjestelmästä saatavat henkilötunnukset yhtiön muodostamaan osakeannin suoramarkkinoinnissa käytettävään kampanjarekisteriin ja näin syntyvän rekisterin yhdistämiseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n omistajaluetteloon arvo-osuustilin olemassaolon ja sen numeron selvittämiseksi.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta ja henkilörekistereiden yhdistämistä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
HK Ruokatalo Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 20 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti menettelyyn, jossa arvo-osuusjärjestelmässä toteutettavaa osakeantia varten:

1) HK Ruokatalo Oy:n asiakastietokannasta muodostettu tuottajien ja liikennöitsijöiden tietoja sisältävä henkilörekisteri verrataan väestötietojärjestelmän tietoihin ja jossa väestötietojärjestelmästä luovutetaan Suomen Arvopaperikeskus Oy:n käyttöön korjatut ja HK Ruokatalo Oy:n tiedoista puuttuneet henkilötunnukset ja

2) muodostunut tiedosto verrataan Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluettelotietokantaan, josta tiedostoon luovutetaan salattuna arvo-osuustilin numero ja jossa tiedostossa oleva henkilötunnus salataan ennen kuin rekisteri luovutetaan HK Ruokatalo Oy:lle.

Hakemuksen perustelut

Hakija valmistelee osakeantia, josta osa suunnataan yhtiön keskeisille sopimuskumppaneille. Osakeannissa osakkeita tarjotaan sopimuskumppaneina oleville luonnollisille henkilöille sekä sopimuskumppaneina olevien henkilöyhtiöiden omistajille. Jos sopimuskumppani on yhtiömuotoinen, osakkeita tarjotaan niille sopimuskumppanin palveluksessa oleville henkilöille, jotka vastaavat hakijan ja kyseisen sopimuskumppanin välisestä asiakassuhteesta. Sopimuskumppanina oleva yhtiö voi merkitä osakkeet myös itselleen.

HK Ruokatalo Oy:n osakkeet siirrettiin arv-oosuusjärjestelmään syksyllä 1997. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkinnän tekeminen edellyttää, että merkitsijällä on arvo-osuustili. Hakijan tarkoituksena on tarjota yhtiön osakkeita niille sidosryhmiin kuuluville, joilla on arvo-osuustili.

Osakeanti on tarkoitus toteuttaa osakeyhtiölain 3 a luvun 17 §:n luomalla uudella osakeantien toteutustavalla, jossa arvo-osuusjärjestelmässä osakkeet voidaan merkitä maksamalla merkintähinta osakeantiehtojen mukaisesti. Osakeyhtiölain 3 a luvun 17 §:n mukainen osakeanti voidaan toteuttaa pitkälti automatisoituna. Automatisoitu toimintatapa edellyttää kuitenkin käytettävien tietojen ehdotonta oikeellisuutta. Asiakastiedoissa olevat virheet johtaisivat kirjaustapahtumien hylkääntymisiin ja pahimmillaan oikeuksien virheellisiin kirjauksiin ja oikeudenmenetyksiin.

Osakeanti on tarkoitus toteuttaa seuraavasti:

1) Hakijan asiakasrekisteriin merkittyjen tietojen oikeellisuus tarkistetaan rekisteriin merkityiltä itseltään. Asiakasrekisteriin on merkitty mm. nimi, osoite ja henkilötunnus. Hakemuksen liitteestä 3 käy ilmi, että rekisteröityä pyydetään tarkastamaan nämä tiedot ja antamaan arvo-osuustilinsä numero.

2) Asiakkaille tehdyn kyselyn jälkeen asiakasrekisteriin korjattujen tietojen oikeellisuus tarkistetaan vertaamalla tietoja väestötietojärjestelmän tietoihin. Väestötietojärjestelmän avulla tiedoista poistetaan jäljellä olevat virheelliset tiedot ja lisätään puuttuvat henkilötunnukset siltä osin kuin se teknisessä vertailussa on luotettavasti mahdollista. Hakija ei saa tätä tiedostoa haltuunsa, vaan se jää vertailun toteuttavan TT Tieto Oy:n haltuun.

3) Tämän jälkeen TT Tieto Oy (joka hoitaa arvopaperikeskuksen tietojenkäsittely- palvelua) yhdistää tiedoston arvopaperikeskuksen omistajaluettelopalvelun tietokantaan, josta poimitaan tieto arvo-osuustilistä. Näin saadaan tieto arvo-osuustilin olemassaolosta ja sen numerosta. Niille asiakkaille, joilla ei ole arvo-osuustiliä merkitään erillinen tieto. Tässä tiedostossa henkilötunnus on muunnettu muuksi tunnukseksi. Arvo-osuustilin numero on salattu siten, että näkyvissä on vain tilinumeron neljä viimeistä merkkiä.

4) Muodostetun tiedoston perusteella HK Ruokatalo Oy tarjoaa yhtiön osakkeita merkittäväksi niille rekisteriin merkityille, joilla on arvo-osuustili.

5) Merkintäajan kuluessa tiedostoa päivitetään tehdyillä ennakkomerkinnöillä ja merkinnöillä.

6) Osakeannin päätyttyä tiedosto välitetään arvopaperikeskukselle, joka purkaa henkilötunnuksen ja arvo-osuustilin salauksen ja välittää tiedoston edelleen arvo-osuusrekistereille arvo-osuustilikirjausten tekemiseksi.

7) Eri vaiheissa syntyneet tiedostot tuhotaan sen jälkeen kun arvopaperikeskus on tehnyt osakeannin tapahtumavertailun ja virheelliset tapahtumat on korjattu. Tämä tapahtuu noin kahden kuukauden kuluessa osakeannin päättymisestä eli noin kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen kohteena olevasta toimenpiteestä.

Hakijan edustajalta Tapio Tolvaselta puhelimitse 18.2.1998 saadun tiedon mukaan arvo-osuustilien numerot halutaan tarkistaa arvopaperikeskuksesta, vaikka tilin numero pyydetäänkin asiakkaalta itseltään. Tarkistus halutaan tehdä koska kokemuksen mukaan asiakkaat ilmoittavat vääriä tilinumeroita ja osa ei anna tilinumeroa ollenkaan.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on pyytänyt väestörekisterikeskuksen lausunnon hakemuksesta.

Lausunnossaan 27.2.1998 nro 279/030/98 väestörekisterikeskus puoltaa HK Ruokatalo Oy:n tietosuojalautakunnalta hakeman poikkeusluvan myöntämistä osakeyhtiön esittämällä tavalla. Väestörekisterikeskus katsoo, että HK Ruokatalo Oy on poikkeuslupahakemuksessaan esittänyt, että suunniteltu menettely on tarkoituksenmukainen ja että tietosuoja- ja tietoturvallisuusvaatimukset on asianmukaisesti otettu huomioon.

Suomen Arvopaperikeskus Oy ja Rahoitustarkastus ovat antaneet tietosuojalautakunnalle lausuntonsa hakemuksesta.

Lausunnossaan 20.2.1998 Suomen Arvopaperikeskus Oy katsoo, ettei se luovuta liikkeeseenlaskijalle tilinhaltijoiden arvo-osuustilinumeroita, vaan keinotekoisen, asiakkaan yksilöivän tunnuksen. Kunkin asiakkaan jokaista arvo-osuustiliä kohden muodostetaan tällainen tunnus. Suomen Arvopaperikeskus Oy katsoo, että keinotekoisen yksilöintitunnuksen antaminen on välttämätöntä, jotta osakkeiden merkintä maksamalla voidaan toteuttaa arvo-osuusjärjestelmässä.

Rahoitustarkastus katsoo lausunnossaan 20.2.1998, että arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 §:ssä säädetty salassapitovelvollisuus ei vaarannu Suomen Arvopaperikeskus Oy:n menettelyn johdosta, koska arvo-osuustilien haltijoiden tilinumeroita ei luovuteta, vaan ainoastaan keinotekoinen asiakkaan yksilöivä tunnus.

Rahoituskeskus viittaa Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 20.2.1998 päivättyyn lausuntoon tietosuojalautakunnalle ja toteaa, että sillä ei ole huomauttamista lausunnossa kuvattuun menettelyyn.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa on kysymys henkilötunnusten massaluovutuksesta väestötietojärjestelmästä, väestötietojärjestelmästä saatavien henkilötunnusten yhdistämisestä hakijan osakeannin toteuttamista varten muodostamaan henkilörekisteriin ja tämän väestötietojärjestelmästä saaduilla henkilötunnuksilla täydennetyn rekisterin yhdistämisestä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon sekä arvo-osuustilejä koskevien tietojen massaluovutuksesta Suomen Arvopaperikeskus Oy:ltä hakijalle.

1. Arvo-osuustilien numeroiden saaminen massaluovutuksena arvopaperikeskukselta

Arvo-osuusjärjestelmän muodostaa arvo-osuustilit ja luettelot niille kirjattujen arvo-osuuksien omistajista (Laki arvo-osuusjärjestelmästä 1 §).

Arvo-osuustileille kirjataan tilinhaltijalle kuuluvat arvo-osuudet sekä niihin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Arvo-osuustilejä pidetään arvo-osuusrekistereissä. Arvopaperikeskus on velvollinen pitämään arvo-osuusrekisteriä. (3 ja 7 §).

Sen ohella, että arvopaperikeskus pitää sen pidettäväksi annetuista arvo-osuuksista arvo-osuustilejä, arvopaperikeskuksen on mm. pidettävä liikkeeseenlaskijoiden lukuun liikkeeseenlaskijakohtaisia osakasluetteloita ja muita omistajaluetteloita arvo-osuuksien omistajista (4 § 1 mom). Arvopaperikeskuksen tehtävistä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 §:ssä.

Hakijan edustaja Tapio Tolvanen on tarkentanut hakemusta puhelimitse 18.2.1998 siten, että arvo-osuustilin numeroita pyydetään arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista luetteloista.

Suomen Arvopaperikeskus Oy:stä lakimies Sinikka Koskelalta puhelimitse 19.2.1998 saadun tiedon mukaan arvopaperikeskus ylläpitää nk. omistajaluetteloa, johon sisältyy osakeyhtiölain 3 a luvun 6 §:ssä tarkoitetut osakasluettelot ja luvun 7 §:ssä tarkoitetut odotusluettelot. Hakijan pyytämät arvo-osuustilejä koskevat tiedot sisältyvät osakasluetteloon.

Arvopaperikeskuksen osakasluettelot

Arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 4 §:n mukaan arv-oosuusjärjestelmään kuuluvien arvo-osuuksien omistajista pidetään liikkeeseenlaskijoiden lukuun liikkeeseenlaskijakohtaiset osakasluettelot arvopaperikeskuksessa.

Suomen Arvopaperikeskus Oy:stä Sinikka Koskelalta saadun tiedon mukaan arvopaperikeskus ylläpitää yhtä isoa tietokantaa, jossa on kaikkien liikkeeseenlaskijoiden osakas- ja odotusluettelot. Tietoja luovutetaan kuitenkin yhtiökohtaisesti.

Osakeyhtiölain 3 a luvun 6 §:n 1 momentin mukaan arv-oosuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista ja niiden omistajista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävään osakasluetteloon on merkittävä osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai muu yksilöintitunnus, postiosoite, mahdollinen maksuosoite, osakkeiden lukumäärä ja se arvo-osuusrekisteri, jossa pidettävälle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu.

Osakeyhtiölain 3 a luvun 8 §:n mukaan jokaisella on oikeus tutustua osakasluetteloon arvopaperikeskuksessa sekä, jos yhtiöllä on pääteyhteys arvopaperikeskukseen, myös yhtiön pääkonttorissa. Yhtiön velvollisuudesta antaa jäljennös osakasluettelosta on voimassa mitä 3 luvun 12 §:n 2 momentissa on säädetty. Osakkeenomistajan henkilötunnusta ja maksuosoitetta tai sitä, kenen arvopaperinvälittäjän kaupintatilille osakkeenomistajan myytäväksi antamat osakkeet on kirjattu, ei kuitenkaan saa ilmaista ilman hänen suostumustaan. Oikeuteen saada tieto siitä, mihin arvo-osuusrekisteriin osakkeet on kirjattu, sovelletaan vastaavasti, mitä arvo-osuustileistä annetun lain 33 §:ssä säädetään tietojen saamisesta arvo-osuustilistä.

Suomen Arvopaperikeskus Oy:stä Sinikka Koskelalta saadun tiedon mukaan myös arvo-osuustilin numero merkitään käytännössä arvopaperikeskuksessa pidettävään osakasluetteloon. Tämä on tarpeellista osakeyhtiölain uuden 3 a luvun 17 §:n vuoksi. Tilitiedot ovat rekisterin "keskitetyssä osassa" eivätkä ne ole ulkopuolisten nähtävissä.

Arvo-osuustilit ja tietojen saaminen niistä

Arvo-osuustilille on arvo-osuustileistä annetun lain 2 §:n mukaan merkittävä tieto

1) tilinhaltijasta sekä muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien oikeuksien haltijoista; 2) tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajista ja lukumäärästä; sekä 3) tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 §:ssä säädetään arvo-osuusrekisterin pitäjän ja arvopaperikeskuksen toimielimen jäsenen sekä niiden palveluksessa olevan salassapitovelvollisuudesta. Pykälän mukaan tietoa arvo-osuuden omistajan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta ei saa ilmaista tai muuten paljastaa ilman asianomaisen suostumusta ellei tietoa ole julkistettu taikka säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmaistavaksi.

Arvo-osuustileistä annetun lain 33 §:ssä säädetään yksityiskohtaisesti siitä, kenellä on oikeus saada tietoja arvo-osuustileistä. Asianomaisen hallituksen esityksen 104/1990 yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että koska arvo-osuusjärjestelmä merkitsee omistusoikeuden ja muiden esineoikeudellisesti suojattujen oikeuksien sitomista periaatteessa salaiseen kirjaamisjärjestelmään, on ollut tarpeen tarkasti säätää edellytyksistä, joilla arvo-osuusrekisterin pitäjä on velvollinen paljastamaan tietoja arvo-osuustileistä.

Päätös Tietosuojalautakunta katsoo, että kukin arvo-osuusrekisterin pitäjä on pitämiensä arvo-osuustilien henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 §:ssä ja arvo-osuustileistä annetun lain 33 §:ssä säädetään arvo-osuusrekisterin pitäjän oikeudesta luovuttaa pitämiään arvo-osuustilejä koskevia tietoja. Osakeyhtiölain 3 a luvun 8 §:n 2 momentin mukaan oikeuteen saada tieto siitä, mihin arvo-osuusrekisteriin osakkeet on kirjattu, sovelletaan vastaavasti, mitä arvo-osuustileistä annetun lain 33 §:ssä säädetään tietojen saamisesta arvo-osuustilistä. Koska arvo-osuustilejä koskevien tietojen luovuttamisesta on edellä mainituin tavoin tyhjentävästi säädetty erityislainsäädännössä, tietosuojalautakunta katsoo, ettei sillä ole toimivaltaa myöntää hakijalle poikkeuslupaa siltä osin kuin kysymys on arvo-osuustilejä koskevien tietojen saamisesta Suomen Arvopaperikeskus Oy:ltä.

Tietosuojalautakunta jättää hakemuksen tältä osin toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

2. Henkilötunnusten saaminen väestötietojärjestelmästä ja henkilörekisterien yhdistäminen

Massaluovutus väestötietojärjestelmästä

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdassa koko henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista ja henkilötietojen luovuttamista automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa tai siten, että luovutuksensaaja voi käyttää henkilörekisteriä teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötunnusten luovuttamisessa hakijalle on kysymyksessä henkilötietojen massaluovutus väestötietojärjestelmästä.

Väestötietolain 29 §:n 1 momentin mukaan väestötietojärjestelmästä saa luovuttaa tietoja henkilörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuksena vain:

1) jos hakijalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä niiden luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta; tai

2) jos tietojen luovuttaminen perustuu muun lain säännökseen.

Väestötietolain 29 §:n 2 momentissa on säädetty, että tietosuojalautakunta voi antaa poikkeusluvan tietojen massaluovutukseen, vaikkei hakijalla ole henkilörekisterilain mukaista oikeutta tallettaa luovutettavia tietoja henkilörekisteriin.

Siltä osin, kuin asiakkaat ovat hakijan kyselyn johdosta ilmoittaneet henkilötunnuksensa ja arvo-osuustilinsä numeron hakijalle hakemuksessa tarkoitettua osakeantia varten, hakijalla on rekisteröityjen suostumuksen perusteella oikeus tallettaa henkilötunnukset hakemuksessa tarkoitettuun osakeannin markkinoinnissa käytettävään rekisteriinsä.

Hakijan edustajalta Tolvaselta 20.2.1998 puhelimitse saadun tiedon mukaan rekisterissä on kuitenkin tarkoitus säilyttää myös niiden henkilöiden tiedot, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn, jos heidän tietonsa pystytään luotettavasti selvittämään väestörekisterikeskuksesta. Vain niiden henkilöiden tiedot, joita ei pystytä luotettavasti selvittämään, poistetaan rekisteristä. Rekisteriin jää näin ollen myös sellaisten henkilöiden tietoja, jotka eivät ole antaneet suostumustaan tietojensa tallettamiseen.

Siltä osin kuin rekisteröitävien suostumusta henkilötunnusten tallettamiseen ei ole, oikeus niiden tallettamiseen voi perustua henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun asialliseen yhteyteen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän toiminnan välillä.

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin mukaan henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä (yhteysvaatimus).

Hakemus koskee hakijan sidosryhmiin kuuluvien tuottajien ja liikennöitsijöiden tietoja. Tuottajat ja liikennöitsijät ovat hakijan alkuperäisessä asiakasrekisterissä elinkeinon harjoittajina. Hakijan tarkoituksena on muodostaa asiakasrekisterinsä perusteella henkilörekisteriasetuksen 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu suoramarkkinoinnissa käytettävä kampanjarekisteri. Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu asiallinen yhteys tuottajien ja liikennöitsijöiden ja hakijan välillä ei toteudu kampanjarekisterin pidossa. Hakemuksessa kuvattu rekisterinpito ei myöskään johdu hakijalle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä. Yhteysvaatimus ei näin ollen täyty hakijan rekisterinpidossa.

Henkilörekisteriasetuksen 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun suoramarkkinoinnissa käytettävään kampanjarekisteriin saa kuitenkin yhteysvaatimuksen estämättä kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jos rekisteriä käytetään ennakolta yksilöityihin markkinointitoimiin ja henkilörekisteri on käytössä korkeintaan kuuden kuukauden ajan eikä se tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa.

Yhdistäminen

Väestötietojärjestelmästä saatavat henkilötunnukset on tarkoitus yhdistää hakijan suoramarkkinointia varten muodostettavaan kampanjarekisteriin ja näin muodostettu rekisteri Suomen Arvopaperikeskus Oy:n omistajaluetteloon arvo-osuustilin olemassaolon ja sen numeron selvittämiseksi.

Henkilörekistereiden yhdistämisestä säädetään henkilörekisterilain 20 §:ssä. Yhdistäminen on sallittua ilman tietosuojalautakunnan henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa muun ohella, jos on ilmeistä, että yhdistäminen ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Poikkeusluvan tarve ja edellytykset

Henkilötietojen massaluovutusta väestötietojärjestelmästä koskevaa väestötietolain 29 §:ää saatetaan arvioida siten, ettei mainittu säännös aseta esteitä henkilötunnusten luovuttamiselle hakijalle eikä hakija näin ollen tarvitsisi poikkeuslupaa henkilötunnusten saamiseen väestötietojärjestelmästä. Tietosuojalautakunta katsoo kuitenkin, että hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 §.ssä tarkoitetun poikkeusluvan väestötietojärjestelmästä saatavien henkilötunnusten yhdistämiseen osakeannin suoramarkkinointia varten muodostettavaan kampanjarekisteriinsä ja näin muodostetun rekisterin yhdistämiseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n omistajaluetteloon. Edellä päätöksen 1. kohdassa todetun mukaisesti tietosuojalautakunta ei voi myöntää lupaa arvo-osuustilejä koskevien tietojen luovuttamiselle. Tämän vuoksi ei voida pitää ilmeisenä, että yhdistäminen ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Poikkeuslupa yhdistämiseen voidaan myöntää vain painavasta syystä ja edellyttäen, että rekisteröidyn yksityisyyden suoja sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Ottaen huomioon hakemuksessa kuvattu menettely ja asiaa koskevat säännökset kokonaisuudessaan, tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakija ole esittänyt painavaa syytä myöntää poikkeuslupaa väestötietojärjestelmästä saatavien henkilötunnusten yhdistämiseen hakijan muodostamaan kampanjarekisteriin ja näin syntyvän rekisterin yhdistämiseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n rekisteriin.

Tämän vuoksi tietosuojalautakunta hylkää yhdistämistä koskevan hakemuksen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 20 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 4 § 1 kohta
Laki arvo-osuusjärjestelmästä 29 §
Laki arvo-osuustileistä 33 §
Osakeyhtiölaki 3 a luku 8 §
Väestötietolaki 29 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.