09.02.1998 6/1998

Yhteysvaatimus

Telehallintokeskukselle myönnettiin poikkeuslupa käyttää aikaisemman poikkeusluvan nojalla muodostettua ja television luvattoman käytön vähentämiseksi käytettävää vuoden 1998 kirjekampanjarekisteriä puhelinkampanjassa sekä keräämään ja tallettamaan puhelinnumeroita puhelinkampanjaa varten.

Ks. tietosuojalautakunnan päätökset 21/25.8.1997, 5/9.2.1998 ja 29/11.12.1995, ja sekä KHO:n päätös 15.1.1998 taltio 0044.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Telehallintokeskus

HAKEMUS
Tietosuojalautakunta on myöntänyt päätöksellään 21/25.8.1997 hakijalle luvan yhdistää televisioluparekisterin ja väestötietojärjestelmän kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotiedot niin, että niistä talouksista, joissa ei ole voimassa olevaa televisiolupaa, saadaan huoneiston haltijan tai vastaavan nimi ja osoite. Näin muodostetun televisiolupatarkastusluettelon tietoja voidaan käyttää alueelliseen kirjekampanjointiin television luvattoman käytön vähentämiseksi vuonna 1998. Luvan mukaan tiedot on hävitettävä välittömästi kampanjoinnin päätyttyä.

Hakija pyytää poikkeuslupaa saada säilyttää edellä tarkoitetut tiedot määrätyn hävittämisajan jälkeen ja käyttää niitä puhelinkampanjaan. Hakijan tarkoituksena on toteuttaa puhelimitse tapahtuva televisiolupatarkastus, joka kohdistuisi niihin talouksiin, jotka eivät kirjekampanjan perusteella ole hakeneet televisiolupaa. Näistä arviolta 180 000 taloudesta noin 90 000 taloudelle arvioidaan löytyvän puhelinnumero. Hakijan edustajalta apulaisjohtaja Anssi Laaksolta 29.1.98 puhelimitse saadun tiedon mukaan puhelinnumerot on tarkoitus hakea Internetistä tai valtakunnallisesta CD-Rom puhelinluettelosta.

Aineiston suuren määrän vuoksi puhelinkampanjassa on tarkoitus käyttää ulkopuolista tahoa. Aineisto luovutettaisiin jollekin telemarkkinointiyritykselle, joka hakee puhelinnumerot ja suorittaa sitten varsinaisen puhelinkampanjan. Puhelintiedustelussa kysytään vain, onko taloudessa televisiota ja haluaako asianomainen hakea samalla televisioluvan.

Syntyneet puhelinnumeroluettelot hävitettäisiin käytön jälkeen, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluttua kampanjakirjeiden lähettämisestä. Yhteistyökumppanit velvoitettaisiin pitämään tiedot salaisina ja tehtävällä sopimuksella sovitaan myös tietojen hävittämisestä.

Hakemuksen perustelut

Hakija katsoo, että perinteinen televisiolupatarkastajan käynti on kansalaisten tosiasiallisen kotirauhan kannalta astetta ankarampi toimi kuin puhelimitse tapahtuva lain noudattamisen valvonta. "Telemarkkinointia" käytettäessä vältettäisiin useissa tapauksissa perinteinen televisiolupatarkastus.

Haja-asutusalueilla on pitkät lupatarkastusmatkat. Puhelimitse tapahtuvalla muistutuksella televisioluvan hankkimisvelvollisuudesta arvioidaan saatavan huomattavia kustannussäästöjä verrattuna lupatarkastajan käynteihin ja näin voitavan tehostaa toimintaa.

Taajamien osalta hakija viittaa vastaavanlaisiin syihin, kuin mitä hakija on esittänyt poikkeuslupahakemuksessaan dnro 17/72/96. Tässä hakemuksessa hakija totesi, että televisiolupatarkastustyö on vaikeaa varsinkin Helsingissä, jossa ihmiset eivät aukaise mielellään oviaan tuntemattomille. Jo porraskäytävään pääsykin saattaa olla vaikeaa koodi- ja summeriovien takia.

"Telemarkkinointi" olisi uusin keinoin toteutettavaa hakijalle laissa määrätyn tehtävän hoitamista. Siinä ei olisi kyse myynnin edistämisestä tai muusta kaupallisesta toiminnasta, vaan lain noudattamisen valvonnasta.

Hakija viittaa korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 15.1.1998 taltio 0044, jossa korkein hallinto-oikeus on katsonut, että on ollut painava syy myöntää hakijalle poikkeuslupa Helsingin vuoden 1996 kirjekampanjarekisterin säilyttämiseen ja rekisterin sisältämien henkilötietojen yhdistämiseen Helsingin Puhelin Oy:n numeropalvelurekisteriin. Yhdistämisellä muodostettavaa puhelinnumerorekisteriä käytettiin puhelinkampanjaan, joka kohdistettiin sellaisiin jo kirjekampanjoinnin kohteena olleisiin henkilöihin, jotka eivät olleet edelleenkään hankkineet televisiolupaa.

Päätöksessään korkein hallinto-oikeus totesi, että radiolaitteista annetun lain mukaan television käyttämiseen tarvitaan lupa. Yksityiskohtaiset säännökset luvan hankkimisesta ja sen esittämisestä valvontaviranomaiselle on annettu radiolaitteista annetussa asetuksessa (859/1992). Maksut on määrätty televisiolupamaksuista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (861/1992). Telehallinnosta annetun lain (518/188) 2 §:n 1 kohdan mukaan telehallintokeskuksen tehtävänä on huolehtia radiolaitteista annetun lain sekä sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja lupaehtojen noudattamisen valvonnasta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että telehallintokeskuksen käyttöön poikkeusluvalla saatavia televisiottomien huoneiston haltijoiden puhelinnumeroita käytettäisiin puhelinkampanjaan, jossa näiden huoneistojen haltijoita muistutettaisiin television käyttäjälle säädetystä velvollisuudesta hakea televisiolupa. Hakemuksen mukaisen rekisterin muodostaminen mahdollistaa puhelinkampanjoinnin kohdistamisen televisiottomien huoneistojen haltijoihin ja vähentää tarvetta telehallintokeskuksen tällaisiin huoneistoihin kohdistamiin tarkastuskäynteihin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muodostettavan rekisterin käyttötarkoitukseen nähden henkilörekisterilain 5, 19 ja 20 §:ssä tarkoitetun luvan antamiseen on henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu painava syy. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan poikkeuksen myöntämisen ei voida katsoa vaarantavan rekisteröityjen yksityisyyttä taikka heidän oikeuksiaan tai etujaan.

Hakija katsoo, että nyt haettavan poikkeusluvan myöntämiseen on vastaavanlainen painava syy, kuin mitä korkein hallinto-oikeus tarkoitti ratkaisussaan, ja että sen myöntämisen ei tälläkään kertaa voida katsoa vaarantavan rekisteröityjen yksityisyyttä taikka heidän oikeuksiaan tai etujaan. Muodostettavien rekistereiden käyttötarkoitus on sama kuin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä mainittu eli radiolaitteista annetun lain noudattamisen valvonta.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri ja rekisterinpitäjä

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Hakemuksessa tarkoitetut kampanjarekisterit ovat henkilörekistereitä, joiden henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä hakija on.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Hakijan tietosuojalautakunnan poikkeusluvan 21/25.8.1997 perusteella keräämään ja tallettamaan kampanja-aineistoon sisältyy myös sellaisten henkilöiden tietoja, joilla ei ole televisiota. Yhteysvaatimus ei täyty näiltä osin. Koska tietosuojalautakunta on päätöksellään myöntänyt hakijalle poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta vain siihen asti, kunnes kirjeet on lähetetty, tarvitsee hakija poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta, jotta tietoja voitaisiin säilyttää kirjeiden lähettämisen jälkeen. Koska hakija ei myöskään ole esittänyt selvitystä siitä, että sillä olisi rekisteröityjen suostumus puhelinnumeron keräämiseen ja tallettamiseen, tarvitsee hakija tietosuojalautakunnan luvan poiketa yhteysvaatimuksesta myös siltä osin, kuin se kerää niiden henkilöiden puhelinnumeroita, joilla ei ole televisiota.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa yhteysvaatimuksesta edellyttäen, että luvan myöntämiseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Korkein hallinto-oikeus katsoi edellä mainitussa päätöksessään 15.1.1998 taltio 0044, että poikkeusluvan myöntämiseen hakijan kirjekampanjarekisterin käyttämiseen hakijan toteuttamassa puhelinkampanjassa oli henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu painava syy. Lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi, että poikkeuksen myöntämisen ei voitu katsoa vaarantavan rekisteröityjen yksityisyyttä taikka heidän oikeuksiaan tai etujaan. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta ja oikeuttaa hakijan käyttämään hakemuksessa tarkoitettua kirjekampanjarekisteriä hakemuksessa tarkoitetussa puhelinkampanjassa sekä keräämään ja tallettamaan hakemuksessa tarkoitetut puhelinnumerot mainittua puhelinkampanjaa varten.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.