09.02.1998 5/1998

Yhteysvaatimus - Massaluovutus - Yhdistäminen

Telehallintokeskukselle myönnettiin poikkeuslupa saada säilyttää aikaisemman poikkeusluvan nojalla muodostettu ja television luvattoman käytön vähentämiseksi käytetty kirjekampanjarekisteri ja poikkeuslupa yhdistää rekisterin sisältämät henkilötiedot puhelinyhtiön numeropalvelurekisteriin puhelinkampanjan toteuttamista varten.

Ks. tietosuojalautakunnan päätökset 29/11.12.1995, 6/9.2.1998 ja 21/25.8.1997 sekä KHO:n päätös 15.1.1998 taltio 0044.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja
luovuttamista sekä henkilörekisterien yhdistämistä
koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Telehallintokeskus

HAKEMUS
Tietosuojalautakunta on myöntänyt hakijalle
poikkeusluvan 29/11.12.1995 henkilötietojen
saamiseksi väestötietojärjestelmästä luvatonta
television käyttöä koskevia vuoden 1996 aikana
toteutettavia alueellisia kirjekampanjoita varten.
Luvan mukaan tiedot on hävitettävä välittömästi
kampanjakirjeiden postituksen jälkeen.

Hakija pyytää lupaa saada säilyttää Helsingin
kampanja-aineisto kirjeiden postituksen jälkeen ja
käyttää sitä televisioluvan telemarkkinoinnissa.
Uusi kampanja-aineisto muodostettaisiin
poistamalla alkuperäisestä Helsingin kampanja-aineistosta
uuden luvan hakeneet henkilöt.

Hakijan tarkoituksena on hankkia kampanja-aineistoon
jääneiden henkilöiden puhelinnumerot
vertaamalla kampanja-aineistoa Helsingin Puhelin
Oy:n numeropalvelurekisteriin nimen ja osoitteen
avulla. Telemarkkinointikampanja kohdistettaisiin
henkilöihin, joiden puhelinnumero saadaan näin
hankittua. Telemarkkinointia varten saatu aineisto
hävitettäisiin viimeistään neljän kuukauden
kuluttua alkuperäisten kirjeiden lähettämisestä.


Hakemuksen perustelut

Hakija viittaa aikaisemmin suorittamaansa
telemarkkinointiin, joka kohdistettiin
henkilöihin, jotka olivat irtisanoneet
televisiolupansa. Tällöin noin 30 % puhelimitse
tavoitetuista henkilöistä (64 hlöä) otti uudelleen
televisioluvan.

Hakija katsoo, että televisiolupatarkastustyö on
vaikeaa varsinkin Helsingissä, jossa ihmiset eivät
aukaise mielellään oviaan tuntemattomille.
Porraskäytävään pääsykin saattaa olla vaikeaa
koodi- ja summeriovien takia. Helsingin asutuista
asunnoista 27 %:ssa (lähes 70 000 asuntoa) ei ole
voimassa olevaa televisiolupaa. Hakija arvioi, että noin
70 %:ssa näistä on kuitenkin televisio. Vuoden -94
kirjekampanjassa 18 % kirjeen saaneista haki
televisioluvan.

Hakija katsoo, että luvattomuuden vähentäminen
kytkemällä telemarkkinointi kampanjakirjeisiin on
hallinnollisesti huomattavasti
tarkoituksenmukaisempaa kuin tv-lupatarkastus,
sillä lupatarkastuksessa kiinnijääneiden
jatkokäsittely kuormittaa poliisiviranomaisia sekä
oikeusistuimia.

Hakija viittaa myös aikaisemman hakemuksensa
perusteluihin, joiden mukaan hakijalla on
telehallinnosta annetun lain (518/88) 2 §:n 1
kohdan mukaan velvollisuus valvoa, että
radiolaitteista annettua lakia (8/27) ja sen
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä
noudatetaan. Näissä on säädetty velvollisuudesta
hankkia televisiolupa ja maksaa televisiolupamaksu
television käytöstä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN AIEMPI PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta hylkäsi päätöksellään
16/2.9.1996 hakijan hakemuksen. Hakija tarvitsi
poikkeusluvan henkilörekisterilain 5 §:n 1
momentissa säädetystä yhteysvaatimuksesta sekä 19
§:n massaluovutusta ja 20 §:n yhdistämistä
koskevista säännöksistä. Tietosuojalautakunta
katsoi, että poikkeusluvan myöntämiseen ei ollut
henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettua
painavaa syytä.

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Hakijan valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus
kumosi päätöksellään 15.1.1998 taltio 0044
lautakunnan päätöksen ja palautti asian
lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Päätöksessään korkein hallinto-oikeus totesi, että
radiolaitteista annetun lain mukaan television
käyttämiseen tarvitaan lupa. Yksityiskohtaiset
säännökset luvan hankkimisesta ja sen
esittämisestä valvontaviranomaiselle on annettu
radiolaitteista annetussa asetuksessa (859/1992).
Maksut on määrätty televisiolupamaksuista
annetussa valtioneuvoston päätöksessä (861/1992).
Telehallinnosta annetun lain (518/188) 2 §:n 1
kohdan mukaan telehallintokeskuksen tehtävänä on
huolehtia radiolaitteista annetun lain sekä sen
nojalla annettujen säännösten, määräysten ja
lupaehtojen noudattamisen valvonnasta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
telehallintokeskuksen käyttöön poikkeusluvalla
saatavia televisiottomien huoneiston haltijoiden
puhelinnumeroita käytettäisiin puhelinkampanjaan,
jossa näiden huoneistojen haltijoita
muistutettaisiin television käyttäjälle säädetystä
velvollisuudesta hakea televisiolupa. Hakemuksen
mukaisen rekisterin muodostaminen mahdollistaa
puhelinkampanjoinnin kohdistamisen
televisiottomien huoneistojen haltijoihin ja
vähentää tarvetta telehallintokeskuksen tällaisiin
huoneistoihin kohdistamiin tarkastuskäynteihin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että
muodostettavan rekisterin käyttötarkoitukseen
nähden henkilörekisterilain 5, 19 ja 20 §:ssä
tarkoitetun luvan antamiseen on
henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu painava
syy. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan
poikkeuksen myöntämisen ei voida katsoa
vaarantavan rekisteröityjen yksityisyyttä taikka
heidän oikeuksiaan tai etujaan.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri ja rekisterinpitäjä

Henkilörekisterillä tarkoitetaan
henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan
henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota
käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai
muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä
henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta
tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää
helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Hakemuksessa tarkoitetut kampanjarekisterit ovat
henkilörekistereitä, joiden henkilörekisterilain
2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä
hakija on.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään
rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta.
Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin
merkittäviksi saa kerätä ja tallettaa ilman
rekisteröidyn suostumusta tai
tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain
sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai
palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin
verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys
rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin
pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä
taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä
tehtävästä.

Hakijan tietosuojalautakunnan luvan 29/11.12.1995
perusteella keräämään ja tallettamaan kampanja-aineistoon
sisältyy myös sellaisten henkilöiden tietoja,
joilla ei ole televisiota. Yhteysvaatimus ei täyty
näiltä osin. Koska tietosuojalautakunta on päätöksellään
myöntänyt hakijalle poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta
vain siihen asti, kunnes kirjeet on lähetetty, tarvitsee
hakija poikkeusluvan yhteysvaatimuksesta, jotta tietoja
voitaisiin säilyttää kirjeiden lähettämisen jälkeen.
Koska hakija ei myöskään ole esittänyt selvitystä siitä,
että sillä olisi rekisteröityjen suostumus
puhelinnumeron keräämiseen ja tallettamiseen, tarvitsee
hakija tietosuojalautakunnan luvan poiketa
yhteysvaatimuksesta myös siltä osin, kuin se kerää
niiden henkilöiden puhelinnumeroita, joilla ei ole
televisiota.

Tietojen saaminen massaluovutuksena Helsingin Puhelin Oy:ltä

Massaluovutuksella tarkoitetaan
henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun
muassa suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien
henkilötietojen luovuttamista. Hakija pyytää lupaa
saada Helsingin Puhelin Oy:ltä Helsingin uuteen
kampanja-aineistoon sisältyvien henkilöiden
puhelinnumeroita. Kysymyksessä on
henkilörekisterilaissa tarkoitettu massaluovutus.


Henkilörekisterissä olevia tai sitä varten
kerättyjä henkilötietoja saa henkilörekisterilain
19 §:n 1 momentin mukaan luovuttaa
massaluovutuksena vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai
jos se tapahtuu rekisteröidyn toimeksiannosta;
2) jos tietojen tällainen luovuttaminen tapahtuu 18 §:n
3 momentin taikka muun lain tai asetuksen taikka
tietosuojalautakunnan antaman luvan mukaisesti; tai
3) jos luovutuksensaajalla on tämän lain mukainen oikeus
tallettaa luovutettavat henkilötiedot henkilörekisteriin
eikä henkilötietojen luovutus ja käyttö vaaranna
rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai
oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.

Henkilörekisterilain 18 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan
tiedon luovuttaminen henkilörekisteristä on sallittua
sellaisissa olosuhteissa, joissa henkilötiedon
luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana sellaisen
toiminnan harjoittamiseen. Luovuttamisen edellytyksenä
on tällöin kuitenkin, että rekisteröidyn voidaan olettaa
tietävän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että edellä mainitut
edellytykset henkilötietojen massaluovutukselle eivät
täyty puhelinnumeroiden luovutuksessa Helsingin Puhelin
Oy:ltä hakijalle. Tämän vuoksi hakija tarvitsee
poikkeusluvan puhelinnumeroiden saamiseen Helsingin
Puhelin Oy:ltä.


Henkilörekisterien yhdistäminen

Hakijan tarkoituksena on verrata uuden Helsingin
kampanja-aineistonsa tietoja Helsingin Puhelin Oy:n
numeropalvelurekisteriin. Kysymyksessä on
henkilörekisterien yhdistäminen.

Henkilörekisterien yhdistämisen edellytyksistä säädetään
henkilörekisterilain 20 §:ssä. Pykälän mukaan
henkilörekistereitä saa yhdistää vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai
tietosuojalautakunta luvan;
2) jos yhdistäminen johtuu välittömästi laissa
säädetystä tehtävästä ja rekisterinpitäjällä on tätä
tarkoitusta varten oikeus saada ja käyttää yhdisteltäviä
tietoja;
3) jos yhdistäminen tapahtuu osoitetietojen tavanomaiseksi
päivittämiseksi tai moninkertaisten
postilähetysten välttämiseksi; tai
4) jos on ilmeistä, että yhdistäminen ei vaaranna rekisteröidyn
yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai
oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain
20 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täyty. Hakija
tarvitsee näin ollen henkilörekisterilain 37 §:ssä
tarkoitetun poikkeusluvan myös hakemuksessa
tarkoitettujen henkilörekisterien yhdistämiselle.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n
nojalla myöntää luvan poiketa yhteysvaatimuksesta sekä
massaluovutusta ja yhdistämistä koskevista rajoituksista
edellyttäen, että luvan myöntämiseen on painava syy ja
rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja
oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen
voidaan estää.

Päätös

Korkein hallinto-oikeus on edellä mainitussa 15.1.1998
antamassaan päätöksessä katsonut, että hakemuksen
mukaisen poikkeusluvan myöntämiseen on
henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitettu painava syy.
Lisäksi korkein hallinto-oikeus on katsonut, että
poikkeuksen myöntämisen ei voida katsoa vaarantavan
rekisteröityjen yksityisyyttä taikka heidän oikeuksiaan
tai etujaan. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta myöntää
hakijalle henkilörekisterilain 5, 19 ja 20 §:ssä
tarkoitetun luvan ja oikeuttaa hakijan hakemuksessa
tarkoitetun kirjekampanjarekisterin säilyttämiseen ja
rekisterin sisältämien henkilötietojen yhdistämiseen
Helsingin Puhelin Oy:n numeropalvelurekisteriin
hakemuksessa tarkoitetun puhelinkampanjan toteuttamista
varten.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 20 §
Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.