26.01.1998 2/1998

Rekisterinpitäjä - Yhteysvaatimus - Käyttötarkoitussidonnaisuus - Luovutus - Massaluovutus - Henkilötunnuksen massaluovutus

Tekniikan ja sosiaalialan oppilaitokselle myönnettiin määräaikainen poikkeuslupa saada luoda ja ylläpitää rekisteriä tietyltä alueelta kotoisin olevista ja alueella työskennelleistä ja opiskelleista diplomi-insinööreistä, insinööreistä ja teknikoista sekä lupa saada henkilötietoja oppilaitoksilta ja järjestöiltä rekisterin perustamista ja ylläpitoa varten. Rekisteriä oli tarkoitus käyttää insinööriyrittäjyyden edistämistä koskevassa opetusministeriön ja EU:n rahoittamassa tutkimusprojektissa. Rekisterin avulla selvitettiin alueella aloittavan tai jo toimivan yrityksen tarpeisiin sopivat henkilöt ja etsittiin sopiva otos yrittäjyys-, työllistymis- ja koulutuksen kehittämistutkimuksiin.

ASIA
Henkilötietojen keräämistä ja tallettamista sekä
massaluovutusta koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Ylivieskan yksikkö
(oik.Ylivieskan tekniikan ja sosiaalialan oppilaitos)

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada

1) luoda ja ylläpitää atk-pohjaista rekisteriä, joka
sisältää Keski-Pohjanmaalta ja eteläiseltä Pohjois-Pohjanmaalta
kotoisin olevat, tällä alueella
työskentelevät ja opiskelleet diplomi-insinöörit,
insinöörit ja teknikot, ja

2) lupaa saada henkilötietoja oppilaitoksilta ja
diplomi-insinööri-, insinööri-, teknikko- ja
yrittäjäjärjestöiltä rekisterin perustamista ja
ylläpitoa varten.


Rekisterin avulla on tarkoitus

- saada selville alueella aloittavan tai jo toimivan
yrityksen tarpeisiin sopivat diplomi-insinöörit,
insinöörit ja teknikot,

- löytää sopiva otos diplomi-insinöörien, insinöörien
ja teknikoiden yrittäjyys-, työllistymis- ja
koulutuksen kehittämistutkimuksiin, ja

- saada henkilökohtainen kontakti kulloisessakin
tapauksessa sopiviin henkilöihin.

Hakijan edustajalta Esko Sääskilahdelta 16.1.97
puhelimitse saadun tiedon mukaan yrittäjien tietoja on
tarkoitus käyttää vain tutkimustarkoituksiin ja muiden
tietoja sekä yhteystietojen välittämiseen yritysten
käyttöön että tutkimustarkoituksiin.

Oppilaitoksilta ja järjestöiltä pyydettävät tiedot

Oppilaitoksilta pyydetään Keski-Pohjanmaalta ja
eteläiseltä Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevia,
alueella tällä hetkellä asuvia tai alueella
opiskelleita vuoden 1975 jälkeen valmistuneita ja
valmistuvia diplomi-insinöörejä, insinöörejä ja
teknikoita koskevia tietoja. Pyydettävät tiedot ovat:

- nimi,
- osoite,
- henkilötunnus,
- syntymäkotikunta,
- opintosuunta ja
- valmistumisvuosi.

Oppilaitokset, joilta henkilötietoja on tarkoitus
pyytää, ovat: Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen
korkeakoulu, Helsingin teknillinen korkeakoulu, Oulun
seudun ammattikorkeakouluun kuuluvat Oulun teknillinen
oppilaitos ja Raahen tietokonealan oppilaitos, Kajaanin
ammattikorkeakoulu sekä Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakouluun kuuluvat Ylivieskan tekniikan ja
sosiaalialan oppilaitos ja Kokkolan teknillinen
oppilaitos.

Tekniikan akateemiset ry:ltä, Insinööriliitto ry:ltä,
ja Teknisten liitto ry:ltä hakija haluaa Keski-Pohjanmaalta
ja eteläiseltä Pohjois-Pohjanmaalta
kotoisin olevien, alueella tällä hetkellä asuvien tai
alueella opiskelleiden diplomi-insinöörien, insinöörien
ja teknikoiden henkilötietoja. Suomen yrittäjät ry:ltä
hakija haluaa niiden yrittäjien henkilötietoja, jotka
ovat koulutukseltaan diplomi-insinöörejä, insinöörejä
tai teknikoita.

Järjestöiltä halutaan

- samat tiedot kuin oppilaitoksilta ja
- tieto oppilaitoksesta, mistä henkilö on
valmistunut.

Tiedot halutaan vain niistä järjestöjen jäsenistä,
jotka eivät ole kieltäneet tietojen antamista.

Henkilötunnuksia hakija tarvitsee osoitteiden
päivittämiseksi ja hankkimiseksi
väestörekisterikeskuksesta.

Hakemuksen perustelut

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu käynnisti elokuussa
1997 2,5 vuotisen opetusministeriön ja EU/ESR:n
rahoittaman tutkimusprojektin: Insinööriyrittäjyyden
edistäminen (INSY). Projektin tavoitteena on synnyttää
uusia insinöörivetoisia yrityksiä, lisätä insinöörien
vaikutusta alueen pk-yritysten kehittymisessä, lisätä
alueen yritysten kehittämis- ja
kansainvälistymishankkeita, edistää uusia
tuoteinnovaatioita, lisätä yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen tiedon ja osaamisen hyödyntämistä
alueen pk-yrityksissä sekä kehittää teknologiayritysten
verkostoitumista.

INSY-projektissa tutkitaan diplomi-insinöörien,
insinöörien ja teknikoiden kiinnostusta työskennellä
Ylivieskassa olevissa ja sinne muuttavissa
huipputekniikan yrityksissä ja valmiutta muuttaa
alueelle. Kohderyhmänä ovat Keski- ja eteläiseltä
Pohjois-Pohjanmaalta lähtöisin olevat diplomi-insinöörit,
insinöörit ja teknikot sekä kaikki
Ylivieskassa ja Raahessa opiskelleet insinöörit ja
teknikot.

Ylivieskassa ja koko Oulun läänin eteläosassa
kehitetään määrätietoisesti elektroniikka-,
tietoliikenne- ja tietoteknistä sekä niihin läheisesti
liittyvää teollisuutta. Ammattitaitoinen työvoima on
keskeinen resurssi yritysten edelleen kehittymiselle ja
kansainvälistymiselle.

Henkilöille, joiden tiedot saadaan oppilaitoksilta ja
järjestöiltä on tarkoitus postittaa kysely, jossa
kysytään heidän kiinnostustaan tulla alueella
aloittavien tai jo toimivien yritysten palvelukseen.
Asianomaisilta kysytään heidän koulutuksensa,
työkokemuksensa ja kiinnostusalueensa. Lisäksi
pyydetään lupa välittää yhteystiedot yritysten
käyttöön, jos ominaisuudet sopivat hakuun sekä lupa
käyttää yhteystietoja tutkimustarkoituksiin. Kyselyllä
tiedustellaan myös asianomaisen kiinnostusta perustaa
oma yritys alueelle.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2
§:n 3 kohdassa henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka
käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on
oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu on väliaikainen
ammattikorkeakoulu, josta säädetään laissa
nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen
kokeiluista (391/1991). Lain 3 §:n mukaan ammatilliset
oppilaitokset muodostavat ammattikorkeakoulukokeilua
varten kokeiluyksikön, josta käytetään väliaikaisen
ammattikorkeakoulun nimeä. Kokeiluyksikön oppilaitosten
ylläpitäjät tekevät keskenään yhteistoimintasopimuksen
kokeilun järjestelyistä. Ammattikorkeakoulun
kokeiluihin sovelletaan pääsääntöisesti mitä
ammatillisista oppilaitoksista, ja ammatillista
peruskoulutusta järjestävästä kansanopistosta,
musiikkioppilaitoksesta ja urheiluopistosta sekä
lukiosta ja iltalukiosta on säädetty tai määrätty (22
§:n 1 momentti).

Hakijan edustajalta Esko Sääskilahdelta 16.1.1998
puhelimitse saadun tiedon mukaan Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksiköllä tarkoitetaan
hakemuksessa Ylivieskan tekniikan ja sosiaalialan
oppilaitosta, jossa INSY-projektia toteutetaan.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa
tarkoitetun rekisterin henkilörekisterilain 2 §:n 3
kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä on Ylivieskan
tekniikan ja sosiaalialan oppilaitos.

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin mukaan
henkilörekisteriin merkittäviksi saa kerätä ja rekisteriin
tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai
tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista
henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen,
jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi
on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan,
jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle
säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä
tehtävästä (yhteysvaatimus).

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 2 §:n
mukaan ammatillisen oppilaitoksen tehtävänä on
järjestää sille määrättyä ammatillista peruskoulutusta
ja lisäkoulutusta sekä muuta koulutustoimintaa.
Ammatillisessa oppilaitoksessa voidaan järjestää myös
oppilaitoksessa annettavaa koulutusta tukevaa tai
siihen läheisesti liittyvää palvelu- ja
tutkimustoimintaa.

Rekisteröitävät eivät ole antaneet suostumustaan
hakemuksessa tarkoitettujen tietojen keräämiseen ja
tallettamiseen eikä rekisteröitävillä myöskään ole
henkilörekisterilain
5 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiallista yhteyttä
rekisterinpitäjän toimintaan hakemuksessa tarkoitetun
rekisterin ylläpitäjänä. Tietosuojalautakunta katsoo,
että hakemuksessa tarkoitetun rekisterinpidon ei
myöskään voida katsoa johtuvan hakijalle ammatillisista
oppilaitoksista annetun lain 2 §:ssä säädetystä
tehtävästä. Tämän vuoksi yhteysvaatimus ei täyty
hakijan rekisterinpidossa ja hakija tarvitsee
henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan
henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin
yhteysvaatimuksesta.


Käyttötarkoitussidonnaisuus

Hakijan tarkoituksena on käyttää rekisterin
perustamista ja ylläpitoa varten myös omia oppilaitaan
koskevia tietoja, jotka sisältyvät hakijan atk:n avulla
ylläpitämään oppilashallinto-ohjelmaan.
Opetushallinto-ohjelma on henkilörekisterilain 2 §:n 2
kohdassa tarkoitettu henkilörekisteri.

Henkilörekisterilain 16 §:n mukaan henkilörekisteriä
saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka on
määritelty ennen tietojen keräämistä. Henkilörekisterin
käyttötarkoitus ja säännönmukaiset tietojensiirrot
voidaan henkilörekisterilain 4 §:n 3 momentin mukaan
myöhemmin määritellä uudelleen, jos se on muuttuneiden
olosuhteiden vuoksi tarpeen eikä näin määritelty
käyttötarkoitus olennaisesti poikkea alkuperäisestä
käyttötarkoituksesta.

Tietosuojalautakunta katsoo, että edellä mainitun
hakijan ja opiskelijoiden välisen suhteen
hallinnoinnissa käytettävän henkilörekisterin
käyttötarkoituksena ei voida pitää siihen sisältyvien
oppilaita koskevien tietojen käyttöä hakemuksessa
tarkoitetussa toiminnassa. Edellytykset rekisterin
käyttötarkoituksen uudelleen määrittelylle eivät
myöskään täyty. Tämän vuoksi hakija tarvitsee
poikkeusluvan henkilörekisterilain 16 §:n
käyttötarkoitussidonnaisuudesta voidakseen käyttää
opetushallinto-ohjelmaan sisältyviä tietoja
hakemuksessa tarkoitetun rekisterin perustamiseen ja
ylläpitämiseen.


Hakijan oikeus saada hakemuksessa tarkoitettuja tietoja

Ylivieskan tekniikan ja sosiaalialan oppilaitos on
kuntayhtymän ylläpitämä ammatillinen oppilaitos, josta
säädetään laissa ammatillisista oppilaitoksista.
Mainitun lain 39 §:n 1 momentin mukaan
tietojensaantioikeudesta kunnallisessa oppilaitoksessa
on voimassa, mitä siitä säädetään kunnan opetustoimen
hallinnosta annetussa laissa.

Kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 7 §:n 1
momentin mukaan kunnan viranomaisella on
opetushallinnon tehtäviä hoitaessaan oikeus saada
valtion ja kunnan viranomaiselta opetustoimen
suunnittelun ja järjestämisen edellyttämät
tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot.

Tietosuojalautakunta katsoo, että edellä mainittujen
lainkohtien perusteella hakijalla ei ole oikeutta saada
hakemuksessa tarkoitettuja tietoja oppilaitoksilta ja
järjestöiltä.


Oppilaitosten ja järjestöjen oikeus luovuttaa henkilötietoja
massaluovutuksena

Massaluovutus

Henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan
massaluovutuksella tarkoitetaan mm. koko
henkilörekisterin tai suurehkoa määrää rekisteröityjä
koskevien henkilötietojen luovuttamista.
Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa
tarkoitetut henkilötietojen luovutukset oppilaitoksista
ja järjestöistä ovat henkilörekisterilaissa
tarkoitettuja massaluovutuksia.

Oppilaitosten tietojen luovuttaminen

Oulun yliopistosta, Tampereen teknillisestä
korkeakoulusta ja teknillisestä korkeakoulusta
annettuihin lakeihin ei sisälly tietojen luovuttamista
koskevia säännöksiä. (Laki Oulun yliopistosta
1033/1983, Laki Tampereen teknillisestä korkeakoulusta
685/1985 ja Laki Teknillisestä korkeakoulusta
684/1985). Tämän vuoksi henkilötietojen
massaluovutukseen mainittujen oppilaitosten teknisinä
tallenteina olevista henkilörekistereistä sovelletaan
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a
§:ää.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Kajaanin
ammattikorkeakoulu ovat vakinaisia
ammattikorkeakouluja, joista säädetään
ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa
(255/1995). Oulun seudun ammattikorkeakoulu on
kuntayhtymän ylläpitämä ja Kajaanin ammattikorkeakoulu
kaupungin ylläpitämä. Ammattikorkeakouluopinnoista
annettuun lakiin ei sisälly henkilötietojen luovutuksia
koskevia säännöksiä. Tämän vuoksi henkilötietojen
massaluovutukseen edellä mainittujen kuntayhtymän ja
kaupungin ylläpitämien ammattikorkeakoulujen teknisinä
tallenteina olevista henkilörekistereistä sovelletaan
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain
18 a §:ää.

Kokkolan teknillinen oppilaitos on Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulukokeilussa mukana oleva kuntayhtymän
ylläpitämä ammatillinen oppilaitos. Ammatillisten
oppilaitosten oikeudesta luovuttaa henkilötietoja ei
ole erikseen säädetty. Tämän vuoksi henkilötietojen
massaluovutus kuntayhtymän ylläpitämän ammatillisen
oppilaitoksen teknisenä tallenteena olevasta
henkilörekisteristä määräytyy yleisten asiakirjain
julkisuudesta annetun lain 18 a §:n mukaan.

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a
§:ssä on rajoitettu henkilötietojen massaluovutusta
viranomaisten teknisenä tallenteena olevasta
henkilörekisteristä. Massaluovutus on sallittu vain,
jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai
tietosuojalautakunta luvan. Massaluovutus on sallittua
myös, jos tietojen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai
asetuksen mukaisesti taikka tieteellistä tutkimusta tai
tilastointia varten.

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan
hakemuksessa tarkoitettuun luovutukseen eivätkä
muutkaan 18 a §:ssä säädetyt edellytykset täyty. Tämän
vuoksi hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan
henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntämän
poikkeusluvan yleisten asiakirjain julkisuudesta
annetun lain 18 a §:stä voidakseen saada henkilötietoja
massaluovutuksena hakemuksessa tarkoitetuista
oppilaitoksista.


Järjestöjen tietojen luovuttaminen

Järjestöt, joilta hakija ilmoittaa haluavansa tietoja,
ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

Yhdistyslain (503/1989) 11 §:n 2 momentin mukaan
yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava
tilaisuus tutustua yhdistyksen jäsenluetteloihin.
Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta
muutoin säädetään henkilörekisterilaissa.

Henkilörekisterilain 18 §:n 1 momentin mukaan
henkilörekisterissä olevia tai sitä varten kerättyjä
henkilötietoja saa luovuttaa

1) rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn
toimeksiannosta;
2) lain tai asetuksen taikka niiden nojalla annetun
määräyksen mukaisesti;
3) sellaisissa olosuhteissa, joissa henkilötiedon
luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana sellaisen
toiminnan harjoittamiseen; luovuttamisen edellytyksenä
on tällöin kuitenkin, että rekisteröidyn voidaan
olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta
luovuttamisesta ja että kysymys ei ole arkaluonteisista
tiedoista; tai
4) tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Tietosuojalautakunta katsoo, että 18 §:n 1 momentissa
säädetyt edellytykset eivät täyty luovutuksissa. Koska
18 §:n 1 momentin eivätkä muutkaan 18 §:ssä säädetyt
edellytykset henkilötietojen luovuttamiselle täyty,
tarvitsee hakija poikkeusluvan henkilörekisterilain 18
§:n säännöksestä.

Henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin mukaan
henkilörekisterissä olevia tai sitä varten kerättyjä
henkilötietoja saa massaluovutuksena luovuttaa vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
tai jos se tapahtuu rekisteröidyn toimeksiannosta;
2) jos tietojen tällainen luovuttaminen tapahtuu 18 §:n
3 momentin taikka muun lain tai asetuksen taikka
tietosuojalautakunnan antaman luvan mukaisesti; tai
3) jos luovutuksensaajalla on tämän lain mukainen
oikeus tallettaa luovutettavat henkilötiedot
henkilörekisteriin eikä henkilötietojen luovutus ja
käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai
hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion
turvallisuutta.

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan
henkilötietojensa luovuttamiseen, eikä luovutus tapahdu
rekisteröidyn toimeksiannosta. Tietojen luovuttaminen
ei myöskään tapahdu lain 18 §:n 3 momentin taikka muun
lain tai asetuksen mukaisesti. Hakijalla ei myöskään
ole henkilörekisterilain mukaista oikeutta tallettaa
ko. tietoja rekisteriinsä, koska yhteysvaatimuksen ei
voida katsoa täyttyvän hakemuksessa tarkoitetun hakijan
toiminnan ja rekisteröityjen välillä.

Koska 19 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset
massaluovutukselle eivät täyty, tarvitsee hakija
poikkeusluvan myös henkilörekisterilain 19 §:n 1
momentin massaluovutusta koskevista säännöksistä
voidakseen saada hakemuksessa tarkoitetut tiedot
yhdistyksiltä.

Henkilötunnuksen massaluovutus

Hakijan tarkoituksena on pyytää oppilaitoksilta ja
yhdistyksiltä myös rekisteröitävien henkilötunnukset.

Henkilötunnuksen massaluovutus on henkilörekisterilain
19 §:n 2 momentin mukaan sallittua vain, jos
luovutuksensaajalla on se jo käytettävissään tai jos
hänellä on oikeus saada se rekisteröidyltä itseltään
tai väestörekisteristä taikka jos luovutus tapahtuu
tieteellistä tutkimusta tai tilastointia tai
luottotietotoimintaa varten.

Henkilötunnuksen massaluovutusta koskevat edellytykset
eivät täyty. Edellytykset eivät täyty siltäkään osin
kuin kysymys on hakijan omista opiskelijoista, koska
hakijalla ei ole opiskelijoiden henkilötunnuksia
käytettävissään hakemuksessa kuvattua tarkoitusta
varten. Tämän vuoksi hakija tarvitsee poikkeusluvan
myös henkilötunnuksen massaluovutusta koskevasta
henkilörekisterilain 19 §:n 2 momentista.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Poikkeuslupa yhteysvaatimuksesta,
käyttötarkoitussidonnaisuudesta ja henkilötietojen
luovutusta koskevista säännöksistä voidaan myöntää vain
painavasta syystä ja edellyttäen, että rekisteröidyn
yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja
valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.


Päätös

Hakemuksessa tarkoitetun rekisterin
käyttötarkoituksesta saadun selvityksen perusteella
tietosuojalautakunta katsoo, että on olemassa painava
syy myöntää hakijalle poikkeuslupa kyseisen rekisterin
perustamista ja ylläpitoa varten sekä hakemuksessa
tarkoitettujen henkilötietojen saamiseen hakemuksessa
tarkoitetuilta oppilaitoksilta ja yhdistyksiltä.

Ottaen huomioon oppilaitoksilta ja yhdistyksiltä
pyydettävien tietojen laatu ja käyttötarkoitus sekä
jäljempänä asetetut lupamääräykset,
tietosuojalautakunta katsoo, ettei poikkeusluvan
myöntäminen vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa
tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan
henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin
yhteysvaatimuksesta ja 16 §:n
käyttötarkoitussidonnaisuudesta ja oikeuttaa hakijan
luomaan ja ylläpitämään hakemuksessa tarkoitettua
rekisteriä sekä poikkeusluvan hakemuksessa
tarkoitettujen henkilötietojen saamiseen
massaluovutuksena hakemuksessa tarkoitetuilta
oppilaitoksilta ja yhdistyksiltä rekisterin
perustamista ja ylläpitoa varten.


Lupamääräykset

Rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja
oikeuksiensa turvaamiseksi tietosuojalautakunta määrää,
että

1) poikkeuslupa ei koske niitä henkilöitä koskevien
tietojen luovuttamista, jotka ovat kieltäneet
henkilötietojensa luovuttamisen,

2) hakijan on rekisteröitäville tehtävän kyselyn
jälkeen poistettava rekisteristä niitä henkilöitä
koskevat tiedot, jotka ovat kieltäneet
henkilötietojensa keräämisen ja tallettamisen
perustettavaan rekisteriin tai jotka ovat jättäneet
vastaamatta kyselyyn,

3) poikkeusluvan nojalla saatavia tietoja ei saa
käyttää muuhun kuin hakemuksessa kuvattuun
tarkoitukseen.

Luvan määräaikaisuus

Hakemuksen mukaan elokuussa 1997 alkanut
insinööriyrittäjyyden edistämistä koskeva INSY-projekti
on 2,5 vuotinen. Tämä huomioon ottaen poikkeuslupa
myönnetään määräaikaisena siten, että se on voimassa
30.6.2000 asti.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 4 § 3 mom
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 16 §
Henkilörekisterilaki 18 §
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.