01.12.1997 29/1997

Osoitepalvelu - Kielto-oikeus - Väestötiedot - Luovutus

Väestörekisterikeskuksella ei ollut oikeutta luovuttaa henkilötietoja pankeille ja vakuutusyhtiöille osoitetietojen päivittämistä varten tapauksissa, joissa henkilö on kieltänyt tietojensa käyttämisen ja luovuttamisen osoitepalveluun.

ASIA
Hakemus määräyksen antamisesta lainvastaisen rekisteritoiminnan oikaisemiseksi

HAKIJA
Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS
Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta kieltää henkilörekisterilain 35 §:n nojalla väestörekisterikeskusta lainvastaisesti luovuttamasta kielto-oikeutta käyttäneiden henkilöiden henkilötietoja.

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY

Asia on tullut vireille tietosuojavaltuutetun
toimistossa 21.8.1995 yksityishenkilön aloitteesta.

Tietosuojavaltuutettu pyysi 23.8.1995
väestörekisterikeskukselta selvityksen siitä, millä
perusteella se katsoo oikeaksi luovuttaa pankki- tai
vakuutusasiakkaan osoitteen pankille tai
vakuutusyhtiölle, vaikka asiakas ei itse haluaisi näin
käyvän.

Väestörekisterikeskuksen antaman selvityksen 11.9.1995
mukaan tietojen luovutus perustuu väestötietolain
(507/1993) 3 §:n 2 momenttiin ja 27 §:ään, joiden
perusteella asiakasrekisteriin voidaan päivittää nimi- ja
osoitetietoja. Väestörekisterikeskus katsoi, että
pankilla on oltava riittävät tiedot asiakkaistaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) 51 §:n 1
momentin ja 95 §:n nojalla. Lisäksi väestörekisterikeskus
katsoi, että vakuutuslainsäädännöstä on myös johdettavissa
vastaavia periaatteita ja viittasi erityisesti
tapaturmavakuutuslain 65 a §:ään (526/1981).

Väestörekisterikeskus katsoi, että pankilla tai
vakuutusyhtiöllä tulee olla tiedossaan rekisteröidyn
kotikuntalain mukainen kotikunta ja siellä oleva osoite.
Väestörekisterikeskus katsoi, että kyseessä on
yhteiskunnallisesti merkittävä tietohuollon
järkeistäminen.

Selvityksen mukaan väestörekisterikeskus on katsonut,
että pankki- ja vakuutuslainsäädännön nojalla voidaan
tiedot luovuttaa kyseisten asiakasrekistereiden
päivityksissä myös henkilörekisterilain 23 §:ssä
mainitun osoitepalvelukiellon tehneiden osalta.

Tietosuojavaltuutettu antoi 28.2.1997
väestörekisterikeskukselle kehotuksen olla luovuttamatta
sellaisten henkilöiden tietoja, jotka ovat sen
kieltäneet.

Kirjeellään 10.4.1997 väestörekisterikeskus ilmoitti,
että sen käsityksen mukaan tapaukseen sovellettavat
luovuttamisen edellytyksiä koskevat säännökset
henkilörekisterilaissa sekä pankkeja ja vakuutusyhtiöitä
koskevassa lainsäädännössä ovat jossain määrin
tulkinnanvaraiset ja totesi, ettei tietosuojalautakunnan
tai hallintotuomioistuinten ratkaisuja tiettävästi ole
tämän kaltaisista tapauksista annettu. Tämän vuoksi
väestörekisterikeskus katsoi, että sen vakiintuneesti
noudattama tulkinta pankkien ja vakuutusyhtiöiden
asiakasrekistereiden päivitystä koskevien säännösten
osalta on edelleen perusteltu.

Väestörekisterikeskus katsoi asianmukaiseksi luovuttaa
vastaisuudessakin pankeille ja vakuutusyhtiöille
osoitetiedot myös niistä henkilöistä, jotka ovat tehneet
väestötietojärjestelmään osoitepalvelukiellon.

Tämän jälkeen tietosuojavaltuutettu saattoi asian
henkilörekisterilain 35 §:n nojalla
tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Henkilörekisterilain 23 §:n mukaan rekisteröidyllä on
oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tai
luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja mm.
osoitepalveluun. Väestötietolaki on erityislaki, jossa
on yksiselitteisesti säädetty oikeus kieltää tietojen
luovutus. Väestötietolain 25 §:n 5 momentissa on kielto-oikeuden
osalta nimenomainen viittaus
henkilörekisterilain 23 §:ään.

Luottolaitoslain 51 § koskee tilinavauksen yhteydessä
kerättäviä riittäviä tietoja ja 95 § asiakkaan
tunnistamista. Tapaturmavakuutuslain 65 a § koskee ao.
henkilön tapaturmaan liittyvään ratkaisuun vaikuttavien
tietojen luovuttamista. Väestörekisterikeskus ei voi
mainittujen säännösten nojalla luovuttaa osoitetietoja
pankkien tai vakuutusyhtiöiden asiakkaasta kyseisille
pankeille tai vakuutusyhtiöille, mikäli kyseinen henkilö
on tehnyt väestörekisterikeskukselle luovutusta koskevan
kiellon.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on varannut hallintomenettelylain
15 §:n nojalla väestörekisterikeskukselle tilaisuuden
selityksen antamiseen tietosuojavaltuutetun hakemuksen
johdosta.

Tietosuojalautakunnalle antamassaan selityksessä
14.11.1997 väestörekisterikeskus katsoo, että
henkilörekisterilain 23 §:n mukaisten
tietojenluovutuskieltojen asiallinen ja käsitteellinen
sisältö on osin epäselvä ja tulkinnanvarainen. Tämä
koskee erityisesti osoitepalvelukieltoa, jota ei ole
määritelty lainsäädännössä eikä hallituksen esityksessä
henkilörekisterilaiksi. Koska osoitepalvelukielto ei ole
merkitykseltään yksiselitteinen ja selkeä, on sen
asiallisen sisällön määrittely ja ulottuvuus jouduttu
ratkaisemaan asiakohtaisesti.

Väestörekisterikeskuksen käsityksen mukaan lainsäätäjä
ei ole tarkoittanut osoitepalvelukieltoa sovellettavaksi
siten, että henkilö voisi välttyä laillisista
velvoitteistaan taikka menettää oikeuksiaan.
Osoitepalvelukiellon piiriin ei kuulu tietojen
luovuttaminen pankeille eikä vakuutusyhtiöille niiden
asiakkaiden osalta laillisten velvoitteiden
toteuttamista varten.

Luovuttaessaan pankeille ja vakuutusyhtiöille tietoja
väestötietojärjestelmästä väestörekisterikeskus soveltaa
väestötietolain 27 §:n 1 momenttia (202/1994), jonka
mukaan yhteisölle luovutetaan tietoja, joita se
tarvitsee oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa
toteuttamista varten. Pankit ja vakuutusyhtiöt, jotka
ovat asiakkaidensa kanssa jatkuvassa sopimussuhteessa,
tarvitsevat myös osoitepalvelukiellon tehneiden
asiakkaidensa virallisia osoitteita oikeuksiensa ja
velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.
Väestörekisterikeskus painottaa, että kyseessä on
asiakkaiden tietojen päivittäminen eikä
uusasiakashankinta.

Väestörekisterikeskus on katsonut, että velkojalle
voidaan luovuttaa velallisen osoite
osoitepalvelukiellosta huolimatta. Pankkien osalta olisi
kuitenkin epätarkoituksenmukaista, jos vain laina-asiakkaiden
tietoja luovutettaisiin osoitepalvelukiellon
tehneiden osalta, koska myös muissa pankkiasioissa
asiakkuussuhde edellyttää erityistä luottamusta pankin
ja sen asiakkaan välillä.

Lakisääteinen vakuutustoiminta on viranomaisluonteista
ja vakuutuksenantaja on rinnastettavissa viranomaiseen.
Viranomaiselle voidaan luovuttaa osoitepalvelukiellon
tehneidenkin henkilöiden osoitteita ja sama käytäntö on
perusteltavissa lakisääteisten vakuutusten
vakuutuksenottajienkin suhteen.

Vapaaehtoisten vakuutusten vakuutuksenottajien suhteen
tilanne on jossain määrin ongelmallisempi.
Vakuutuksenantaja on kuitenkin mahdollinen velallinen
vakuutustapahtuman satuttua ja maksujen tai
maksurikkeiden osalta mahdollinen velkoja.

Kun otetaan vielä huomioon pankkeja ja vakuutusyhtiöitä
koskevat tiukat salassapito- sekä
tiedonsaantioikeussäännökset, väestörekisterikeskus
esittää, että tietosuojavaltuutetun hakemus hylätään.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisterilain 23 §:n mukaan rekisteröidyllä on
oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tai
luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja
osoitepalveluun.

Tietosuojalautakunta katsoo, että väestörekisterikeskus
käyttää rekisteröityjä koskevia henkilötietoja
osoitepalveluun luovuttaessaan niitä pankeille ja
vakuutusyhtiöille osoitetietojen päivitystä varten.

Henkilötietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä
määräytyy väestötietolain perusteella.

Väestötietolain 3 §:n 2 momentin mukaan väestötiedot on
tarkoitettu käytettäväksi mm. osoitepalvelussa.

Väestötietolain 26 §:ssä säädetään tietojen
luovuttamisesta viranomaisille. Pykälän 1 momentin
mukaan valtion ja kunnan viranomaisille luovutetaan
niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset
tiedot. Hakemuksessa tarkoitetuissa luovutuksissa ei ole
kysymys tietojen luovuttamisesta viranomaisille, joten
sovellettavaksi tulee väestötietolain 27 §, jossa
säädetään tietojen muusta luovuttamisesta.

Väestötietolain 27 § 1 momentin mukaan yhteisölle
luovutetaan väestötietojärjestelmästä tietoja, joita
nämä tarvitsevat oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa
toteuttamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös mm.
osoitetietojen päivittämiseen, mikäli väestötietolaissa
säädetyt muut edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat
olemassa.

Väestötietolain 25 §:ssä säädetään luovuttamisen
yleisistä edellytyksistä. Pykälän 5 momentin mukaan
henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 23
§:ssä säädetään, oikeus kieltää osoitetietonsa
luovuttaminen puhelimitse muuhun kuin viranomaisen
käyttöön.

Väestötietolain 25 §:ään sisältyvien luovutusta
koskevien yleisten edellytysten mukaan rekisteröidyllä
on henkilörekisterilain 23 §:n mukainen oikeus kieltää
itseään koskevien tietojen käyttäminen ja luovuttaminen
osoitepalveluun. Tämän vuoksi tietosuojalautakunta
katsoo, että kielto-oikeutta käyttäneiden henkilötietoja
ei saa väestötietolain nojalla luovuttaa pankeille ja
vakuutusyhtiöille osoitetietojen päivittämiseksi.

Tietosuojalautakunta katsoo, etteivät myöskään
luottolaitostoiminnasta annetun lain
51 §:n 1 momentti ja 95 § tai tapaturmavakuutuslain 65 a
§, joihin väestörekisterikeskus on
tietosuojavaltuutetulle antamassaan selvityksessä
viitannut, perusta pankeille ja vakuutusyhtiöille
oikeutta saada kielto-oikeutta käyttäneiden
henkilötietoja osoitetietojen päivitystä varten.

Päätös

Tietosuojalautakunta määrää henkilörekisterilain 35 §:n
nojalla väestörekisterikeskuksen lopettamaan
henkilötietojen luovuttamisen pankeille ja
vakuutusyhtiöille osoitetietojen päivittämistä varten
tapauksissa, joissa henkilö on kieltänyt tietojensa
käyttämisen ja luovuttamisen osoitepalveluun.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 1 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 23 §
Henkilörekisterilaki 35 §
Väestötietolaki 25 § 5 mom
Väestötietolaki 27 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.