03.11.1997 27/1997

Suoramarkkinointi - Kielto-oikeus - Hyvä rekisteritapa

Hyvään rekisteritapaan kuuluu, että rekisteröidylle annetaan oikea ja selkeä kuva hänen oikeuksistaan. Sen vuoksi sellaisissa arvontakupongeissa, joissa mainitaan "Osoitetietojani voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin", tulee samalla myös selvästi ilmaista, että rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus suoramarkkinointiin.

ASIA
Hakemus määräyksen antamisesta lainvastaisen rekisteritoiminnan oikaisemiseksi

HAKIJA
Tietosuojavaltuutettu

HAKEMUS
Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta määräisi henkilörekisterilain 35 §:n nojalla Aller Julkaisut Oy:n vastaisuudessa muuttamaan menettelyään siten, että se 7-päivää lehden tilaus- ja arvontakupongeissa varaa arvontaan osallistuville tilaisuuden kieltää henkilötietojen käyttämisen suoramarkkinointiin. Edellä mainituissa arvontakupongeissa on maininta "Osoitetietojani voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin".

Hakemuksen perustelut

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että rekisteröidyllä on
henkilörekisterilain 23 §:n mukaan oikeus kieltää
henkilötietojensa käyttäminen tai luovuttaminen
suoramarkkinointiin. Lainkohdassa ei nimenomaisesti
säädetä, että rekisterinpitäjän tulisi tietoja
kerätessään mainita rekisteröidyn kielto-oikeudesta tai
varata tietojenkeruulomakkeeseen mahdollisuus sitä
varten. Kysymys on kuitenkin periaatteellinen ja myös
hyvän rekisteritavan ja laintulkinnan kannalta
merkittävä.

Henkilörekisterilain 1 §:n mukaan yksi
henkilörekisterilain tavoitteista on hyvän
rekisteritavan toteuttaminen. Henkilörekisterilain 3 §:n
mukaan rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerättäessä,
talletettaessa, käytettäessä ja luovutettaessa
noudatettava huolellisuutta ja hyvää rekisteritapaa sekä
toimittava muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn
yksityisyyden suojaa taikka hänen etujaan tai
oikeuksiaan perusteettomasti loukata.

Asiassa ei ole kysymys siitä, onko henkilöllä tässä
tapauksessa henkilörekisterilain
23 §:n mukaista kielto-oikeutta vai ei. Rekisteröity ei
menetä lakisääteistä kielto-oikeuttaan ilmoittamalla
henkilötietonsa arvontakupongilla. On kuitenkin otettava
huomioon, että kaikki rekisteröidyt eivät ole tietoisia
kielto-oikeudestaan, eivätkä näin ollen välttämättä
ymmärrä käyttää tätä oikeuttaan. Arvontaan osallistuva
saattaa saada virheellisen käsityksen, että antamalla
henkilötietonsa arvontaa varten, hän samalla sitoutuu
vastaisuudessa vastaanottamaan suoramarkkinointipostia.
Mikäli kuponkeihin varattaisiin erillinen kohta kielto-oikeuden
käyttämistä varten, tulisivat rekisteröidyt
samalla tietoisiksi omista oikeuksistaan.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että hyvän rekisteritavan
mukaista ei ole kerätä suoramarkkinointia varten
henkilötietoja siten, että arvontaan osallistuva voi
ymmärtää sitoutuvansa vastaanottamaan mainospostia
vastaisuudessa.

Toisaalta kysymys on myös rekisteröidylle
tarkoituksenmukaisimmasta ja yksinkertaisimmasta tavasta
toteuttaa lakisääteistä oikeuttaan. Koska henkilötietoja
kerätään rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja
rekisterinpitäjän käyttötarkoituksia varten, on
kohtuutonta edellyttää, että rekisteröity itse oma-aloitteisesti
joutuu ottamaan yhteyttä joko
kirjallisesti tai puhelimitse rekisterinpitäjään
kieltääkseen tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin.
Tällainen menettely vaatii rekisteröidyltä kohtuutonta
vaivannäköä ottaen huomioon, että tilaus- ja
arvontakuponkeihin on helposti lisättävissä erillinen
kohta, esimerkiksi ruutu rastitettavaksi, jolla kupongin
täyttäjä voi vaivattomasti kieltää itseensä kohdistuvan
suoramarkkinoinnin.

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY

Asia on tullut vireille tietosuojavaltuutetun
toimistossa 5.7.1996, kun kuluttaja-asiamies on
lähettänyt valtuutetulle tiedoksi yksityisen henkilön
kyselyn siitä, onko asiakastietojen käyttäminen ja
luovuttaminen suoramainontaan hyvien tapojen mukaista
silloin, kun siitä on maininta lipukkeen alareunassa.
Kyselyyn oli liitetty Aller Julkaisut Oy:n
arvontakuponki, jossa on maininta, että osoitetietoja
saa käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Kyselyyn
oli liitetty myös 7-päivää lehden markkinointikirje.

Tietosuojavaltuutettu lähetti 9.8.1996 Aller Julkaisut
Oy:lle selvityspyynnön, jossa hän tiedusteli mihin
toimenpiteisiin yhtiö aikoo ryhtyä varatakseen 7-päivää
lehden arvontoihin osallistuville tilaisuuden
henkilörekisterilain 23 §:n mukaisen kielto-oikeuden
käyttämiseen.

Vastauksessaan 23.8.1996 Aller Julkaisut Oy katsoi
noudattavansa henkilötietoja kerätessään ja
rekisteröidessään hyvää rekisteritapaa. Koska
sivullisilla ei ole pääsyä tietoihin, rekisteröityjen
yksityisyys ei vaarannu. Suoramarkkinointilähetyksiä
postitettaessa osoitteisto aina tarkistetaan ns.
Robinson-rekisteristä, minkä lisäksi asiakkaiden
kielto-oikeuden käytöt otetaan aina huomioon
asianmukaisesti. Yhtiö ilmoitti, ettei sen tarkoituksena
ole ollut saattaa rekisteröitävää siihen luuloon, että
hän luopuisi oikeudestaan kieltää rekisteritietojen
käyttö henkilörekisterilain 23 §:n mukaisesti.

Tietosuojavaltuutettu kehotti 29.11.1996
henkilörekisterilain 34 §:n nojalla Aller Julkaisut
Oy:tä varaamaan 7-päivää lehden arvontoihin
osallistuville kulloisessakin arvontakortissa
mahdollisuuden henkilörekisterilain 23 §:n mukaisen
kielto-oikeuden käyttämiseen.

Tietosuojavaltuutetun kehotuksen johdosta antamassaan
vastauksessa 18.12.1996 Aller Julkaisut Oy totesi, että
henkilötietojen kerääminen arvontoihin osallistuvista on
laillista eikä heidän henkilötietojensa suhteen ole
vaaraa siitä, että asiaan kuulumattomat pääsisivät
niihin käsiksi. Yhtiö katsoi, ettei ole osoitettu
sellaista harhaanjohtavaa kuponkia, josta arvontoihin
osallistuville syntyisi mielikuva henkilötietojensa
käytön kielto-oikeudesta luopumisesta. Mikäli näin
olisi, asia oikaistaisiin heti. Yhtiö katsoi, että
hyvään rekisteritapaan vedoten ei voida edellyttää
erityisten lainkohtien sisällyttämistä
markkinointiaineistoon.

Tämän jälkeen tietosuojavaltuutettu saattoi asian
30.6.1997 päivätyllä hakemuksellaan
tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi.

KUULEMINEN

Tietosuojalautakunta on varannut Aller Julkaisut Oy:lle
tilaisuuden selityksen antamiseen tietosuojavaltuutetun
hakemuksen johdosta.

Aller Julkaisut Oy on antanut 25.8.1997 päivätyn
vastineen tietosuojavaltuutetun hakemukseen.

Vastineen mukaan Aller Julkaisut Oy markkinoi
tuotteitaan käyttämällä menetelmiä, jotka ovat
lehdenkustannusalalla maassamme vallitsevia.
Suoramarkkinointi kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan
henkilöihin, jotka tavalla tai toisella ovat ilmaisseet
mielenkiintonsa yhtiön tuotteita kohtaan.
Arvontakupongin palauttaneita pidetään tällaisina
henkilöinä, koska he ovat tutustuneet
markkinointiaineistoon. Yhtiö lähettää yli sata
miljoonaa kuponkia vuodessa. Kuponkeja palautetaan
useita miljoonia.

Kuluttajat, jotka palauttavat kuponkien mukana
yhteystietonsa, rekisteröidään henkilörekisteriasetuksen
4 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun pysyvään
suoramarkkinointirekisteriin. Yhtiö korostaa, että
rekisteröityjä koskevia tietoja saa ottaa rekisteriin
heidän tietämättäänkin. Rekisteröidyn lupaa ei tarvita
eikä rekisteröinnistä tai sen mahdollisuudesta tarvitse
edes tiedottaa.

Kuponkeihin otetaan kuitenkin säännönmukaisesti maininta
mahdollisuudesta käyttää ja luovuttaa tietoja
suoramarkkinointiin. Maininta otetaan kuponkiin, koska
tietojen luovuttaminen suoramarkkinointirekisteristä
(oik. suoramarkkinointia varten) on sallittua
henkilörekisterilain 18 §:n mukaan "jollei rekisteröity
ole kieltänyt tiedon luovuttamista ja jos on ilmeistä,
että rekisteröity tietää henkilötietojen tällaisesta
luovuttamisesta". Suoramarkkinointia harjoittavat
yritykset pitävät toisinaan hyödyllisenä saada tietoja
toistensa rekistereistä, sillä sen seurauksena saadaan
lisää mahdollisuuksia kohdistaa markkinointi toivotulla
tavalla. Luovutustapauksia lukuunottamatta
rekisteröitäville ei ole tarpeen tiedottaa
rekisteröinnistä.

Vastineessaan yhtiö katsoo, että tietosuojavaltuutetun
hakemus ei perustu lakiin. Laissa rekisteröidyille on
säädetty jälkikäteinen kielto-oikeus
suoramarkkinointirekistereihin. Jälkikäteinen kielto-oikeus
on toteutettu niin, että henkilörekisterilain 24
§:n 2 momentissa säädetään suoramarkkinoinnin
toteuttajalle velvollisuus ilmoittaa, mistä rekisteristä
tiedot on saatu. Tällöin rekisteröidyllä on
henkilörekisterilain 23 §:n mukaan oikeus kieltää
rekisterinpitäjää käyttämästä tai luovuttamasta
tietojaan. Valtuutetun hakemus johtaisi etukäteiseen
kielto-oikeuteen.

Edelleen yhtiö katsoo, että tietosuojavaltuutettu
tulkitsee väärin hyvää rekisteritapaa. Se seikka, onko
hyvää rekisteritapaa mahdollisesti loukattu, voidaan
todeta siitä, olisiko rekisteröidyn yksityisyyden suoja
jollain tavoin vaarantunut siten, että tiedot olisivat
päätyneet vääriin käsiin tai niitä olisi käytetty
vääriin tarkoituksiin. Tietosuojavaltuutettu ei ole edes
väittänyt, että rekisteröityjen tietosuoja olisi
vaarantunut tai että loukkauksia olisi tapahtunut.
Henkilörekisterilain 3 §:n tarkoitukseksi voidaan
vastineen mukaan tiivistää tietosuojariskien ja
tietosuojaloukkausten välttäminen hallinnollisin ja
teknisin keinoin.

Siltä osin kuin tietosuojavaltuutettu katsoo, että on
kohtuutonta edellyttää, että rekisteröity itse joutuu
ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjään kieltääkseen
tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin, vastineessa
todetaan, että lain tarkoitus on nimenomaan ollut, että
rekisteröity itse oma-aloitteisesti voi niin halutessaan
ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Tämän vuoksi
suoramarkkinointiaineistossa ilmoitetaan tietolähde.

Tietosuojavaltuutetun väite, että kupongin palauttajat
voisivat saada virheellisen käsityksen, että antamalla
henkilötietonsa arvontaa varten he sitoutuisivat
vastaanottamaan suoramarkkinointipostia, ei vastineen
mukaan pidä paikkaansa.

Aller Julkaisut Oy katsoo, että hyvään rekisteritapaan
vedoten ei voida asettaa rekisterinpitäjille uusia
yksityiskohtaisia velvoitteita, eikä varsinkaan
sellaisia, jotka selvästi poikkeavat lain sisällöstä.

Vastineeseen on liitetty Suomen Suoramarkkinointiliitto
r.y:n lausunto 22.8.1997 mm. sen osoittamiseksi, että
Aller Julkaisut Oy on toiminut kuten muutkin alalla ja
että suoramarkkinoinnissa käytettävien kuponkien määrä
on suuri. Suomen Suoramarkkinointiliitto on suositellut
jäsenilleen, että arvontalomakkeissa, joilla
osallistutaan vain arvontaan tilausta tekemättä,
informoitaisiin osallistujia siitä, että vastanneiden
tietoja käytetään suoramarkkinointiin. Samalla
osallistujia voi informoida myös tietojen mahdollisesta
luovuttamisesta suoramarkkinointitarkoitukseen, mikäli
yritys luovuttaa tietoja muille. Tällainen menettely on
suoramarkkinointialalla yleisesti noudatettu käytäntö.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Sovellettavat lainkohdat

Henkilörekisterilain 1 §:n mukaan henkilötietoja
kerättäessä on henkilön yksityisyyden sekä hänen
etujensa ja oikeuksiensa suojelemiseksi, valtion
turvallisuuden varmistamiseksi samoin kuin hyvän
rekisteritavan toteuttamiseksi noudatettava, mitä
henkilörekisterilaissa säädetään, jollei laissa ole
toisin säädetty.

Henkilörekisterilain 3 §:n mukaan rekisterinpitäjän on
henkilötietoja kerättäessä noudatettava huolellisuutta
ja hyvää rekisteritapaa sekä toimittava muutoinkin niin,
ettei rekisteröidyn yksityisyyden suojaa taikka hänen
etujaan tai oikeuksiaan perusteettomasti loukata.

Lain 5 §:n 4 momentin mukaan suoramainontaa varten saa
pykälän 1 momentin yhteysvaatimuksen estämättä kerätä ja
tallettaa henkilötietoja henkilörekisteriin.Pysyvään käyttöön
tarkoitettuun suoramarkkinointirekisteriin saa
henkilörekisteriasetuksen 4 §:n 2 kohdan mukaan tallettaa
tiedon mm. rekisteröidyn nimestä ja osoitteesta.

Henkilörekisterilain 18 §:n 2 momentin mukaan
suoramarkkinointia varten saa muusta kuin arkaluonteisia
tietoja sisältävästä henkilörekisteristä luovuttaa
henkilötietoja, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon
luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity
tietää henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.
Luovuttaa saa henkilörekisteriasetuksen 12 §:n mukaan
mm. tiedon henkilön nimestä ja osoitteesta.

Henkilörekisterilain 23 §:n mukaan rekisteröidyllä on
oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tai
luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja
suoramarkkinointiin.

Henkilörekisterilain 35 §:n 2 momentissa säädetään, että
jos joku kerää ja tallettaa tietoja henkilörekisteriin,
käyttää henkilörekisteriä tai luovuttaa siitä
henkilötietoja tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin
tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä taikka laiminlyö sanottujen säännösten ja
määräysten mukaisen velvollisuutensa,
tietosuojalautakunta voi tietosuojavaltuutetun
hakemuksesta velvoittaa asianomaisen määräajassa
oikaisemaan sen, mitä oikeudettomasti on tehty tai
laiminlyöty.

Henkilörekisterilain 35 §:n 3 momentin mukaan
tietosuojalautakunta voi kieltää lainvastaisen
henkilötietojen keräämisen, tallettamisen, käytön ja
luovuttamisen.

Perustelut

Henkilörekisterilain tarkoituksena on, ettei
henkilötietoja kerättäessä, talletettaessa, käytettäessä
tai luovutettaessa perusteettomasti loukattaisi toisen
yksityisyyttä, etuja tai oikeuksia taikka vaarannettaisi
valtion turvallisuutta. Tämän lisäksi lain tavoitteena
on mm. saada aikaan hyvään rekisteritapaan perustuva
yhtenäinen rekisterikäytäntö. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi rekisterinpitäjän on henkilötietoja
kerätessään noudatettava hyvää rekisteritapaa.

Tietosuojalautakunta katsoo, että arvontakupongissa
oleva maininta "Osoitetietojani voidaan käyttää ja
luovuttaa suoramarkkinointiin" on tarkoitukseltaan
epäselvä ja sitä voidaan tulkita eri tavoin. Maininta
jättää epäselväksi, tullaanko arvontaan osallistuvan
osoitetietoja käyttämään ja luovuttamaan
suoramarkkinointiin yleisesti. Asianomaiselle
voi jäädä epäselväksi myös, voiko hän kieltää tietojensa
käytön ja luovuttamisen ja voiko hän tehdä sen
vaarantamatta samalla arvontaan osallistumisensa.
Epäselväksi jää myös, miten mahdollinen kielto-oikeus
voidaan toteuttaa ja voiko se tapahtua esimerkiksi
yliviivaamalla ko. maininta. Asianomainen voi tulkita
maininnan myös niin, että arvontaan osallistumalla hän
antaa nimenomaisen suostumuksensa osoitetietojensa
käyttöön ja luovuttamiseen ja sitoutuu näin
vastaanottamaan suoramarkkinointipostia vastaisuudessa.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hyvään rekisteritapaan
kuuluu, että rekisteröidylle annetaan oikea ja selkeä
kuva hänen oikeuksistaan. Sen vuoksi sellaisissa
arvontakupongeissa, joissa mainitaan "Osoitetietojani
voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin", tulee
samalla myös selvästi ilmaista, että rekisteröidyllä on
oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö ja luovutus
suoramarkkinointiin.

Päätös

Edellä mainituilla perusteilla tietosuojalautakunta
määrää henkilörekisterilain 35 §:n nojalla, että Aller
Julkaisut Oy:n on sellaisissa 7-päivää lehden
arvontakupongeissa, joissa on maininta "Osoitetietojani
voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin", myös
selvästi ilmaistava, että rekisteröidyllä on
mahdollisuus kieltää henkilötietojensa käyttö ja
luovuttaminen suoramarkkinointiin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 1 §
Henkilörekisterilaki 3 §
Henkilörekisterilaki 23 §
Henkilörekisterilaki 35 § 2 mom
Henkilörekisterilaki 35 § 3 mom
Henkilörekisteriasetus 4 § 2 kohta
Henkilörekisteriasetus 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.