06.10.1997 26/1997

Massaluovutus

Tietosuojalautakunta jatkoi Suomen Posti Oy:lle myöntämäänsä poikkeuslupaa 35/14.11.1994 nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen yhtiön osoiterekisteristä osoitepalveluiden yhteydessä.

ASIA
Henkilötietojen luovuttamista koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Suomen Posti Oy (Posti)

HAKEMUS
Hakija pyytää, että tietosuojalautakunta jatkaisi päätöksellään nro 35/14.11.1994 hakijalle myöntämäänsä poikkeuslupaa nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen hakijan osoiterekisteristä osoitepalvelujen yhteydessä. Poikkeusluvan voimassaolo päättyy 31.12.1997.

Posti on 7.2.1996 tekemässään aloitteessa esittänyt
liikenneministeriölle, että tietosuojalautakunnan
päätöksissä olevat linjaukset sisällytettäisiin
postitoimintalakiin. Tämän jälkeen on
henkilötietotoimikunta luovuttanut 16.5.1997
oikeusministeriölle mietintönsä henkilörekisterilain
tarkistamisesta. Toimikunnan esitys uudesta
henkilötietolaista ja tietosuojavaltuutetun vaatimus
säätää lailla Postin osoiterekisterin ja
henkilötunnuksen käytöstä sekä muista postitoimintaan
liittyvistä asioista merkitsevät sitä, että
postitoimintalakia on muutettava laajemmin kuin postin
aloitteessa on esitetty.

Edellä olevan perusteella Posti pyytää, että
tietosuojalautakunta jatkaisi myöntämänsä poikkeusluvan
voimassaoloaikaa uuden henkilötietolain sallimien
siirtymäaikojen puitteissa siihen saakka, kun
postitoimintalakiin saadaan tarvittavat muutokset.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Postitoimintalain 25 §:n mukaan postilaitoksella on
oikeus ylläpitää postitoiminnan hoitamiseksi postin
lähettäjiä ja saajia koskevaa osoiterekisteriä.

Postin osoitetietojärjestelmää käytetään lähetysten
perille toimittamisen lisäksi Postin osoitepalveluihin.
Posti välittää osoitteiden muutos- ja korjaustietoja
Postin kanssa sopimuksen tehneiden postin lähettäjien
osoitteistoihin. Lisäksi jokaisella on mahdollisuus
tarkistaa yksittäisen osoitetiedon oikeellisuus.

Kuten tietosuojalautakunnan edellisen poikkeusluvan nro
35/14.11.1994 perusteluissa on todettu, eivät
henkilörekisterilain 18 §:ssä säädetyt edellytykset
henkilötietojen luovutukselle täyty tietojen
luovutuksissa hakijan osoiterekisteristä
osoitepalveluiden yhteydessä. Tämän vuoksi hakija
tarvitsee henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun
tietosuojalautakunnan luvan poiketa henkilörekisterilain
18 §:n säännöksistä.

Poikkeusluvan edellytykset

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n
nojalla antaa luvan poiketa henkilörekisterilain 18 §:n
henkilötietojen luovutusta koskevista säännöksistä
edellyttäen, että luvan myöntämiseen on painava syy ja
että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja
oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen
voidaan estää.

Päätös

Osoitepalvelut ovat täydentäviä palveluita, joilla
voidaan estää postilähetysten toimittaminen
virheellisiin osoitteisiin. Tietosuojalautakunta katsoo,
ottaen huomioon myös ehdotetut lainsäädäntöuudistukset,
että poikkeusluvan jatkamiselle on lain edellyttämä
painava syy. Mainittujen palveluiden yhteydessä ei
luovuteta henkilötunnusta eikä hakija luovuta sellaisen
rekisteröidyn tietoja, joka on kieltänyt tietojensa
luovutuksen. Näin ollen tietosuojalautakunta katsoo,
ettei luovutus vaaranna rekisteröityjen yksityisyyttä
eikä heidän etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan
hakemuksen mukaiseen tietojen luovutukseen
osoitepalveluiden yhteydessä siten, että 14.11.1994
myönnetyn poikkeusluvan määräaikaa jatketaan siihen
asti, kun vireillä olevassa henkilörekisterilain
uudistamisessa kaavaillut siirtymäajat sen sallivat tai
asia on muussa lainsäädännössä järjestetty, enintään
kuitenkin 31.12.2000 asti.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Postitoimintalaki 25 §
Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 18 §
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 37 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.