06.10.1997 25/1997

Massaluovutus

Tietosuojalautakunta myönsi Vetävä-projektille poikkeusluvan saada veteraanien nimi- ja osoitetietoja veteraanijärjestöjen jäsenrekistereistä. Projektin tavoitteena oli löytää veteraanit, jotka eivät käytä palveluja ja ovat kenties niiden tarpeessa sekä kartoittaa kohtaavatko palvelut ja palvelujen tarpeessa olevat veteraanit. Pyrkimyksenä oli löytää keinoja, joiden avulla voidaan tukea veteraanien kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Nimi- ja osoitetietoja tarvittiin kyselykaavakkeen lähettämiseen veteraaneille. Lautakunta hylkäsi projektin hakemuksen saada yli 75-vuotiaiden terveyskeskuksessa käyneiden nimi- ja osoitetiedot terveyskeskusten rekistereistä. Siltä osin kuin poikkeuslupaa pyydettiin rintamalisän saajien nimi- ja osoitetietojen saamiseen kunnilta hakemus hylättiin tarpeettomana, koska kysymyksessä ei ollut tietojen saaminen teknisestä tallenteesta.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Vetävä-projekti

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa

1) saada sotaveteraanien nimi- ja osoitetietoja
Noormarkun, Nakkilan ja Luvian kuntien
veteraanijärjestöjen jäsenrekistereistä,

2) saada käyttää Luvian, Nakkilan ja Noormarkun kuntien
hallussa olevia kansaneläkelaitoksen rekisteritietoja
rintamalisän saajista nimi- ja osoitetietojen osalta, ja

3) saada yli 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa
käyneiden nimi- ja osoitetietoja edellä mainittujen
kuntien terveyskeskusten rekistereistä.

Hakija on antanut asiassa 6.6.97 päivätyn
lisäselvityksen.

Vetävä-projekti liittyy valtakunnalliseen veteraani -97
projektiin "Ikääntyvä veteraani ja itsenäinen
selviytyminen", jonka tarkoituksena on parantaa ja
edesauttaa veteraanien itsenäistä selviytymistä kotona.
Vetävä-projektia koordinoi Porin Diakonialaitoksen
Sotainvalidien Sairaskoti ja Kuntoutuskeskus. Projekti
toteutetaan yhteistyössä Nakkilan, Noormarkun ja Luvian
kuntien ja näiden kuntien veteraanijärjestöjen sekä
seurakunnan kanssa.

Vetävä-projektin tavoitteena on mm. löytää kokeilussa
mukana olevissa kunnissa veteraanit, jotka eivät käytä
palveluja ja ovat kenties niiden tarpeessa sekä
kartoittaa kohtaavatko palvelut ja palvelujen tarpeessa
olevat veteraanit. Pyrkimyksenä on löytää keinoja,
joiden avulla voidaan tukea veteraanien kotona
selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Saatujen nimi- ja osoitetietojen perusteella Vetäväprojekti
lähettää veteraaneille vastattavaksi
palvelutarvekartoitus-kyselykaavakkeen (hakemuksen
liitteenä). Kartoitus on tarkoitus suorittaa pelkästään
kyselymuodossa ja vastaaminen on vapaaehtoista.
Veteraani täyttää lomakkeensa itse tai haluamansa
henkilön avustamana. Jos veteraani ei osallistu tai
halua osallistua kyselyyn, päätöstä kunnioitetaan.

Kyselykaavakkeen mukana lähetetään saatekirje, jossa
selvitetään veteraanille kyselyn tarkoitus sekä
esitetään aikaraja, missä ajassa kaavake toivotaan
palautettavan. Kun kartoitusselvitys on tehty, nimi- ja
osoitetiedot hävitetään.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

1. Sotaveteraanien nimi- ja osoitetietojen saaminen Noormarkun, Nakkilan ja Luvian kuntien veteraanijärjestöjen jäsenrekistereistä

Tietojen luovuttamisesta henkilörekistereistä säädetään
henkilörekisterilain 18 §:ssä.

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2
§:n 8 kohdan mukaan muun muassa koko henkilörekisterin
tai suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien
henkilötietojen luovuttamista. Hakemuksessa tarkoitetut
tietojen luovutukset veteraanijärjestöjen
jäsenrekistereistä ovat henkilötietojen
massaluovutuksia.

Henkilötietojen massaluovutuksesta säädetään
henkilörekisterilain 19 §:ssä. Lainkohdan mukaan
henkilötietoja saa luovuttaa massaluovutuksena, jos
rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai jos se
tapahtuu rekisteröidyn toimeksiannosta. Tietoja saa
luovuttaa myös henkilörekisterilain 18 §:n 3 momentin
taikka muun lain tai asetuksen mukaisesti. Luovuttaminen
on lisäksi sallittu, jos luovutuksensaajalla on
henkilörekisterilain mukainen oikeus tallettaa
luovutettavat henkilötiedot henkilörekisteriin eikä
henkilötietojen luovutus ja käyttö vaaranna
rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai
oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta.

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan nimi- ja
osoitetietojensa luovuttamiseen eivätkä muutkaan
henkilörekisterilain 18 §:ssä ja 19 §:ssä säädetyt
edellytykset täyty. Tämän vuoksi hakija tarvitsee
henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan
tietojen saamiseen.

Poikkeusluvan edellytykset

Poikkeuslupa voidaan henkilörekisterilain 37 §:n nojalla
myöntää vain painavasta syystä ja jos rekisteröidyn
yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja
valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Saatavien nimi- ja osoitetietojen perusteella Vetäväprojektin
on tarkoitus lähettää veteraaneille
vastattavaksi palvelutarvekartoitus-kyselykaavake.
Tavoitteena on löytää kokeilussa mukana olevissa
kunnissa veteraanit, jotka eivät käytä palveluja ja ovat
kenties niiden tarpeessa sekä kartoittaa kohtaavatko
palvelut ja palvelujen tarpeessa olevat veteraanit.
Pyrkimyksenä on löytää keinoja, joiden avulla voidaan
tukea veteraanien kotona selviytymistä mahdollisimman
pitkään. Ilman nimi- ja osoitetietoja projekti saattaisi
jäädä toteuttamatta ja projektin tavoite saavuttamatta.
Tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan
myöntämiseen nimi- ja osoitetietojen saamiseen
veteraanijärjestöjen jäsenrekistereistä on painava syy.

Tietosuojalautakunta katsoo, ottaen huomioon
veteraanijärjestöiltä saatavien tietojen käyttötarkoitus
ja jäljempänä mainitut lautakunnan määräykset, ettei
tietojen luovutus vaaranna rekisteröityjen yksityisyyden
suojaa tai heidän etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan
sotaveteraanien nimi- ja osoitetietojen saamiseen
Noormarkun, Nakkilan ja Luvian kuntien
veteraanijärjestöjen jäsenrekistereistä hakemuksessa
mainittua tarkoitusta varten. Samalla
tietosuojalautakunta määrää,

1) että hakijan tulee asianomaisille henkilöille
menevissä kyselylomakkeissa ilmoittaa, mistä nimi- ja
osoitetiedot on saatu ja että tiedot on saatu
tietosuojalautakunnan myöntämän poikkeusluvan
perusteella, ja

2) että veteraanien nimi- ja osoitetiedot on hävitettävä
kun selvitys on tehty, kuitenkin viimeistään 30.9.1998.

2. Rintamalisän saajien nimi- ja osoitetietojen saaminen Noormarkun, Nakkilan ja Luvian kunnilta

Kansaneläkelaitos lähettää kansaneläkeasetuksen 71 §:n 1
momentin nojalla kuntien sosiaalilautakunnille tiedot
myönnetyistä kansaneläkkeistä. Tiedot lähetetään
paperitulosteina, joihin sisältyy mm. tiedot
henkilöistä, joille on myönnetty rintamalisä.

Vetävä-projektin kuntatukiryhmään kuuluvilta Luvian
kunnan sosiaalijohtaja Eini Kivikolta ja Noormarkun
kunnan sosiaalisihteeri Anita Mattilalta 26.9.97 ja
Nakkilan kunnan sosiaalijohtaja Ritva Ruonalalta 29.9.97
puhelimitse saadun tiedon mukaan tiedot eläkkeensaajista
säilytetään kunnissa manuaalisessa muodossa
kansaneläkelaitoksen lähettämillä listoilla. Näiltä
listoilta on tarkoitus poimia rintamalisän saajat
Vetävä-projektia varten.

Tietojen luovuttaminen viranomaisten
henkilörekistereistä määräytyy yleisten asiakirjain
julkisuudesta annetun lain nojalla.
Asiakirjajulkisuuslain 18 a §:ssä on säädetty muun
ohella, että teknisestä tallenteesta, joka muodostaa
henkilörekisterilaissa tarkoitetun henkilörekisterin,
saa luovuttaa henkilötietoja mainitussa laissa
tarkoitettuna massaluovutuksena vain, jos rekisteröity
on antanut siihen suostumuksensa tai
tietosuojalautakunta luvan. Tekninen tallenne on
määritelty kyseisen lain 2 §:ssä siten, että sillä
tarkoitetaan lävistämällä, magnetoimalla tai muulla
näihin verrattavalla tavalla aikaansaatua tallennetta,
joka on tarkoitettu luettavaksi, kuunneltavaksi tai
muutoin ymmärrettäväksi teknisin apuvälinein.

Kuntien hallussa olevat listat eläkkeensaajista eivät
ole asiakirjajulkisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuja
teknisiä tallenteita. Koska hakemuksessa ei ole tältä
osin pyydetty tietoja yleisten asiakirjain julkisuudesta
annetun lain tarkoittamasta teknisestä tallenteesta,
tietojen luovuttaminen ei edellytä
asiakirjajulkisuuslain 18 a §:ssä tarkoitettua lupaa.

Päätös

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tältä osin
tarpeettomana.

3) Terveystarkastuksessa käyneiden nimi- ja osoitetietojen saaminen kuntien terveyskeskusten rekistereistä

Hakija pyytää saada yli 75-vuotiaiden
terveystarkastuksessa käyneiden nimi- ja osoitetiedot
Luvian, Nakkilan ja Noormarkun kuntien terveyskeskusten
rekistereistä.
Kyseessä on henkilötietojen saaminen massaluovutuksena
viranomaisten teknisinä tallenteina olevista
henkilörekistereistä.

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n
mukaan massaluovutus viranomaisen teknisenä tallenteena
olevasta henkilörekisteristä on sallittu vain, jos
rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai
tietosuojalautakunta luvan. Massaluovutus on sallittua
myös, jos tietojen luovuttaminen tapahtuu muun lain tai
asetuksen mukaisesti taikka tieteellistä tutkimusta tai
tilastointia varten. Massaluovutus on määrätyin
edellytyksin sallittua myös henkilömatrikkelia tai
sukututkimusta varten.

Rekisteröidyt eivät ole antaneet suostumustaan
hakemuksessa tarkoitettuun luovutukseen eivätkä
muutkaan 18 a §:ssä säädetyt edellytykset täyty. Tämän
vuoksi hakija tarvitsee henkilörekisterilain 37 §:ssä
tarkoitetun poikkeusluvan nimi- ja osoitetietojen
saamiseen kuntien terveyskeskuksista.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n
mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat
salassapidettäviä. Näin ollen myös potilasasiakirjoihin
sisältyvä tieto terveystarkastuksessa käynnistä on
salassapidettävä tieto. Tietosuojalautakunnalla ei ole
toimivaltaa myöntää poikkeuslupaa tietojen
salassapidettävyydestä.

Päätös

Terveyskeskuksien luovuttaessa hakijalle tietoja yli 75-
vuotiasta terveystarkastuksessa käyneistä hakijalle
siirtyisi tietoja myös muista kuin sotaveteraaneista.
Tietosuojalautakunta katsoo, ottaen huomioon tietojen
laadun, ettei poikkeusluvan myöntämiseen ole esitetty
henkilörekisterilain tarkoittamaa painavaa syytä.

Tietosuojalautakunta hylkää Vetävä-projektin hakemuksen
saada yli 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiden
nimi- ja osoitetiedot Luvian, Nakkilan ja Noormarkun
kuntien terveyskeskusten rekistereistä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 18 §
Henkilörekisterilaki 19 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 2 §
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 18 a §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.