08.09.1997 24/1997

Henkilöluottotieto - Luottotietotoiminta - Luottotietorekisteri

Tietosuojalautakunta myönsi Pohjanmaan PT Juridiikka KY:lle määräaikaisen poikkeusluvan saada tallettaa henkilöluottotietorekisteriinsä tietoja mm. lainvoimaa vailla olevista oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukaisella summaarisella menettelyllä haetuista velkomusasioissa annetuista yksipuolisista tuomioista. Yhtiölle myönnettiin myös poikkeuslupa säilyttää sen henkilöluottotietorekisterissä jo tallennettuina olevat edellä mainitut tiedot.

ASIA
Henkilötietojen tallettamista ja säilyttämistä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Pohjanmaan PT Juridiikka Ky

HAKEMUS
Hakija pyytää lupaa saada

1) tallettaa hakijan henkilöluottotietorekisteriin
tietoja lainvoimaa vailla olevista
oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukaisella
summaarisella menettelyllä haetuista

- velkomusasioissa annetuista yksipuolisista tuomioista,
ja

- tuomioista, jotka koskevat velkoja, jotka velallinen
on summaarisessa menettelyssä myöntänyt, sekä

2) säilyttää hakijan henkilöluottotietorekisterissä jo
tallennettuina olevat edellä mainitut tiedot 4 vuotta
tuomion antamisesta.

Hakija pyytää, että poikkeuslupa olisi voimassa
takautuvasti 1.2.1995 alkaen ainakin valmisteilla olevan
henkilötietolain voimaan tuloon asti.

Hakemuksen perustelut

Alioikeusuudistuksen myötä 1.2.1993 tuli käyttöön uusi
summaarinen menettely, jonka nojalla annetut
yksipuoliset tuomiot ovat sellaisenaan
täytäntöönpanokelpoisia. Menettelyssä tuomioistuin voi
ratkaista asian yksipuolisella tuomiolla, mikäli
vastaaja ei ole määräajassa vastannut tai ei ole
vastauksessaan esittänyt perustetta kiistämiselleen tai
vetoaa vain sellaiseen perusteeseen, jolla ei ole
vaikutusta asian ratkaisemiseen.

Yksipuolinen tuomio tai tuomio on vakava maksun tai
suorituksen laiminlyönti, koska se annetaan keskimäärin
n. 12 kk:n kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä.
Vakavuuden mittana on myös se, että vastaajalla on ollut
mahdollisuus lausua asiasta.

Hakija on aloittanut toimintansa 1.2.1995. Hakemuksen
tekohetkellä 14.8.1997 hakijan luottotietorekisterissä
oli n. 14.000 maksuhäiriömerkintää, joista n. 10.000 oli
joko yksipuolisia tuomioita tai tuomioita. Hakijalta
puhelimitse 2.9.97 saadun tiedon mukaan yksipuolisista
tuomioista ja tuomioista valtaosa kohdistuu yksityisiin
henkilöihin.

Hakija katsoo, että mikäli nämä vakavat maksun ja
suorituksen laiminlyöntitiedot jouduttaisiin poistamaan
hakijan rekisteristä, olisi sillä huomattava
negatiivinen merkitys hakijan asiakkaille.
Käräjäoikeuksien tekemät tuomiot ovat hakijan
luottotietotoiminnan tärkein osa ja näistä johtuvat
maksuhäiriömerkinnät saattavat estää ylivelkaantumisen
maksuvaikeuksissa olevien henkilöiden kohdalla.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

PÄÄTÖS

Tietosuojalautakunta, hyläten hakemuksen muuten, myöntää
hakijalle poikkeusluvan

1) tallettaa hakijan henkilöluottotietorekisteriin
tietoja lainvoimaa vailla olevista
oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukaisella
summaarisella menettelyllä haetuista

- velkomusasioissa annetuista yksipuolisista tuomioista,
ja

- tuomioista, jotka koskevat velkoja, jotka velallinen
on summaarisessa menettelyssä myöntänyt, sekä

2) säilyttää hakijan henkilöluottotietorekisterissä jo
tallennettuina olevat edellä mainitut tiedot neljä
vuotta tuomion antamisesta.

Lupamääräys

Poikkeusluvan nojalla talletettu tieto yksipuolisesta
tuomiosta on poistettava välittömästi kun rekisteröity
on esittänyt luotettavan selvityksen siitä, että
takaisinsaantikanne on johtanut yksipuolisen tuomion
kumoamiseen tai kun tieto yksipuolisen tuomion
kumoamisesta on muutoin luotettavalla tavalla tullut
hakijan tietoon. Tiedon poistamisen yhteydessä
rekisteröidylle on ilmoitettava, kenelle tai mihin
edellä tarkoitettua yksipuolista tuomiota koskeva tieto
on kuuden viimeisen kuukauden aikana luovutettu.

Poikkeusluvan määräaikaisuus

Poikkeuslupa on voimassa siihen asti, kunnes vireillä
oleva henkilörekisterilain tarkistus on tullut voimaan,
enintään kuitenkin 31.12.1998 saakka.

PERUSTELUT

Henkilöluottotiedolla tarkoitetaan henkilörekisterilain
2 §:n 6 kohdassa henkilön taloudellisen aseman,
sitoumusten hoitokyvyn tai luotettavuuden arvioimisessa
käytettäväksi tarkoitettuja henkilötietoja.
Luottotietotoiminnalla tarkoitetaan saman pykälän 7
kohdassa elinkeinona harjoitettavaa
henkilöluottotietojen keräämistä ja tallettamista
edelleen luovutusta varten.

Luottotietotoimintaan käytettävistä henkilörekistereistä
sekä niihin talletettavista tiedoista säädetään
henkilörekisterilain 5 §:n 4 momentin nojalla
henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä.

Henkilörekisteriasetuksen 5 §:n 2 momentin 1 kohdan
(3.6.1994/431) nojalla luottotietorekisteriin saa
tallettaa tiedon mm. sellaisesta maksun tai suorituksen
laiminlyönnistä, joka on todettu lainvoimaisella
tuomioistuimen päätöksellä.

Muiden kuin henkilörekisteriasetuksen 5 §:ssä
mainittujen tietojen tallettamiseen
luottotietorekisteriin tarvitaan tietosuojalautakunnan
myöntämä henkilörekisterilain
37 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa. Poikkeusluvan
myöntämisen edellytyksenä on, että luvan myöntämiseen on
painava syy.

Tietosuojalautakunta katsoo, että hakemuksessa
tarkoitetuilla tiedoilla on henkilön taloudellisen
aseman ja sitoumusten hoitokyvyn arvioimisessa
luotonantajalle oleellinen merkitys. Hakijan on
käytännössä lähes mahdotonta selvittää yksipuolisten
tuomioiden lainvoimaisuutta. Velkomusasiassa annettu
yksipuolinen tuomio perustuu yleensä riidattomaan
saatavaan samoin kuin hakemuksessa tarkoitettu tuomio,
joka perustuu velallisen myöntämiseen. Näistä syistä
tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan
myöntämiselle on painava syy.

Ottaen huomioon päätöksessä asetettu lupamääräys,
tietosuojalautakunta katsoo, ettei poikkeusluvan
myöntäminen perusteettomasti vaaranna rekisteröidyn
yksityisyyttä tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Poikkeuslupa myönnetään määräaikaisena, koska asian
järjestäminen lainsäädäntöteitse on vireillä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 § 6 kohta
Henkilörekisterilaki 2 § 7 kohta
Henkilörekisterilaki 5 § 4 mom
Henkilörekisterilaki 18 § 3 mom
Henkilörekisterilaki 37 §
Henkilörekisteriasetus 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.