08.09.1997 23/1997

Massaluovutus väestötietojärjestelmästä

Tietosuojalautakunta myönsi Tampereen kaupungin aluepelastuslaitokselle poikkeusluvan väestötietojärjestelmän suorakäyttösovelluksiin sisältyvän HTU-näytön käyttöoikeuteen. HTU-tunnistuskyselyllä voitiin merkittävästi yksinkertaistaa ja nopeuttaa kuljetettavien potilaiden henkilötietojen selvittelyä ja parantaa mahdollisuuksia potilaan luotettavaan yksilöintiin.

ASIA
Henkilötietojen massaluovutusta väestötietojärjestelmästä koskeva poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Tampereen kaupungin aluepelastuslaitos

HAKEMUS
Hakija pyytää poikkeuslupaa väestötietojärjestelmän suorakäyttösovelluksiin sisältyvän HTU-näytön käyttöoikeuteen.

Hakemuksen perustelut

Hakemuksen mukaan HTU-kyselyn avulla saatavia
henkilötietoja kuten henkilötunnuksia ja osoitteita
tarvitaan kuljetuslaskutuksen hoitamiseen. Hakijan
kansaneläkelaitoksen kanssa tekemä sopimus, joka koskee
sairausvakuutus- ja kuntoutuslain nojalla myönnettävien
matkakorvausten maksamista valtakirjalla
liikenteenharjoittajalle, kun kysymyksessä on velaksi
suoritettu kuljetus, edellyttää, että potilaan
henkilötunnus on matkalaskussa täydellinen.
Henkilötietoja tarvitaan myös maksamattomien laskujen
perimisessä ulosottotoimin.

Tampereen kaupungin aluepelastuslaitoksen toiminta-alueeseen
kuuluvat Pirkanmaan alueen lähikunnat.
Kuljetettavat potilaat eivät aina ole tamperelaisia.
Varsinkin loma-aikana kuljetetaan muualtakin Suomesta
olevia potilaita, eikä potilaan henkilötietoja aina
saada kuljetuksen yhteydessä. Aluepelastuslaitos
kuljettaa vuodessa n. 22.000 potilasta, josta määrästä
noin 20 %:n henkilötiedot joudutaan selvittämään
väestörekisteristä.

Henkilötietojen tarkistamista varten hakijalla on
käytettävissään tamperelaisten tiedot sisältävä
asukasrekisteri. Ulkopaikkakuntalaisten henkilötietojen
varmistamiseksi ja täydentämiseksi tarvitaan
aluepelastuslaitokselle käyttöoikeus HTU-kyselyyn. Tätä
kautta voidaan saada henkilölle täydellinen ja oikea
henkilötunnus, jota Kansaneläkelaitos ja
perintäviranomaiset edellyttävät.

Valtakunnallisen väestörekisterin HTU-kyselyn käyttö
olisi käyttäjän kannalta joustavampaa, nopeampaa ja
luotettavampaa verrattuna esimerkiksi
viranomaispuhelinpalvelun käyttöön. Lisäksi HTU-kyselyn
käyttö tulisi myös käyttökustannuksiltaan edullisemmaksi
verrattuna puhelinpalveluun.

Hakija on toimittanut lautakunnalle kopion
aluepelastuslaitoksen ja Kelan välisestä sopimuksesta
"Sopimus Kelan matkakorvauksen maksamisesta
valtakirjalla kuljetuspalvelujen tuottajalle
velaksiantomenettelyä sovellettaessa".

KUULEMINEN

Tietotosuojalautakunta on pyytänyt
väestörekisterikeskuksen lausunnon hakemuksesta.

Lausunnossaan 19.8.1997 nro 866/030/97
väestörekisterikeskus toteaa, että HTU-näyttö
mahdollistaa väestötietojärjestelmään merkittyjen
henkilöiden vapaan selailumahdollisuuden sen lisäksi,
että näytön avulla voidaan tunnistaa kyseessä oleva
henkilö ja hakea puuttuva henkilötunnus.

Väestörekisterikeskus katsoo, että
aluepelastuslaitokselle annettavalla HTU-näytön
käyttöoikeudella voitaisiin kyseessä olevien henkilöiden
suuren määrän vuoksi merkittävästi yksinkertaistaa
asioiden hallinnollista käsittelyä väestötietolain 29
§:n 2 momentin mukaisesti. Rekisteröidyn yksityisyyden
ja hänen etujensa ja oikeuksiensa sekä valtion
turvallisuuden vaarantuminen voitaisiin myös estää, muun
muassa koska aluepelastuslaitoksen toimintaa koskevat
tiukat vaitiolovelvollisuudet.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2
§:n 2 kohdassa muun muassa henkilötietoja sisältävää
tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen
tietojenkäsittelyn avulla. Väestörekisterikeskuksen
väestötietojärjestelmä on henkilörekisterilain 2 §:n 2
kohdassa tarkoitettu henkilötietoja sisältävä
henkilörekisteri.

Henkilötietojen massaluovutus väestötietojärjestelmästä

Väestötietolain 25 §:n mukaan väestötietojärjestelmästä
luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen
ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Tietoa ei saa
luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta
syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityisyyden suojaa,
hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion
turvallisuutta. Henkilötunnus voidaan luovuttaa
ainoastaan silloin, kun henkilön luotettava yksilöinti
sekä tietojen käyttötarkoitus sitä edellyttävät, ja jos
pyytäjällä on tai voi olla se henkilörekisterilain tai
muun lain perusteella hallussaan.

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2
§:n 8 kohdassa koko henkilörekisterin tai suurehkoa
määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen
luovuttamista ja henkilötietojen luovuttamista
automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa
tai siten, että luovutuksensaaja voi käyttää
henkilörekisteriä teknisen käyttöyhteyden avulla.

Koska hakija voisi käyttää väestötietojärjestelmän
suorakäyttösovelluksiin sisältyvää HTU-näyttöä teknisen
käyttöyhteyden avulla, kysymyksessä on henkilötietojen
massaluovutus väestötietojärjestelmästä.

Väestötietolain 29 §:n 1 momentin mukaan
väestötietojärjestelmästä saa luovuttaa tietoja
henkilörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuksena
vain:

1) jos hakijalla on henkilörekisterilain mukainen
oikeus tallettaa luovutettavat tiedot
henkilörekisteriin eikä niiden luovutus ja käyttö
vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa,
hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion
turvallisuutta; tai

2) jos tietojen luovuttaminen perustuu muun lain
säännökseen.

Väestötietolain 29 §:n 2 momentissa on säädetty, että
tietosuojalautakunta voi antaa poikkeusluvan tietojen
massaluovutukseen, vaikkei hakijalla ole
henkilörekisterilain mukaista oikeutta tallettaa
luovutettavia tietoja henkilörekisteriin.

Poikkeusluvan tarve

HTU-näyttö mahdollistaa väestötietojärjestelmään
merkittyjen henkilötietojen vapaan
selailumahdollisuuden. Näin ollen väestörekisterikeskus
luovuttaa suorakäyttöyhteyden avulla hakijalle tietoja
myös muista kuin hakijan kuljettamista henkilöistä.
Hakijalla ei ole henkilörekisterilain mukaista oikeutta
tallettaa näitä henkilöitä koskevia tietoja
henkilörekisteriin, koska henkilörekisterilain 5 §:n 1
momentissa tarkoitettu yhteysvaatimus ei täyty näiden
henkilöiden ja hakijan välillä. Koska tietojen
luovuttaminen hakijalle ei perustu myöskään muun lain
säännökseen, tarvitsee hakija poikkeusluvan hakemuksen
mukaiseen tietojen saamiseen väestörekisterikeskukselta.

Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Poikkeusluvan myöntämiselle on väestötietolain 29 §:n 2
momentin mukaan edellytyksenä, että tietojen
luovuttamisella voidaan merkittävästi yksinkertaistaa
asioiden hallinnollista tai muuta käsittelyä.
Edellytyksenä on lisäksi, että rekisteröidyn
yksityisyyden, hänen etujensa ja oikeuksiensa sekä
valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Tietosuojalautakunta katsoo, että HTU-tunnistuskyselyllä
voidaan merkittävästi yksinkertaistaa ja nopeuttaa
potilaiden henkilötietojen selvittelyä ja parantaa
mahdollisuuksia potilaan luotettavaan yksilöintiin.

Ottaen huomioon luovutettavien tietojen laatu ja
käyttötarkoitus sekä aluepelastuslaitoksen henkilökuntaa
koskevat vaitiolosäännökset, tietosuojalautakunta
katsoo, että tietojen luovuttaminen ei vaaranna
rekisteröidyn yksityisyyttä, hänen etuaan tai oikeuttaan
tai valtion turvallisuutta.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan
väestötietojärjestelmän suorakäyttösovelluksiin
sisältyvän HTU-näytön käyttöoikeuteen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Väestötietolaki 25 §
Väestötietolaki 29 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §
Kansanterveyslaki 42 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.