11.08.1997 17/1997

Henkilörekisteri - Henkilötieto

Suomen Autokatsastus Oy keräsi ja talletti tiedon ajoneuvon matkamittarilukemasta ylläpitämäänsä rekisteriin, joka ei sisältänyt henkilötietoja. Matkamittarilukemaa koskeva tieto ei ollut henkilörekisterilain 2 §:ssä tarkoitettu henkilötieto ja siten tällaisen tiedon luovuttaminen ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella jäi henkilörekisterilain soveltamisalan ulkopuolelle.

ASIA
Poikkeuslupahakemus

HAKIJA
Suomen Autokatsastus Oy

HAKEMUS
Hakija pyytää, mikäli sitä pidetään tarpeellisena, henkilörekisterilain
37 §:n mukaista poikkeuslupaa saada jatkaa
aloittamansa ajoneuvojen matkamittaritiedon keräämistä ja
luovuttamista.

Hakija on kerännyt syksystä 1994 alkaen lakisääteisen ajoneuvojen
katsastuksen yhteydessä tietoja ajoneuvon matkamittarilukemasta.
Vuoden 1997 alkuun saakka näitä tietoja käytettiin
ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin. Tiedot kerättiin
katsastuksen tarkastuskortista, johon matkamittarilukema merkitään
ennen katsastukseen menoa. Hakija katsoo, että tällä
perusteella asiakkaat ovat tienneet, että kyseinen tieto
tallennetaan.

Syksystä 1994 syksyyn 1996 välisenä aikana asiakkaille ei ole
tiedotettu yksittäisen ajoneuvon matkamittaritietojen luovutusmahdollisuudesta.
Hakija kuitenkin tulkitsee järjestelyä siten,
että niiden asiakkaiden, jotka eivät ole kieltäneet matkamittarilukeman
muistiin merkitsemistä, on katsottu antaneen
passiivisuutensa perusteella konkludenttisen suostumuksen.
Jos asiakas on kieltänyt tiedon tallentamisen, on näin myös
menetelty.

Hakemuksessa tuodaan esille, että matkamittarilukeman todenmukaisuuden
varmistaminen on autokaupassa suuri ongelma. Hakija
kertoo, että kuluttajaviraston aloitteesta se lähti selvittämään
matkamittaritietojen luovuttamista myös yksilöityinä eli
ajoneuvokohtaisesti. Tiedoista ovat hakijan mukaan olleet
kiinnostuneita myös poliisi- ja veroviranomaiset, vakuutusyhtiöiden
vahinkotarkastajat sekä yksityiset henkilöt. Hakija
aloitti 12.2.1997 puhelinpalveluna matkamittarilukemien luovuttamisen
auton rekisteritunnuksen perusteella yksittäisille
kyselijöille.

Hakija katsoo, että matkamittarilukema ei ole tunnistettavissa
ketään yksittäistä luonnollista henkilöä tai hänen perhettään
tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa elävää koskevaksi.
Se ei myöskään kerro yksittäisen henkilön ominaisuuksista eikä
elinolosuhteista. Hakijan ylläpitämä rekisteri sisältää
seuraavat tiedot:

- katsastusasema
- matkamittarilukema
- tiedon tallennuspäivämäärä.

Matkamittarilukemasta ei saa rekisteristä tietoa henkilön
nimen tai henkilötunnuksen avulla. Ainoa hakuperusta on
ajoneuvon rekisteritunnus.

Näillä perusteilla hakija katsoo, että kyseessä ei ole henkilörekisterilain
2 §:ssä tarkoitettu henkilötieto ja henkilörekisterilaki
ei tule toimintaan sovellettavaksi.

Siltä varalta, että kyseistä tietoa kuitenkin pidettäisiin
henkilötietona ja kyseistä rekisteriä sen vuoksi henkilörekisterinä,
hakija tuo esille, että kysymys on henkilörekisterilain
18 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesta luovutuksesta,
joka ei edellytä poikkeuslupaa. Perusteluna hakija vetoaa
tältä osin ajoneuvoihin liittyvään neuvontatyöhönsä, jolla
pyritään muun ohella edistämään kuluttajien asemaa. Lisäksi
hakija tuo esille sen, että kysymys tietojen luovuttamisesta
on ollut julkisuudessa esillä eri tiedotusvälineissä syksyllä
1996. Hakija katsoo, että viimeistään loppuvuodesta 1996
kaikilla hakijan katsastusasemilla asioineilla on ollut
nimenomainen tieto tietojen luovuttamisesta.

Hakemuksen mukaan ajoneuvon omistajalla on oikeus poistattaa
rekisteristä kaikki kyseisen ajoneuvon matkamittarilukemaa
koskevat tiedot.

Hakija pyytää edelleen, mikäli sitä pidetään tarpeellisena,
oikeutta saada jatkaa tietojen luovuttamista myös niiltä
osin kuin "asiakkailta ei ole varsinaisesti kysytty lupaa".
Tällä hakija tarkoittaa vuosina 1995 ja 1996 kerättyjä tietoja.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KUULEMINEN

Tietosuojavaltuutettu on pyynnöstä antanut 25.3.1997 tietosuojalautakunnalle
asiassa lausuntonsa dnro 161/43/97.
Siinä painotetaan kyseisen rekisteritoiminnan eli
tietopalvelun kuluttajansuojelullista intressiä. Tämän vuoksi
valtuutettu ilmoittaa suhtautuneensa hankkeeseen myönteisesti.
Hän kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että tietopalvelun
tuottajan tulisi huolehtia tietojen oikeellisuudesta ja rekisteriin
liittyviin puutteisiin. Tietosuojavaltuutettu
kuitenkin toteaa, että tältä osin ei ole niinkään kysymys
yksityisyyden suojasta, vaan kuluttajansuojasta.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että pelkkä matkamittarilukematieto
ei ole henkilörekisterilain tarkoittama henkilötieto.
Valtuutettu katsoo kuitenkin, että koska ko. rekisterin tiedot
voidaan "linkittää" henkilötietoihin, henkilörekisterilaki
tulee sovellettavaksi. Tätä valtuutettu perustelee sillä, että
rekisterissä hakuperusteena on ajoneuvona rekisteritunnus ja
tähän tietoon liittyy hänen mukaansa henkilöllisiä piirteitä.
Tätä hän perustelee pysäköintivirhemaksuissa sekä automaattisessa
nopeusvalvonnassa noudatetulla menettelyllä, joissa
seuraamus virheellisestä tai laittomasta menettelystä kohdennetaan
henkilöön ajoneuvorekisterin henkilötietojen avulla.
Valtuutettu pitää ajoneuvon rekisteritunnuksen linkitettävyyttä
henkilöön siinä määrin vaivattomana, että tällaiseen rekisterinpitoon
on ainakin käyttötavasta riippuen sovellettava henkilörekisterilakia.
Tietosuojavaltuutettu katsoo, että autoa
myytäessä matkamittarilukemaa koskeva tieto kohdentuu
väistämättä ajoneuvon myyjää koskevaksi. Tämä tieto on myös
myyjän ja ostajan kannalta merkittävä. Täten ja tällaisessa
tilanteessa on hänen mukaansa kyse henkilötiedosta ja
tällaisen tiedon luovuttamisesta.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että hakijan esittämä rekisteritoiminnan
perustuminen suostumukseen ei ole lain mukainen.
Kysymys on myös rekisterin käyttötarkoituksen muuttamisesta.
Valtuutetun mukaan suostumuksen tulisi olla nimenomainen
eikä hakijan tulkitsemalla tavalla hiljainen.

Tietosuojavaltuutettu ei katso, että tietojen luovuttamisen
voitaisiin katsoa olevan mahdollista myöskään henkilörekisterilain
18 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella.
Valtuutettu ei pidä tietojen luovuttamista tavanomaisena osana
hakijan toimintaa. Sen sijaan valtuutettu katsoo, että
tietojen luovuttamiselle voitaisiin myöntää määräaikainen
poikkeuslupa, jonka jälkeen luovutuksen voitaisiin katsoa
tavanomaisena kuuluvan hakijan toimintaan. Valtuutettu
näkee mahdollisuuksia ongelmiin yksityisyyden suojan sekä
rekisteröityjen etujen ja oikeuksien kannalta, mutta toisaalta
mahdollisuuksia epärehellisen toiminnan estämiseen.

Tietosuojavaltuutettu puoltaa poikkeusluvan myöntämistä.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Sovellettavat säännökset

Henkilörekisterilain 1 §:ssä on lain soveltamisala rajattu
koskemaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, käyttöä
ja luovuttamista. Henkilötiedolla tarkoitetaan lain 2
pykälän 1 kohdan mukaan sellaista henkilön, taikka henkilön
ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta, joka voidaan
tunnistaa tiettyä luonnollista yksityistä henkilöä
tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa
eläviä koskevaksi. Muutkin lain soveltamisen edellyttämät
käsitteet, kuten henkilörekisteri ja rekisterinpitäjä on
määritelty henkilötiedon käsitteen kautta ja ne koskevat
vain henkilötietoja.

Henkilörekisterilain säätämiseen johtaneen hallituksen
esityksen mukaan (HE n:o 49/1986 vp., s. 23): "Henkilötiedon
määritelmän tarkoituksena on kattavasti kuvata niitä henkilön
yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja, joita lailla on
tarkoitus suojella. Sellaiset kansalaisten ominaisuuksia tai
elinolosuhteita kuvaavat tiedot, joita ei voida tunnistaa
tiettyä henkilöä koskeviksi, jäävät henkilötiedon määritelmän
ja siten myös lain soveltamisalan ulkopuolelle. Se, että
henkilöä koskeva kuvaus täyttäisi määritelmässä esitetyt
kriteerit, edellyttää siis sitä, että kuvaukseen on sisällytettävä
myös tietoja, jotka mahdollistavat sen henkilön
identifioimisen, jota tiedot koskevat. Tällainen tieto
on tavallisimmin henkilön nimi tai henkilötunnus. Muukin
tieto voi mahdollistaa henkilön tunnistamisen, esimerkiksi
virkanimikettä ja toimipaikkaa koskeva tieto."

Päätös

Hakijan ylläpitämästä rekisteristä voidaan tietoja matkamittarin
lukemista hakea vain ajoneuvokohtaisesti ajoneuvon
rekisteritunnuksen perusteella. Ajoneuvon omistajan
tiedoilla ei tietoja voida hakea. Hakija ei siten kerää
eikä talleta henkilörekisterilaissa tarkoitettuja henkilötietoja.
Hakijan hakemuksessa tarkoitettu toiminta jää siten
henkilörekisterilain soveltamisalan ulkopuolelle.

Tietosuojalautakunta hylkää hakemuksen tarpeettomana.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilörekisterilaki 1 §
Henkilörekisterilaki 2 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.