13.01.1997 1/1997

Massaluovutus väestötietojärjestelmästä - Yhteysvaatimus - Yhdistäminen

Tietosuojalautakunta myönsi telehallintokeskukselle poikkeusluvan saada massaluovutuksena henkilötietoja väestötietojärjestelmästä ja oikeutti hakijan keräämään ja tallettamaan näitä tietoja sekä yhdistämään ne televisioluparekisterin tietoihin. Yhdistämisen tuloksena saatuja tietoja oli tarkoitus käyttää kampanjointiin television luvattoman käytön vähentämiseksi.

Ks. myös 29/11.12.1995 ja 16/2.9.1996

ASIA
Henkilötietojen keräämistä, tallettamista ja luovuttamista sekä henkilörekisterien yhdistämistä koskeva poikkeuslupahakemus.

HAKIJA
Telehallintokeskus

HAKEMUS
Hakija pyytää poikkeuslupaa saada yhdistää televisioluparekisterin ja väestön keskusrekisterin kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotiedot siten, että niistä talouksista, joissa ei ole voimassa olevaa televisiolupaa, saadaan huoneiston haltijan tai vastaavan nimi ja osoite. Lisäksi hakija tarvitsee ikä- ja kielikooditiedon aineiston differointiin. Tietoja on tarkoitus käyttää alueelliseen kampanjointiin television luvattoman käytön vähentämiseksi vuodeksi 1997.

Hakemuksen perustelut

Telehallintokeskuksella on telehallinnosta annetun lain (518/88) 2 §:n 1 kohdan mukaan velvollisuus valvoa, että radiolaitteista annettua lakia (8/27) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Näissä on säädetty velvollisuudesta hankkia televisiolupa ja maksaa televisiolupamaksu television käytöstä.

Kotitalouksia on kaikkiaan noin 2,2 miljoonaa. Talouksia, joissa on televisio mutta ei tv-lupaa, arvioidaan olevan noin 10 % talouksista eli noin 210 000 kpl.

Erilaiset kampanjat ovat hakijan mukaan lupatarkastusta pehmeämpi tapa vähentää luvattomuutta. Varsinkin alueelliset kampanjat ovat osoittautuneet hyviksi. Telehallintokeskus on aikaisemmin lähettänyt kirjeet tietyn alueen niihin talouksiin, joissa ei ole voimassa olevaa televisiolupaa. Kirjeen saajista noin 60-70 prosenttia on ollut sellaisia, joilla olisi pitänyt olla lupa. Kirjeessä on kerrottu luvattomuuden seurauksista ja alueella tehtävästä tehostetusta lupatarkastuksesta. Lisäksi asiasta on tiedotettu MTV 3-verkossa, Ylen paikallisissa radio- ja tv-verkoissa sekä sanomalehdissä. Alueellisista kampanjoista on saatu erittäin hyviä tuloksia. Tuloksia selostetaan hakemuksen liitteissä.

Hakija tarvitsee osoitteen lisäksi myös huoneistonhaltijan nimen kirjeiden perillemenon takaamiseksi kaikkialla. Kielikoodin avulla ruotsinkieliset saisivat kirjeen omalla äidinkielellään.

Hakemuksessa on kysymys kertaluonteisesta kampanjarekisteristä, jota tarvitaan vain kampanjakirjeiden postittamiseen. Hakija on hakemuksen liitteessä selostanut kampanjan teknistä toteuttamista ja tietosuojan turvaamista siinä. Lisäksi hakija ilmoittaa, että sen tarkoituksena on kokeilla maaliskuussa erityyppistä kirjekampanjaa, joka on suunnattu 18-35 -vuotiaille, joiden piirissä luvattomuus on kaikkein yleisintä. Riippuen kokeilun tuloksesta on tarkoitus jatkaa tämäntyyppistä kampanjaa marraskuussa 1997.

Hakijalta saatu lisäselvitys

Hakijalta puhelimitse 3.1.1997 saadun lisäselvityksen mukaan ikäkoodia tarvitaan vanhempien henkilöiden (yli 65- tai 75-vuotiaiden) ja alle 18-vuotiaiden rajaamiseksi kampanjan ulkopuolelle sekä edellä mainitussa 18-35 -vuotiaisiin kohdistettavassa kampanjassa.

Nimitietoja tarvitaan, koska haja-asutusalueiden osoitetietojärjestelmät eivät vielä toimi kaikissa kunnissa. Ongelmana ovat myös maaseudun postilaatikot, joissa on yleensä vain nimi.

Telehallintokeskuksen tarkoituksena on luovuttaa tv-luvanhaltijoiden henkilötunnukset TT-Tieto/VTKK Oy:lle verrattavaksi väestörekisterikeskuksen kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoihin henkilötunnuksen perusteella. Tuloksena saadaan tiedot niistä huoneistoista, joissa ei asu yhtään sellaista televisioluvan haltijaa, jonka henkilötunnuksen telehallintokeskus on luovuttanut vertailtavaksi. Noin 1 - 2 % luvan lunastaneista ei kuitenkaan ole antanut henkilötunnustaan telehallintokeskukselle. Näiden henkilöiden tietoja ei ole mukana vertailussa. Tämä johtaa siihen, että myös televisioluvan haltijoille voidaan lähettää kampanjakirje.

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Henkilörekisteri ja rekisterinpitäjä

Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä sellaista luetteloa, kortistoa tai muuta näihin verrattavalla tavalla järjestettyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Saadessaan hakemuksessa mainitut tiedot väestörekisterikeskukselta hakijalle muodostuu samalla henkilörekisteri, jonka henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä hakija on.

Yhteysvaatimus

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa säädetään rekisterinpitoa koskevasta yhteysvaatimuksesta. Mainitun lainkohdan mukaisesti henkilörekisteriin saa kerätä ja tallettaa ilman rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa tietoja vain sellaisista henkilöistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, jollei rekisterin pitäminen johdu rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä.

Tietojen massaluovutus väestötietojärjestelmästä

Massaluovutuksella tarkoitetaan henkilörekisterilain 2 §:n 8 kohdan mukaan muun muassa suurehkoa määrää rekisteröityjä koskevien henkilötietojen luovuttamista. Hakija pyytää lupaa saada väestörekisterikeskukselta huoneiston haltijan tiedot kaikista niistä talouksista, joilla ei ole voimassa olevaa televisiolupaa. Kysymyksessä on henkilörekisterilaissa tarkoitettu massaluovutus.

Henkilötietojen luovutuksesta väestötietojärjestelmästä on säädetty väestötietolaissa (507/93). Lain 29 §:n 1 momentin mukaan väestötietojärjestelmästä saa luovuttaa tietoja henkilörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuksena vain:

1) jos hakijalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tallettaa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä niiden luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta; tai

2) jos tietojen luovuttaminen perustuu muun lain säännökseen.

Pykälän 2 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa poikkeusluvan tietojen massaluovutukseen, vaikkei hakijalla ole henkilörekisterilain mukaista oikeutta tallettaa luovutettavia tietoja henkilörekisteriin.

Henkilörekisterien yhdistäminen

Hakijan tarkoituksena on yhdistää televisioluparekisterin tietoja väestön keskusrekisterin kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoihin. Kysymyksessä on henkilörekisterien yhdistäminen.

Henkilörekisterien yhdistämisen edellytyksistä säädetään henkilörekisterilain 20 §:ssä. Pykälän mukaan henkilörekistereitä saa yhdistää vain:

1) jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan;

2) jos yhdistäminen johtuu välittömästi laissa säädetystä tehtävästä ja rekisterinpitäjällä on tätä tarkoitusta varten oikeus saada ja käyttää yhdisteltäviä tietoja;

3) jos yhdistäminen tapahtuu osoitetietojen tavanomaiseksi päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi; tai

4) jos on ilmeistä, että yhdistäminen ei vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan.

Luvan tarve ja luvan myöntämisen edellytykset

Hakemuksen mukaiset tiedot koskevat myös sellaisia henkilöitä, joilla ei ole televisiota. Yhteysvaatimus ei täyty näiltä osin. Hakijalla ei myöskään ole viimeksi mainittujen henkilöiden suostumusta hakemuksessa tarkoitettujen henkilötietojen keräämiseen ja tallettamiseen. Näin ollen hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan luvan poiketa yhteysvaatimuksesta.

Koska hakijalla ei edellä mainituilla perusteilla ole henkilörekisterilain mukaista oikeutta tallettaa väestörekisterikeskukselta pyytämiään tietoja henkilörekisteriin, hakija tarvitsee tietosuojalautakunnan poikkeusluvan myös hakemuksen mukaisten tietojen saamiselle väestötietojärjestelmästä.

Tietosuojalautakunta katsoo, että henkilörekisterilain 20 §:ssä yhdistämiselle säädetyt edellytykset eivät täyty. Hakija tarvitsee näin ollen henkilörekisterilain 37 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan myös hakemuksessa tarkoitettujen henkilörekisterien yhdistämiselle.

Tietosuojalautakunta voi henkilörekisterilain 37 §:n nojalla myöntää luvan poiketa lain 5 §:n 1 momentin yhteysvaatimuksesta ja 20 §:n yhdistämistä koskevista edellytyksistä, jos poikkeusluvan myöntämiseen on painava syy.

Väestötietolain 29 §:n 2 momentin mukaan tietosuojalautakunta voi antaa poikkeusluvan tietojen massaluovutukseen väestötietojärjestelmästä edellyttäen, että tietojen luovuttamisella voidaan merkittävästi yksinkertaistaa asioiden hallinnollista tai muuta käsittelyä.

Molemmissa tapauksissa luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi se, että rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan estää.

Päätös

Telehallintokeskuksen lakisääteinen tehtävä on valvoa, että radiolaitteista annettua lakia (8/27) ja sen nojalla annettuja määräyksiä noudatetaan. Hakijan tarkoitus on käyttää väestötietojärjestelmästä saatavia tietoja kampanjointiin television luvattoman käytön vähentämiseksi. Hakemuksen mukaisten tietojen avulla hakija pyrkii varmistamaan sen, että posti menee perille oikeille henkilöille ja sen, että ruotsinkieliset saavat postin äidinkielellään. Ikätiedon avulla kampanjat kohdistetaan tietyn ikäisiin henkilöihin.

Ottaen huomioon tietojen käyttötarkoitus, aikaisemmista kampanjoista saadut kokemukset sekä se, että tietojen avulla voidaan suuressa määrin välttää kampanjakirjeiden lähettämistä henkilöille, joilla on voimassa oleva televisiolupa, tietosuojalautakunta katsoo, että poikkeusluvan myöntämiselle on olemassa henkilörekisterilain tarkoittama painava syy ja että väestötietolain mukainen käsittelyn yksinkertaistamisedellytys täyttyy.

Huomioon ottaen tietojen käyttötarkoitus ja jäljempänä mainitut lupamääräykset, tietosuojalautakunta katsoo, ettei hakemuksen mukainen rekisteröinti, massaluovutus ja rekisterien yhdistäminen vaaranna rekisteröidyn yksityisyyttä eikä hänen etujaan ja oikeuksiaan.

Tietosuojalautakunta myöntää hakijalle poikkeusluvan hakemuksen mukaisten henkilötietojen saamiseen väestötietojärjestelmästä. Edelleen lautakunta myöntää hakijalle luvan poiketa yhteysvaatimuksesta ja oikeuttaa hakijan keräämään ja tallettamaan hakemuksen mukaisia henkilötietoja sekä yhdistämään henkilörekistereitä hakemuksessa mainittujen kampanjoiden toteuttamista varten.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Tietosuojalautakunta määrää, että väestötietojärjestelmästä saatavia tietoja saadaan käyttää vain vuoden 1997 aikana toteutettavassa kampanjoinnissa. Tiedot on hävitettävä välittömästi tämän kampanjoinnin päätyttyä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET


Henkilörekisterilaki 2 §
Henkilörekisterilaki 5 § 1 mom
Henkilörekisterilaki 20 §
Henkilörekisterilaki 37 §
Väestötietolaki 29 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.